När var de 70 åren?

607 – Sju Tider1914

Watchtower hävdar att Bibelns profetior skulle äventyras om Jerusalem inte föll 607 f.Kr. Detta är inte fallet, och andra kristna grupper förenar 70-årsperioden inom den historiskt korrekta tidsramen 587 f.Kr.

Eftersom det inte finns någon anledning att tro att Daniel 4 har två uppfyllelser, är den exakta början och slutet på sjuttioårsperioden inte särskilt viktig för de flesta. Men för Sällskapet Vakttornets anhängares skull är det viktigt att förstå hur de 70 åren kan förenas med 587 f.Kr., samtidigt som man förblir trogen Bibelns uttalanden.

Flera bibelförfattare hänvisar till en 70-årsperiod, och närläsning visar möjligheten till mer än en 70- årsperiod. De 70 åren kan ses inom konceptet av en babylonisk tidsram eller en judisk. Dessutom finns det ingen anledning att 70-årsperioden ska tillämpas bokstavligt.

Babylonisk tidsram

De 70 åren kan ses ur ett babyloniskt perspektiv, inbegripet deras herravälde över nationerna. Jeremia 25 applicerar en 70-årsperiod till både de omgivande nationerna och Jerusalem.

Jeremia 25:11–12 – ”’Och hela detta land skall bli en förhärjad plats, något man häpnar över, och dessa nationer skall tvingas tjäna Babylons kung i sjuttio år.’ ’Och det skall ske, när sjuttio år har fullbordats, att jag skall avkräva Babylons kung och den nationen räkenskap för deras missgärning, ja kaldéernas land’, lyder Jehovas uttalande, ’och jag skall göra det till ödsliga ödemarker till oöverskådlig tid.’”

Detta visar att de 70 åren var hela den period som babylonierna erövrade “dessa nationer”, och perioden av vasallskap till babylonierna. Jeremia 25 avslutar de 70 åren med “avkräva Babylons kung räkenskap”. Babylonierna hade herravälde under en sjuttioårsperiod från deras besegrande av Assyrien 609 f.Kr., till deras fall 539 f.Kr.

Jeremia 29:10 instämmer med detta. I ett antal översättningar länkar denna vers uppfyllandet av de 70 åren med Babylon.

Jeremia 29:10 – ”Detta är vad HERREN säger: ’Då sjuttio år har passerat för Babylon skall jag komma till er och jag skall gentemot er befästa mitt goda ord genom att föra er tillbaka till denna plats.”
– New International Version – se även ESV, NASB, RSV, ASV och DBY.

Gå till länken:https://www.jwfacts.com/ pdf/bible-chronology- seventy-years.pdf för att se en 22-sidig PDF som ger en detaljerad förklaring av när de 70 åren började och slutade.

Judisk tidsram

De 70 åren kan ses inom konceptet en judisk tidsram. Sakarja 1:12, Sakarja 7:4–5, 2 Krönikeboken 36:20–23 och Daniel 9:2 hänvisar alla till 70-årsperioder.

Daniel 9:2 – ”… under första året av hans regering urskilde jag, Daniel, i böckerna det antal år som enligt Jehovas ord, som hade kommit till profeten Jeremia, skulle fullbordas i fråga om Jerusalems öde tillstånd, nämligen sjuttio år.”

Daniel skulle kunna visa på perioden från den första förstörelsen av Jerusalem 601 f.Kr.

Nya världens översättning hänvisar Jeremia 29:10 till israeliter som tillbringar 70 år i Babylon. Läsning från vers 1 indikerar att detta inkluderar den tidsperiod då israeliterna fördes till Babylon före förstörelsen av Jerusalem. Historiker drar slutsatsen att detta inträffade år 605 f.Kr. när Daniel och hans följeslagare togs.

Alternativt kan 70 år hänvisa till tidsperioden mellan förstörelsen av det första templet 586 f.Kr. och färdigställandet av det andra templet 515 f.Kr. Templet stod färdigt mer än 20 år efter återkomsten från Babylon.

Hur det än är med dessa, pekar ingen av dessa perioder på 607 f.Kr. och ändå kan Bibelns profetior fortsätta att gälla, samtidigt som de accepterar väl underbyggd sekulär historia. Med tanke på att Daniel 4 inte är en sluttidsprofetia, finns det ingen relevans för de exakta start- och sluttidpunkterna för de 70 åren.

Figurativ tidsram

I sin hebreiska konnotation kan siffran 70 användas för att representera fullständighet eller universalitet. Det är inte nödvändigt att de 70 åren av förödelse är en bokstavlig tidsperiod. Betrakta den upplysande delen av Sällskapet Vakttornets resonemang för varför Tyros ödeläggelse i 70 år inte var bokstavlig.

”Jesaja profeterar vidare: ”Det skall ske på den dagen att Tyros skall vara bortglömt i sjuttio år, detsamma som en kungs dagar.” (Jesaja 23:15a) … Han säger: ”Dessa nationer skall tvingas tjäna Babylons kung i sjuttio år.” (Jeremia 25:8–17, 22, 27) Östaden Tyros är inte underlagd Babylon i hela 70 år, eftersom det babyloniska världsväldet faller år 539 f.v.t. Tydligen syftar de 70 åren på den period då Babylon står på höjden av sin makt — när den babyloniska kungliga dynastin skryter över att ha lyft upp sin tron till och med ovanför ”Guds stjärnor”.” – Jesajas profetia – ett ljus för alla människor, band 1 [2000], sid. 253 (sve. & eng.)

Det finns ingen anledning att samma resonemang inte skulle kunna tillämpas på Jerusalem. Om de sjuttio åren av Tyros inte var bokstavliga 70 år, behöver de 70 åren för Jerusalem inte tas som bokstavliga. Denna inkonsekvens mellan Sällskapet Vakttornets resonemang för Tyros och Jerusalem identifierar den äkta anledningen till att Sällskapet Vakttornet avvisar 587 f.Kr. beror rentutav på att det undergräver deras underlag för 1914.

Den här artikeln är ursprungligen skriven år 2007. Senaste uppdateringen kom i november 2022. Översattes från engelska till svenska i mars 2024. Länk till engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/607-70-years.php