Retoriska argumentationsfel/felslut – det bedrägliga resonemangets konst

Retoriska argumentationsfel, eller felslut/fallasier, är metoder på falskt resonerande (avsiktliga eller oavsiktliga) som leder människor till fel slutsatser. Följande överläggning identifierar vanligt förekommande retoriska argumentationsfel och framhåller hur de används av Sällskapet Vakttornets trossamfund.

När man som ett Jehovas vittne väl inser att Vakttornssamfundets läror inte är sanna kommer man att börja grubbla över hur det kommer sig att man kunde tro på sådana vaga och tunna koncept. I avsnittet om tankereform talas det om indoktrineringsmetoder (https://www.jwfacts.com/watchtower/fear-cult-mind-control.php). Det är av lika stort värde att lära sig att kunna urskilja bedrägliga argument.

Vakna!-tidskriften för 22 maj år 1990, innehöll ett avsnitt på sidan 12 (i både svenska och engelska tryckta upplagan), betitlad “Fem vanliga felslut – Låt dig inte luras av dem!” och riktar uppmärksamheten till följande metoder:

 • Personangrepp
 • Hänvisning till auktoriteter
 • “Alla andra anser”
 • Antingen/eller-argumentationen
 • Generalisering

Vakna!-tidskriften för 22 juni år 2000, presenterade ett avsnitt på sidan 4 (i både svenska och engelska tryckta upplagan) med titeln “Manipulation av information” och framhöll ett liknande budskap, med en simpelt anpassad punktlista:

 • Lögner
 • Generaliseringar
 • Förolämpningar och personangrepp
 • Spelar på känslorna
 • Slagord och symboler

De här artiklarna visar att organisationen tidigare har gjort sig underkunnig om hur man kan manipulera genom att presentera felaktiga resonemangsformer, vilket visar på att när Vakttornsartiklar använder sig av just dessa metoder så är det med avsikten att förvilla. Den här artikeln jämför den typen av talföra argumentationsfel i syfte att identifiera hur Sällskapet Vakttornet stundligen använder sig av den typen av ogrundade resonemang för att underbygga sina läror.

Punktlista över logiska fallasier

 1. Ad hominem (latin för “argument mot personen”) – Personangrepp
 2. Ad ignoratiam (latin för “argument till okunnigheten”) – Okunnighetsargument, vädjan till okunnigheten
 3. Ad misericordiam (latin för “vädja till synd”) – Vädjan/maning till medömkan, sympati, medlidande
 4. Ad populum (latin för “folkets argument”) – Vädjan/maning till popularitet, omtyckthet, folkgunst
 5. Omvänd implikation – Fallasi (på engelska känd som “affirming the consequent”, på svenska ”bekräftar följden”), förväxling av inklusion och exklusion 
 6. Auktoritetstro – ”För att jag sade det!”, något som påstås vara sant för att en auktoritet uttalade det 
 7. Argument för slutgiltig följd och/eller förneka det föregående
 8. Argument från/utifrån personlig klentrogenhet/skepsis
 9. Cirkelresonemang – Petitio principii (latin för “begäran om utgångspunkten”) – Ett resonemang som använder sitt eget påstående för att bevisa sin validitet
 10. Att man förblandar/förväxlar samband med orsak – Korrelation behöver inte (nödvändigtvis) innebära orsakssamband
 11. Att man rör ihop/förväxlar det för närvarande oförklarliga med oförklarlighet
 12. Ekvivokation – Sammankoppling, språkliga mångtydigheter, innebär att man använder ett ord i fler än en betydelse i samma argument, logiskt felslut som beror på sammanblandning av ett ords skilda betydelser
 13. Falsk Analogi – Inträffar när de två jämförda sakerna inte är tillräckligt lika för att motivera jämförelsen, argument som bygger på missvisande, ytliga, eller orimliga jämförelser
 14. Falskt Kontinuum – Inträffar när ett felslut inte har fått den uppmärksamhet som den förtjänar, orsakar att man felaktigt avvisar ett vagt påstående bara för att det inte är så exakt som man skulle vilja att det skulle vara, enbart vaghet innebär inte nödvändigtvis ogiltighet
 15. Falsk Dikotomi eller Falskt Dilemma – Svart och Vitt tänkesätt, antingen/eller-argument 
 16. Spelarens felslut/Gamblerförvillelsen – Missbedömningen att en slumpmässig händelse som har hänt ovanligt sällan den senaste tiden därför kommer att hända desto oftare i framtiden 
 17. Genetisk argumentation – Ignoratio elenchi (latin för ”ovetskap om motsägelsen eller avvisandet”), argument som grundar sig på ett irrelevant stödargument
 18. Inkonsekvent – Bristande följdriktighet, självmotsägelse
 19. Rävsax, Plurium Interrogationum (latin för “en komplex fråga”) – Innebär att den som ställer en fråga försöker lura respondenten i en fälla genom att inkludera en kontroversiell premiss eller ett orättfärdigt antagande av skuld
 20. Ingen riktig skötte – Att handlingen som t.ex. strö socker på gröt inte är något som ‘en riktig skotte’ gör står inte i logisk motsättning till den vedertagna definitionen av en skotte
 21. Non-Sequitir (latin för “det följer inte”) – Slutsatsen kan vara sann eller falsk, men premisserna är själva inte tillräckliga för att garantera slutsatsens sanning
 22. Post hoc ergo propter hoc (latin för “efter detta, därför av detta”) – Att förväxla ett tidssamband med ett orsakssamband 
 23. Red herring (på engelska “röd strömming”) – Ett sätt att argumentera eller gestalta som avleder motståndare/åhörare/läsare från ett viktigt eller relevant ämne, villospår
 24. Reductio ad absurdum (latin för “återförande till det orimliga”) – Bevisföring i logiken som går ut på att motsatsen till det som skall bevisas är omöjligt eller leder till motsägelse 
 25. Sluttande planet/Snöbollseffekten (på engelska “slippery slope”) – Ett obehagligt händelseförlopp kommer att leda till ett ännu värre händelseförlopp
 26. Speciell Plädering (på engelska “Special Pleading”), eller ad-hoc- (latin för “till detta”) resonerande – Till detta/Avsatt för ett särskilt ändamål
 27. Halmdocka/Halmgubbe – En karikatyr av motståndarens ståndpunkt, som det är lättare att angripa än den verkliga ståndpunkten
 28. Undertryckta bevis/bevismedel
 29. Tautologi (på grekiska “tauto logos”, ‘samma ord’) – Kaka på kaka, cirkelbevis; slutsatsen är också premissen
 30. Felslutets felslut – Argument för felslutet
 31. Flyttande av målstolpar – Går ut på att man hela tiden höjer evidensbördan för sin meningsmotståndare
 32. Tu quoque-argument (latin för “du också, du med eller även du”) – Hyckleriavfärdande

Auktoritetsargumentation

 När man påstår att ett yttrande är korrekt på grund av vem som uttalade det, som till exempel; “Detta är sant i och med att det kommer från presidenten”. Information är inte nödvändigtvis korrekt bara för att det grundar sig på överlämnarens eller yttrarens referenser; det ska kunna tåla granskning och testas för reliabilitet. 

Vakttornet framkastar auktoritetsargument när det kräver av personen i fråga obetingad acceptans av information som blir utsänd från organisationen, med anspråksgrund på att det kommer från Jehova.

“Meningen är att de kristna har obetingat förtroende för sin Himmelske Fader; de ifrågasätter inte det han säger dem genom sitt skrivna ord och sin organisation.” – Vakttornet, 15 december, 1974, sid. 564–565 (sve.) – Vakttornet, 15 juli, 1974, sid. 441 (eng.)

“Han litar i stället helt och fullt på sanningen så som den uppenbaras av Jehova Gud genom hans Son, Jesus Kristus, och ”den trogne och omdömesgille slaven”.”  – Vakttornet, 1 augusti, 2001, sid. 14 (eng. & sve.)

Uteslutna mitten, eller falsk dikotomi

“Att enbart ta hänsyn till, överväger, eller att man bara tänker på de två ytterligheterna i ett kontinuum, m.a.o. en sammanhängande obruten följd med mellanliggande möjligheter eller alternativ. Exempelvis; “antingen hatar man sitt land eller så älskar man det.”” 1 

Falsk dikotomi är bättre känt som svartvitt tänkande. Det är en sak som är vanligt i högkontrollerande religioner och är ett ständigt återkommande särdrag i Vakttornspublikationer. Det framvisas genom grundtanken om att ifall man inte följer Sällskapet Vakttornets organisation, då tillber man därför inte Jehova.

“Om vi slutar gå i tjänsten står vi inte längre på Jehovas sida. Eftersom det inte finns någon neutral mark, har vi i stället börjat följa Satan. (Matt. 12:30)” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 juli, 2011, sid. 18 (sve. & eng.)

– Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden [1982], sid. 208 (eng. & sve.)

“Är du så annorlunda jämfört med flertalet människor att du kan säga att de tjänar djävulen men att du tjänar den sanne Guden? Det finns ett folk som är så annorlunda, och alla vet att de är annorlunda och inte är någon del av världen. Det är Jehovas vittnen.”– Vakttornet, 1 oktober, 1968, sid. 454 (sve.) – Vakttornet, 1 mars, 1968, sid. 136 (eng.)

Speciell Plädering, ad-hoc resonerande

Speciell plädering (på engelska “Special Pleading”) används för att rädda ett förslag eller påstående som befinner sig i ett djupt retoriskt problem eller dilemma. Det består av yttranden som, “det är inte vår sak att känna till Guds beslut eller förfarande.” Ett ad-hoc argument, betyder ordagrant “till detta”, i vidare mening har det betydelsen “avsatt för ett särskilt ändamål”. 

Sällskapet Vakttornet tillgriper sig av speciell plädering (eller engelskans Special Pleading) när en person ifrågasätter dess lära genom ordvändningar som “vänta på Jehova”, “ifrågasätt inte Jehova” eller genom att man får en meningsskiljaktighet att framstå som ett tecken på “omogenhet”.

Väntar jag tålmodigt  Jehova, när svar på olika frågor tycks dröja?” – Vakttornet, 15 mars, 2003, sid. 25 (eng. & sve.)

“Samtidigt inser vi att vår kunskap om Guds vilja och avsikter inte är fullkomlig; vår förståelse har justerats under årens lopp. Lojala kristna väntapå Jehovanär det gäller alla sådana förbättringar.”  – Vakttornet, 15 februari, 2004, sid. 17 (sve. & eng.)

“…Guds trogna nutida vittnen [skulle] aldrig drista sig att undrande fråga Jehova: …” – Vakttornet, 1 oktober, 1995, sid. 27 (eng. & sve.)

Mogna kristna inser också att det är viktigare och ger större utbyte att vara med i Rikets sal och lyssna till det bibliska talet än att vara med vid en bröllopsfest eller mottagning efteråt.” – Vakttornet, 15 oktober, 2006, sid. 30 (sve. & eng.)

Uttrycket “Vänta på Jehova” är en speciell plädering som används när Sällskapet Vakttornet inte erbjuder något logiskt svar på en ställd fråga. Ett uttryck av det slaget anklagar personen som ställer frågorna för att vara trolös, när det i själva verket inte behöver vara Jehova som man ifrågasätter utan logiken bakom en mänsklig organisation.

En vanlig fråga som besvärar Jehovas vittnen är exempelvis: “Varför skulle en kärleksfull Gud förgöra miljarder människor i Harmageddon för att de inte är Jehovas vittnen?” Vad som är typiskt är att ett vittne kan använda sig av den speciella pläderingen som menar att; “Det är inte vår sak att ifrågasätta Jehovas rättvisa.” Fakticiteten är att detta är en valid och meningsfull frågeställning som kastar ljus över en stor bristfällighet i Vakttornets lära. Det är inte Jehova som man ifrågasätter utan en orealistisk, förnuftsvidrig lära.

En annan lära som kräver ett extra försvar handlar om att “månen, solen och himlens galaxer aldrig skall utplånas; och inte heller planeten jorden.” (Världsvid säkerhet under “Fredens furste”, 1986, sid. 98–99 (eng. & sve.)) Det är en omöjlighet att jorden kommer att bestå för evigt, i och med att solen bara har en begränsad tid innan det ämne som ger den bränsle är förbrukat. Vakttornet kommer med ett försvar av sitt argument om att Gud kommer att ge nytt bränsle åt solen.

“Den store Skaparen av universum, energikällan som håller det i gång, han som har sörjt för atombränslet som har hållit vår sol brinnande i milliarder år — ja, människans egen Danare har lovat att han skall sörja för det ”bränsle” som skall vidmakthålla människoliv för evigt här på jorden. Det är verkligen Guds vilja att göra detta! — Jes. 45:18; Upp. 7:9, 10, 16, 17.” – Vakttornet, 1 juli, 1961, sid. 300 (sve.) – Vakttornet, 15 februari, 1961, sid. 109 (eng.)

Det finns inget bibellöfte om att Gud kommer att “ge nytt bränsle” åt solen. Denna fantasifulla nyckelutväg är en speciell plädering, eftersom skrivaren inte finner någon bättre lösning för att kunna underbygga den omöjliga Vakttornsläran om att den här planeten jorden kommer att bestå i all evighet. Om det vore avsett av en allsmäktig Gud att denna planet skulle bestå för evigt skulle han i så fall ha kunnat skapa naturen på ett sätt så att den håller igång sig självt istället för att bli tvungen till att interferera med sina egna universella lagar någon gång i framtiden.

Ad Hominem

Ad Hominem är latin för “mot mannen” och hänsyftar på när man attackerar argumenteraren och inte argumentet. En ad hominem – attack innebär att man använder en persons rykte för att ogiltigförklara hans argument, exempelvis genom att säga att en persons yttrande inte är värt att överväga eftersom personen i fråga är homosexuell. Anknutet till detta tillkommer frasen att “skjuta budbäraren” (eng. Shoot the Messenger). När man framlägger ett påstående, som att gravitation existerar, är det inte mer eller mindre ett korrekt påstående beroende på om påståendet kom ifrån en vetenskapsman eller student, muslim eller kristen. 

“En del förolämpar dem som har en avvikande uppfattning genom att ifrågasätta deras person eller motiv i stället för att inrikta sig på fakta. Förolämpningar ger en person, en grupp eller en uppfattning en negativ stämpel som är lätt att komma ihåg. Den som är upphov till förolämpningen hoppas att stämpeln skall sitta kvar. Om folk avvisar personen eller förkastar tanken på grund av den negativa stämpeln i stället för att väga själva bevisen, har belackarens taktik lyckats.” – Vakna!, 22 juni, 2000, sid. 6 (sve. Eng.)

Ett enastående exempel på en ad hominem–attack av just det slaget är en femsidig artikel i tidskriften Vakttornetfrån 1986, vari det listas upp ett flertal påståenden som avfällingar framlägger. Istället för att gripa sig an med själva påståendena tillgriper sig artikeln av en störtsjö attacker som riktas mot avfällingarnas motiv.

Vad är ofta deras motiv som kritiserar Sällskapet eller dem som har ledningen? Är det inte ofta det att någon tillämpning av bibeln påverkar dem personligen? I stället för att rätta sig efter sunda läror och sund vägledning vill de att organisationen skall ändra sig. Låt oss belysa detta med några exempel: … 

Men vad ligger bakom ett sådant resonemang [i fråga om att sköta om sitt utseende]? Är det inte vanligtvis stolthet, en oberoende inställning eller en rätt barnslig önskan att få sin vilja igenom? … Men vad ligger bakom ett sådant resonemang [i fråga om blod]? Är det fruktan — fruktan för att kanske förlora sitt nuvarande liv eller någon kär anförvants liv? Håller hoppet om uppståndelsen på att försvagas? … 

Men varför känner sådana kritiker det på det sättet [i fråga om uteslutning]? Har de något nära familjeband eller någon missriktad lojalitet mot en vän som de sätter framför lojaliteten mot Jehova och hans normer och krav? … 

Vad är dessa kritikers motiv [angående misslyckade Vakttornsförutsägelser]? Främjar de vaksamhet å Guds folks sida, eller försöker de i stället att rättfärdiga sig själva för att de har återfallit till sömnaktig overksamhet?” 

– Vakttornet, 15 mars, 1986, sid. 18–19 (sve. & eng.)

Sällskapet Vakttornets inställning i var och en av ovanstående formulering utgör skäl för oro och bör bli ifrågasatta. En ad hominem–attack mot frågeställarens motiv gör ingenting för att gripa sig an med dessa punktfrågor.

Inkonsekvens

Ett Jehovas vittne som var pionjärsyster låg inlagd på sjukhus med sin nyfödde son som föddes med ett tillstånd som skulle kräva en livstid med farliga operationer. I sängen intill låg ett lika sjukt barn som hade ett kors med en kedja kring halsen. Pionjärsystern hävde ur sig att korset inte skulle hjälpa att få Gud att svara på den intilliggande och sängliggande moderns böner. På något sätt ignorerade hon, rent inkonsekvent, att hennes egna böner för ett friskt barn hade förblivit lika obesvarade.

En av de vanligaste förekommande logiska felsluten som följer med Sällskapet Vakttornets publikationer är inkonsekvens, framför allt när man jämför händelser som påverkar Jehovas vittnen som får uppleva motsvariga händelser som drabbar och får inverkan på andra.

Bön och beskydd

Sällskapet Vakttornet påstår att enbart döpta vittnen har det “storslagna privilegium som bönen utgör.”

“När vi väl har fått reda på att vi bör be till Gud i Jesu namn, skulle våra böner således inte bli besvarade om vi inte bad till Jehova genom hans Son. … Han kunde nalkas sin himmelske Fader genom Kristus Jesus och förvänta att bli hörd av honom. Denna möjlighet har alla som överlämnar sig åt Gud genom Kristus och blir döpta. Även de kan glädja sig åt det storslagna privilegium som bönen utgör. Du önskar säkert att dina böner skall bli besvarade. Om du inte redan tjänar Jehova som en av hans överlämnade tillbedjare, gör du därför klokt i att söka honom i all uppriktighet. Följ samma handlingssätt som Kornelius, så kommer Gud att besvara dina böner.” – Vakttornet, 15 januari, 1990, sid. 4, 6 (sve. & eng.)

“Gud besvarar naturligtvis inte de ondskefullas, trolösas eller egenrättfärdigas böner. (Ordspråksboken 15:29, NW; Jesaja 1:15; Lukas 18:9—14) Men de som fruktar Jehova blir hörda därför att de har rättat sig efter hans rättfärdiga normer. Men de har gjort mer än så. De som fruktar Jehova har i bön överlämnat sig åt honom och symboliserat detta genom att underkasta sig vattendop. … det är endast döpta troende som har ett obegränsat privilegium att nalkas den evige Konungen i bön.” – Vakttornet, 15 maj, 1990, sid. 12 (eng. & sve.)

Man framlägger påståenden om att Jehova beskyddar sina anhängare.

“Jehova använder fortfarande sina änglar för att beskydda och stärka sitt folk.” – Vakttornet, Studieupplagan, oktober, 2017, sid. 28 (sve. & eng.)

“Änglarna leder oss och skyddar oss så att vi kan predika de goda nyheterna.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 januari, 2010, sid. 10 (eng. & sve.)

“Befrielse har ofta blivit en följd av att man har identifierats som ett av Jehovas vittnen. Tack vare predikoarbetet från hus till hus lär människor känna vilka vittnena är och vilken ståndpunkt de intar i aktuella frågor. I en liten by i Peru anklagade terrorister byborna för att ha förrått dem. Man samlade ihop männen i samhället och ställde dem på rad för att skjutas. (Vid liknande tillfällen har hela byar utplånats.) Men då kände en av terroristerna igen en broder och sade till dem som skulle verkställa avrättningen: ”Den mannen är inte en av dem. Jag vet att han är ett Jehovas vittne, och de blandar sig inte i politik.” Brodern befriades. Helt visst beskyddar Jehova sina egna!” – Vakttornet, 1 januari, 1987, sid. 14 (sve. & eng.)

När Jehovas vittnen upplever att de har fått beskydd genom bönens kraft ska det vara ett tecken på Jehovas välsignelse.

“De smorda bad då om en väg ut ur sitt tillstånd av overksamhet, och år 1919 besvarade Gud deras böner och befriade dem och reaktiverade dem i sin tjänst.” – Vakttornet, 15 september, 1992, sid. 15 (sve. & eng.)

“De slog mig på hälarna med grova käppar. När jag låg där blödande på golvet och kände att jag inte orkade längre, ropade jag: ”Jehova, hjälp mig!” Förhörsledarna överrumplades av mitt rop och slutade slå mig. Inom några minuter hade de somnat. Jag kände mig mycket lättad, och krafterna återvände. Det här övertygade mig om att Jehova kärleksfullt svarar när hans överlämnade tjänare ropar till honom. Det stärkte min tro och lärde mig att fullständigt förtrösta på Gud.” – Vakttornet, 1 augusti, 2005, sid. 17 (eng. & sve.)

Det här resonemanget är inkonsekvent och tillkortakommande på två nivåer.

 1. Miljarder människor känner att deras böner besvaras och kristna bokaffärer är fyllda med litteratur som beskriver bönens kraft. Vad ger det för innebörd i så fall i fråga om att en “världslig” person får sina böner besvarade?
 2. Om Jehova beskyddar somliga vittnen, varför har i så fall andra trogna vittnen omkommit när de till exempel kör bil till mötet i en Rikets sal, under möten, eller ute i predikoarbetet?

Jehovas vittnen är inte under något gudomligt beskydd, vilket klart är ett skenbart tecken utifrån katastrofer och olyckor som de blir drabbade av. Tidskriften Vakttornet återberättar händelser personer har råkat ut för som de som har omkommit ute i missionärstjänsten, som har kört bil till möten eller under specialuppdrag. Därför är återberättade skeenden som påstås vara under gudomligt beskydd antingen överdrivna eller är händelser som har kommit till av en ren slump.

“När jag anlände till Kapstaden visade man mig 200 kartonger med litteratur som skulle till Östafrika. Litteraturen var på fyra europeiska och fyra asiatiska språk, men inte på något av de afrikanska språken. När jag undersökte varför all den här litteraturen fanns på plats redan innan jag själv hade kommit fram, fick jag höra att den egentligen hade varit avsedd för Frank och Gray Smith, två pionjärer som nyss hade gett sig i väg till Kenya för att predika. Båda två hade fått malaria nästan i samma stund som de kom fram till Kenya, och dessvärre dog Frank.” – Vakttornet, 1 april, 2003, sid. 27 (sve. & eng.)

“Polisen identifierade de två männen som dödades som Serafin Castillo, 86, och Fransisco Urana, 56, de båda är från Miami sade polisen. Bussen skulle köra en grupp Jehovas vittnen till en sammankomst i West Palm Beach.” (usecmagazine.usecnetwork.com 2012/12/03)

För att få bådadera anspelningar att gå ihop återger man utsagor om mirakler men ignorerar tragedier, den officiella vinken med detta är att man menar att Jehova beskyddar gruppen i dess helhet, och inte låter Satan utplåna alla anhängare helt och hållet; vilket inte är något särskilt trösterikt koncept.

“Men hur bevarar Jehova sitt folk? Hans löfte om beskydd garanterar oss inte ett problemfritt liv i denna ordning; inte heller betyder det att han är förpliktad att utföra underverk för vår skull. Men Jehova ger ändå fysiskt skydd åt sitt folk som grupp. När allt kommer omkring skulle han ju aldrig låta Djävulen utplåna de sanna tillbedjarna från jorden! (2 Petrus 2:9)” – Vakttornet, 15 december, 2002, sid. 15 (sve. & eng.)

Det här är en underväldigande uppmuntran, ganska annorlunda från de föregående citaten som utlovar beskydd från änglar.

Att förstå sanning

Bevekelsegrunden för att folk inte tror på Sällskapet Vakttornets läror tillskriver man Satan, att han förblindar de icke-troendes sinnen.

“Om nu någon inte vill höra och få känna förnimmelsen av sanningen och vända tillbaka och få sig själv till att läkas, kommer Satan att dra nytta av det faktumet. Satan förblindar “de otroendes sinnen för att ljuset av de härliga goda nyheterna om Kristus, som är Guds avbild, inte ska stråla igenom.” – 2 Korinthierna 4:4; se även Matteus 13:10-15.” – Vakttornet, 1 juni, 1984, sid. 5–6 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Den inre motsägelsen i det här resonemanget skapar en intressant Moment-22* – situation. Om Satan kan motverka att miljarder människor skaffar sig kunskapen om Sällskapet Vakttornets sanning, hur kan ett vittne i så fall veta att de själva på ett jämförbart sätt inte är förblindade av Satan?

*Ett Moment-22 är en problematisk situation där den enda lösningen nekas eller tillbakavisas genom en omständighet som är inneboende i problemet eller genom en regel. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/catch-22)Uttrycket kommer ifrån romanen Moment 22, av författaren Joseph Heller, från 1961. 

Vakttornsfel

“Ljuset blir starkare” är något man använder som förklaring på Sällskapet Vakttornets oriktigheter eller fel. Av ren inneboende motsägelse blir, händelsevis, inte andra religiösa gruppers fel lika obesvärat förkastade i Vakttornsartiklarnas text, som när katolska kyrkan kritiserades för att de ändrade sin doktrin.

“Ja, miljontals personer har blivit uppskakade över att få kännedom om att de ting som de fick lära sig var avgörande för frälsning nu blir ansett av deras kyrka som felaktigt. … “För bara tio år sedan hade vi katoliker den fullständiga sanningen, vi anförtrodde all vår tilltro åt detta. Nu talar påven och våra präster om för oss att vi inte ska tro så längre, utan att vi ska komma att tro ‘nya ting.’ Hur kan jag veta om dessa ‘nya ting’ kommer att vara sanningen om fem år?””  – Vakna!, 22 april, 1970, sid. 8 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Bekräftelsebias

Bekräftelsebias är där information används för att stödja tidigare övertygelser. Vakttornets läror innehåller många exempel på motsatta situationer som används för att stödja att Jehovas vittnen har sanningen.

Om något positivt sägs om Jehovas vittnen, bevisar det att de har sanningen. Om något negativt påstås om Jehovas vittnen är det “förföljelse”, vilket bevisar att Jehovas vittnen har sanningen. Om det finns krig är det ett tecken på de sista dagarna; om det finns ett rop om “fred och säkerhet” är det de sista dagarna. Om arkeologin gör ett fynd som strider mot Bibeln har de fel, om de gör ett fynd som stämmer överens med Bibeln är det ett bevis på att Bibeln är inspirerad. Om koldatering stämmer överens med ett bibeldatum är det stöd, om det inte håller med kan det inte litas på. Om en utestängd person har ett bra liv, välsignar Satan dem, om de har ett tragiskt liv är det för att de lämnade Jehova. Under perioder av hög tillväxt som före 1914, 1925 och 1975 berodde det på Jehovas välsignelse. Under negativ tillväxt efter dessa datum tog Jehova bort dem med felaktiga motiv. När Jehovas vittnen upplever tillväxt bevisar det Jehovas välsignelse; när andra religioner upplever tillväxt är det Satans välsignelse. Jehovas vittnen är de “lyckligaste människorna”, förutom alla de som går på antidepressiva, på grund av hur svårt det är att leva i en värld som kontrolleras av Satan. Om en person ber för sanningen och möts av Jehovas vittnen var det gudomligt ingripande, om de möttes av ett annat religiöst samfund räknas det inte. Religiösa grupper med pengar är korrupta, men Vakttornets egendom till ett värde av miljarder dollar är bevis på dykvälsignelse. När katoliker anklagas för att täcka över övergrepp mot barn är det bevis på deras korruption, men när Vakttornet anklagas på samma sätt är det baserat på lögner. När andra religioner förutspår världens undergång och ingenting händer är de falska profeter, när Vakttornet har gjort det är de helt enkelt ivriga och håller sig vakna.

Listan är oändlig; allt bekräftar antingen Vakttornets läror eller avfärdas som opålitligt.

Begging the Question – Cirkelresonemang

Man förutsätter att det i premissen finns bevis för ett påstående. Som exempel, när man hävdar att bibeln är inspirerad för att den självt säger att den är inspirerad.

En av de äldsta böcker som ger sig ut för att vara inspirerad av Gud är bibeln. Den är också den mest spridda och översatta boken i hela historien. För närmare två tusen år sedan sade en av dess skribenter: ”Ta inte längre gestalt efter denna tingens ordning, utan förvandla er genom att göra om ert sinne, så att ni kan pröva er fram till vad Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja är.” (Romarna 12:2) Vad skulle vara grunden för ett sådant prov? Samme skribent sade: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet, så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för allt gott verk.” Den inspirerade bibeln bör därför tjäna som en tillförlitlig måttstock för sann och godtagbar gudsdyrkan. — 2 Timoteus 3:16, 17.” – Människans sökande efter Gud [1990], sid. 16–17 (sve. & eng.)

Sällskapet Vakttornet använder sig av cirkelresonemang när de försöker bestyrka att de är Guds enda utvalda organisation.

Svepande generaliseringar – Dicto Simpliciter

En svepande generalisering är att man tillämpar ett vanligt konstaterande eller fastställande alltför extensivt, som exempelvis att, “barn bör ses och inte höras” eller att “alla ateister befrämjar äktenskapsbrott”. 

Vakttornet kommer med svepande generaliseringar, vilka i synnerhet anknyts till underbyggandet av dess svartvita tankebana om att Jehovas vittnen ensamma förtjänar frälsning. Detta tydliggörs när man talar för att vittnena är de lyckligaste, mest kärleksfulla och den mest moraliska gruppen på jorden, likafullt som påståenden om att det bara är vittnen som utför predikan.

Endast vittnen uppvisar kristen kärlek

“”Vilka skulle välkomna helt främmande människor i sitt hem bara för att de tillber samme Gud? Inga andra än Jehovas vittnen!”” – Vakttornet, Studieupplagan, maj, 2017, sid. 7 (eng. & sve.)

“Vilka i vår tid visar en sådan lydnad för Guds bud om kärlek? … endast Jehovas vittnen.” – Vakttornet, 1 maj, 1989, sid. 28 (sve. & eng.)

“Det är endast i det andliga paradiset, bland Jehovas vittnen, som vi kan finna den självuppoffrande kärlek Jesus sade skulle identifiera hans sanna lärjungar. (Johannes 13:34, 35)” – Vakttornet, 15 mars, 1986, sid. 20 (eng. & sve.)

“Vilken religiös grupp grundar alla sina läror på Bibeln och gör Jehovas namn känt? Vilken grupp visar sann kristen kärlek, utövartro på Jesus, är ingen del av världen och förkunnar att Guds kungarike är det enda verkliga hoppet för människorna? Vilken av alla religiösa grupper på jorden uppfyller alla de här kraven? Fakta visar klart och tydligt att det är Jehovas vittnen. (Jesaja 43:10–12)” – Vad Lär Bibeln?[2005], sid. 151 (sve. & eng.)

“Sådan är den enastående kärlek som det ”nya budet” kräver, den kärlek som Jesu sanna efterföljare skall ha till varandra. (1 Joh. 3:16) Vilka i våra dagar visar tydligt att de lyder det ”nya budet”? De bevis som tidigare har lagts fram i den här boken pekar otvetydigt på enenda världsvid sammanslutning av kristna. … Den kärlek de visar är unik i en värld som blir alltmer självisk. De är Jehovas vittnen.” – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sid. 711–712 (eng. & sve.)

Det här är en felaktig generalisering. Det är normalt för sekter att säga att de är den mest kärleksfulla gruppen och ju mindre gruppen är desto mer övertygade blir de om att de utgör en del av en oersättlig familj. Jesus sade att kärlek skulle identifiera de som följer honom och alla kristna grupper påstår sig att följa detta bud och att de motiveras av kärlek. Bedömningsgrunder som väcker tvivel om Sällskapet Vakttornets anspråk på kärlek är deras brist på välgörenhetsverksamhet, deras syn på världsliga människor och utfrysning.

Endast Jehovas vittnen är inte någon del av världen och går inte i krig

“Vilka är inte någon del av världen och lär sig inte att föra krig? Det historiska vittnesbördet nu på 1900-talet intygar återigen: endast Jehovas vittnen.” – Vakttornet, 1 april, 1992, sid. 12 (sve. & eng.)

Jehovas vittnen är inte den enda religionen som kan påstå att de inte är någon del av världen eller den enda som inte deltar i krig. Grupper som är jämförliga med Jehovas vittnen och som kommer med samma påstående består av bland annat Exclusive Brethren, mormoner, Church of God, kristadelfianerna och anabaptistiska trossamfund som Mennoniterna, Amish, och Hutteriterna. I regel vägrar dessa samfund tjäna i världens arméer, undviker politiskt intrasslande och har råkat ut för förföljelse till följd av detta. De grupper som gör sig mest värdiga av att ta i anspråk att inte vara någon del av världen är de som bor innanför isolerade kollektiv och som generellt betraktas som sekter.

Vakttornet grundar sitt påstående på att inte vara någon del av världen för att den förbjuder att man politiskt röstar, går i krig, och begränsar umgänge med icke–vittnen. Men Sällskapet Vakttornet är, emellertid, djupt intrasslad i världen och använder sig av undervisningsanstalter, sjukhus, kommersiella och rättsliga system helt och hållet. Så som det visas i artikeln om politisk inblandning är Sällskapet Vakttornet en icke–statlig organisationsmedlem (NGO) som regelbundet skickar eller har skickat delegater till internationella politiska konferenser. Organisationen har utkämpat hundratals slag genom världens rättssystem, ofta ända upp till Högsta domstolen.

I liknande drag gör Sällskapet Vakttornet anspråk på att de i själva verket unikt utmärkande är den närmaste avbilden av tidig kristendom.

“… – Jehovas vittnen. De efterliknar de första kristna på ett sätt som ingen annan religiös grupp gör, …” – Vakna!, januari, 2011, sid. 8 (eng. & sve.)

Endast Jehovas vittnen följer bibeln

“Faktum är att de som verkligen tar och gör bibeln till sin vägledning utgör en minoritet – bara cirka 0,1 procent av jordens befolkning.” – Undersök Bibeln Varje Dag, 2012, förord (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Endast Jehovas vittnen utför predikan

“Ett viktigt sätt varpå vi visar kärlek till vår medmänniska är genom att vittna för henne om Guds kungarike. Det finns endast en grupp av människor som utför detta verk som Jesus förutsade. (Markus 13:10) Det är Jehovas vittnen.” – Vakttornet, 1 juni, 1994, sid. 18 (eng. & sve.)

“Känner du till några andra som predikar om Guds kungarike från hus till hus över hela världen?” – Bryr Gud sig verkligen om oss? [2001], sid. 30 (eng. & sve.)

Detta absurda koncept misslyckas på en hel del nivåer, och få människor borde ha svårt för att identifiera detta som en felaktig generalisering. Det finns inte bara grupper som sjundedagsadventister som knackar dörr och sprider ett mycket liknande budskap, och skälet till att det finns miljarder kristna är på grund av att alla religioner predikar i en eller annan utförandeform av ren nödvändighet för att kunna växa i antal. Om detta talas det också om i artikeln Preach (sve. Predika), på JWfacts.com (Länk: https://www.jwfacts.com/watchtower/quotes/only-jehovahs-witnesses.php#Preach).

Det är också ett indirekt koncept, som exempelvis i en bild på Jehovas vittnens hemsida jw.org, som konstaterar att den presenterar fakta om Kuba. Hemsidan lämnar statistik över den kubanska befolkningen, församlingar och Jehovas vittnens fördelningskvot. Istället för att man hänskjuter till antalet “Jehovas vittnen” använder den termen “Förkunnare i tjänsten som lär ut om bibeln,” vilket rent egocentriskt indikerar att det enbart är Jehovas vittnen som lär ut om bibeln; d.v.s. att alla andra kristna religioners missionärer inte gör det.

Havanna, Kuba – Predikan från hus till hus i Gamla Havanna

Snabba fakta – om Kuba

 • 11,163,934 – Befolkning
 • 96,206 – Förkunnare i tjänsten som lär om bibeln
 • 1,452 – Församlingar
 • 1 på 116 – Fördelningskvoten för Jehovas vittnen mot befolkningen

Endast Jehovas vittnen är moraliska

“Denna giriga värld med sin skrytsamma och materialistiska ”jag först”-livsstil och fördärvade moral skall snart försvinna. ”Men den som gör Guds vilja, han består för evigt.” (1 Johannes 2:15—17)” – Vakttornet, 15 december, 1995, sid. 19 (sve. & eng.)

“Somliga avlämnar till och med förhandlingar åt världsliga släktingar, som sedan utkräver ett ockerpris. Medan dessa förhandlingar pågår skulle situationen kunna driva de unga människorna till otukt. Det är vad som utspelas bland världsliga människor.” – Vakttornet, 15 januari, 1989, sid 22. (eng.)

Med hänseende på deras egen definition på vad som utgör moraliskt uppträdande är Jehovas vittnen generellt sett en moralisk grupp. Detta utövas genom uteslutning av regelbrytare, om nu dessa blir upptäckta. Detta till trots finns det ett flertal religioner som utövar striktare normer än Jehovas vittnen och går därför att bli ansedda som mer moraliska.

Andra har inget hopp när någon som man älskar dör

Sällskapet Vakttornet säger att de inte sörjer lika mycket som andra på grund av att de har det enda sanna hoppet.

“När de kristna genom döden förlorar sina kära, är de inte som andra. De sörjer inte till övermått. De inser, att döden är en fiende, men de överskrider inte gränserna för en naturlig kärleks och tillgivenhets känslor och tillåter inte sorgen att påverka deras strävan att bevara sin ostrafflighet i Jehovas tjänst. I stället fortsätter de ännu mera fast och beslutsamt, då de vet, att trogen tjänst kommer att försäkra dem om en plats i den nya världen, så att de kan få lov att återse sina kära i uppståndelsen.” – Vakttornet, 1 september, 1954, sid. 399–400 (sve.) – Vakttornet, 1 maj, 1954, sid. 285 (eng.)

“Även om de kristna visserligen sörjer när någon har dött, finns det en skillnad. De har exakt kunskap om de dödas tillstånd och om uppståndelsehoppet. — Johannes 5:28, 29; Apostlagärningarna 24:15.”– Vakttornet, 15 oktober, 1994, sid. 32 (sve. & eng.)

Det är fel att tro att vittnen sörjer mindre på grund av deras “exakta” förståelse om uppståndelsen. I själva verket kan det rakt motsatta vara sant, eftersom hopp om en omedelbar himmelsk uppståndelse är mer tröstande än någon som beskriver sina älskades död som icke – existerande, och bara som ett lik som väntar på någon okänd framtida uppståndelse. De flesta religiösa människor har den mycket mer tröstande tron om att deras älskade vid döden kommer att fara till himlen, och att de vakar över dem.

Prästerskapet är ont

“I skarp kontrast till kristendomens prästerskap har däremot Jehovas vittnen konsekvent satt sin förtröstan, inte på evolutionen, utan på bibeln.” – Vakna!, 22 oktober, 1973, sid. 28 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Kristenhetens ”profeter” och ”präster” har vägrat att geakt på detta. De vill inte att deras ”hjordar” skall oroas. Därför ger de dem bedrägliga försäkringar som motsäger Guds profetior.” – Vakttornet, 1 december, 1979, sid. 9–11 (sve.) – Vakttornet, 1 augusti, 1979, sid. 10 (eng.)

“Att de förkastat Guds messianska rike i hans Sons händer är också ett välkänt faktum. Likt fariséerna har kristenhetens präster och predikanter satt sin förtröstan till mänskliga regeringar.” – Vakttornet, 1 juni, 1974, sid. 247 (sve.) – Vakttornet, 15 januari, 1974, sid. 52 (eng.)

“Religionshistorien visar att prästerna ignorerade Skriftens varningar och föll offer för penningkärleken.” – Vakttornet, 15 september, 1987, sid. 27 (sve. & eng.)

Det finns med all sannolikhet somliga präster som handlar otillbörligt. Men det är en orättvis generalisering att alltigenom tillskriva alla detta.

Felaktig användning av statistik

Statistik missförstås lätt eller används felaktigt för att bevisa en åsikt eller ett förhållande. Flertal områden där detta sker presenteras.

Urvalsfel, selektionsbias, eller observationsval

“Att räkna träffarna och glömma missarna.” 

Vakttornet presenterar tillväxtnivån som ett positivt bevis för Jehovas välsignelse. Om man gräver i Vakttornsstatistiken så syns det en dramatisk nedgång i tillväxten under de senaste 20 åren. Runt året 2003 hade tillväxten sjunkit till 2,2 % (lite mer än befolkningstillväxten), och 1 av var 3:e person som döptes slutade med sin förkunnartjänst. Se artikeln Vakttornsstatistik (Watchtower Statistics, https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php) på JWfacts.com. Vakttornet avleder uppmärksamheten från minskande tillväxt genom att räkna träffarna och strunta i missarna.

“Som tabellen på sidorna 34–41 visar fortsätter insamlandet av fårlika personer att gå framåt. Medan man i vissa länder hade mindre tillväxt än under tidigare år, hade man på andra håll en enastående tillväxt. Rwanda rapporterade en ökning med 61 procent och Albanien en ökning med 52 procent. Bosnien-Hercegovina, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien och Ryssland visade ökningar med över 20 procent.” – Jehovas vittnens årsbok 1997, sid. 4 (sve. & eng.)

“Jesaja profeterade träffande om ökningen av den sanna tillbedjan i den här tiden. Genom profetenförutsade Gud: ”Jag själv, Jehova, kommer att påskynda det i dess egen tid.” (Jes. 60:22) Det senaste årtiondet har verkligen visat sig vara Jehovas tid för tillväxt i Östeuropa.” – Tjänsten för Guds Kungarike, maj, 2003, sid. 6 (sve. & eng.)

Om Jehova påskyndar det under denna tid, vad innebär det då i fråga om Jehovas välsignelse i länder där antalen sjunker?

Alternativt kommer man med redogörelser utan något statistiskt stöd överhuvudtaget.

“”Lyckligt är det folk vars Gud Jehova är!” (Ps. 144:15) Med de här orden beskrivs Jehovas vittnen som det lyckligaste folket på jorden.” – Tjänsten för Guds Kungarike, februari, 2002, sid. 1 (eng. & sve.)

“… Jehovas vittnen, trots sin övertygelse om världens snara slut, har mera nit för kristlig verksamhet än de religiösa själasörjarna och deras hjordar har. Jehovas vittnen är de största optimisterna på jorden i denna tid.” – Vakttornet, 15 februari, 1952, sid. 75 (sve.) – Vakttornet, 15 september, 1951, sid. 548 (eng.)

Vilka är bevisen som stöder ett sånt här påstående; Vakttornspublikationer avger aldrig information för att stödja sådana påståenden.

Statistik som täcker ett litet antal

“De säger att 1 av vardera 5 människor är kineser. Hur är det möjligt? Jag [Paul Grundy] känner tallösa människor, och inte någon av dem är kineser.” 

Statistiker över litet antal är vanligt i allmänna konversationer och förekommer när en person känner att deras personliga iakttagelser är statistiskt relevanta. Vanliga kommentarer som blir följden är;

 • “Världsliga människor tycker att droger är acceptabelt, alla på min arbetsplats använder sånt”
 • “Ingen i min församling har någonsin fått undergå skilsmässa, så vittnen har ett lägre skilsmässotal än vad världsliga människor har”

Missförståelse av statistikens betydelseomfång

“President Dwight Eisenhower uttrycker förvåning och bestörtning över upptäckten av att hela hälften av alla amerikaners intelligens ligger under genomsnittlig intelligens.” 

Ett exempel på felanvänd statistik finns i en Vakna! – artikel som hävdar att bara 4,9 % av alla Jehovas vittnen är skilda, jämfört med 50 % av världsliga personer som skiljer sig.

“I vissa länder slutar nu vartannat eller vart tredje äktenskap med skilsmässa, men den ovan nämnda undersökningen visade att endast 4,9 procent av vittnena är frånskilda.” – Vakna!, 8 september, 1997, sid. 11 (eng. & sve.)

Så som det är förklarat i artikeln Divorce (sve. Skilsmässa, Länk: https://www.jwfacts.com/watchtower/divorce.php), på JWfacts.com, är denna Vakna! – artikel grovt missvisande genom att den kommer med en jämförelse med orelaterad statistik. Skilsmässoantalet bland Jehovas vittnen sammanlöper med den allmänna befolkningens skilsmässoantal eftersom bara omkring 5 % av befolkningen skiljer sig.

Påståendet om att det har skett en markant ökning av jordbävningar sedan år 1914 är ett av de områden som sträcker sig vidare ut över flera retoriska argumentationsfelsmetoder. För att kunna stötta detta uttalande presenteras statistiken ibland på ett missvisande sätt, i annat fall är uppgifterna inget annat än osanningar.

Förväxling av korrelation och orsakssammanhang

“En undersökning visar att fler högskoleakademiker är homosexuella än de som har lägre utbildning; därför gör utbildning människor homosexuella.” 

När man försöker förhindra att barn som är Jehovas vittnen ska gå på universitet använder organisationen detta samma förväxlingsresonemang.

“Det är allmänt känt att universitet och högskolor är platser där det förekommer dåligt uppförande – alkohol- och drogmissbruk, omoral, fusk och nollning, ja, listan kan göras lång.” – Vakttornet, 1 oktober, 2005, sid. 28 (sve. & eng.)

Även om beteenden likt dessa kan förekomma så är ungdomen orsaken, inte universitetet.

Vakttornet innehåller en liknande förväxling av orsakssammanhang när den säger att onani ofta leder till homosexualitet.

“”… åtminstone nittiofem procent av pojkar och unga män mellan tretton och tjugofem år genomgår perioder av vanemässig onani av varierande längd”, … … också kan det leda till homosexualitet, vilket ofta händer, på grund av att den som onanerar inte är nöjd med sin sexuella aktivitet på egen hand och därför söker sig en partner för ömsesidig sexuell lek.” – Vakttornet, 1 april, 1974, sid. 163, 164 (sve.) – Vakttornet, 15 september, 1973, sid. 564, 565, 566 (eng.)

“Det kan därför vara till stor hjälp, om man gör klart för sig att självtillfredsställelse, masturbation eller onani, inte är något oskyldigt tidsfördriv utan en ovana som kan leda till homosexualitet. Hur så? Därför att det för den som gör självframkallad onani till en vana blir mycket lättare och mera frestande att utöva ömsesidig onani, som är ett slags homosexualitet. När en ung människa uppriktigt vinnlägger sig om att avhålla sig från denna ovana, utgör detta ett kraftigt skydd.” – Vakttornet, 15 september, 1970, sid. 431 (sve.) – Vakttornet, 15 maj, 1970, sid. 315–316 (eng.)

Det här resonerandet är påtagligt bristfällig, i och med att 95 % av män onanerar, men endast 10 % sägs vara homosexuella.

Non Sequitir

Kommer från latin med betydelsen “det följer inte”, t.ex., Vår nation kommer segra för Gud är störst. Men så när varenda nation gör anspråk på att det är sant; den tyska formuleringen var “Gott mit uns” (Gud är med oss). 

Sällskapet Vakttornets tillväxt tyder på Jehovas välsignelse

“… han [Jehova] handlar med människor såsom en grupp, såsom en organisation, … Organisationens tillväxt och dess andliga blomstring i denna tid är ett synligt bevis för sanningen i detta.” – Vakttornet, 1 september, 1955, sid. 398 (sve.) – Vakttornet, 1 maj, 1955, sid. 285 (eng.)

“Att våra tryckeriers antal har ökat sedan 1920 är ett annat tecken på Jehovas välsignelse över hans organisation.” – Vakttornet, 15 juli, 1964, sid. 447 (eng.)

“Medan Satans organisation faller sönder i smulor, har Jehovas organisation underbar framgång under hans beskydd och vägledning. De som symboliserar sitt överlämnande åt Jehova genom vattendop ökar snabbt i antal år från år…” – Vakttornet, 15 mars, 1972, sid. 133–134 (sve.) – Vakttornet, 15 september, 1971, sid. 562 (eng.)

Det följer inte att tillväxt är ett tecken på Guds välsignelse. Det finns bokstavligen miljoner växande korporationer som inte har någonting med Gud att göra. Det finns också tusentals religiösa grupper som ökar i antal. Ifall tillväxt är ett tecken på välsignelse, vad är då pingstanhängarnas högre tillväxttal under de senaste 100 åren ett tecken på i så fall? Vad är det sjunkande antalet vittnesdop under det senaste decenniet ett tecken på?

“Den Heliga anden ger oss möjligheten att förkunna de goda nyheterna.Vad annars kan förklara hur de goda nyheterna har predikats över hela jorden?”  – Undersök Bibeln Varje Dag, 6 maj, 2012 (eng. & sve.)

Predikan sker visst inte över hela jorden, då det finns miljarder människor som aldrig har sett Jehovas vittnen, och om det bara går att förklaras som heliga andens utverkande, vad kan man då ge för förklaring på andra religioner som har ännu mer imponerande tillväxt, som exempelvis katoliker.

Hednisk sedvänja

Sällskapet Vakttornet förkastar många kristna läror som att de är av hedniskt inflytande.

“Den villighet att kompromissa som medgav att hedniska läror infördes tillät på så sätt också okristen omoraliskhet, grymhet, förtryck och så vidare. … De undviker också den synkretism som kom till stånd för hundratals år sedan och som införde helveteselden, den odödliga själen, treenigheten, bilder, korset och andra hedniska trosuppfattningar i kristenhetens religionsutövning.” – Vakna!, 8 januari, 1984, sid. 18, 19 (sve.) – Vakna!, 22 augusti, 1983, sid. 19 (eng.)

Vad beträffar läran åberopar Sällskapet Vakttornet argumentet om hedendom när man talar om helveteselden, själen, treenigheten och korset. Även om det är möjligt att hitta hedniska likheter så följer det ändå inte att dessa läror infördes av skälet att man skulle efterlikna hedningarna. Faktum är att det går att finna stöd för alla dessa läror i bibeln och att skrifterna utgör den löpande grunden för dessa läror, och har inte några hedniska sammankopplingar.

Från och med 1920–talet började Rutherford (och därefter Knorr) med att förbjuda vittnen att ta del i många vanliga seder och högtider på grundval av hedniska ursprung. Detta inbegrep flagghälsningar, att man bär kors, födelsedagar, jul, påsk, att kasta konfetti och att skåla.

Seder

Kyrkodräkter och läror –

“Trots denna klara förmaning lade sig de avfälliga kristna på 100-talet till med den hedniska romerska religionens yttre ståt. De avlägsnade sig från sitt rena bibliska ursprung och antog i stället hedniska romerska kläder och titlar och lät sig uppfyllas av grekisk filosofi.” – Människans sökande efter Gud [1990], sid. 263 (eng. & sve.)

Födelsedagar –

“Men det finns ingenting i Bibeln som tyder på att trogna tillbedjare av Jehova någonsin följde den hedniska seden att fira årsdagen av någons födelse.” – Insikt i Skrifterna, Band 1, [1988], sid. 674 (sve.) – Insikt i Skrifterna, Band 1, [1988], sid. 319 (eng.)

Födelsedagstårtan –

“Hur är det med födelsedagstårtan? Den tycks vara förbunden med den grekiska gudinnan Artemis, vars födelsedag firades med månformade honungskakor med ljus ovanpå.” – Människans sökande efter Gud, [1990], sid. 70 (sve. & eng.)

Att skåla –

“Men är detta allt som kan sägas om att ”skåla”? Hur kommer det sig att de som skålar lyfter sina glas och får dem att klinga genom att lätt stöta mot varandra? Är det någon viss sedvänja man då följer? … Ifall en kristen vill bedja om Guds välsignelse över någon annan, är det rätta sättet härför att vända sig i innerlig bön till Gud och inte att följa traditioner som härrör från hednisk gudsdyrkan som Jehova avskyr. — Fil. 1:9; 2 Kor. 1:11.” – Vakttornet, 1 oktober, 1968, sid. 455 (sve.) – Vakttornet, 1 januari, 1968, sid. 31–32 (eng.)

Bröllopsseder –

“Eftersom det nu finns så många seder och bruk, kan man fråga: Bör en kristen försöka undvika alla bröllopsseder som brukar följas i den trakt där han bor? Inte nödvändigtvis. … I många länder är det vanligt att kasta ris på brud och brudgum. Vad är meningen med en sådan sed? ”Bland vissa folk tror man att ris är mat som kan hålla onda inflytanden borta från brud och brudgum. Somliga säger att det är en försäkran om att de nygifta skall bli fruktsamma.” – Vakttornet, 1 juni, 1969, sid. 261 (sve.) – Vakttornet, 15 januari, 1969, sid. 58 (eng.)

Detta är inget logiskt argument eftersom nästan vartenda föremål, sed och filosofi kan spåras tillbaka till hedniska ursprung eller sedvänjor. Till och med Vakttornslogotypen länkar tillbaka till hedniska ursprung. Därför har Sällskapet Vakttornet inget annat val än att vara inkonsekventa när det gäller att välja när man ska förbjuda en sed på grund av hedendom. Som exempel, är den hedniska seden att bära en vigselring tillåten.

“De kristna anser inte en vigselring ha någon symbolisk innebörd, …” – Vakttornet, 1 juni, 1969, sid. 261–262 (sve.) – Vakttornet, 15 januari, 1969, sid. 59 (sve.)

Vakttornet har kommit med följande förnuftiga men motsägelsefulla råd när man godkände den hedniska piñatan.

“När en kristen funderar på att ha en piñata på sin bjudning, bör han ta hänsyn till andras samveten. (1 Korinthierna 10:31–33) Något som också är viktigt är inte vad den här traditionen innebar för hundratals år sedan, utan hur den uppfattas i dag där man bor. Naturligtvis kan uppfattningarna variera från plats till plats. Därför är det vist att inte göra en stor sak av det.” – Vakna!, 22 september, 2003, sid. 24 (sve. & eng.)

Ord från aposteln Paulus identifierar att Sällskapet Vakttornets förkastelsedom av högtider och sedvanor är en onödig form av bedömning.

Kolosserna 2:16-17 – “Låt därför ingen döma ER angående mat och dryck eller med avseende på en högtid eller en nymånefest eller en sabbat; dessa ting är nämligen en skugga av vad som skulle komma, men verkligheten tillhör Kristus.”

Post hoc, ergo propter hoc

Latin för “Eftersom en händelse sker efter en annan måste den andra bero på den första”, “Innan kvinnor fick rösta fanns det inga kärnvapen.” 

“Många som tar del i det här arbetet, som utförs under änglarnas vägledning, har fått välsignelsen att finna människor som hungrar och törstar efter sanningen. (Upp. 14:6) Det har hänt att människor har sagt att de just bett om hjälp, när ett vittne kom till deras dörr.” – Tjänsten för Guds Kungarike, november, 2001, sid. 8 (eng. & sve.)

“Han kände sig ensam och utblottad och övervägde att ta sitt liv. Daniel bad till Gud: ”Om du verkligen finns, hjälp mig då!” Redan dagen därpå kom Jehovas vittnen på besök, och de kunde besvara många av hans frågor.” – Vakttornet, 1 januari, 2001, sid. 6 (eng. & sve.)

Att man träffar ett Jehovas vittne efter bön är inget bevis för Guds välsignelse av två viktiga skäl.

 1. Vittnen deltar i en miljard timmars predikan varje år, så statistisk sannolikhet dikterar fakticiteten att en del husägare eller lägenhetsinnehavare kommer att bli uppmötta inom en kort tid efter bön om hjälp – eller så som försäljare brukar säga; “Det är ett sifferspel”.
 2. Det är vanligt bland andra religiösa grupper att presentera upplevelser från folk som ber strax före sin omvändelse som ett tecken på gudomlig försyn.

Bevisbördeargument/Frånvaron av bevis

“Avsaknaden av bevis är inte bevis på avsaknaden.” Ta till exempel, Bertrand Russells berömda tekanna; “Bara för att vi inte kan bevisa att det inte finns en tekanna som kretsar i omloppsbana runt jorden bevisar inte det att det finns en.” 

Många tvivlande vittnen fortsätter med att gå till möten av ren rädsla för att Harmageddon skulle kunna vara sann och behöver bevis för att det inte kommer att komma. Bevisets ansvarsskyldighet behöver vara att det kommer att komma och inte tvärtom.

Sluttande plan/Snöbollseffekten

Ett sluttande-plan-argument tar till det extrema i grundtanken om att ett händelseförlopp kommer att leda till ett värre händelseförlopp. Till exempel, “Om vi legaliserar abort måste vi härnäst legalisera dödandet av spädbarn.” 

Vakttornsartikeln för 15 april 1983, presenterar på sidan 28, i den engelska tryckta upplagan, och i Vakttornet, 1 september, 1983, på sidan 19 i svenska tryckta upplagan, ett liknande argument om abort.

“Eftersom ”en generation som villigt har accepterat tanken på abort som ett effektivt och moraliskt neutralt tillvägagångssätt … vid livets början villigt kommer att omfatta tanken på … ’terapeutisk’ dödshjälp som ett medel till att göra sig av med en överflödig del av befolkningen vid livets slut”, förklarade doktorn.” – Vakttornet, 1 september, 1983, sid. 19 (sve.) – Vakttornet, 15 april, 1983, sid. 28 (eng.)

Hysterin kring uteslutning är ett annat typexempel.

“Och vi vet alla av erfarenhet att det lilla ordet ”Hej!” kan vara det första steget hänemot ett samtal och kanske även mot ett vänskapsförhållande. Skulle vi vilja ta detta första steg i fråga om en utesluten person?” – Vakttornet, 15 december, 1981, sid. 17 (sve.) – Vakttornet, 15 september, 1981, sid. 25 (eng.)

En artig hälsning bör inte förhindras på grund av snöbollseffekt – argumentet att en vänskap kan utvecklas.

Halmdocka/Stråmansargument

Ett stråmannaargument förekommer när någon annans ställningstagande argument blir missrepresenterad i syfte att mycket lättare kunna attackera det. Efter att ha slagit ned det felaktigt representerade argumentet dras slutsatsen att det ursprungliga argumentet har kullkastats, trots att man i själva verket inte har tagit itu med det egentliga argumentet. 

Ett stråmansargument kan avsiktligt användas som en debattmetod, eller skulle kunna bli följden eftersom presentatören inte riktigt förstår en annan persons synvinkel.

Vakttornet presenterar följande beskrivning av himlen för att misskreditera bilden av att leva för evigt i himlen, men ingenstans i bibeln beskrivs himmelskt liv på det viset som artikeln beskriver det.

“Det är det liv som Jehova Gud ursprungligen hade i beredskap för människorna. Och vad är då detta liv? Är det sällhet i himmelen och att ligga utsträckt på ett böljande moln och spela på harpa, under det att man svävar omkring i rymden och i evigheten? Nej! Det består inte i en sådan gagnlös och onyttig tillvaro, som lättjefulla drömmare har tänkt sig, när det gäller himmelskt liv.” – Vakttornet, 15 september, 1981, sid. 6 (sve.) – Vakttornet, 1 juni, 1981, sid. 6 (eng.)

Likadant är det som när Vakttornet talar om treenigheten, under vilket Vakttornet ibland presenterar det som att det är “tre gudar i en”.

“Deras tillbedjan fördelas inte på tre gudar i en, den så kallade gudomen i en mystisk treenighet, utan de är förenade som ett enda folk som tillber den ende Guden, Jehova.” – Vakttornet, 1 juli, 1984, sid. 27 (sve.) – Vakttornet, 1 mars, 1984, sid. 23 (eng.)

Detta är inte treenigheten, som säger att det finns tre personer, men bara en Gud. Det är viktigt att känna igen den här framställningen av en halmdocka, då den ogiltigförklarar Sällskapet Vakttornets argument mot treenigheten från Femte Moseboken 6:4 om att “Jehova vår Gud är En Jehova”, eftersom det är vad trinitarister*lär.

* Trinitarister är kristna som lär om treenigheten. Ordet får inte förväxlas med trinitarier, som är enkatolsk munkorden, men som inte desto mindre lär ut om samma sak. 

Ett annat stråmansargument beträffande treenigheten är från sidan 102 i engelska tryckta upplagan av boken Låt Gud vara Sannfärdig [eng. Let God Be True], publicerade åren 1946 och 1952, som påstår att 1 Johannes 5:7 är ett av “de huvudsakliga skriftställen som används för att underbygga treenighetsläran.” Boken fortsätter därefter att attackera denna halmdocka genom att bevisa att det skriftstället är oriktigt översatt i vissa biblar. Däremot använder inga riktiga bibelforskare sig av den falska framställningen av 1 Johannes 5:7 till stöd för treenigheten och skriftstället blir korrekt presenterad i moderna översättningar.

Red herring (röd strömming)

Red herring är ett engelskt uttryck för något som avleder uppmärksamhet från ett relevant eller viktigt ämne. När man för in irrelevanta ämnen i en diskussion för att avleda uppmärksamheten från sakfrågan. 

Det ordinarie vittnet som svarar på en svår fråga är vanligtvis “Vart skulle vi annars ta vägen?” Detta är en red herring eftersom den avleder uppmärksamheten från att få frågan besvarad.

På samma sätt är uttalandet att “Vakttornet inte presenterar falsk information, magasinen är fyllda med värdefulla och informativa artiklar” en red herring, eftersom frågan inte handlar om att det är mycket som är korrekt, utan att det finns viktig information som är fel.

När man talar om varför vittnen inte tar blodtransfusioner kommenterar blodbroschyren följande, att;

“Fram tills nu har vi instiftat att bibeln kräver följande: Att en människa inte ska uppehålla liv genom blod från en annan varelse.” – Jehovas vittnen och frågan om blodet, [1977] sid. 17 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Bortsett från den betänkliga kvaliteten på de anvisningar man kommer med så är detta en red herring eftersom det inte är den etablerade meningen i bibeln. Den etablerade meningen var att blod inte skulle förtäras och inte att det inte fick användas för att kunna hålla någon vid liv. Faktiskt bevarar blod en persons liv när någon äter kött. Den subtila framläggningen av red herring–frasen “att inte hålla sig vid liv med blodet” är då grunden för att införa grundtanken om att bibeln förbjuder blodtransfusioner.

Så som det visas i artikeln Blood (sve. Blod, https://www.jwfacts.com/watchtower/blood-transfusions.php), på JWfacts.com, är detta en farlig och bristfällig tillämpning av skriftställen.

Undertryckta bevis

Undertryckta bevis är något som manifesteras när relevanta bevis döljs och ignoreras. 

Sällskapet Vakttornets argument för Jesu död på en påle istället för ett kors är ett praktexempel eftersom det lägger tonvikt på ett litet antal källor (såsom inkorrekt information från Vines Dictionary), och ignorerar den stora vikten av bevis om att ett kors var den främsta formen på pålning under Jesu dagar och var metoden bakom hans död. I artikeln Påle eller Kors, på JWfacts.com (eng. Stake or Cross, Länk: https://www.jwfacts.com/watchtower/cross-or-stake.php), kan man också se att information undertrycks när Vakttornet delvis citerar källor och döljer källans verkliga betydelse.

Uttalanden om dess historia i Vakttornspublikationer är ett annat område med undertryckt information. Detta består av konstateranden att de rent ackurat förutsåg händelserna år 1914, och att de rätt och slätt kom fram till den korrekta förståelsen om de “överordnade myndigheterna” år 1962.

Det förväntas att debattörer och advokater kommer att undertrycka bevis för att inte undergräva sitt eget ställningstagande, men en religion som påstår sig vara de enda leverantörerna för sanning borde inte kräva att man undertrycker bevis.

Lögner

En lögn är den mest uppenbara formen på retoriska argumentationsfel.

Ett exempel är när Sällskapet Vakttornet påstår att de aldrig har anpassat dess lära tillbaka till en tidigare uppfattning.

“Ibland har de förklaringar som Jehovas synliga organisation gett visat att man gjort vissa tillrättalägganden och till synes gått tillbaka till de uppfattningar man tidigare hade. Men så har det i själva verket inte varit.” – Vakttornet, 1 juni, 1982, sid. 21 (sve.) – Vakttornet, 1 december, 1981, sid. 27 (eng.)

Detta är osant, eftersom det har förekommit de läror som återgår till tidigare uppfattningar, ett flertal gånger. Exempel finns att tillgå, vari en del av dessa återgångar förklaras i följande artiklar på JWacts.com:

 •  Överordnade myndigheterna (eng. Superior Authorities)
 •  Oralsex (eng. Oral Sex)
 •  Uttolkning av Uppenbarelseboken (eng. Prophecies – Revelation and Daniel)

Knekthoppsexegetik

För att komma fram till oktober 1914 som datumet för början på Jesu osynliga himmelska styre, korsnings-refererar Sällskapet Vakttornet bibelpassager från Daniel, Hesekiel, Lukas och Uppenbarelseboken. Sällskapet gör likadant för att kunna förklara annan profetia från Daniels bok och Uppenbarelseboken. Denna tolkningsmetod möjliggör att kunna hitta skriftliga paralleller som kan stödja vilka läror som helst som man kan plocka fram ur fantasin. Så som det visas i artikeln Watchtower Prophecy (sve. Vakttornsprofetia, Länk: https://jwfacts.com/watchtower/revelation-daniel-prophetic-interpretation.php), på JWfacts.com, har resultatet varit tolkningar i beständig förändring av de här profetiska böckerna som oigenkännligt varierar beroende på vilket decennium som de avgivits.

Vanliga felaktiga koncept

Sällskapet Vakttornets lära innehåller en mängd felaktiga koncept som får understöd av logiska felslut. Förutom de föregående citaten består de falska trosuppfattningarna som det i detalj talas om på hemsidan JWfacts.com av:

 • Att kristna måste använda ordet Jehova
 • Att kravet för frälsning är att man måste tillhöra en jordisk organisation
 • Att Jerusalem förstördes år 607 f.v.t.

Fotnoter

Citaten som förekommer i de skuggade rutorna i den här artikeln kommer ifrån boken The Demon Haunted World: Science as a candle in the dark av författaren Carl Sagan, som innehåller en detaljerad textning om retoriska argumentationsfel.

Länkar

För ytterligare information om logiska felslut, se Listan över felslut.

yourlogicalfallacyis.com har utomordentliga planscher på felslut och bias. (20 februari 2018)

Den här artikeln skrevs ursprungligen år 2010, senaste uppdateringen kom i februari år 2018. Översattes från engelska till svenska år 2020. Länk till källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/rhetorical-fallacy.php