Vägledd av helig ande

Jehovas vittnens Vakttornssamfund kommer med anspråk på att de är under Guds heliga andes vägledning när det gäller att utforma läror, förordna bröder, och utesluta folk. Detta bevisas som osant på grund av inkorrekt lära och att man förordnar bröder samtidigt som de begår grov synd.

En jordisk organisation som dristigt pretenderar på monopol på frälsning nödgas framställa en berättigad förklaring på att ha en direkt koppling till Gud. Vakttornets trossamfund gör det genom påpekandet att de är vägledda av den heliga anden.

“Jehova förser oss med det vi behöver, och det framställs under ledning av hans heliga ande och grundas på hans sanningsord, Bibeln. På så sätt kan vi vara ”på rätt sätt förenade i samma sinne och i samma tankegång” och förbli fasta i tron. (1 Kor. 1:10; Kol. 2:6, 7) Vi är verkligen tacksamma för allt det andligt goda som Jehova ger oss i dessa sista dagar. ”Den trogne och omdömesgille slaven” står således inte bakom någon litteratur, några möten eller några webbplatser som inte har framställts eller organiserats under ledning av denne slav. … Vi rekommenderar dem som vill ägna sig åt mer djupgående bibelstudium och forskning att använda sig av Insight on the Scriptures, …” – Tjänsten för Guds Kungarike, september, 2007, sid. 3 (eng. & sve.)

“De påstår inte att denna slavklass är ofelbar, men de betraktar den som den enda kanal som Herren använder nu under de sista dagarna för den här tingens ordning.” – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sid. 626 (sve. & eng.)

Det sägs rent av att Guds ande leder de äldste.

”Gud ger oss den vägledning vi behöver för att omhänderta sitt folk. (Jämför 2 Moseboken 24:12.) Hans Ord vägleder oss och hans ande hjälper oss utöver våra naturliga förmågor när det gäller att omhänderta ansvar.

(2 Korinthierna 4:7)” – Ge akt på er själva och på hela flocken [1991], sid. 11 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

På vilket sätt vägleder Jehovas heliga ande Sällskapet Vakttornet? Vilken inverkan har den heliga anden på läran och på vilket sätt är den involverad när man förordnar bröder i avseende på förordningar? Det här är viktiga frågor som behöver besvaras innan man talar ut om huruvida Sällskapet Vakttornets lära är korrekt. Om det kan bevisas att Gud aktivt vägleder den styrande kretsen, då bör man i så fall följa dem, men om de kort sagt är välmenande män som studerar bibeln, då bör inte varje deras ord tas som evangelium.

Den styrande kretsen hävdar att om man litar och förtröstar sig på dem är det bokstavligen detsamma som att sätta sin förlitan på Jehova.

”Men Jehova litar på dem som han har gett ansvar i organisationen och församlingen. Så om vi inte litar på dem kan vi inte säga att vi litar på Jehova.

Jehova använder ”den trogne och förståndige tjänaren” för att leda den jordiska delen av sin organisation. …
Vi visar att vi litar på Jehovas sätt att hantera saker när vi följer de anvisningar vi får från organisationen och de äldste.” – Vakttornet, Studieupplagan, februari 2022, sid. 4 (eng. & sve.)

Följande bild på Vakttornet i februari 2017 av det styrande organet “trogen slav” föregicks av uttalandet “Den styrande organet är varken inspirerad eller ofelbar.”

Den formella läran består av att Jehovas heliga ande aktivt vägleder den styrande kretsen i nutid i bibelskriftlig uttolkning och i deras förordning av bröders tillsyns- och ansvarighetspositioner.

“Vi kommer också att öka vår glädje, om vi flitigt och under bön studerar Guds av anden inspirerade ord och kristna publikationer utarbetade under andens vägledning.” – Vakttornet, 15 mars, 1992, sid. 21–22 (eng. & sve.)

“När tiden är inne att klargöra en andlig fråga i våra dagar hjälper den heliga anden ansvariga representanter för ”den trogne och omdömesgille slaven” vid huvudkontoret att urskilja djupa sanningar som man tidigare inte förstått. (Matt. 24:45; 1 Kor. 2:13) Hela den styrande kretsen begrundar nya förklaringar. (Apg. 15:6) Det de kommer fram till publicerar de så att alla får nytta av det.” – Vakttornet, 15 juli, 2010, sid. 23 (eng. & sve.)

Organisationen konstaterar uttryckligen att den heliga anden vägleder dem i deras uttydning av läror och beslutsförfaranden.

“Hur Jehova använder den heliga anden för att förverkliga sin avsikt … …För det tredje hjälper Jehovas ande oss att få klarhet i Bibelns sanningar.” Vakttornet, 15 april, 2010, sid. 7, 10 (sve. & eng.)

“Tänk också på det förhållandet att på hela jorden är det bara Jehovas organisation som vägleds av Guds heliga ande eller verksamma kraft. (Sak. 4:6) Det är bara denna organisation som verkar för Jehovas uppsåt och till hans lovprisning. Endast för den organisationen är Guds heliga ord, bibeln, inte en förseglad bok. Många människor i världen är mycket intelligenta, i stånd att förstå invecklade ting. De kan läsa den Heliga skrift, men de kan inte förstå dess djupa innebörd. Likväl kan Guds folk förstå sådana andliga ting. Varför det? Inte därför att de är särskilt intelligenta, utan som aposteln Paulus förklarade: ”Ty det är för oss som Gud har uppenbarat dem genom sin ande, ty anden tränger in i allt, till och med i Guds djupheter.” – Vakttornet, 15 november, 1973, sid. 519–520 (sve.) – Vakttornet, 1 juli, 1973, sid. 402 (eng.) “År 1942 kungjorde den ”trogne och omdömesgille slaven”, vägledd av Jehovas ande, som aldrig tar fel, att demokratierna skulle vinna andra världskriget och att en Förenta nationernas organisation skulle upprättas.” – Vakttornet, 15 november, 1960, sid. 523 (sve.) – Vakttornet, 15 juli, 1960, sid. 444 (eng.)

Tidskriften Vakttornet påstår sig innehålla Guds åsikter och inte människors åsikter.

“Tidskriften Vakttornet är ingen människas eller någon samling människors verktyg, inte heller publiceras det i enlighet med människors ingivelse. Inga människans åsikter uttrycks i Vakttornet. Det är Gud som livnär sitt eget folk, och Gud använder obestridligen de som han älskar och tjänar honom i enlighet med hans egen vilja. De som sätter sig upp mot Vakttornet har inte förmågan att urskilja sanningen som Gud giver åt sin organisations avkomlingar, och detta är det starkaste beviset på att sådana motståndare inte hör till Guds organisation.” – Vakttornet, 1 november, 1931, sid. 327 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Det är livsviktigt att vi inser detta förhållande och hörsammar ”slavens” anvisningar, precis som vi skulle göra om det vore Guds röst vi hörde, ty det är Hans föranstaltning.” – Vakttornet, 1 november, 1957, sid. 484–485 (sve.). – Vakttornet, 15 juni, 1957, sid. 370 (eng.)

Att följa Vakttornsvägledning är detsamma som att följa Jehova självt och är ett krav för att man ska kunna tillvinna sig frälsning.

“Jehovas tjänare har alltid varit angelägna om att följa hans vägledning. (Läs Hebréerna 13:7, 17.) Vi kanske inte alltid helt och fullt förstår varför en förändring genomförs. Men vi vill ändå samarbeta, eftersom vi vet att anvisningarna kommer från Jehova och leder till goda resultat.” – Vakttornet, 15 oktober, 2014, sid. 24–25 (sve. & eng.)

“I dag leder Jehova sitt folk med hjälp av Bibeln, sin heliga ande och församlingen. (Apg. 9:31; 15:28; 2 Tim. 3:16, 17) Vägledningen vi får från honom är så klar och tydlig att det är som om vi hör en röst bakom oss säga: ”Detta är vägen. Vandra på den.” (Jes. 30:21) Jehovas röst hörs också genom Jesus, som leder församlingen genom ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Matt. 24:45) Vi måste ta allvarligt på den vägledning vi får, eftersom vårt eviga liv hänger på det. (Hebr. 5:9)” – Vakttornet, 15 augusti, 2014, sid. 21 (eng. & sve.)

Vakttornspublikationer sägs innehålla sanning från den Överlägsne eller Suveräne Herren.

“”Den Suveräne Herren giver ordet.” … Uttrycket “ordet” består sålunda av varje ingivelse av sanning, och inbegriper även boken Rättfärdighetens Triumf och vad som överhuvudtaget skall komma att uppenbaras och publiceras genom Herrens nåd, så länge som kvarlevan kvarstår på jorden.” Vakttornet, 1 april, 1932, sid. 101 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Rättfärdighetens Triumf (eng. Vindication, Vol. 1),
första boken [1931], sid. 45 (eng & sve.)

Men webbplatsen JWfacts.com förser läsare med en skriftlig uppställning på ett flertal doktrinära förändringar som Jehovas vittnen tidigare har predikat som sanning som man senare efterlåtet gav ifrån sig som felaktiga. Flera av dessa går inte att avvisas eller bortförklaras genom ordvändningen “ljuset blir ljusare” eller ”starkare” i och med att de var betydelsefulla läror som var fel och som man helt och hållet ersatte med nya läror. Religiösa doktrinära förändringar får betydelse ifall en religion kommer med anspråk på vägledning från Jehova, oansett om Jehovas vittnen ogiltigförklarar detta. De spelar roll när en religion kräver odiskutabel åtlydnad. Man kommer att få läsa att de spelar särskilt stor roll när det gäller livshotande medicinska beslut.

Om den heliga anden vägleder läran som kommer från den styrande kretsen, varför är den i så fall ibland helt felaktig, så som med exempelvis generationen eller 1925?

Provisorisk ofelbarhet

Organisationen utövar sin verkan under det förvirrande konceptet ’provisorisk ofelbarhet’. Å ena sidan säger man att informationen i tidskriften Vakttornet kommer från Gud, och det blir accepterat utan att man ifrågasätter det; å andra sidan måste man som ett Jehovas vittne vidgå att tidskriften Vakttornet innehåller betydande fel och misstag.

Organisationen utövar den oskäliga grundsynen att den heliga anden vägleder dem men att de inte är inspirerade. Detta är en orimlighet – att vara inspirerad betyder att vara vägledd av helig ande. Grundtanken om ofelbarhet och inspiration är simpla, men att tala om dem i linje med Vakttornets läror blir komplicerat i och med att det per definition är omöjligt att få vägledning genom den heliga anden utan att vara inspirerad. Enligt fjärde upplagan av The American Heritage Dictionary of the English Language [sve. Amerikanska arvets ordbok över det engelska språket] är:

  • Ofelbar; “Ur stånd/inkapabel till att göra fel” (att vara ofelbar betyder därför att man är perfekt eller fullkomlig)
  • Inspirera; “Att påverka eller göra inverkan på, vägleda, eller väcka genom gudomligt ingripande” (eller med andra ord innebär att vara inspirerad att man är vägledd av helig ande)

Om organisationen följaktligen kommer med anspråk på den heliga andens vägledning kommer den per definition med anspråk på att vara inspirerad. I det här fallet kan den inte göra misstag, per definition bör den vara ofelbar på samma sätt som bibeln är ofelbar.

När man presenterar detta rent formulerat kastar det ljus över bristen i Sällskapet Vakttornets resonerande, Sällskapet Vakttornet motsäger sig själva när de säger att Guds heliga ande vägledde dess läror, men att de ändå inte nödvändigtvis är korrekta/oantastliga.

Ett exempel på detta står skrivet i boken Uppenbarelsens Storslagna Höjdpunkt Är Nära!, som publicerades av Sällskapet Vakttornet år 1988. Det andra kapitlet i boken framlägger påståendet att förklaringen på Uppenbarelseboken blir väglett genom Guds ande. I det tredje kapitlet likställer ‘Slaven’ sig självt rent ut sagt med aposteln Johannes, och påstår sig vara den likvärdiga förbindelsekanalen på jorden i nutid som används av Jehova på samma sätt som aposteln Johannes användes av Gud, och är under Guds andes vägledning. Därpå följer ett tillagt förbehåll om att skrivelserna inte är ofelbara så som Johannes skrivelser var.

“Att Uttyda Skrifterna

De mysterier som finns förborgade i Uppenbarelseboken har länge förbryllat uppriktiga bibelforskare. Vid den av Gud fastställda tiden skulle dessa hemligheter bli uppdagade, men hur, när och för vem? Endast Guds ande skulle kunna tillkännage innebörden, när den fastställda tiden närmade sig. (Uppenbarelseboken 1:3) Dessa heliga hemligheter skulle uppenbaras för Guds nitiska slavar på jorden, så att de skulle få styrka att kunna tillkännage hans domar. (Matteus 13:10, 11.) Vi påstår inte att förklaringarna i den här publikationen är ofelbara. I likhet med forntidens Josef säger vi: ”Hör inte uttydningar Gud till?” (1 Moseboken 40:8, NW) … Gud hade en förbindelsekanal för att överbringa uppenbarelsen på Johannes’ tid, och Johannes var den jordiska delen av denna kanal. På samma sätt har Gud en kanal för att ge andlig näring åt sina ”slavar” i vår tid. I sin stora profetia angående avslutningen på tingens ordning identifierade Jesus den jordiska delen av denna kanal som ”den trogne och omdömesgille slaven, som hans herre har satt över sitt tjänstefolk till att ge dem deras mat i rätt tid”. (Matteus 24:3, 45–47) Han använder denna Johannesklass för att kasta ljus över innebörden i profetian. … De som utgör Johannesklassen, av vilka somliga i många årtionden har deltagit i uppfyllelsen av dessa syner, är lyckliga över att Guds ande har uppenbarat innebörden i dem, så att de kan förklara den för andra.” – Uppenbarelsens Storslagna Höjdpunkt Är Nära! [1988/2006], sid. 9, 16–17 (sve. & eng.), originalet från 1988 samt reviderade upplagan 2006

Påståendet man framlägger är att den heliga anden vägleder dagens styrande krets på samma sätt som den vägledde Jehovas organisation i det förgångna.

“…den heliga anden är den levande Gudens aktiva kraft, som han sänder ut genom sin Son, Kristus Jesus, och som verkar gentemot Jehovas folk, i det att den upplyser och leder hans teokratiska organisation på jorden i våra dagar, såsom den gjorde i apostlarnas dagar, …” – Vakttornet, 15 september, 1960, sid. 415 (sve.) – Vakttornet, 15 maj, 1960, sid. 300 (eng.)

IMAGE QUOTE

Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden [1982/1984/1992], sid. 195
(sve. & eng.), originalet från 1982 samt reviderade upplagan från 1984 och 1992

Men Sällskapet Vakttornet påstår att de trots allt inte är inspirerade eller ofelbara.

“Den styrande kretsen är varken inspirerad av Gud eller ofelbar. Därför kan den göra misstag när den ska förklara lärofrågor eller vägleda organisationen. I Index till Vakttornets publikationer kan man till exempel hitta underrubriken ”Klarläggande av trosuppfattningar”. Där finns en förteckning med justeringar av vår förståelse av Bibeln som går tillbaka till 1870. Jesus sa aldrig att hans trogne slav skulle ta fram fullkomlig andlig mat.” – Vakttornet, Studieupplagan, februari, 2017, sid. 26 (eng. & sve.)

“Den styrande kretsen består av en grupp smorda kristna män. … Dessa leder Jehovas vittnens världsvida verksamhet. De är inte inspirerade av Gud och är följaktligen inte ofelbara, men de förtröstar på Guds ofelbara ord som den högsta auktoriteten på jorden, …” – Jehovas vittnen – utför enigt Guds vilja jorden utöver [1986/1995], sid. 26 (eng. & sve.)

“De bröder som framställer den här litteraturen är visserligen inte ofelbara. Det de skriver är inte inspirerat, som fallet var med det Paulus och andra bibelskribenter skrev.” – Vakna!, 22 mars, 1993, sid. 4 (eng. & sve.)

Det är kontradiktoriskt att den styrande kretsen säger att de inte är inspirerade i en artikel men att helig ande vägleder dem i en annan artikel. Läs och lägg märke till hur urskiljbart motsägelsefulla följande två utdrag blir när de placeras bredvid varandra.

Jag [Paul Grundy] kommer inte med någon implikation på att individuella, enskilda anhängare till Jehovas organisation behöver vara ofelbara. I och med att alla människor är ofullkomliga, och Gud har alltid använt sig av ofullkomliga människor, som Mose, David och Paulus. Men om Guds heliga ande i det förflutna inspirerade ofullkomliga människor till att skriva ner hans fullkomliga ords ofelbarhet i bibeln och om hans heliga ande sägs leda Jehovas folk genom Vakttornet på samma vis idag, då är dessa föreskrifter inspirerade och måste därför vara ofelbara. Om Guds ord inte längre är ofelbara, då är inte hans nuvarande jordiska förbindelsekanal vägledd av helig ande så som Jehovas förbindelsekanal alltid har varit. De borde inte utkräva blind lojalitet och har inte Guds auktoritet att strängt framtvinga lydnad inför Vakttornets särmärkande lärosatsmässiga uttolkning.

Lägg märke till att även om de äldre männen i Jerusalem var felbara var deras skrifter inte desto mindre inspirerade.

“Frågan hänvisades till apostlarna och de äldre männen i Jerusalem, som tjänade som en central styrande krets. De där äldre männen var inte ofelbara; de var inte människor som aldrig gjorde några misstag. (Jämför Galaterna 2:11—14.) Men Gud använde dem. De begrundade vad de inspirerade Skrifterna hade att säga om den aktuella frågan och också det som bevisade att Guds ande var i verksamhet, när det gällde att få i gång arbetet på det hedniska fältet, och därefter tillkännagav de ett beslut. Gud välsignade denna anordning.” – Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden [1983], sid. 120 (sve. & eng.)

Trots att bibelskribenterna inte var ofelbara var de inte desto mindre inspirerade, så allt de skrev ned i bibeln var ofelbart. Apostlarna var felbara, men som en enhet eller skara var de inspirerade, som en skara var därför deras beslut, uttolkningar och skrifter ofelbara. Detta utgör en betydande skillnad. Detta är rent utav kärnpunkten i saken och är avgörande för att förstå sanningen för premissen bakom Sällskapet Vakttornets ledarskap. Det gränsar till hädelse när den styrande kretsen säger att helig ande vägleder dem på liknande sätt i deras uttolkningar och förordningar men att de ändå begår misstag och fel. När helig ande vägleder en person begås det inte fel; för vad var i så fall annars meningen bakom heliga andens vägledning?

Sällskapet Vakttornet har inget annat val än att säga att den heliga anden vägleder organisationen eftersom det är en biblisk profetia och är förfarandesättet genom vilket Jehovas folk alltid vägletts:

“Vi lever också i tiden för den slutliga uppfyllelsen av den profetia som aposteln Petrus hänvisade till på pingstdagen, nämligen: ”Och det skall ske därefter, att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar, edra ynglingar skola se syner; också över dem som äro tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28, 29; Apg. 2:16—18)” – Vakttornet, 1 mars, 1958, sid. 104 (sve.) – Vakttornet, 15 januari, 1958, sid. 45 (eng.)

Bibeln säger i mycket tydliga ordalag att den heliga anden vägledde de tidiga kristna, så Jehovas vittnen måste följaktligen säga att den heliga anden på samma sätt vägleder Sällskapet Vakttornets styrande krets i vår tid.

“Guds heliga andes verksamhet pekade alltså entydigt åt ett håll, och i erkännande av detta skrev apostlarna och de äldste följande i brevet som förmedlade deras beslut: ”Den heliga anden och vi själva har nämligen beslutat att inte lägga någon ytterligare börda på er utöver detta nödvändiga.” (Apg 15:1–29).” – Insikt i Skrifterna, Band 1 [1988], sid. 98 (sve.) (under rubriken Ande) – Insikt i Skrifterna, Band 2 [1988], sid. 1023 (eng.) (under rubriken Spirit)

Om den styrande kretsen ska ta i anspråk att vara som de tidiga kristna, då måste de, som en krets, vara under den heliga andens vägledning och på grund därav vara ofelbara. Att påstå annat strider mot bibeln.

“…”sanningens ande” i uppfyllelse av Jesu löfte i Johannes 16:13 steg för steg skulle vägleda den kristna församlingen in i hela sanningen.” – Vakttornet, 15 mars, 1990, sid. 11 (eng. & sve.)

“Men när denne kommer, sanningens ande, ska han vägleda ER så att NI förstår hela sanningen, för han kommer inte att tala på eget initiativ, utan det han har hört ska han säga, och han ska berätta om det som ska ske.” Johannes 16:13

Lägg märke till att Johannes 16 inte lämnar någon plats över åt vägledning till osanning. Saker och ting kanske inte alltid är tydliga på en gång. De kan vara progressiva, men det skulle alltid vara sannfärdigt. De skulle också inträffa före händelsen (‘det som ska ske’), inte efter händelsen.

Sällskapet Vakttornets motsägelsefulla ståndpunkt om att den styrande kretsen blir vägledd på samma sätt som de tidiga kristna men att de tidiga kristnas beslutsförfaranden var ofelbara och att den styrande kretsens beslutsförfaranden inte är det, framtvingas på grund av deras ständigt kontinuerliga fel och förändringar.

I och med att den styrande kretsen påstår att de inte är inspirerade, varifrån kommer i så fall ”Nytt Ljus”? Om inte från Gud, varför borde man i så fall lyssna till dem?

I efterhand blir Vakttornets fel och misstag förklarade på det mest trevligaste sättet.

“Det ökande ljuset över Guds ord såväl som historiska fakta har ända fram till denna tid gång på gång krävt att justeringar av ett eller annat slag gjorts. Men låt oss aldrig glömma att denne ”slavs” motiv alltid varit rena och osjälviska — vid alla tider och tillfällen har den menat väl. … För dem som verkligen älskar Guds lag finns det ingen stötesten, inget som bringar dem på fall.” – Vakttornet, 15 juli, 1979, sid. 23 (sve.)- Vakttornet, 1 mars, 1979, sid. 23–24 (eng.)

När man inte framlägger någon förklaring på fel blir budskapet helt annorlunda. Att opponera sig mot dessa urskiljbart “felbara” läror är att vara illojal mot Jehova själv, vilket leder till tillintetgörelse.

“En iakttagare konstaterade att dessa män ”var kritiska mot artiklarna i Vakttornet, och de ville inte acceptera tidskriften som … Guds sanningskanal, och de försökte alltid påverka andras sätt att tänka”. Men lojala äldste försöker aldrig påverka andra att rata något av den andliga mat som Gud har tillhandahållit genom den trogne slaven. Som Jehovas överlämnade vittnen måste vi alla vara lojala mot Jehova och mot hans organisation. Vi bör aldrig ens överväga att vända oss bort från Guds underbara ljus genom att följa en avfällig kurs, som kan leda till andlig död nu och till slut till tillintetgörelse.” – Vakttornet, 15 november, 1992, sid. 19–20 (eng. & sve.)

Det är inte fel av den styrande kretsen att tillstå att de inte är inspirerade och att de har begått fel – det är däremot fel att komma med ett sådant erkännande och sedan tilltvinga sig från anhängare deras strikta tillgivenhet och efterlevnad av den styrande kretsens egen vägledning genom försvar av sin ställning att de ensamma talar för Jehova.

Sinnrikhet i ofelbarhetsomväxling

Vakttornet presenterar sin lära som ofelbar eftersom den är grundad på bibeln, fram tills att den visar sig vara fel. Då ursäktar den sina fel och påstår att den aldrig avgivit några pretentioner på att vara ofelbar. Detta är fyndigt, eftersom anhängare fullt och fast tror på att vad de får höra är ofelbart i och med att det kommer från bibeln och därmed förbiser faktumet att det de får höra inte är någonting mer än en felbar tolkning.

År 1922 gav Sällskapet Vakttornet ut en artikel med titeln “Gudomligt given kronologisk parallellitet”. Är meningen att läsaren ska tro på att uttolkningen i Vakttornet var gudomligt tillkommen eller bara verserna som tolkningen grundades på? Vakttornets trossamfund kan säga att de aldrig påstod att deras uttydning var gudomligt tillkommen, men inte desto mindre är det ganska troligt precis den slutsatsen som en läsare skulle dra efter att ha läst igenom hela artikeln.

“DET HAR visats i en föregående artikel att de parallella datumen för den förevarande sanningens kronologi är bevis på gudomlig förhandskännedom och att de visar att systemet är av gudomlig härkomst. … Så förevarande sannings kronologi är inte någon invention, utan en upptäckt.” – Vakttornet, 15 november, 1922, sid. 355 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Artikeln presenterade dess kronologi som förevarande sanning och som att den är av gudomlig härkomst under det att den talade om profetisk uttolkning som man sedan länge har frångått som osann. Även om läsaren på den tiden ledsagades till att tro på att uttydningen var gudomligt inspirerad och beprövad sanning, säger Sällskapet Vakttornet i nutid att den inte avgivit några påståenden om att dess uttydning var ofelbar, bara det bibelbaserade källmaterialet.

Övernaturlig vägledning

Russell

Russell påstod sig vara Guds talesman och under Herrens vägledning.

“Nej, de sanningar som jag presenterar som Guds talesman, avslöjades inte i syner eller i drömmar eller av Guds förnimbara stämma, icke heller på en gång, men gradvis, enkannerligen sedan 1870, och sedan 1880. Det äro icke heller en tydlig uppenbarelse av sanningen på grundval av någon mänsklig uppfinningsrikedom eller skarpsinnig uppfattning, utan på det enkla faktum att Guds tid har tillkommit; och om jag icke uttalade mig och ingen annan talesman stod att finna skulle självaste stenarna utropa sig. Följande historia ges blott inte enbart för att jag har blivit uppmuntrad till att utgiva en tidskrift för Guds vägledning på ljusets väg, men framförallt för att jag anser det vara nödvändigt att sanningen bliva vederbörligt omtalad, på det att feluppfattningar och fördärvlig felaktig information må omintetgöras, för att våra läsare skola få se hur Herren hittills har varit hjälpande och visat vägen. Det var i den stunden jag visste varför Herren så saktmodigt och andäktigt hade väglett mig. Jag behövde en särskild hjärtats förberedelse inför den fulla förståelsen i all dess författning, och jag blev allt desto mer säkerställd om att det inte var utifrån min egen visdom; ty om det vore min egen, varför skulle det då inte komma ögonblickligen?” – Sions Vakt Torn, 15 juli, 1906, sid. 230, 234 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Sällskapet Vakttornet vidhåller att Russell inte borde få äran för sin tjänst, eftersom utverkandet av tjänsten var under Guds andes vägledning.

“Jehovas vittnen beundrar de egenskaper som han hade som man, men om vi skulle ge heder och ära åt Pastor Russell, skulle vi säga att de uträttade verken och framgången var hans; men Jehovas vittnen tror på att det är Guds ande som styr och vägleder hans folk.” – Jehovas vittnen i Gudomligt Uppsåt [1959], sid. 63 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Sällskapet Vakttornets innevarande struktur och lära är så pass annorlunda från Russells tid att det borde påverka en person till att betänka en vägledning av det slaget.

Rutherford

På motsvarande sätt påstod Rutherford att hans böcker var uppenbarelser från Herren.

“Under de senaste månaderna har Herren avslöjat för sitt folk en klarare förståelse om Djävulens organisation och om Herrens uppsåt att förgöra det onda systemet så att folket kan bli helt befriat. Detta budskap har han i behag låtit åskådliggöras i en bok betitlad BEFRIELSE. Har inte Gud givit detta verktyg i händerna på den smorda skarans klass? Låt dem som så tror få noggrant studera budskapet däri och bereda sig på att ta användning av det.” – Vakttornet, 15 augusti, 1926, sid. 248 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Med tiden kom Rutherford fram till slutsatsen att när Jesus upphöjdes på tronen upphörde den heliga andens ledning av Slaven, och att Jesus använde sig av änglar för att vägleda honom och kvarlevan. Detta hade som grund att den heliga anden kom som en hjälpare i Jesu frånvaro och därför inte längre behövdes efter Jesu återkomst år 1914.

“Under det att Jesus var dem frånvarande, och emedan han är upptagen med att ‘bereda vägen för Herren’ och innan han ankommer till sitt tempel, utför helig ande sin verkan som företrädare, hjälpare och tröstare åt och för alla som har svarat på kungarikets kallelse. Men när Herren kommer till sitt tempel och ansamlar sina godkända följare i templet, finns det då något ytterligare behov för heliga andens ämbete som en hjälpare eller företrädare? Om inte, skulle då heliga andens påverkansarbete fördenskull upphöra. Jesus som då befinner sig i templet och med sina utvalda skulle öppet göra verkan för dem.…nu har Herren Jesus han själv återvänt, till sitt tempel, och utverkar av och genom sina heliga änglar, och lägger in det i sinnena och hjärtan på kvarlevans klass för att kunna vidta positiv verkan och utföra ett särskilt arbete…” – Vakttornet, 1 september, 1930, sid. 262–263 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Med Herrens tillkommelse till sitt tempel och hans insamlande av de utvalda (2 Tessalonikerna 2:1) slutade den heliga anden däri med att verka som ett paraklet eller som en företrädare för kyrkan. (Johannes 14:18, 26; se sidorna 192, 201–203; och även Vakttornet, 1930, sidorna 259 och 275) … Efter att den heliga anden som en företrädare eller ett paraklet upphävde sin verkan för de invigdas räkning kommer änglarna ta sin tjänst å deras vägnar som förbereder sig för kungariket.” – Bevarande [eng. Preservation] [1932], sid. 46, 51–52 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

( “Gud använder sig av änglar för att lära Hans eget folk som består på jorden.” – Den Gyllene Tidsåldern, 8 november, 1933, sid. 69 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Vissa plikter och rikets intressen har uträttats genom Herren för hans änglar, vilka består av informationssändningen till Guds smorda folk på jorden till deras hjälp och tröst. Ehuru vi inte kan förstå hur änglarna sänder denna information vet vi ändå om att de gör det.

Upplysning utgår från Jehova … och ges åt de trogna smorda … kvarlevan underrättas genom Herrens änglar. Kvarlevan åhör icke hörbara ljud, enär det inte är nödvändigt. Jehova har ordnat med sitt eget goda sätt att förmedla tankar till hans invigda tjänares sinnen.” Förberedelse [eng. Preparation] [1933], sid. 36, 37, 64 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Domare Rutherford skulle inte kunna skriva dessa ting om vi
inte användes av Gud.” Den Gyllene Tidsåldern, 23 oktober, 1935, sid. 50 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Ingen människa kan korrekt uttyda profetiorna, och Herren sänder sina änglar för att vidarebefordra korrekt information till sitt folk.” – Vakttornet, 15 februari, 1935, sid. 52 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Detta ovanligt klingande påstående tillkommer inte utan någon förhandsrätt, eftersom Gud talade till sina tjänare genom änglarna i det förgångna. Men själva frågan kan man ändå inte undgå, om nu änglar förmedlade läror till Rutherford, varför har då så många av dem varit fel? En mer träffande beskrivning av Rutherfords inspiration visas i psykologen William James’ avhandling.1

“Möjligtvis har en hel del fler än övriga typer av sinnrika religiösa ledare utsatts för onormala psykiska hemsökelser. De har oupphörligen varit människor med exalterad, emotionell känslighet, mottagliga för besatthet (eller mani) och fixa idéer; och ofta har de fallit i trans, hört röster, fått syner, och uppvisat alla typer av egenheter som vanligtvis klassas som patologiska.” (Direktöversatt)

Rådande vägledning

Efter att Knorr ersatte Rutherfords plats upphörde Vakttornet med att säga att det vägleddes av änglar. Vägledningen tillskrevs direkt Herren år 1943.

“Dessa anvisningar KOMMER TILL OSS FRÅN HERREN genom hans etablerade myndighet i anförande av de krav vi har på oss och över de som verkligen älskar Herren och som låter sig ledsagas av hans råd, och detta är ett skäligt tjänstkrav.” Vakttornet, 1 juli, 1943, sid. 205 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Rutherfords ursprungliga utsago om att dagens organisation blir vägledd genom änglalik uppenbarelse blir i samtid motsagd av organisationen.

“De som utgör den enda sanna kristna organisationen i våra dagar får inte några uppenbarelser genom änglar och är inte inspirerade av Gud. Men de har den inspirerade Heliga skrift, som innehåller uppenbarelser av Guds tankar och vilja.” – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sid. 708 (sve. & eng.)

Men Vakttornets läror ska man ändå lita på, eftersom det kommer från Gud, eller Jesus, eller helig ande, genom den trogne slaven.

En person som är medlem i styrande kretsen granskar varje Vakttornstidskrift för att se till att den representerar sanning.

“Till denna dag följer den styrande kretsen liknande riktlinjer. Varje artikel i både Vakttornet och Vakna! och varje sida, illustrationerna inbegripna, fingranskas av utvalda medlemmar av den styrande kretsen, innan materialet trycks. Därför kan du med förtroende läsa Vakttornet och Vakna!” – Vakttornet, 1 mars, 1987, sid. 15 (eng. & sve.)

I ett stort antal artiklar lämnas det ingen plats över åt tvivel om att Vakttornet måste tas emot som om det kom från Jehova. Tidskriften har till och med sagt att man kan hysa mer förtroende än vad Noa gjorde, som personligen talade med Gud. Följande citat får läsaren känna det som att Vakttornet innehåller Guds ofelbara åsikt. För hur kan det i så fall vara felbart?

“Helig ande, som verkar genom Guds organisation, kommer också att hjälpa oss att få en underbart klar förståelse av vad Jehova har berett åt dem som älskar honom. Efter att ha förklarat att framträdande människor i den nuvarande tingens ordning inte kan förstå Guds uppsåt skrev Paulus: ”För oss är det ju som Gud har uppenbarat det genom sin ande.”” – Vakttornet, 15 augusti, 1993, sid. 11 (eng. & sve.)

“… andliga mat som Gud har tillhandahållit genom den trogne slaven.” – Vakttornet, 15 november, 1992, sid. 20 (eng. & sve.)

“…Kristus använde sin myndighet genom att aktivt leda sin församling på jorden. Han gjorde detta genom sin heliga ande, änglarna och den styrande kretsen som bestod av de 12 apostlarna och de äldste från församlingen i Jerusalem. Jesus förklarade att han skulle vara med sina lärjungar ända fram till avslutningen på tingens ordning, där vi nu är. I den följande artikeln skall vi se hur han fortfarande är det aktiva huvudet för den kristna församlingen och hur han nu leder sina ”får”.” – Vakttornet, 1 augusti, 1987, sid. 15 (eng. & sve.)

“I nutid avlämnar Jehova upplysningar medelst den “trogne förvaltaren.”” – Ge akt på er själva och hela hjorden [1977/1979/1981/1991], sid. 13 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“ETT ÅRHUNDRADES MARKERING AV GUDOMLIG VÄGLEDNING

År 1970 har ett århundrade passerat sedan Charles Taze Russell och ett fåtal medförbundna började träffas för målmedvetet och andäktigt studerande av bibeln. Under alla dessa decennier hade Jehovas tjänare åtnjutit andlig upplysning och gudomlig vägledning.” – Jehovas vittnens Årsbok 1975, sid. 245 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Meningen är att de kristna har obetingat förtroende för sin himmelske Fader; de ifrågasätter inte det han säger dem genom sitt skrivna ord och sin organisation. Saker och ting artar sig väl för dem som på detta förtröstansfulla sätt följer Guds sätt att verka. Jehova har till exempel genom sin organisation under många år underrättat sitt folk om de skadliga verkningarna av att använda tobak, och de som har rättat sig efter detta råd har fått gagn både fysiskt och andligen.” – Vakttornet, 15 december, 1974, sid. 564–565 (sve.) – Vakttornet, 15 juli, 1974, sid. 441 (eng.)

“De som tror att Gud använder Vakttornet som sitt sätt att kommunicera med sitt folk eller för att ådagalägga sina profetior bör studera Vakttornet med tacksamhet från hjärtat och skänka Jehova Gud och Kristus Jesus all ära och lovprisning och ge ingendera äran eller lovord till någon människa.” – Vakttornet, 1 januari, 1942, sid. 5 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Med tanke på Noa, har den kristne nu mycket mer att grunda sin tro på än vad Noa hade (så långt som bibeln avslöjar) att grunda sin tro på under en kommande syndaflod.” – Vakttornet, 1 april, 1923, sid. 106 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Ansvarighetsförordningar

Den Heliga Anden sägs vara direkt medverkande vid Rikets salsmöten.

“De äldste, till exempel, förordnas genom helig ande. (Apg. 20:28) Men alla som är smorda med anden är inte tillsyningsmän i församlingen. Vad kan vi dra för slutsats av det? Helt enkelt att Guds ande verkar på olika sätt på medlemmarna i församlingen.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 december, 2011, sid. 25 (eng. & sve.)

“För det första: Den heliga anden fick bibelskribenterna att skriva ner de krav som ställs på äldste och biträdande tjänare. … För det andra: Både de som rekommenderar en broder och de som sedan förordnar honom ber uttryckligen om att Jehovas ande ska vägleda dem när de går igenom om han i rimlig grad fyller Bibelns krav. För det tredje: Den som blir rekommenderad måste visa Guds heliga andes frukt i sitt liv. (Gal. 5:22, 23) Guds ande är alltså inbegripen i alla steg när någon blir förordnad.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 november, 2014, sid. 28 (eng. & sve.)

Den heliga anden krediteras för dess förordning av människors “privilegier” inom församlingen. Exempelvis sker förordningen av en äldste på rekommendation av de äldstes krets, och läggs fram för kretstillsyningsmannen som “andäktigt överväger rekommendationerna” (Vakttornet, 15 november, 2014, sid. 29 (eng. & sve.)).

“Vår ledare använder denna styrande krets till att utse kvalificerade män – oavsett om de är smorda med anden eller inte – till att vara äldste i de olika församlingarna. I fråga om detta spelar den heliga anden, vilken Jehova har gett Jesus myndighet att använda, en mycket viktig roll. (Apostlagärningarna 2:32, 33) Först av allt måste dessa tillsyningsmän fylla de krav som finns uttryckta i Guds ord, vilket inspirerades av helig ande. (1 Timoteus 3:1–7; Titus 1:5–9; 2 Petrus 1:20, 21) Rekommendationerna ges och förordnandena görs efter bön och under den heliga andens vägledning. Dessutom måste de personer som utses tydligt visa att de frambringar denna andes frukt. … Det känns verkligen lugnt och tryggt att veta att Jesus Kristus nu leder sina lärjungar genom den styrande kretsen, den heliga anden och änglarna!” – Vakttornet, 15 mars, 2002, sid. 14, 15 (eng. & sve.)

“Det finns en annan faktor som visar hur den heliga anden verkar i samband med rekommendationen och “Under den heliga andens ledning rekommenderar avdelningskontorens kommittéer mogna, andligt sinnade män till att tjäna som krets- och områdestillsyningsmän. Sedan dessa bröder blivit direkt förordnade av den styrande kretsen, tjänar de som resande tillsyningsmän. … med hjälp av den heliga anden och de inspirerade skrifterna…” – Vakttornet, 15 mars, 1990, sid. 20 (eng. & sve.) “

“Vi lever också i tiden för den slutliga uppfyllelsen av den profetia som aposteln Petrus hänvisade till på pingstdagen, … (Joel 2:28, 29; Apg. 2:16—18) Vi bör därför förvänta att andens verksamhet också omfattar förordnandet av tillsyningsmän. …

Med beaktande av den andens frukt, som den som föreslås till ämbetet har frambragt, och i överensstämmelse med de skrivna kraven, som finns framställda i den av människor under den heliga andens påverkan nedtecknade Heliga skrift, verkar då den styrande kretsen — som själv drivs av den heliga anden, om vars ledning denna krets beder till Gud. I varje hänseende kommer alltså Guds ande fram i förgrunden i fråga om förordnandet av tillsyningsmännen.
I våra dagar, såsom på Paulus’ tid, kan det följaktligen sägas att den heliga anden utser och förordnar tillsyningsmän över Guds hjord, vilken han har köpt åt sig ”med blodet av sin egen Son”.” – Vakttornet, 1 mars, 1958, sid. 104, 105 (sve.) – Vakttornet, 15 januari, 1958, sid. 45, 46–47 (eng.)

Om helig ande är involverad kommer vilken äldste som helst som syndar att avslöjas och inte bli förordnad. Dock, är en del av processen innan han tillkännager broderns förordning att tillfråga honom följande:

“Finns det något från ditt förflutna, redan innan dopet, eller i ditt privatliv eller familjeliv som diskvalificerar dig eller som skulle kunna avstyra dig från att godta denna förordning? Finns det någon bevekelsegrund till att din förordning inte ska tillkännagivas inför församlingen?” – Var som herdar för Guds hjord [2010/2017], sid. 35 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Denna frågeställning ogiltigförklarar anspråket på övernaturlig vägledning. Trots att man ber för Guds heliga ande att medverka i rekommendationen måste de äldste ställa frågor till personen för att ta reda på eventuell synd som skulle kunna diskvalificera dem.

När jag [Paul Gundy] var 19 år gammal sade min far, som var Vakttornsstudieledare, att jag skulle bli offentligt tillkännagiven som en biträdande tjänare vid mötet den natten. Han frågade ut om det fanns skäl av något slag för vilket jag inte skulle kunna kvalificeras som tjänare. Jag hade inte haft en aning om att de hade övervägt mig. Jag blev uppskakad, eftersom det fanns saker jag gjorde som innebar att jag inte borde ta positionen, men jag var för generad för att tala om för min far att jag inte var kvalificerad. Det undandrog min glädje över förordningen eftersom jag kände en otrolig skuld när min förordning blev tillkännagiven.

Exempel på verkliga livet ställer läran eller förklaringen om ande – vägledda förordningar ansikte mot ansikte med verkligheten. Jag [Paul Grundy] känner personligen till talrika exempel på bröder som blir förordnade som äldste och biträdande tjänare samtidigt som de syndar och begår otukt, äktenskapsbrott och homosexualitet, somliga i över 20 års tid, och detta är bevis för att helig ande inte är samverkande under förordningar, uteslutning eller återupptagning.

En del högprofilerade fall har förekommit bland den styrande kretsen självt, från bröder som säger sig ha blivit utvalda av Jehova.

“Dessa framställningar stod att läsa i numren för 1 och 15 augusti, och de visade avgjort att Jehovas organisation hädanefter måste vägledas och styras av Jehovas ande genom den synliga styrande kretsen, bestående av de tjänare som Jehova själv skulle förordna.” – Vakttornet, 15 januari, 1966, sid. 46 (sve.) – Vakttornet, 1 juni, 1965, sid. 352 (eng.)

Under 1980-talet avgick tre medlemmar ur den styrande kretsen. Raymond Franz avgick år 1980 och drog slutsatsen att Sällskapet Vakttornet inte representerade sann kristendom. Ewart C. Chitty avgick år 1980. I Jehovas vittnens årsbok 1980 stod det rätt och slätt på sidan 258 (eng.), “Under det gångna året avgick Ewart C. Chitty, så att för närvarande finns 17 medlemmar i denna krets.” Detta berodde inte på apostasi, utan för homosexuellt uppförande innan han förordnades som en styrande-kretsen-medlem.

År 1984 avgick Leo Greenless. Även om det inte fanns någon skriftlig redogörelse, tillkom ändå följande tillkännagivande vid frukosttiden på Betel i Brooklyn:

“Detta är för att informera Betel – familjen om att Leo Greenless inte längre är medlem i Betel – familjen och ärendet är avslutat.”3

Anledningen till detta var också för homosexuellt uppförande innan han blev förordnad, och detta blev följden på grund av anklagelser som riktades mot Greenless som kom ifrån Mark Palo. En vag indikation på vad det involverade dök upp i Vakttornet.

“Hur chockerande det än kan låta, så har till och med några som har varit framstående inom Jehovas organisation dukat under för ett omoraliskt uppförande, däribland homosexualitet, hustrubyte och sexuella övergrepp mot barn.” – Vakttornet, 1 januari, 1986, sid. 13 (eng. & sve.)

Det verkar tämligen osannolikt att “Jehova själv” förordnade människor till att hamna i den viktigaste ansvarsställningen i hans jordiska organisation när de hade bedrivit så mycket synd innan deras förordning.


Uteslutning

Överträdare eller syndare säger man blir uteslutna under heliga andens vägledning. En dömande kommitté bestående av i regel 3 äldstebröder kommer avgöra saken efter bön om vägledning från Guds ande.

“Det dömande förhöret bör öppnas med bön tillsammans med de anklagade närvarande. Den dömande kommittén bör förlänas en fritt sökande efter Jehovas visdom genom bön när som helst under deras avskärmade överläggningar.” – Var som herdar för Guds hjord [2010/2017], sid. 89 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Uteslutning sägs bestå av änglarnas vägledning.

“Jehovas änglar kan också leda händelseutvecklingen så att vem som helst som får andra att snava och falla avlägsnas från Jehovas folk.” – Vakttornet, 1 mars, 2007, sid. 24 (eng. & sve.)

Om helig ande är involverad kommer människor alltid bli rättvist uteslutna. Man kommer avslöja syndare precis som Josua upptäckte Akans tjuveri genom Jehovas vägledning.

Men trots påståenden om vägledning framlägger de äldstes handbok en procedur för när de äldste är oeniga i fråga om en persons skyldighet, med ett majoritetsbeslut.

“Generellt sett bör de som tjänar i en dömande kommitté sträva efter att vara eniga i sina beslutsförfaranden. Varje meningsskiljaktighet kan vanligtvis lösas genom att grundligt diskutera frågor som en dömande kommitté, undersöka skrifterna i bibeln och kristna publikationer, be för vishet och vägledning, och även samråda med en erfaren äldste utanför församlingen. Men om kommittén inte kan komma fram till ett enhälligt beslut bör minoriteten ge stöd till det beslut som majoriteten har fattat.” – Var som herdar åt Guds hjord [2010/2017], sid. 96 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Detta är ett erkännande om att de äldste, trots allt, inte blir vägledda, utan bara presenterar sina personliga åsikter.

Proceduren för att utesluta en person består likafullt av en överklagandeprocess. Dessa två är ett tecken på att Sällskapet Vakttornet vet att deras beslutsförfaranden inte är under vägledning eller går att förlita sig på. För om det vore fallet skulle den första äldste – gruppens beslutsförfaranden alltid vara beriktigade.

Det omvända exemplet är återupptagningen av syndare som fortsätter synda. Uteslutna människor som ser Sällskapet Vakttornet som en sekt har formulerat att de har återvänt via chattrum på internet och blivit återupptagna, enbart för att de skulle kunna få lov till att fritt fortsätta umgås med familjeanhöriga, eller som ett försök att hjälpa dem lämna Sällskapet Vakttornet.2


Två tredjedelars majoritet

Man menar att beslut som man fattade under det första århundradet var enhälliga.

“Vid ett särskilt sammankallat möte var det uppenbarligen vissa som förespråkade omskärelsen, medan andra var av motsatt uppfattning. … Efter att ha hört alla relevanta vittnesbörd fastställde den styrande kretsen enhälligt att icke-judiska kristna inte behövde bli omskurna och komma under den mosaiska lagen.” – Vakttornet, 15 mars, 2003, sid. 22 (eng. & sve.)

Den styrande kretsen idag behöver bara två tredjedelars majoritet för att etablera en ny lära.

”Vid ett sammanträde tre veckor senare, den 30 april [1975], överraskade president Knorr oss genom att lägga fram ett förslag om att hädanefter skulle alla ärenden eller frågor bestämmas genom två tredjedelar av det aktiva medlemskapet.” – Crisis of Conscience [sve. Samvetskris] (Commentary Press, fjärde utgåvan, 2004), sid. 85 (eng.) (Direktöversatt)

“En viktig faktor i den styrande kretsens beslut var regeln om en två tredjedelars majoritet. Detta gav ibland ifrån sig märkliga effekter. Regeln innebar att en majoritet på två tredjedelar (av det totala aktiva medlemskapet) behövdes för att driva igenom ett förslag. Personligen uppskattade jag möjligheten som detta skapade för en medlem att kunna fatta ett annorlunda beslut än vad flertalet gjorde, eller att man helt enkelt kunde avstå utan att känna det som om att man rentutav utövade “vetomakt.” I fall när det gällde obetydligare ärenden, trots att jag inte fullständigt höll med, valde jag med majoriteten. Men när frågor dök upp som verkligen påverkade mitt samvete befann jag mig bland minoriteten – sällan ensam, men ofta med bara en, två eller tre andra medlemmar som uttryckte samvetsgranna invändningar genom att inte vara med och välja för förslaget.

Begrunda vad som skulle kunna ske på grund av regeln om en två tredjedelars majoritet: Om det av fjorton närvarande medlemmar var nio som föredrog att upphäva uteslutningsförbrytelse – “märkningen” och bara fem av dem föredrog att ha den kvar skulle flertalet inte vara tillräckligt för att ändra uteslutningsmärkningen. Även om de utgör en markant majoritet utgör de nio ändå inte en två tredjedelars majoritet. (Om det så vore tio av dem som föredrog en förändring skulle det ändå inte vara tillräckligt, för trots att de då skulle utgöra en majoritet på två tredjedelar av de fjorton som är närvarande, är det ändå regeln om en majoritet på två tredjedelar av det totala aktiva medlemskapet som gäller, som under en stor del av tiden var sjutton i antalet.)” – Crisis of Conscience [sve. Samvetskris] (Commentary Press, fjärde utgåvan 2004), Ray Franz, sid. 115, 116 (eng.) (Direktöversatt)

Se också In Search of Christian Freedom (Commentary Press, fjärde utgåvan 2002) Ray Franz, sid. 268–269 (eng.). (https://jwfacts.com/images/two-third-majority.pdf)

Om en del medlemmar ur den styrande kretsen står för valet om en förändring och en del står emot valet, vilka är det då som inte vägleds av Gud? Detta är behjälpligt för att förklara varför läran kan förändras över tid allteftersom den styrande kretsens sammansättning förändras. Doktrinära förändringar är inte Jehovas nya ljus, utan snarare resultatet av att nya medlemmar i den styrande kretsen har avvikande meningar från dem som de efterträder.


Slutsats

Vakttornet konstaterar att det är Jehovas vittnen enbart som tar emot helig ande.

“Mer än det, för att ta emot helig ande måste han även ha kontakt med Guds kommunikationskanal. Precis som på tiden för Jesus och apostlarna som var beroende av att vara i kontakt med Guds kommunikationskanal för att få helig ande, behöver även hans jordiska representanter vara idag. Faktum visar att den kanalen finns i det nya världssamhället för Jehovas vittnen. – Apostlagärningarna 19:1–7.” – Vakttornet, 1 april, 1962, sid. 215 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Den styrande kretsen kommer med starka påståenden om att den heliga anden leder dem till att uttolka bibeln korrekt och att förordna män.

“En mogen kristen… …litar… …helt och fullt på sanningen så som den uppenbaras av Jehova Gud genom hans Son, Jesus Kristus, och ”den trogne och omdömesgille slaven”.” – Vakttornet, 1 augusti, 2001, sid. 14 (eng. & sve.)

Att ta i anspråk att Jehova avslöjar sanning genom Slaven är ett rakt tillkännagivande om inspiration.

I total motsägning säger den styrande kretsen att helig ande inte vägleder organisationen till att genomföra en ofelbar uttydning av bibeln. Korrekthet är inte längre någon nödvändighet för Gud även om det var det på bibelns tid. Om sanning kan förändras på ett fortlöpande sätt, varför är det då viktigt att följa dessa ledare och inte ledarna för någon annan liknande organisation utan vägledning? Det är förnuftsvidrigt att man utkräver fullständig åtlydnad och kräver att dess riktlinjer ska följas som om det vore “Guds röst”, men som trots det kommer med erkännanden för misstag och fel.

Vakttornets publikationer anger tydligt att Jehova vägledde:

  • Ofullkomliga människor till att ofelbart skriva bibeln
  • Första århundradets apostlar till att komma med ofelbara riktlinjer när de vägledde de tidiga kristna församlingarna
  • Den styrande kretsen till att ge ut Vakttornet i vår tid – men att Guds organisation den här gången blir vägledd med medräknade felsteg och misstag

Jehova har alltid kunnat ge ut ofelbar information trots att de människor som han använde var felbara. När helig ande vägledde Jehovas efterföljare har de nedtecknade uttalandena alltid varit korrekta. Det finns inget utrymme över åt felaktiga läror om en organisation tar i anspråk att Jehova vägleder den och är Guds enda sanna väg till sanning och frälsning. Helig ande vägleder inte en organisation som påstår sig vara felbar.

Felen gör saken i fråga uppenbar att helig ande inte vägleder Sällskapet Vakttornets lära i vidare större omfattning än vad den har gjort i någon annan religion. Helig ande har inte heller väglett förordningar. Håll detta i minnet när du fördjupar dig i verkligheten om Vakttornets sanning.


Fotnoter

1 – The Varieties of Religious Experience: A study in Human Nature (Varianterna om Religiös Erfarenhet: En studie i mänsklig natur) (New York: Modern Library; omtryckta utgåvan, 1994) publicerades först år 1902

2 – Som exempel, Going Undercover to Rescue My Daughter (Går under täckmantel för att rädda min dotter) (J Sage Nancy, 2006)

3 – Se Apocalypse delayed: the story of Jehovah’s Witnesses (Fördröjda Apokalypsen: Ett Jehovas vittnesberättelse) (University of Toronto Press. Andra omtryckta utgåvan 1999) M James Penton sid. 393 (eng.)

Den här artikeln skrevs ursprungligen år 2005, senaste uppdateringen tillkom i februari år 2022, översattes från engelska till svenska år 2022. Länk till engelska källartikeln: https://jwfacts.com/watchtower/directed-by-holy-spirit.php