Uttydningens historiska utveckling

Den Heliga Anden uppenbarade inte någon insikt att kunna förstå de sju tidernas betydelse för pastor Russell. Det var något som tidigare hade predikats under 1800-talet före Russell av John Aquila Brown, William Miller, Edward Bishop Elliott, Robert Seeley, Joseph Seiss och Nelson Horatio Barbour.


Det är en allmän feluppfattning att Vakttornet mirakulöst vägleddes av den heliga anden till att komma fram till en förståelse om att de sista dagarna skulle börja 1914. Det kommer sig av att Sällskapet Vakttornet uppmuntrar denna tro bland sina anhängare.

“Charles Taze Russell och hans medförbundna bibelforskare insåg flera årtionden i förväg att 1914 skulle markera slutet för hedningarnas tider, eller nationernas fastställda tider.” – Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära! [1988], sidan 105 (eng. & sve.)

Russell kom inte fram till någon “insikt” om denna lära, utan det var en lära från adventismen, en rörelse som Russell blev involverad i under 1870-talet.


År 1823 publicerade John Aquila Brown i The Even-Tide [sve. Aftonen] att de “sju tiderna” i det 4:e kapitlet i Daniels bok var profetiska tider bestående av 2,520 år, som sträcker sig från början på Nebukadnessars regeringstid år 604 f.Kr. till år 1917 e.Kr. Han likställde inte den tiden med slutet på hedningarnas tider.

På 1830-talet förkunnade en jordbrukare vid namn William Miller att ett flertal profetior skulle fullbordas året 1843, och drog slutsatsen om att Daniels fjärde kapitel likaledes skulle nå sin fullbordan år 1843. I och med att detta skulle kunna infrias menade han att de sju tiderna började från och med när Manasse blev tillfångatagen och fördes som fånge till Babylon år 677 f.Kr. Detta skulle markera “ändens tid”, förstörelsen av Babylon och tiden för de dödas återuppståndelse. Apollos Hale och Sylvester Bliss korrigerade denna datumangivelse genom att de avlägsnade året noll som Miller hade tagit med i beräkningen, och talade för att 1844 var året för ändens tids tilländagång. På Millers förslag räknade Samuel Snow ut att slutet skulle komma den 22:e oktober det året. Man gjorde så för att det skulle ligga i överensstämmelse med den tionde dagen i den sjunde judiska månaden, Försoningsdagen året 1844. I stället för att använda sig av den innevarande judiska kalendern använde han sig av en äldre kalender som uppfanns av karaiterjudarna. Jehovas vittnen använder fortfarande karaiterkalendern i deras uträkningar, inklusive för datumet för åminnelsen.

Millers illustration, som visar att Jesu återkomst skulle inträffa året 1843, vilket senare reviderades till 1844

År 1840 bebådade John Dowling att Millers 1843-profetia inte skulle komma att infrias. Följande utdrag från Dowlings artikel An Exposition of the Prophecies, Supposed by William Miller to Predict the Second Coming of Christ, in 1843 [sve. En exponering av profetiorna, William Miller förment förutsäger Kristi andra tillkommelses tid år 1843], är lika möjlig att applicera på Sällskapet Vakttornet.


“Herr Miller äro inte den förste profetiauttolkaren av sitt slag som dogmbundet hava sökt utröna just det år för Kristi tillkommelses tid. … Jag kommer inte upptaga dessa sidoblad förmedelst återgivandet av de visa och jakande uttolkarnas; ur de profetiska tidernas, personliga historik, vilka hava föregått Herr Miller i deras utrönande av Domens tid. Deras historier var all densamma likadana. De förmådde, liksom Herr M. förmådde att väcka en ovedersäglig fruktan i somliga enfaldiga folks bringa, vilka hava förgätit att Kristus hava sagt “om den dagen och den timmen icke någon människa vet” — tiden förflöt — och året tilländalöpte, och profeten och hans lära bleve förgätet. … Läsaren som blott styckevis hava kännedom om världens historia, och som icke äro bevandrad uti vad gäller den verkställighet i vilket Herr M. fortfara i att åstadkomma sina uträkningar som allom uppfylles året 1843, besinna sig över att noga läsa igenom boken och finna att det, minst sagt, står att finna somt mycken sjusärdeles koincidens, och känna sig i hög grad förbluffade, om inte övertygade. … Låt läsaren noggrant läsa detta avsnitt och kapitel (Daniel 4) från vilket det äro taget, och därå föreställa sig, om han nu kunna, i vilken sinnrikhetens länga som Herr M. utifrån det draga ett bevis för Kristi tillkommelse till domens tid år 1843. … Han studera noga dädanefter sin Bibliska kronologi och finna att under året 677 f.Kr. en av Juda rikes kungar, vid namn Manasse, bleve förd som fånge till Babylon. Härstädes, säger Herr M., skola då dessa sju tiders bestraffning inledas.” – En exponering av profetiorna, William Miller förment förutsäger Kristi andra tillkommelses tid år 1843 [1840], sidorna 18–19, 22, 97, 99 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

När 1844 visade sig leda till en falsk profetia omarbetades den av adventister, som Barbour. Startdatumet förflyttades till år 606 f.Kr., grundat på ett felaktigt datum för Jerusalems förstörelse, som skulle utlöpa år 1914 e.Kr.
Tidskriften Herald of the Morning [eng. Morgonens Budbärare], som Barbour, Cogswell och Paton var redaktörerna för, sade år 1875;

“Jag tror ändock, för så vitt evangeliehushållningen komma att avslutas år 1878, kommer judarna icke att återbördas till Palestina förrän år 1881; och att “hedningarnas tider”, det vill säga, deras sju profetiska tider på 2520, eller det tvåfaldiga, 1260 år, vars tid började från och med varifrån Gud gav allt i händerna på Nebukadnessar, år 606 f.Kr.; inte ändas förrän år 1914 e.Kr. eller om 40 år från och med nu.” – The Herald of the Morning [eng. Morgonens Budbärare], september, 1875, sid. 52 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Barbour skrev att mätningen av den stora pyramiden bekräftade att hedningarnas tider skulle avslutas år 1914.

“… dessa 33 tum tillagda till mätningen av det stora galleriets våning 1881, utgör 1914, till datumet för avslutet på “hedningarnas tider.” – The Herald of the Morning [eng. Morgonens Budbärare], januari, 1876, sid. 8 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Barbour drog till sig Russells uppmärksamhet år 1876, som slog honom till följe när han publicerade sina läror. Det var från Barbour som Russell antog idén om att Daniels 4:e kapitel var en sluttidsprofetia, med hedningarnas tider som förväntades ge förebud om Harmageddons tilldragelse, och att mätningarna av den stora pyramiden kunde användas för att uträkna profetiauppfyllelser, som allt om allt pekade mot året 1914.

Vertikal genomskärning av den stora pyramiden i Gizeh eller Giza

Studier i Skriften, III – Tillkomme ditt Rike [1912], sidan 351 (sve.)

Förutsade Vakttornet 1914 eller 1874?

Aktuella Vakttornspublikationer är inte öppna när det gäller historien om deras uttolkning av 1914. Russell och Rutherford trodde på att Jesu osynliga närvaro började år 1874. Slutet på hedningarnas tider år 1914 skulle markera Guds synliga styres återkomst till jorden.

“Vår Herre, den smorde Konungen, är nu närvarande, sedan oktober 1874, enligt profeternas vittnesbörd till dem, som hava öra att höra med. Hans formliga övertagande av sitt konungsliga ämbete ägde rum i april 1878, …” – Studier i Skriften, IV – Striden vid Harmageddon [1897], sidan 621 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Bibelbeviset är att Herren Jesus Kristus andra närvaro började år 1874.” – Profetiorna [eng. Prophecy] [1929], sidan 65 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Från och med 1874 och framåt äro tiden för Herrens andra närvaro, så som nämnts tidigare. … Detta omständliga bevis i uppfyllelse av profetiorna äro vad som stadgar de fysiska faktumen, och äro ett bevis som bekräftar Herrens närvaro sedan 1874. … Med hans närvaro som begynte år 1874, har han bedrivit sitt skördearbete från och med 1874 och allt framgent.” – Vår Herres Återkomst [eng. Our Lord’s Return] [1925/1929], sidorna 29, 32, 36–37 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det var inte förrän i tidskriften Den Gyllene Tidsåldern år 1930, på sidan 503 (eng.) som Rutherford för första gången skrev att Kristi återkomst och “närvaro” började 1914, i stället för 1874.

När man får vetskap om detta blir det ögonöppnande att upptäcka hur Vakttornsartiklar ouppriktigt har påstått att organisationen alltid har förstått att 1914 var året som Jesu närvaro och styre började.


“Varför inser och accepterar då inte nationerna det faktum, att denna domens höjdpunkt närmar sig? Det kommer sig därav att de inte har fäst något avseende vid det världsvida tillkännagivandet av Kristi återkomst och hans andra närvaro. Redan långt före första världskriget pekade Jehovas vittnen på 1914 såsom den tid, då denna stora händelse skulle inträffa.” – Vakttornet, 15 oktober, 1954, sidorna 461–462 (sve.) – Vakttornet, 15 juni, 1954, sidan 370 (eng.)

“… fick en annan av Guds profetior uppriktiga bibelforskare på 1800-talet att vara förväntansfulla. Genom att de förknippade de ”sju tiderna” i Daniel 4:25 med ”hedningarnas tider” förväntade de att Kristus skulle få makt som kung i Guds rike år 1914.” – Vakttornet, 15 september, 1998, sidan 15 (eng. & sve.)

(För ytterligare citat, se avsnittet på https://www.jwfacts.com/watchtower/failed-1914-predictions.php under sektionen “Ändrade läror” [eng. Changed Teachings])


Vad är det som föregående osanningar framkastar i fråga om Sällskapet Vakttornets uppriktighet och obrutenhet? Om Vakttornet inte har några samvetskval genom sin återgivning av en falsk beskrivning av sin egen historia, då bör det inte komma som någon överraskning att de ignorerar fakta om datumen 607 f.v.t. vid sidan av detta.

Den ursprungliga förväntan om Jesu osynliga återkomst år 1874 och att slutet på hedningarnas tider 1914 skulle markera hans kungarikes formliga återupprättande var i betydlig utsträckning mer logisk än den numer rådande uppfattningen att det osynligt började år 1914. Om profetian om de sju tiderna skulle känneteckna den tid som slutet på Guds osynliga styre upphörde, skulle man i så fall därför vänta sig att det likväl skulle känneteckna tiden då Guds osynliga styre skulle återupprättas för att remplacera jordens kungar. Med den rådande tolkningen finns det inget sätt att kunna bevisa huruvida Guds osynliga rike har börjat härska eller inte.

Med tillkortakommandet beträffande om att världens avslutning skulle komma år 1914 insåg de flesta adventistgrupperna att Daniel 4 inte var avsedd för någon andra profetisk uppfyllelse, och slutade i och med det att referera till den.

Under det senaste århundradet har det tillkommit en anhopning av bevis som bortom tvivel bestyrker att Jerusalems förstörelse inträffade mellan 586 och 587 f.Kr. En objektiv läsning av bibeln och historien godtar detta utan problem. Sällskapet Vakttornet har ett stadgat intresse för 1914 och därigenom 607 f.Kr. och försöker rigoröst, i den utsträckningen, avfärda alla bevis som motsätter sig dessa årtal.

Daniel 4 är det enda skriftställe som används av Vakttornet för att bestämt precisera årtalet 1914 som året då Jesus började härska. Om Vakttornet felaktigt använder sig av Daniel 4 finns det ingen anledning för att tro att de sista dagarna började den 2:e oktober 1914. Relaterat till detta ämne är huruvida Jesu närvaros tecken indikerar att de sista dagarna började år 1914.


Länk till engelska källartikeln: https://www.jwfacts.com/watchtower/607-1914-7-times-history.php – översattes till svenska år 2020.