Watchtower ertappat med att dumpa kemikalier

Det var ironiskt att läsa att Sällskapet Vakttorent har ertappats med illegalt dumpade kemikalier, särskilt efter den självbeundran som förekommer i Vakttornssamfundets egna tidningar angående hur de ser på att “förstöra jorden”. Till exempel:

”Frågor från läsekretsen

Vilket ansvar har de kristna när det gäller att bromsa miljöförstöringen av land, hav och luft?

Som Jehovas vittnen är vi djupt medvetna om alla de ekologiska problem som nu påverkar vårt hem jorden. Vi inser mer än de flesta andra att jorden skapades för att vara ett rent och sunt hem åt ett fullkomligt människosläkte. (1 Moseboken 1:31; 2:15—17; Jesaja 45:18) Vi har också Guds försäkran om att han skall ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden”. (Uppenbarelseboken 11:18) Det är därför rätt att göra balanserade och rimliga ansträngningar för att inte i onödan bidra till människans pågående fördärvande av vårt jordklot. Men lägg märke till ordet ”rimliga”. Enligt Bibeln är det också på sin plats att man aktar sig för att låta ekologiska stridsfrågor och bruk bli till ett allt uppslukande intresse. …

Vi fortsätter att vittna om sanningen, samtidigt som vår kärlek till våra medmänniskor driver oss att söka undvika att i onödan förorena jorden, luften eller vattenförråd. Detta inbegriper att lära människor att tillämpa Bibelns sanning och så undvika att fördärva sin kropp genom rökning, för mycket alkohol eller skadliga droger. Miljontals nya har, när de blivit lärjungar, fått lära sig sådana vanor som renlighet och hänsyn mot andra. Därför har predikoarbetet bokstavligt talat bidragit till att minska det allmänna problemet med föroreningar i våra dagar. Men vad som är ännu viktigare är att kristna lärjungar nu vinnlägger sig om att förändra sin personlighet och sina vanor, så att de kommer att passa in på den rena, paradisiska jord som Gud snart kommer att ge sina sanna tillbedjare.”
– Vakttornet, 1 januari 1993, sid. 31 (sve. & eng.)

Jämför detta med hur Vakttornets organisation gjorde sig av med kemisk förorening från deras tryckeriverksamhet.

”Kemikalier hittades begravda i Ulster
AV ADAM BOSCH
Times Herald-Record
27 december 2011 – 02:00
SHAWANGUNK — Statliga myndigheter övervakar undersökningen av kemikalier och skräp som hittades begravda på Watchtower Farms.
State Department of Environmental Conservation (sve. amerikanska miljövårdsverket) sa att föroreningarna hittades på tre olika platser på den 1,141 hektar stora fastigheten. Var och en av föroreningsplatserna täcker ungefär 2 tunnland (9873,2 m2, cirka 1 hektar). Matt Hubicki, en miljöingenjör från DEC (miljövårdsverket), sa att spåren efter kontamineringen hittades 2007 under det att Jehovas Vittnens organisation uppförde en utbyggnad.
“De hittade några tunnor/fat när de grävde grunden för en av deras bostadsanläggningar,” sa Hubicki. Gruppen rapporterade omedelbart faten till DEC (miljövårdsverket).
En undersökning fann att flera 55-liters fat innehöll kemikalier, inklusive bläckfärger och lösningsmedel som användes vid Bibelsällskapet Vakttornets tryckpress utanför Red Mills Road. Det gigantiska tryckeriet går tillbaka till 1970-talet och producerar all religiös litteratur som gruppen distribuerar i Nordamerika.
Faten innehöll bensen, xylen* och andra kemikalier som har visat sig påverka människors hälsa. Byggrester och förorenad jord avslöjades också på platserna.
DEC-befattningshavare (miljövårdsverksämbetsmän) sa att det verkar som om Sällskapet Vakttornets arbetare flyttade den giftiga jorden till dessa platser när tryckningskemikalier spilldes ut för flera decennier sedan. Därefter använde de jordbruksmaskiner för att lufta jorden och få föroreningarna att evaporera.
En utredning som påbörjades denna månad kommer att fastställa omfattningen av förorenings- och saneringsalternativen. Vakttornssamfundet kommer att få betala för upprensningen; kostnaden är ännu inte fastställd. Platsen är för närvarande inregistrerad i Brownfield Cleanup Program.” (Direktöversatt) (http://www.recordonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111227/NEWS/112270319)

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet och tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen är en färglös vätska med bensinliknande doft. Det är mycket brandfarligt och svårlöslig i vatten. … Bensen är giftigt för vattenlevande organismer. Bensen kan orsaka ärftliga genetiska defekter. Upprepad eller långvarig exponering för mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. Bensen är cancerogent och en kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi. Som VOC kan bensen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.
(https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Amnen/Ovriga-organiska-amnen/Bensen/)

Xylen är ett aromatiskt kolväte och tillhör ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Det finns tre olika isomerer av xylen, orto-, meta- och paraxylen. Xylen som isomerblandning är en mycket brandfarlig och färglös vätska med en sötaktig doft. Xylener är svårlösliga i vatten. … Xylen är brandfarligt och skadligt vid inandning och vid kontakt med huden. Ämnet förväntas inte anrikas i naturen. Som VOC kan xylen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.
(https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Amnen/Ovriga-organiska-amnen/Xylener/)

NYSDEC (Länk: https://extapps.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/haz/details.cfm) har klassificerat dessa som Code A-platser***. Gällande 21 South Putt Corners Rd New Paltz, NY12564 så stod det:

“Platsen är för närvarande zonerad som R-Ag 4, bostadsjordbruks-användning (eng. Residential-Agricultural). Under 1960- och 1970-talen rapporteras Bibelsällskapet Vakttornets tryckeriverksamhet varit delaktig i undanröjning på plats av avfall, tunnor och bygg-/rivningsskräp. Före 1960-talet användes bl.a. jordbruksmark och fruktträdgårdar. Djup till grundvattnet är från 6 till 14 fot (från 1,82–4,26 meter) under markytan och grundvattenflödet är i sydväst. De jordar som förekommer är mestadels brun och grå lerjord blandad med grus och konstruktions-/rivningsskräp (t.ex. tegel, metallskrot) Shawangunk Kill ligger cirka 3 400 fot (1,03 kilometer) åt sydost. Två privata reservoarer och en uppsamlingsbassäng är belägna 1 800 fot (548,64 meter) mot sydväst och funktionerar som Sällskapet Vakttornets dricksvattenkälla. Ansökan om Brownfield Cleanup Program godkändes av Department of Environmental Conservation den 11:e januari 2011, och den 28:e januari 2011 verkställde avdelningen Brownfield Cleanup Agreement.” (Direktöversatt) (Sedan 28:e december 2011)

Code-A-plats eller Code A site (A:et står för Active). Är klassificeringen som tilldelas en plats som inte är registrerad i alla sanerande program där arbetet pågår och ännu inte är slutfört (dvs. Brownfield Cleanup Program, Environmental Restoration Program, Voluntary Cleanup Program och RCRAs program för sanerande åtgärder). Detta kan användas för tillverkade gasanläggningsplatser eller de platser som saneras enligt ett EPA-samarbetsavtal.
(https://dec.ny.gov/environmental-protection/site-cleanup/database-search/site-classifications)

Sällskapet Vakttornets lära leder till kortsiktigt tänkande. Varje vittne har under mer än ett sekel riktats till tron att de inom kort kommer att överleva Harmageddon och komma in i en värld där Gud på ett mirakulöst sätt kommer att ta bort alla mänsklighetens problem, inklusive den förorening som de bidrar till. Det finns ringa incitament att bry sig om en värld som torde kommer att återhämta sig från en sådan kataklysm.