Namnet Jehovas vittnen

Det som är av nyckelvikt för Jehovas vittnen är Jesaja 43:10, som är känd som deras namne.

Jesaja 43:10 – ””NI är mina vittnen”, lyder Jehovas uttalande, ”ja, min tjänare som jag har utvalt, …””

De flesta vittnen tror att det alltid har funnits en grupp vittnen till Jehovas namn, och därför måste det ha varit av stor betydelse för Russell. I själva verket lade Russell större tonvikt på Jesus än Jehova, med hans viktigaste lära som var “försoning” genom Jesu lösenoffer.

Russells anhängare kallades bibelforskare, och han förblev emot att bli känd som något annat än en efterföljare av Kristus.

“Det var ett bevis på att de korinthierna, som tog partinamnen, aldrig riktigt hade uppskattat enheten i Kristi kropp; att de inte riktigt insåg att Kristus är det enda huvudet, ledaren och standarden, och att hans är det enda namn med vilket hans anhängare borde känna igen sig själva och varandra. Därest bespottare använder ett namn för hån, är det icke de troendes fel. Men de sanna korsets lojala soldater bör aldrig äga eller kännas vid ett sådant namn. Exempel på namn som så till den grad härrör är metodister och baptister, som båda först blevo givna till hån, men som framledes antogs som partinamn, som representerade sekter, splittringar eller uppdelningar i Kristi kropp. Alla sanna lärare är icke bara sända av Kristus utan får sina instruktioner från honom; och varje man som försöker sätta sitt eget namn eller något annat namn på hela eller någon del av kyrkan äro en motståndare, en motståndare till den sanne och enda Herren och kyrkans huvud.”
– Sions Vakt Torn, oktober och november 1888, sid. 3 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det medges i Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike att:

”Men Jesaja 43:10, 12 behandlades aldrig ingående i The Watch Tower under de 40 första åren som tidskriften kom ut.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 152 (eng. & sve.)

Russell uttryckte att frälsningen sker genom Jesus, vilket är kärnbudskapet i Nya testamentet. Det var verkligen inte Jehova, vilket inte är ett namn som förekommer i Nya testamentet.

“Den korrekta bibliska övertygelsen att det enda namnet genom vilket någon kan bli frälst är Jesu namn: – tro på hans offer och lydnad och hängivenhet mot honom.”
– Sions Vakt Torn, 15 augusti 1901, sid. 264 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det var år 1926 som betydelsen av ordet Jehova introducerades av Rutherford, och det var inte förrän 1931 som termen “Jehovas vittne” togs.

”Särskilt sedan år 1926 har de bekantgjort konungens, Jesu Kristi, himmelske Faders namn och har gått så långt att de omfattat namnet ”Jehovas vittnen”, vilket skedde år 1931.”
– Guds tusenåriga rike har kommit nära! [1974], sid. 288 (sve. & eng.)

Som svar på den radikala nya inriktningen som Rutherford tog Vakttornssällskapet lämnade många organisationen och bildade oberoende bibelforskargrupper. I ett försök att distansera sina anhängare från denna “onda slavklass” introducerade Rutherford det särskiljande namnet Jehovas vittnen. Detta introduceras genom ett sammankomstmötesbeslut, beskriven i Vakttornet den 15 september 1931 på sidan 278 (engelska upplagan) och talas i detalj om i artikeln “Ett nytt namn” (eng. A New Name) 1 oktober sidan 291 (eng.).

Rutherford använde Jesaja 62:2 som sin huvudsakliga referens.

Jesaja 62:2 – ”… Och du skall bli kallad med ett nytt namn, som Jehovas egen mun bestämmer.”

Detta var ett dåligt val av skriftställe eftersom det bara 2 verser senare inte är Jehova utan Hefsibah.

Jesaja 62:4 – ”… du skall kallas (Hefsibah, Revised Standard Version) ’Hon som jag finner behag i’ …”

Detta felaktiga resonemang rättades inte till förrän flera år senare, och Jesaja 43:10 lyftes i stället fram.

”Trots att vittnesbörden på ett övertygande sätt pekar på att Jehova vägledde valet av namnet Jehovas vittnen, framhölls det längre fram i Vakttornet (15 oktober 1944, sid. 314, 315; 15 maj 1958, sid. 239) och i boken ”Nya himlar och en ny jord” (sid. 226—233) att detta namn inte är det ”nya namn” som omtalas i Jesaja 62:2; 65:15 och Uppenbarelseboken 2:17, även om namnet överensstämmer med det nya förhållande som omtalas i de två verserna i Jesaja.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], fotnot på sidan 156 (eng. & sve.)

Sällskapet Vakttornet ger företräde åt namnet Jehovas vittnen baserat på Jesaja 43:10 till förmån för den rikedom av Nya testamentets vägledning om att vara “vittnen om mig” (Apg. 1:8) – Kristus Jesus.

Lukas 24:46–48 – ”… ”Så står det skrivet, att Messias skulle lida och uppstå från de döda på tredje dagen och att det på grundval av hans namn skulle predikas sinnesändring till synders förlåtelse bland alla nationerna – med början från Jerusalem; om detta skall NI vara vittnen.”

Apostlagärningarna 10:43 – ”Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får förlåtelse för synder genom hans namn.”

Hebréerna 12:1–2 – ”… vi alltså har ett så stort moln av vittnen som omger oss, … medan vi uppmärksamt ser på vår tros främste förmedlare och fullkomnare, Jesus, …”

Uppenbarelseboken 17:6 – ”… Jesu vittnens …”

Ytterligare ansträngningar för att flytta uppmärksamheten från Jesus till Jehova gjordes i mars 1939, när Vakttornet förkunnar Jesu kungarike döptes om till Vakttornet förkunnar Jehovas kungarike.

Relaterat till detta ämne är att Sällskapet Vakttornet främjade dyrkan av Jesus (länk: Tillbedjan av Jesus) fram till 1954.

Den här artikeln är ursprungligen skriven år 2007. Senaste uppdateringen var i oktober 2016. Översattes från engelska till svenska i december 2023. Länk till källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/jehovahs-witness-name.php