Sionism

Sällskapet Vakttornet beskriver “tillbaka till Palestina”-rörelsen som styrd av “Jehovas ärkefiendes ande, Satan.” Detta är häpnadsväckande, eftersom Watchtower i över 50 år stöttade den sionistiska rörelsen. 

Pastor Russell, grundare av Watchtower Society, var en sionist. Han var starkt emot att konvertera judar till kristendomen och aktivt delaktig i att uppmuntra upprättandet av en judisk stat i Palestina. Benjamin Netanyahu, Israels nionde premiärminister, uttalade när han var israelisk ambassadör till FN: “Ett erkännande av pastor Russells viktiga roll som en tidig amerikansk kristen förespråkare för sionismen är sedan länge väntad.” 

Russell gjorde följande kommentarer angående nationen Israel och judar: 

“Det finns nu i världen mer än tio miljoner judar, varav ungefär tre fjärdedelar är i Ryssland, Polen, Balkanstaterna och Turkiet. Om rörelsen mot Palestina skola få den impuls som Hirschkommittén kan inbringa den, kan en fantasifull person föreställa sig landets fördubbling eller tredubbling av sin judiska befolkning före slutet av vårt sekel, och att det hava en större judisk befolkning efter femtio år följaktligen än vad det hade i forna tider, då dess folkräkning uppgick till tre miljoner. Om återställandet skola bliva fullbordat, varde hälsat då det nya Jerusalem!”  

– Vakttornet, 1 november 1892, sid. 329 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

“Ju närmare vi undersöker det nya förbundet, desto mer måste vi bli övertygade om detta faktum – att det endast tillhör Israel.”  

– Vakt Tornet, 15 januari 1909, sid. 28 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

Studier i Skriften, 4:e bandet – Striden Vid Harmageddon [1897/1914], sid. 28–29 (sve.), sid. 25 (eng.) 

”… väntade sig att året 1914 skulle utgöra en viktig vändpunkt för Jerusalem, …”  

– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 135 (sve. & eng.) 

Med hänvisning till profetian i Amos 9:11-15, sade Tillkomme Ditt Rike

– Studier i Skriften, 3:e bandet – Tillkomme Ditt Rike [1891/1912], sid. 248 (sve.), sid. 244 (eng.) 

Fram till 1909 kallades Sällskapet Vakttornets tidskrift Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (sve. Sions Vakt-torn och förkunnare av Kristi närvaro.) 

När han annonserade om Tillkomme Ditt Rike, gjorde Russell klart att boken kommer att lära ut; 

“Detta äro bevekelsegrunden till början av tillbakakomsten av gudomlig ynnest till det köttsliga Israel – förblindat i århundraden – för att tillstädja insamlingen av en utvald klass bland hedningarna? 

Denna ynnest tager gradvis form och kallas sionism?”  

– Studier i Skriften, 1:a bandet – Den Gudomliga Tidsåldersplanen [1886/1909], slutanteckningarna (eng.) (Utdraget är direktöversatt) 

Efter Russells död främjade det Internationella Bibelstudiesällskapet Russells sionistiska läror, med broschyren Liknelsen om det borttappade myntet (eng. Parable of the Penny) från 1917 som förklarade att 1980 kan vara året då judarna får sin uppståndelse. 

“Datumet 1980, som nämns på sidorna 61, 62, markerar förmodligen återinsamlingen av hela köttsliga Israel från deras fångenskap i döden.”  

– Parable of the Penny [1917], sid. 6 (eng.) (Utdraget är direktöversatt) 

Nutida bibelforskare har fortfarande en sionistisk syn på judar. Så som det står på agsconsulting.com (20 april 2005), en webbplats som drivs av nutida bibelforskare: 

“Bibelforskarna var de första att sätta värde på och agera enligt uppdraget i Jesaja 40:1: “Trösta, ja trösta mitt folk.” (TANAKH, Jewish Publication Society) Och de tog detta uppdrag på största allvar. 1891 föreslog Charles Russell, pastorn över bibelforskarnas församlingar runt om i världen, för Baron Rothschild och Baron Hirsch en praktisk plan för sionismen som innebar upphandling av all statlig mark (land som inte innehas av privata ägare) i Palestina från det utarmade osmanska turkiska riket. (År senare kom Herzl med liknande förslag). Pastor Russell inledde sitt förslag med förutsägelsen om ett massivt uttåg av judar från Ryssland och Östeuropa. Som han förutsade, visar historien att över 3 miljoner judar emigrerade från Ryssland och Östeuropa år 1924.”  

(Direktöversatt) 

Den Fullbordade Hemligheten nämner Russells predikoarbete för judarna. 

– Studier i Skriften, 7:e bandet – Den Fullbordade Hemligheten [1917], sid. 84 (sve.), sid. 62 (eng.) 

Fram till 1932 fortsatte Rutherford att upprätthålla Russells ideal om att judarna och Jerusalem hade en speciell plats i profetiorna. Man trodde att judarna hade blivit fasthållna som Guds utvalda folk och att Jerusalem skulle återställas. Den Fullbordade Hemligheten, var på sidorna 753–754 och 780–781 (svenska utgåvan) öppet sionistiskt, liksom boken Tröst för judarna (eng. Comfort for the Jews) s.55 (eng.) 

“Löftet, som upprepas gång på gång, att Herren skulle samla dem och välsigna dem i landet och behålla dem där och välsigna dem för evigt är ett avgörande bevis på att löftet måste uppfyllas … Se, den tiden är nu nära!”  – Tröst för judarna [eng. Comfort for the Jews] [1925], sid. 55 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga) 

Den 17 oktober 1920 höll Rutherford ett föredrag i Jerusalem där han citeras i The Golden Age (sve. Den Gyllene Tidsåldern) 1921 Påsken s.369-382 (eng.) ‘Sionismen kommer säkerligen att lyckas’ som säger; 

“Det är fullständigt säkert att Israel kommer att bli fullt etablerad som en nation och judarna ånyo som ett speciellt gynnat Guds folk. De nitiska arbetarna i sionismen idag uppfyller profetiorna. Sionism är ett av stegen i den stora gudomliga planen.”  – Den Gyllene Tidsåldern, Påsken 1921, sid. 369, 377, 382 (eng.) (Utdraget är direktöversatt) 

Detta var mer än bara en förväntan som Förkunnar-boken uttrycker det, det var “absolut säkert”. Fram till 1930-talet ansågs de händelser som hände judarna på 1800- och 1900-talet till och med vara ett bevis på att detta är ändens tid. 

– Guds Harpa [1921], sid. 237–238 (sve.), sid. 249 (eng.) 

– Skapelsen [eng. Creation] [1927], sid. 311–312 (sve.), sid. 306, 307 (eng.) 

Antisemitiska kommentarer smög sig in i Den Gyllene Tidsåldern under slutet av 1920-talet, och 1934 tog Rutherford avstånd från sionismen. 

“Låt det bliva känt en gång för alla att dessa profiterande, samvetslösa, själviska män som kallar sig judar och som kontrollerar större delen av världens finanser och världens affärer, aldrig kommer att vara härskare på denna nya jord. Gud skulle inte riskera sådana själviska män med en sådan viktig position.”  

– Den Gyllene Tidsåldern, 23 februari 1927, sid. 343 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

“A.M.A. tidskriften är den vidrigaste tidning som passerar posten i USA. Inget nytt och användbart inom terapi undkommer dess okvalificerade förkastelsedom. Dess attacker är i allmänhet ad hominem. Dess redaktionella spalter ägnas till stor del åt karaktärsmord. … Dess redaktör (Morris Fishbein) är av den typ av jude som korsfäste Jesus Kristus.”  

– Den Gyllene Tidsåldern, 26 september 1934, sid. 807 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

Rutherford motsatte sig sina tidigare åsikter när han avsade dem i 1932 års bok Rättfärdighetens Triumf – 2:a boken, sidan 258 (eng.). 

“År 1917 kom Balfour-deklarationen, sponsrad av Satans organisations hedniska regeringar, fram, erkände judarna och skänkte dem stora förmåner… Judarna har fått mer uppmärksamhet vid sina händer än vad de verkligen förtjänade.”  

– Rättfärdighetens Triumf – 2:a boken [eng. Vindication – Book 2] [1932], sid. 258 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

1946 och 1952, under den tid då förintelsens fasor växte fram, gjorde Sällskapet Vakttornet följande kommentarer om judar. 

“Ingenting i judarnas nutida återvändande till Palestina och upprättandet av den israeliska republiken överensstämmer med Bibelns profetior angående återställandet av Jehovas namn-folk till hans ynnest och organisation … Återstoden av andliga israeliter, som Jehovas vittnen, har förkunnat världen över upprättandet av Guds rike 1914.”  

– Låt Gud vara sannfärdig, andra utgåvan [1952], sid. 217–218 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

“Det finns inga bevis i skrifterna för att judarna som folk är ödmjuka. Tvärtom finner Jehovas vittnen det allenast stå i Bibeln att judarna är “hårdnackade och hårdhjärtade”, men när de ropar i hemlandet med budskapet om Guds rike vittnar de om samma egenskaper. De verkar tro att eftersom de är judar och en gång var Guds utvalda folk, måste de alltid förbli det.”  

– Tröst [eng. Consolation] 2 januari 1946, sid. 14, 15 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt) 

Den sionistiska läran, en gång av absolut säkerhet, sades framdeles inte ha något bibliskt stöd. Denna förändring i läran diskuteras i Vakttornet 1 augusti 1955 s.339 (sve.), och “återvändande till Palestina”-rörelsen som Sällskapet Vakttornet hade främjat blev stämplad som en lära av Satan: 

”Vid denna tid, 1932, då andra boken i serien Rättfärdighetens triumf kom ut, insåg Jehovas vittnen att en sådan rörelse som detta ”återvändande till Palestina” var inspirerad av Jehovas ärkefiende, Satan, som har bedragit hela den bebodda jorden.”  

– Vakttornet, 1 augusti 1955, sid. 339 (sve.)  

– Vakttornet, 15 maj 1955, sid. 296 (eng.) 

Vad ironiskt det är för Sällskapet Vakttornet att fördöma sionistiska läror som att det är ifrån Satan, efter att organisationen hade ägnat de föregående 60 åren åt att aktivt predika om det. Betyder detta att Satan hade påverkat Russell och Rutherford? Om Satan låg bakom denna framstående Watchtower-lära, hur många andra framstående Watchtower-läror är det som Satan påverkar i så fall? Vid vilken tidpunkt slutade Satans resonemang att främjas av Sällskapet Vakttornets organisation? 

Watchtower gör nu klart att det inte stöder sionismen, eller att dagens Palestina har något förhållande till Bibelns profetior. 

Är Jehovas vittnen sionister? 

Nej, det är de inte. Jehovas vittnen är kristna som grundar sina trosuppfattningar på Bibeln. Vissa religioner lär att judarnas återvändande till Palestina har att göra med förutsägelser i Bibeln, men Jehovas vittnen har inte det synsättet. De tror inte att den här politiska utvecklingen förutsades i Bibeln.” 

https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/trosuppfattningar-om-sionism/ (Från och med 28 december 2015) 

Fotnot 

1 David Horowitz, Pastor Charles Taze Russell: An Early American Christian Zionist (New York: Philosophical Library, 1986) Back Jacket 

Den här artikeln är ursprungligen skriven år 2005, senaste uppdateringen kom i oktober 2016. Översattes från engelska till svenska i mars 2024. Länk till källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/zionism.php