Mental ohälsa bland Jehovas vittnen

Det finns många intelligenta, välbalanserade och framgångsrika Jehovas vittnen och det finns inget uppsåt med den här artikeln för något påstående om att ett vittne behöver ha några mentala eller känslomässiga problem för att hålla fast vid sina religiösa övertygelser. Detta är enbart ett försök att klarlägga huruvida befintliga studier bestyrker högre nivåer av mental ohälsa bland Jehovas vittnen och identifiera orsaker till varför det förhåller sig på det viset.

Singelenberg

Child Custody Decisions and Jehovah’s Witness Parenthood (Barnvårdnadsbeslut och Jehovas vittnesföräldraskap), har Richard Singelenberg framställt en balanserad översyn på intyget. Han drar slutsatsen att det ännu inte finns några adekvata vetenskapliga studier som legitimt kan användas;

“I vidare omfattning är vetenskaplig forskning beträffande socialiseringsutövning inom religiösa rörelser tillsvidare i sin linda. Trots att utmärkande uppgifter från Jehovas vittnen saknas, indikerar resultat från liknande kontroversiella religiösa rörelser som Hare Krishna, Rajneesh-rörelsen och Familjen (tidigare kända som Children of God; Guds Barn) att skötseln av barnuppfostran i dessa grupper inte får några negativa effekter på barnets allmänna välbefinnande (Lilliston & Shepherd 1994; Palmer & Hardman 1999).” (Utdraget är direktöversatt)

Han bekymrar sig över att uppfattningar om Jehovas vittnen på ett orättvist sätt kan leda till ett ogynnsamt utlåtande mot dem under vårdnadsförhandlingar i domstol:

“Analysen av två domstolsärenden med fokus på vårdnadstvister bland denna religiösa rörelses anhängare tyder på att feluppfattningar beträffande religiösa principer, övervägande av pseudovetenskapliga påståenden och betoning på det ideologiska området istället för individuella förhållanden kan påverka rättsliga beslut. Det bör dock noteras att en del yttranden som utgått från Jehovas vittnens paraplyorganisation kan ha bidragit till dessa feluppfattningar.”(Utdraget är direktöversatt)

Singelenberg betonar också skillnaderna mellan vittnenas tro och utövande när de befinner sig bakom stängda dörrar;

“Utifrån min egen forskning mötte jag Jehovas vittnen som firar födelsedagar, röstar på politiska kandidater, sitter runt julgranar (om än med stängda gardiner), har sex före äktenskapet, avfyrar fyrverkerier på nyårsafton och röker en tillfällig cigarr efter en god måltid. Så att därför dra slutsatser utefter rörelsens litteratur (i synnerhet tillbakautgåvor) för utvärderingen av dagliga sedvanor hos en viss familj skulle då kunna gestalta en felaktig bild av deras egentliga religiösa engagemang (Wah 1997b: 306).” (Utdraget är direktöversatt)

Singelenberg fortsätter vidare inpå med att citera Wilson i hänseende på folks, ibland, orättvisa uppfattning och intryck av sekter;

“I och med att sekterister inte väljer vad andra väljer, och avhåller sig från varandra i deras tillbringande av fritid och … enbart umgås med varandra istället för med icke-medlemmar, är det på vilket sätt som sekter framlockar några av de starkaste reaktionerna från allmänheten. Det barncentrerade samhället är böjt mot att betrakta förbud mot barns lekaktiviteter som uppsåtlig deprivation. Vi lever i ett tolerant samhälle. Det finns inte någon anledning alls till varför mamman inte borde sälla sig till Jehovas vittnens tro och sedvanor. Det finns inget omoraliskt eller socialt anstötligt i sektens övertygelser och trosutövning … (Wilson 1990: 37, 38, 51)”(Utdraget är direktöversatt)

På grund av den negativa uppfattningen om ett Jehovas vittnes uppfostran utfälldes en dom till vittnesförälderns nackdel i två domstolsförhandlingar i fråga om barnvårdnad, vilket Singelenberg tog upp. Tankegången är värt reflektion och lyfter fram den negativa synen som inpräntas i vittnesbarn.

Fall I – Nederländerna, 1991

I detta barnförmynderskapsfall lämnade maken sin fru efter att hon blivit ett Jehovas vittne. Initialt vann hustrun vårdnaden, men så småningom kullslogs det beslutet och vårdnaden överlämnades till maken.

“Av naturliga skäl framlägger styrelsen inte någonting om moderns religiösa övertygelse. Styrelsen kan dock inte bortse från det faktum att moderns aktiva engagemang i detta samfund kommer att få konsekvenser för barnens uppfostran.

… även om så mamman kan sätta sig in i vad barnen får gå igenom, återstår det att se ifall hon utifrån sin ensidiga syn på världen och på mänskligheten, kan ge barnen tillräcklig möjlighet att bilda sig en egen åsikt och möjliggöra för dem att leva upp till och utveckla sina förmågor.

Det återstår att se om [mamman] tillräckligt med utrymme kan ges åt barnen, så att de kan utvecklas på ett naturligt sätt. Barnens grundläggande såväl som relativa förankring i Jehovas vittnens samfund ger skäl för viss oro, i och med att om de opponerar sig mot denna tro finns det en risk för att de hamnar i ett socialt vakuum.” (Utdraget är direktöversatt)

Fall II – Tyskland, 1993

I ett annat fall uteslöts en make och hustrun fick omvårdnaden. Jehovas vittnes-hustrun började slå barnet, och vid ett tillfälle fann ett ögonvittne att barnet var medvetslös. Hustruns skäl var att han efterliknade maken och att hon var frustrerad på grund av skilsmässan. En expert på ‘Sekter och Världssyner’ från den evangelisk-lutherska kyrkan kallades in för att framlämna information på vilken typ av skada som uppstår genom att växa upp som ett Jehovas vittne;

“[1] Jehovas vittnens uppfostringsmål består av underordnande genom tvång och okritisk acceptans av religiösa doktriner och läror i syfte att kunna bryta ner det växande barnets fria vilja och för att forma barnet till en okritisk och beroende individ.

[2] Det bör klargöras att omvärlden på utsidan betraktas som en fientlig miljö, vilket får skadliga effekter på barn bland Jehovas vittnen. Men mer än så är att Jehovas vittnen ämnas frukta en hämndlysten gud och ett överhängande Harmageddon. Icke-troende, inklusive icke-troende barn, kommer att falla offer för en ‘blodig likvidering’ i den slutgiltiga striden.

När barnet, som exempel, kastas ut från samfundet får familjemedlemmar inte lov att ha någon andlig kontakt med barnet. Förhållandet mellan föräldrar och barn kommer då bli strikt begränsad åt att kunna tillgodose barnets biologiska behov. Barnet kommer att behandlas som en utstött.

Gymnasieutbildning ser man misstänksamt på eftersom ‘det har visats att det kommer leda till företräde för sataniska materiella saker’ och ett stegvist tillbakadragande från den religiösa sfären.” (Utdragen är direktöversatta)

Domstolen fann “att barnet, som vuxit upp med dessa åsiktssyner (såsom det förklarats av sektexperten), troligen kommer att förbli mentalt skadad under resten av sitt liv.” Människor i större allmänhet bekymrar sig över JV-barn, i synnerhet på grund av segregation från världen, tvång baserat på rädsla för Harmageddon och eventuell utfrysning, och att de avstyrs från kritiskt tänkande och individuell utveckling.

John Spencer

The Mental Health of Jehovah’s Witnesses [Jehovas vittnens mentala hälsa] av John Spencer blir allmänt citerad trots att undersökningsresultaten är osäkra. Det grundlades att under en 3-årsperiod från 1971 till och inbegripet 1973 blev 7,546 inlagda patienter intagna på West Australian Mental Health Service Psychiatric Hospitals, varav 50 var aktiva vittnen. Detta representerar en beräkningskurs på 2,54/1000 utav den generella befolkningen och 4,17/1000 av Jehovas vittnen. Särskilt hög var andelen schizofrena bland vittnen.

Jerry Bergman

Följande utdrag är sammanfattade citat från PARADISE POSTPONED…AND POSTPONED (Paradiset uppskjutet … och framskjutet): Varför det finns höga nivåer mental ohälsa bland Jehovas vittnen. Jerry Bergman har forskat och skrivit mycket om Jehovas vittnen. Som ett före detta vittne kan hans undersökningsresultat förefalla som ensidiga, men resonemanget som han lämnar ifrån sig gör sig rätt att begrunda.

Rylanders studie

År 1946 undersökte Gösta Rylander ett urval av samvetsvägrande som fängslats i Sverige. Cirka fyra procent av den behöriga svenska befolkningen bedömdes vara psykologiskt “olämpliga” för militärtjänst, och motsvarande siffra för vittnen var 21 procent, eller fem gånger högre. Detta ligger nära samma relationstal som över tid uppdagades av John Spencer, vars diagnostisering av “psykotisk” eller “neurotisk” gjordes på underlag av mentalsjukhusintagningsundersökning.

Den första amerikanska studien

År 1949, i den första studien om amerikanska vittnens mentala hälsa, diagnostiserade M.J. Pescor över sju procent av sitt totala urval på 177 unga män som fängslats till följd av att de följde Vakttornets förbud mot att ansluta sig till militärreglementen. Psykosnivån bland vittnen i hans urval var cirka 17 gånger högre än för befolkningen i helhet.

Montague och andra forskare

Havor Montague (ett annat namn som Jerry Bergman publicerar under) övervakade och kontrollerade intagningarna till statliga och privata mentalsjukhus och lokala psykiatriska hälsokliniker i Ohio från 1972 till 1976. Från denna studie av 102 fall uppskattade han att “Andelen psykiska sjukdomar bland Jehovas vittnen är ungefärligen 10 till 16 gånger högre än frekvensen bland den allmänna befolkningen som inte är vittnen…” Från hans intensiva frågesamtal med vittnespatienter och andra drog Montague slutsatsen att personer som hade känslomässiga problem blev attraherade av vittnena, men deras inblandning orsakade också många av de känslomässiga problem som de led utav. Detta framgår av det faktum att många som hade problem rapporterade att de var mycket lyckligare efter att de hade lämnat religionen.

Flertalet skäl står att återfinna för de mentala hälsoproblemen som finns bland Jehovas vittnen, men forskning har funnit att följande är det viktigaste. 

Förändringar i policyn eller anordningen

Vakttornet befinner sig i ett oupphörligt tillstånd av läromässig förändring, och har ofta gjort lappkast så många som tre eller fyra gånger i en enda fråga.

Vakttornsteokratin

En annan viktig orsak till desillusionering bland vittnen är att de får lära sig att deras organisation är en teokrati, som säreget drivs genom Gud. De inom Vakttornets organisation är guds enda sanna tjänare, och alla de på utsidan är onda personer som snart kommer att bli förgjorda i Harmageddon. Emellertid finns det ett stort antal som känner till att det finns de flertal fall då vittnen har gjort horribla saker.

Profetiatillkortakommanden

Många vittnen har en djupt belägen rädsla – som drivs på av en lång historia med doktrinära omkastningar och profetiska tillkortakommanden – därför att Sällskapet Vakttornet är en falsk religiös organisation. I och med att denna tanke får jordskakande konsekvenser bland den organisationens anhängare vägrar de att utforska sina rädslor och föredrar att rationalisera eller undertrycka dem istället för att kännas vid dem och ta itu med dem. Nyckeln till frälsning ligger inte i att bli räddad i kristen mening eller ens att man är en god person, utan i att vara med i Sällskapet Vakttornets organisation – fastän de också lär att även detta inte garanterar frälsning.

MacDonald och Luckett

MacDonald och Luckett, Religious Affiliation and Psychiatric Diagnoses, Journal for the Scientific Study of Religion, 1983, Vol. 22, No. 1, pp. 15–37 (Religiös upptagning och psykiatriska diagnoser, en journal över den vetenskapliga studien om religion) framställde en studie som undersökte förhållandet mellan religiösa grupper och psykiatriska diagnoser. Detta studerade typen diagnoser hos psykiatriska patienter. Sju grupper inkluderades – Ingen Religiös Preferens, Icke-huvudinriktad protestant, Huvudinriktad protestant, Katolik, Annan Protestant, Okända och Sekter. Jehovas vittnen inräknades till sekter tillsammans med andra grupper som Kristen Vetenskap, Mormoner och Sjundedagsadventister. Sekter hade en högre nivå av psykoser, 21% jämfört med urvalsgenomsnittet på 10%.

Mångkulturella överväganden för Jehovas vittnen

Multicultural Considerations with Ex-Jehovah’s Witnesses (Mångkulturella överväganden för Jehovas vittnen) (https://www.jwfacts.com/pdf/multicultural-considerations-with-ex-jehovahs-witnesses.pdf), visar Tanya Willson att Jehovas vittnen identifieras som en “högkostnads-” eller “högkontrolls-” religion.

“Scheitle & Adamczyk (2010) studerade hälsoeffekterna av att lämna en religion, och utgjorde distinktionen mellan lågkostnads- och högkostnadsreligion, och räknade i synnerhet med Jehovas vittnen i den senare kategorin. Högkostnadsreligion definierades som “teologiskt, socialt, och kulturellt exklusivt” (p.325). Att ta avstånd från en högkostnadsreligion involverar “spända eller avskurna familjerelationer, förlust av självidentitet, social isolering, och den personliga stress som ackompanjerar dessa problem” (p.327). Författaren pekar också ut att på grund av de unika kulturella särdragen bland högkostnadsreligiösa organisationer som Jehovas vittnen är det åtskilliga som lämnar organisationen som inte går med i någon annan religiös organisation, och är därför mindre sinnade att dra fördel av socialt stöd och gemenskap från en alternativ organisation. Studien drog slutsatsen att de som lämnar högkostnadsreligioner som Sällskapet Vakttornets organisation, är mer sinnade att inrapportera sämre hälsa på det hela taget än de som förblir inom religionen (Scheitle & Adamczyk, 2010).” (p.4) (Utdraget är direktöversatt)

Willson intervjuar Dr. Winell, som “har arbetat med före detta Jehovas vittnen och människor som har lämnat andra högkontrollreligioner i över tjugo år.” (p.11) Dr. Winell säger;

“… på grund av utfrysningens stränghet som före detta Jehovas vittnen utsätts för genom sina familjer och vänner, är det mer sannolikt att de återvänder till aktiviteter inom organisationen, vilket är någonting som är mycket sällsynt bland människor som lämnar andra religioner. Dr. Winell betonade också att på grund av läran om att Harmageddon snart ska inträffa kommer många Jehovas vittnen att ha fobi eller PTSD- [eng. Post Traumatic Stress Disorder; sve. Posttraumatiskt stressyndrom] liknande symtom, inklusive mardrömmar eller ångestattacker, även om de inte intellektuellt tror på denna lära längre, i och med att många lärde sig ofta som barn att känna fruktan för Harmageddon.” (p. 12) (Utdraget är direktöversatt)

Dr. Winell definierar upplevelsen som “Religiös traumasyndrom”, eftersom “många människor lider av allvarlig ångest och depression efter att ha lämnat en religion som besitter högkontroll.” (p.3)

Religiöst uppdelade familjer

År 2017 diskuterade en domare i Storbritannien “risken för emotionell skada på grund av förbryllande budskap” i vilket en anhängare är ett Jehovas vittne och den andra inte. I ett vårdnadsfall i fråga om en sexårig pojke fällde domaren ett utslag om att fadern som var ett Jehovas vittne kunde få tillstånd att ta med sonen till söndagsmöten, men inte till andra evenemang såsom sammankomster och predikoaktiviteter. Man fick heller inte lov att visa sonen “religiöst grundad media” såsom Vakttornets tecknade videofilmer.

Domaren sade att pojken hade tittat på tecknade videofilmer kallade för Åtlyd Jehova, Var uppmärksam vid möten och En man En kvinna.

“I ‘Åtlyd Jehova’ får ett barn lära sig om syndigheten att äga en tecknad figursleksak med magiska krafter som barnet fick slänga i en soptunna,” sade han.

“Emedan det verkade vettigt för ett barn om båda föräldrarna var Jehovas vittnen, skulle en tecknad film av det slaget ingiva ett väldigt förbryllande budskap till ett barn [pojken] som har ena foten i sin mors värld och en vidare värld (i vilket magiska karaktärer förekommer överallt i böcker, TV, DVD:er, på internet och i filmer) och andra foten i hans fars värld där sådana magiska karaktärer är syndiga.” (Utdraget är direktöversatt)

Vid möten och i publikationer lär Vakttornets organisation den ohälsosamma tanken om att den icke-troende föräldern är en ond syndare för att inte följa Jehovas organisation och som kommer att dö i Harmageddon.

“Pojkens mor hade väckt oro över pojken som skadades av sin fars religiösa tro och hade berättat för domaren hur hennes son en gång hade talat om för henne att “Gud är god och du är ond.” (Dirketöversatt)

Källa, telegraph.co.uk/news/2017/06/11/jehovahs-witness-agrees-not-show-son-religious-cartoons-risk/ – 11:e juni, 2017

Vakttornsregleringar och föreskrifter

Vakttornsförbud sträcker sig in i praktiskt taget alla livets områden och täcker obetydligheter och detaljer till det extrema. Högtider och firanden fördöms, förutom åminnelsen av Jesu död. Högre utbildning, karriärsframsteg och spenderande av tid med icke-vittnen avskräcks. Saknad förberedelse inför närvaro av veckomöten och missionärtjänst, som kan ta mellan 20 och 30 timmar per vecka, leder till att man kännetecknas som andligt svag. Som ett resultat blir det mycket svårt för ett barn som vuxit upp som ett vittne att kunna utvecklas till en normal, socialt medveten, och en lämpligt anpassad vuxen. De får lära sig att de i världen är onda, och även om världsliga människor kan tyckas vara vänliga är detta en av Satans taktiker för att locka människor ur Guds organisation.

År 1995 våldsamt slog och knivhögg David och Bryan Freeman, 15 och 17 år gamla, sina Jehovas vittnesföräldrar och bror till döds. (Se Allentown massakern [eng. The Allentown Massacre], 1 februari, 2012) Freeman-pojkarna hade fått undergå en livstidsträning i hat; att hata allt som Gud hatar, allt annat som inte var Jehovas-vittnesenligt. De vände sig till människans ariska brödraskap (eng. Aryan Brotherhood of Man) eftersom det erbjöd dem villkorslös kärlek, men representerade trots allt samma egenskaper av hat som de hade vuxit upp med till att känna sig bekväma med. Bergman anser att den “villkorliga kärlek” som Jehovas vittnesbarn får kan vara en faktor som motiverar dem som har vänt sig till att begå avskyvärda brott.

Uteslutning

Varje år blir 1% av Jehovas vittnen, omkring 70 000, uteslutna och därpå utfrysta. Bara en tredjedel återvänder till religionen, resten får sina familjeband kapade för resten av livet. Mr. Aron, styrelsemedlem för Melbournes Sektrådgivning i Australien [eng. Melbournes Cult Counselling Australia], fastställer att “utfrysning är “drakoniskt, grymt och hjärtlöst” … [och] skulle kunna krossa självkänslor och ingjuta skuldkänslor, i synnerhet hos barn.” (The Age – 16:e mars, 2013) (https://www.theage.com.au/national/jehovahs-witnesses-a-cruel-cult-20130315-2g5x3.html#ixzz2NfN9wPOC)

Vakttornets organisation känner till skadan som orsakats genom uteslutning, i och med att det nämns att återupptagna anhängare kan drabbas av känslomässiga trauman under flera år, men skyller dock bort detta på syndens efterverkan, istället för att anknyta det till den offentliga sårande behandlingen i from av uteslutning och traumat av att bli utstött av nära och kära.

“Synden får fortfarande följder. En utesluten syndare kan ändra sinne och bli återupptagen i församlingen, men det kan ta år att övervinna ett skamfilat rykte och det känslomässiga sår som blir en följd av synd. Men hur trösterikt är det inte att under tiden ha Jehovas förlåtelse och stöd av hans eviga armar!” – Vakttornet, 1 oktober, 1991, sid. 18 (eng. & sve.)

Slutsats

Det finns få studier om psykisk hälsa beträffande Jehovas vittnen. De flesta är flera decennier gamla och använder metodiker som fallerar när det kommer till moderna forskningsmetodiker, vilket man talade om i tidningen från år 2012 – Jehovas vittnen och schizofreni [Jehovah’s witnesses and Schizophrenia] av Michael Rand. De som effektuerades av före detta Jehovas vittnen innehåller eventuellt bias i resultaten. Andra studier har grupperat ihop flera “sekter” och har ingen säregenhet med avseende på ett Jehovas vittnes unika uppväxt. Där skrivare har förklarat varför Jehovas vittnesuppfostran är farlig för barn är orsaksgrunderna snarare baserade på förväntade effekter till följd av ovanliga trosövertygelser och sedvänjor än på vetenskapligt genererad forskning. Med utbyggnaden av tillgänglig befolkningsstatistik och datoriserade analysverktyg är det synd att bredare studier ännu inte har blivit tillgängliga.

Trots bristen på tillförlitliga vetenskapliga studier finns det en konsekvent indikation på höga nivåer med psykisk ohälsa bland Jehovas vittnen. Det finns ett flertal orsaker till varför det kan förhålla sig på det viset – isolering från det allomfattande samhället, en orealistisk syn på världen och uteslutningshotens destruktiva karaktär. Total tillit till ett ledarskap som kommer med anspråk på änglalik vägledning, men som inte desto mindre bär på en rad misslyckade profetior och läror, leder anhängarna till att frukta för att religionen kan ha fel men blir ändå rädda för att lämna den, vilket leder till kognitiv dissonans. De som lämnar religionen är ofta otillräckligt förberedda inför livet och saknar en stödgrupp som normalt skulle utvecklas under en hälsosam uppfostran. Därförutom kan människor med psykisk ohälsa lockas till religiösa grupper och det tillgivna brödraskap som de utlovar.

Studier av Jehovas vittnen och mental hälsa

Becoming ‘part of the world’: helping former Jehovah’s Witnesses adjust to life outside the religion – Natasha Freestone 2018 [sve. Att bli ‘en del av världen’: hjälper före detta Jehovas vittnen att anpassa sig till livet utanför religionen – av Natasha Freestone, 2018] (https://www.jwfacts.com/pdf/freestone-jw-therapy-2018.pdf) är en vetenskaplig uppsats om Jehovas vittnen som riktar sig till psykoterapeuter som arbetar med tidigare anhängare.

Jehovah’s Witnesses and Schizophrenia – Michael Rand 2012 [sve. Jehovas vittnen och schizofreni – av Michael Rand, 2012] (https://www.jwfacts.com/pdf/jehovahs-witnesses-schizophrenia.pdf)

Inside and Outcast: Multifaceted Stigma and Redemption in the Lives of Gay and Lesbian Jehovah’s Witnesses – 2010 Karla McLaren & Janja Lalich [sve. Inne och utstött: Mångfasetterade kännetecken och återlösning i Jehovas vittnens liv som är Gay eller Lesbisk] (https://www.jwfacts.com/pdf/gay-jw-JoHStudyLalich-and-McLaren.pdf)

Wifely Subjection: Mental Health Issues in Jehovah’s Witness Women – Kaynor J. Weishaupt, Michael D. Stensland 1997 [sve. Hustrulig underkastelse: Mentala hälsoproblem bland kvinnor som är Jehovas vittnen] (https://www.jwfacts.com/pdf/Wifely-Subjection-Mental-Health-Issues-in-JW-Women.pdf)

Jehovah’s Witnesses and the Responsibility of Religious Freedom – Carolyn R. Wah [sve. Jehovas vittnen och religiösa frihetens ansvar] (https://www.jwfacts.com/pdf/jehovahs-witnesses-and-the-responsibility-of-religious-freedom.pdf)

Jehovah’s Witnesses and Mental Illness – John Stedman [sve. Jehovas vittnen och mental ohälsa] (https://www.jwfacts.com/pdf/jws-mental-illness-john-stedman.pdf)

The Mental Health of Jehovah’s Witnesses – John Spencer [sve. Jehovas vittnens mentala hälsa] (https://www.jwfacts.com/pdf/mental-health-jws-john-spencer.pdf)

The Pessimistic Sect’s Influence on the Mental Health of its Members – Harvey Montague [sve. Den pessimistiska sektens inverkan på dess anhängares mentala hälsa] (https://www.jwfacts.com/pdf/pessimistic-sects-influence-montague-social-compass.pdf)

Doing Tolerance: How Jehovah’s Witnesses Live with Unbelieving Relatives – Andrew Holden [sve. Tolerans: Hur Jehovas vittnen lever med icke-troende släktingar] (https://www.jwfacts.com/pdf/holden-doing-tolerance.pdf)

Den här artikeln är ursprungligen publicerad i juni månad år 2005. Senaste uppdateringen gjordes i oktober månad år 2018. Översattes från engelska till svenska i oktober år 2020. Länk till engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/mental-issues.php