Medlare – enbart för de 144 000?

Vem är det som är medlaren för Jehovas vittnen? Det är inte Jesus! Även om Jesus sällan nämns är han inte medlare åt den stora skaran av Jehovas vittnen eller för resten av mänskligheten. Den officiella läran är att Jesus är medlare bara för de 144 000.

Bibeln säger att Jesus är vår medlare, och hans lösen är till för alla.

”… en enda medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till en motsvarande lösen för alla …” – 1 Timoteus 2:5,6

Flagrant ignorerande säger Sällskapet Vakttornet att Jesus är medlare för bara de 144 000 smorda.

”I denna egentliga, bibliska mening är Jesus därför ”medlaren” bara för smorda kristna.” – Vakttornet, 15 augusti 1979, sid. 32 (sve.) – Vakttornet, 1 april 1979, sid. 31 (eng.)

”På samma sätt är den större Mose, Jesus Kristus, inte medlaren mellan Jehova Gud och hela mänskligheten. Han är medlaren mellan sin himmelske Fader, Jehova Gud, och den andliga nationen Israel, som är begränsad till enbart 144.000 medlemmar.” – Världsvid fred och säkerhet under fredens furste [1986], sid. 10–11 (eng. & sve.)

Om Jesus bara är medlare för de få tusen återstående av kvarlevan på jorden, vem är i så fall medlare för de miljoner Jehovas vittnen som inte ingår i de 144 000?

”Den ”stora skara” av ”andra får”, som håller på att församlas i våra dagar, befinner sig inte i detta nya förbund. Men genom att den ”stora skarans” medlemmar sluter sig till den ”lilla hjord” av dem som ännu befinner sig i detta förbund, får de del av välsignelserna från detta nya förbund.” – Vakttornet, 15 augusti 1979, sid. 32 (sve.) – Vakttornet, 1 april 1979, sid. 31 (eng.)

Frågor från läsekretsen

● I Psalm 89:20 sägs det att Jehova talade till sina ”fromma” eller ”lojala” (NW) i en syn. Vilka är dessa ”lojala”?

En granskning av Psalm 89 visar att det tema som behandlas är förbundet om riket. Ps 89:19, 20, 29 Verserna 20, 21 och 30 i denna psalm lyder: ”På den tiden talade du i en syn till dina fromma [lojala, NW] och sade: ’Jag har lagt hjälp i en hjältes hand, jag har upphöjten yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. … Jag skall låta hans säd bestå till evig tid, hans tron, så länge himmelen varar.’”

Redogörelsen i 1 Krönikeboken 17 visar att löftet om att Davids hus skulle utgöra en förblivande dynasti uppenbarades för profeten Natan i en syn. Vi läser i 1 Krönikeboken 17:15: ”Alldeles i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David.” David fick den gudomliga uppenbarelsen genom Natan, och de ”lojala” är därför Natan och David.

● Är Jesus ”medlaren” bara för smorda kristna?

Ordet ”medlare” förekommer bara sex gånger i de kristna grekiska skrifterna och används alltid i bibeln med avseende på ett formenligt förbund.

Mose var ”medlare” för det lagförbund som ingicks mellan Gud och Israels nation. (Gal. 3:19, 20) Kristus, däremot, är ”medlare för ett nytt förbund”, mellan Jehova och det andliga Israel, ”Guds Israel”, som skall tjäna som kungar och präster i himmelen tillsammans med Jesus. (Hebr. 8:6; 9:15; 12:24; Gal. 6:16) Under en tid då Gud utvalde dem som skulle föras in i detta nya förbund skrev aposteln Paulus att ”en enda är medlare mellan Gud och människor”, nämligen Kristus. (1 Tim. 2:5) Det är rimligt att anta att Paulus här använde ordet ”medlare” på samma sätt som han hade gjort de andra fem gångerna — innan han skrev ner orden i 1 Timoteus 2:5 — ochhänsyftade på dem som då fördes in i det nya förbund som Kristus är ”medlare” för. I denna egentliga, bibliska mening är Jesus därför ”medlaren” bara för smorda kristna.

Det nya förbundet skall fullbordas i och med att kvarlevan, som i vår tid befinner sig i det förbund som Kristus är medlare för, blir förhärligad. Den ”stora skara” av ”andra får”, som håller på att församlas i våra dagar, befinner sig inte i detta nya förbund. Men genom att den ”stora skarans” medlemmar sluter sig till den ”lilla hjord” av dem som ännu befinner sig i detta förbund, får de del av välsignelserna från detta nya förbund. Under millenniet kommer Jesus Kristus att vara deras kung, överstepräst och domare. För ytterligare upplysningar, se Aid to Bible Understanding, sidorna 1129 och 1130, under ”Mediator” (”Medlare”); också Guds ”eviga uppsåt” triumferar nu till människans bästa, sidan 158, paragraf 10; också följande nummer av Vakttornet: 1 juli 1966, sidorna 292—308; 1 maj 1973, sidorna 199—201, under underrubriken ”Vägen till ett nytt förbund utpekas”; och 15 mars 1974, sidorna 123 och 124, under underrubriken ”Det nya förbundet”.”

– Vakttornet, 15 augusti 1979, sid. 31–32 (sve.) – Vakttornet, 1 april 1979, sid. 31 (eng.)

De åtnjuter förmåner tack vare ”en enda” ”medlare mellan Gud och människor” …

De inser att de inte är andliga israeliter i det nya förbundet, som Jesus Kristus är medlare för, och att de inte heller är en del av det folk som kallas ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, en helig nation”. — 1 Petr. 2:9.
Likväl får de nytta av att det nya förbundet är i verksamhet. De åtnjuter förmåner av detta, alldeles som ”främlingen”, i det forntida Israel, åtnjöt förmåner då han bodde bland israeliterna som befann sig i lagförbundet. — 2 Mos. 20:10; 3 Mos. 19:10, 33, 34; Upp. 7:9—15.

För att förbli i gemenskap med ”vår frälsare”, ”Gud”, är det nödvändigt för den ”stora skaran” att fortsätta att vara förenad med kvarlevan av andliga israeliter.” – Vakttornet, 1 mars 1980, sid. 27 (sve.) – Vakttornet, 15 november 1979, sid. 21, 27 (eng.)

Var är Jesus i det uttalandet?

Boken Guds ord till oss genom Jeremia från 2010 fortsätter att presentera denna lära, om än så subtilt att många Jehovas vittnen inte verkar kunna sammanlänka att Jesus inte är deras medlare. 

Den förklarar att Jesus medlar för det nya förbundet, som är till för det andliga Israel, som Sällskapet Vakttornet lär ut endast omfattar de 144 000.

”… det nya förbundet är ett förbund mellan Jehova och det andliga Israel med Jesus som medlare.” – Guds ord till oss genom Jeremia [2010], sid. 173 (eng. & sve.)

Rubriken “Medlare” i Indexet till Vakttornets publikationer 1986–2000 har underrubriken “endast för de smorda:”

Det fortsatte vara så i 2016 års index online på wol.jw.org Watchtower Index 1986–2016 (https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1200273735).

De flesta församlingar har inte längre någon av den “lilla flocken” att vara i förbindelse med och verkligheten för Jehovas vittnen är att räddning kommer från att följa den styrande kretsen, organisationens ledare. Jesu roll som medlare för de smorda enbart används för att underbygga konceptet att det är nödvändigt att följa den styrande kretsens anvisningar för frälsning.

Det är vanligt att en sekt hävdar att deras ledare medlar för anhängarna, vilket betonas av den ledande sektforskaren Steven Hassan.

“Mystisk manipulation kan få en speciell karaktär i dessa sekter eftersom ledarna blir medlare för Gud. De gudscentrerade principerna kan kraftfullt framställas och uteslutande göra sig gällande, så att sekten och dess övertygelser blir den enda sanna vägen till frälsning.” – Combating Cult Mind Control, Steven Hassan, s. 202 (eng.)

I kristendomen är Jesus den medlare genom vilket hela mänskligheten har frihet att närma sig Gud. Aposteln Paulus uttrycker det enkelt:

1 Timoteus 2:5,6 – ”Ty det finns en enda Gud och en enda medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till en motsvarande lösen för alla …”

Jesus ensam är vår medlare och Paulus begränsar inte vem denna möjlighet är tillgänglig för. För att upphöja sin egen auktoritet bortser sektledare från detta koncept när de tar på sig själva rollen som medlare, och använder en rad förklaringar för att undergräva Paulus uttalande. Med detta i åtanke är det viktigt att förstå Sällskapet Vakttornets lära om medlaren.

Vad Bibeln säger

Den underliggande Watchtower-anledningen för att Jesus endast medlar för de smorda är att det nya förbundet sägs endast gälla de 144 000. Är detta vad Bibeln säger?

Lagförbundet förebådade det nya förbundet. Det upprättades för att Israels nation skulle få sina synder förlåtna, och krävde att Mose som medlare och en överstepräst skulle erbjuda försoning. Det var inte begränsat till präster; det täckte hela israeliternas synder och kunde även inbegripa den bofaste främlingen.

2 Moseboken 19:6 – ”’Och ni skall bli ett kungarike av präster och en helig nation som tillhör mig.’ …”

”… lagförbundets bestämmelser tillät människor av alla nationaliteter att bli medlemmar av Israels församling genom att omfatta den sanna tillbedjan av Jehova och bli omskurna. … Den bofaste främling som hade låtit omskära sig och tillbad Jehova stod under samma lag som israeliterna; han var alltså förpliktad att följa alla bestämmelser i lagförbundet.” – Insikt i Skrifterna, band 1 [1988], sid. 360 (sve.), sid. 72, 73 (eng.)

Lagförbundet ersattes av det nya förbundet för syndernas förlåtelse.

”Jehova gav Jesus Kristus som det fullkomliga offret för att ta bort synder. Detta är en speciell anordning i det ”nya förbundet”.” – Vakttornet, 15 maj 1981, sid. 30 (sve.) – Vakttornet, 1 november 1980, sid. 31 (eng.)

Precis som med lagförbundet är det nya förbundet ett krav för syndernas förlåtelse och är öppet för alla. Genom att vara bättre än lagförbundet möjliggör det nya förbundet för evigt liv och är nödvändigt.

Följande skriftställen talar om kravet på att alla ska ha syndernas förlåtelse och nämner inte att förbundet är begränsat till bara prästerna men är tillgängligt för alla.

Apostlagärningarna 13:38-39 – ”38 Låt det därför vara känt för ER, bröder, att genom honom förkunnas nu för ER förlåtelse för synder 39 och att allt det som NI med hjälp av Moses lag inte kunde bli förklarade utan skuld till, det blir nu var och en som tror förklarad utan skuld till med hjälp av honom.”

Hebréerna 9:15, 28 – ”9 Och det är därför han är medlare för ett nytt förbund, … 28 så blev också Kristus en gång för alla framburen som offer för att bära mångas synder; och andra gången han blir synlig är det skilt från synd och för dem som ivrigt väntar på honom för sin räddning.”

Romarna 3:21-24, 29 – ”21 Men utan lag har nu Guds rättfärdighet gjorts uppenbar, såsom den är omvittnad av lagen och profeterna; 22 ja, Guds rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus, för alla som har tro. Det är nämligen ingen åtskillnad. 23 Alla har ju syndat och saknar Guds härlighet, och som en fri gåva blir de nu förklarade rättfärdiga genom hans oförtjänta omtanke, med hjälp av frigörelsen genom lösen som betalats i Kristus Jesus. … 29 Eller är han Gud bara för judarna? Är han det inte också för folk av nationerna? Jo, också för folk av nationerna.”

Efesierna 1:7 – ”7 Med hjälp av honom har vi frigörelsen genom en lösen genom hans blod, ja, förlåtelsen för våra överträdelser, efter hans oförtjänta omtankes rikedom.”

Romarna 6:23 – ”23 Ty den lön synden betalar ut är död, men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.”

Hebréerna 7:25 – ”25 Och därför kan han också fullständigt rädda dem som närmar sig Gud genom honom, eftersom han alltid är vid liv för att lägga sig ut för dem.”

Hebréerna 8:10-12 – ”’10 Ty detta är det förbund som jag skall ingå med Israels hus efter de dagarna’, säger Jehova: ’Jag skall lägga mina lagar i deras sinne, och i deras hjärtan skall jag skriva dem. Och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Och ingen skall behöva undervisa sin landsman och ingen sin broder och säga: ”Lär känna Jehova!” Ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste bland dem. 12 Ty jag skall vara barmhärtig mot deras orättfärdiga gärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.’”

Enligt Sällskapet Vakttornets definition är en medlare ”En person som medlar mellan två stridande parter för att åstadkomma en försoning; en som gör förbön; en talesman; en förmedlare; en mellanhand. I Bibeln används ordet om Mose och om Jesus, vilka var medlare för lagförbundet respektive det nya förbundet.” (it-2 s. 312 (sve.)) Matteus 26:27–28 säger att syndernas förlåtelse kommer från det nya förbundet;

”Han tog också en bägare, och sedan han hade tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den, NI alla; för detta betyder mitt blod, ’förbundets blod’, som skall utgjutas för mångas räkning till förlåtelse för synder.”

Jesus medlar å hela mänsklighetens vägnar eftersom det nya förbundet existerar för “syndernas förlåtelse”. Jesus är medlare och överstepräst i det nya förbundet. Alla människor kan gagna sig av syndernas förlåtelse genom det nya förbundet och därmed ha Jesus som sin medlare och överstepräst. Det Nya Förbundet kan endast tillämpas på mänskligheten av Jesus, inte av några andra människor. (1 Timoteus 2:5)

Sällskapet Vakttornets syn

Vakttornet innehåller en inkonsekvent syn på medlaren. Kristna tror i allmänhet att Jesu offer för syndernas förlåtelse erbjuds hela mänskligheten och kommer från hans roll som både medlare och överstepräst i det nya förbundet. Sällskapet Vakttornets syn är dock ganska unik genom att den skiljer Jesu roll för olika klasser;

  • Medlare bara för de 144 000 
  • Överstepräst på uppdrag av alla

”Kristus är medlare för det nya förbundet, som har ingåtts mellan Gud och det andliga Israels församling. … Enligt Uppenbarelseboken 7:4–8 är det sammanlagt 144 000 som slutgiltigt skall förses med sigill.”
– Insikt i Skrifterna, band 2 [1988], sid. 314 (sve.), sid. 362 (eng.)

Watchtower säger att medan Jesus bara är medlare för 144 000, kommer de som inte är under det nya förbundet att välsignas av Jesus genom hans roll som deras överstepräst. 

”Välsignelser för mänskligheten i allmänhet. Jesus är medlare enbart för dem som ingår i det nya förbundet. Men han är också Guds överstepräst och Abrahams avkomma, och i och med att han fullgör sina uppgifter i samband med dessa två ämbeten kommer han att bli till välsignelse för den övriga delen av mänskligheten, eftersom alla nationer skall bli välsignade med hjälp av Abrahams avkomma.” – Insikt i Skrifterna, band 2 [1988], sid. 314 (sve.), sid. 362 (eng.)

”Kristus uppträder inte som det nya förbundets medlare gentemot dem, men de får ändå gagn av detta förbund genom Guds rikes verksamhet. Likväl fungerar Kristus som överstepräst åt dem, och genom honom kan Jehova nu låta dem få gagn av lösen i den utsträckningen att de förklaras rättfärdiga som Guds vänner. (Jämför Jakob 2:23.)” – Vakttornet, 15 februari 1991, sid. 18 (sve. & eng.)

Det finns inget motstycke i bibeln som stödjer tanken att medlaren kan vara för en annan grupp än vad översteprästen kan, eller att översteprästen sonade för människor som inte är under förbundet.

Om de 144 000 är tänkta att förebilda kungarna och prästerna och även förebilda hela nationen av det andliga Israel, vilka styr de då över?

Vakttornet jämställer den stora skaran med de bofasta främlingarna under lagförbundet.

”Eftersom ett antal av dessa trogna utlänningar eller bofasta främlingar anses förebilda den stora skaran i våra dagar, är deras situation av intresse för oss.

Sådana personer var proselyter, hängivna tillbedjare av Jehova under den mosaiska lagen, vilka tillsammans med israeliterna var avskilda från nationerna. (3 Moseboken 24:22) Precis som israeliterna frambar de offer och avhöll sig från falsk tillbedjan och från blod.” – Vakttornet, 1 juli 1995, sid. 17 (eng. & sve.)

Eftersom den stora skaran sägs förebådas av den bofaste främlingen, så följer det att den stora skaran ingår i det nya förbundet på samma sätt som bofasta främlingar inkluderades i lagförbundet.

Denna doktrins historia

Varför hävdar Sällskapet Vakttornet att Jesus bara är medlare för de 144 000? Historien om utvecklingen av detta koncept ger svaret. Sällskapet Vakttornet lärde inte alltid ut denna oangenäma lära. Russell lärde ut att rollen som medlare sträckte ut sig över hela mänskligheten.

Russell verkar ha varit grundligt förvirrad över medlarens roll. Ibland kände han att de 144 000 inte var under det nya förbundet, andra gånger att de var under det nya förbundet. När han lärde ut att de inte var under det nya förbundet följde det att de inte behövde en medlare och att de (tillsammans med Jesus) spelade rollen som medlare för mänskligheten.

Fram till 1880 lärde Russell ut att Jesus och Kristi kropp (de 144 000) medlade för mänskligheten, så de 144 000 ingick inte i det nya förbundet.

“Det bör erinras att vi i honom är härlighetsarvtagare, inte under det “nya förbundet”, som ännu är framtiden, utan i det “Abrahamitiska förbundet.” – Sions Vakt Torn, februari 1880, sid. 72 (eng.) (Utdraget är direktöversatt) 

Russell ändrade sig och sa från 1881 till 1907 att kyrkan ingår i det nya förbundet.

“På sätt och vis börjar det nya förbundets verkan med evangeliets församling och lyfter oss från förfallets och syndens plan – till ett berättigat eller uppskattat fullkomligt tillstånd, från vilket vi kan gå framåt på den snäva vägen och bliva arvtagare av det första förbundet.” – Sions Vakt Torn, september 1881, sid. 151 (eng.) (Utdraget är direktöversatt) 

1907 återinförde Russell sin lära att det nya förbundet inte alls ingås med kyrkan.

“Det var för oss mycket följdstridigt att i ett andetag citera apostelns uttalande att vi är medlemmar av Isaks avkomma, det fornas barn, det ursprungliga förbundet, och sedan i nästa andetag klassa oss själva som förmånstagare av det nya förbundet.” –Vakt Tornet, 1 januari 1909, sid. 12 (eng.) (Se även Vakt Tornet, 1 april 1909, sid. 110 (eng.)) (Utdraget är direktöversatt)

Russell trodde åtminstone att Jesus roll som medlare var för hela mänskligheten.

– Studier i Skriften, 6:e bandet – Den Nya Skapelsen [1904/1912], sid. 486 (sve.), sid. 398 (eng.)

För att sammanfalla med att han flyttade den stora skaran från himlen till jorden gjorde Rutherford ett nästan motsatt påstående att det nya förbundet endast gällde de 144 000. 1934 begränsade Rutherford vem Jesus kunde medla för till bara de 144 000 andliga israeliterna.

“Kristus Jesus är det nya förbundets medlare gentemot sina egna bröder, det vill säga det andliga Israel, under den tid Gud tar ut från nationerna ett folk för sitt namn.” – Vakttornet, 1 april 1934, sid. 104 (eng.) (Utdraget är direktöversatt)

Det var under denna period som Rutherford introducerade konceptet att endast 144 000 kommer till himlen. Sällskapet Vakttornet tvingades in i den positionen att begränsa det nya förbundet till de 144 000 eftersom Bibeln säger att de som står under förbundet får en himmelsk uppståndelse.

Hebréerna 10:16-22 – ”16 ’Detta är det förbund som jag skall ingå med avseende på dem efter de dagarna’, säger Jehova. ’Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinne skall jag skriva dem’”, 17 säger den därefter: ”Och deras synder och deras laglösa handlingar skall jag aldrig mer komma ihåg.” 18 Och där det är förlåtelse för dessa behövs det inte längre något offer för synd. 19 Därför, bröder, eftersom vi genom Jesu blod har frimodighet i fråga om vägen in till den heliga platsen, 20 den väg som han har invigt åt oss som en ny och levande väg genom förhänget, det vill säga sitt kött, 21 och eftersom vi har en stor präst över Guds hus, 22 så låt oss gå fram med ett sant hjärta i trons fulla visshet, sedan vi genom bestänkning fått våra hjärtan renade från ett ont samvete och våra kroppar badade med rent vatten. …”

1 Korinthierna 15:51-52, 56 – ”51… Vi skall inte alla somna in i döden, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, i ett ögonblick, under den sista trumpeten. … 56 Den udd som förorsakar död är synden, men syndens kraft är lagen.”

Fast beslutna att bevisa att endast 144 000 kommer till himlen, hade Watchtower inget alternativ än att säga att det nya förbundet bara gäller de 144 000. Sällskapet Vakttornet undandrog Jesus från att vara mänsklighetens medlare i syfte att understödja en felaktig doktrin, den om en jordisk uppståndelse. Det finns inte ett enda skriftställe som talar om en jordisk uppståndelse.

Införandet av dessa läror var en kritisk vändpunkt för Sällskapet Vakttornet. Även när antalet Jehovas vittnen ökade med över 144 000 kunde Rutherford ha fortsatt med Russells lära, vilket tillåtit ytterligare anhängare att vara en del av en himmelsk stor skara. Genom att försända den stora skaran till jorden och tillåta endast Jehovas vittnen att vara en del av den kunde Rutherford införa konceptet snäv frälsning. Russells idé att majoriteten av mänskligheten skulle överleva Harmageddon kunde utsläckas. Frälsningen hängde enbart på att man tillhör Sällskapet Vakttornet. Denna användning av kontroll har fortsatt alltsedan dess.

Från den tiden och framåt kunde ledarna för Sällskapet Vakttornet, som en del av det Andliga Israel, utkräva obestridlig lydnad från andrahandsklassen av andra får.

”Orsaken till att de kristna grekiska skrifterna koncentrerar uppmärksamheten på Kristus och hans smorda bröder är deras centrala roll i genomförandet av Jehovas uppsåt. Då de andra fåren inser detta, betraktar de det som ett privilegium att på allt sätt få stödja den smorda slavklassen, medan de väntar på ”uppenbarandet av Guds söner” vid Harmageddon och under tusenårsriket. De kan se fram emot att få ”göras fria från slaveriet under förgängelsen och ha Guds barns härliga frihet”. (Romarna 8:19–21)” – Vakttornet, 1 februari 2002, sid. 23 (eng. & sve.)

”Men det innebär inte nödvändigtvis att de är tecknade på pannan för att få överleva. De måste bli tecknade av ”mannen med en sekreterares bläckhorn”. Fakta visar att ”den trogne och omdömesgille slavens” klass nu utför detta arbete med att teckna på pannan. — Matteus 24:45—47.

Alla som önskar bli tecknade som sådana som har Guds godkännande måste ta emot den undervisning som Jehova ger genom den ”slavklassen” och bli sanna Jehovas tillbedjare.” – Att få överleva in på en ny jord [1984], sid. 96 (eng. & sve.)

Den resulterande slutsatsen av Sällskapet Vakttornets doktrin är att den styrande kretsen har upphöjt sin roll till den som medlare själva.

”De utgör tillsammans med Kristus det organ genom vilket välsignelser kommer att utsträckas till andra lydiga människor. Att inse detta är en nyckel till att förstå bibeln.” – Att få överleva in på en ny jord [1984], sid. 65 (eng. & sve.)

”Genom det nya förbundet, som Jesus är medlare för, görs de till kungar och präster och kommer att ha del i att låta de välsignelser som Jesu offer och hans styre medför tillfalla alla jordens nationer. När Kristi uppgift som medlare är fullgjord, i och med att ”Guds Israel” insätts i denna ställning, kommer det således att bli till nytta och välsignelse för hela mänskligheten.” – Insikt i Skrifterna, band 2 [1988], sid. 314 (sve.), sid. 363 (eng.)

Sällskapet Vakttornets stil att resonera

Sällskapet Vakttornet använder en eisegetisk metod för att komma fram till en doktrin; det vill säga, den skapar en doktrin och manipulerar sedan skrifterna för att stödja den. Detta kräver att man tillgriper sig av retoriska felslut för att övertyga folk om att det de säger är sant.

Ett klassiskt exempel på detta finns i en artikel från 1989 som förklarar varför Jesus inte är medlare för hela mänskligheten. Följande är några citat;

”Är Jesus medlare bara för de med anden smorda kristna eller för hela människosläktet, eftersom det i 1 Timoteus 2:5, 6 talas om honom som en ”medlare” som ”gav sig själv till en motsvarande lösen för alla”?

Bibeln innehåller både grundläggande läror och djupa sanningar, som är såsom fast föda för studium. …

För att fatta vad Paulus säger måste vi först inse att bibeln anger två framtidsutsikter för trogna människor: 1) fullkomligt liv i ett återställt jordiskt paradis och 2) liv i himmelen för Kristi ”lilla hjord”, som uppgår till 144.000.

… Det grekiska ordet me·sí·tēs, …

Det är alltså tydligt att det nya förbundet inte är en löslig anordning öppen för hela människosläktet. Det är en juridiskt korrekt anordning, som inbegriper Gud och de smorda kristna.

Detta bör hjälpa oss att bättre förstå 1 Timoteus 2:5, 6. Här görs hänvisningen till ”medlare” efter de fem andra förekomsterna av ordet i tidigare skrivna brev. Timoteus torde följaktligen ha förstått att Jesu medlarskap var hans lagenliga roll i förbindelse med det nya förbundet. …

I Första Timoteus 2:5, 6 används följaktligen inte ordet ”medlare” i den breda betydelse som är vanlig på många språk. Det sägs inte att Jesus är medlare mellan Gud och hela människosläktet. … Aposteln Johannes syftade på dessa i 1 Johannes 2:2. Men han angav att också andra skall få nytta av Kristi offer: ”Han är ett försoningsoffer för våra synder, men inte bara för våra utan också för hela världens.”

Hela världen, som omtalas här, är alla som skall vinna evigt liv i ett återställt jordiskt paradis. Miljoner sådana godkända tjänare åt Gud har nu ett jordiskt hopp. …” – Vakttornet, 15 augusti 1989, sid. 30, 31 (sve. & eng.)

Artikeln börjar säga att detta är fast föda, vilket indikerar att om man inte håller med eller förstår slutsatsen är man andligt omogen. Den visar sedan att för att man ska förstå rollen som Medlaren måste man tro på en annan Vakttornsdoktrin. Men inget skriftställe ges för att backa upp doktrinen att människor kommer att återuppstå på jorden, eftersom det inte finns något skriftställe som kommer med ett sådant uttalande. Faktum är att när Uppenbarelseboken 7 och 19 talar om den stora skaran placerar den dem i himlen “inför” tronen. (Se Paradis på jorden för evigt (https://jv-fakta.se/paradis- pa-jorden-for-evigt/) och Den stora skaran (https://jv-fakta.se/stor-skara-av-andra-far/) Läran om Medlaren bygger på denna skakiga grund.

Det följer en lång inkludering av grekiska definitioner. Detta verkar vara ett avledningsförsök att ge artikeln en prägel av auktoritet, eftersom diskussionen inte har någon uppbärande betydelse för förekomsten av en andrahandsklass eller besvarar den ursprungliga frågan.

Artikeln försöker sedan lägga till vikt genom att inkludera ett vanligt förekommande ord i Vakttornet – “tydligt”. Detta ord används ständigt i Sällskapet Vakttornets artiklar för att förstärka en tvivelaktig meningsanvisning. Författaren säger sig också vara insatt i vad “Timoteus skulle ha förstått”.

Artikeln nöjer sig inte med att begränsa medlarskapet till endast 144 000 personer, men fortsätter med att tillägga att försoningsoffret, som Bibeln säger är för “hela världens” synder, endast gäller dem som får liv i det jordiska paradiset. Eftersom Vakttornet lär att miljarder (https://jv-fakta.se/fralsning-for- jehovas-vittnen-enbart/) kommer att dö i Harmageddon utan något hopp om en uppståndelse, utesluter det också alla världsliga människor från värdet av offret.

Slutsats

Religioner frivilligt överlämnar inte sina mest kränkande doktriner till nykomlingar, och Sällskapet Vakttornets doktrin om medlaren presenteras i allmänhet inte för bibelstuderanden före dopet. Ordet medlare förekommer inte alls i boken Vad lär Bibeln?, ett primärt läromedel för Jehovas vittnen. Ändå är Jesus roll som medlare en viktig och grundläggande lära om kristendomen, som det talas om direkt i Bibeln. I Resonerar-boken är det enda omnämnandet av medlaren på ett orelaterat sätt som försöker förklara varför vi inte ska tro på helgon;

”1 Tim. 2:5 (1981): ”Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus.” (Här finns inte rum för andra att tjäna i uppgiften som medlare för medlemmarna av Kristi församling.)” – Resonera med hjälp av skrifterna [1985], sid. 61 (sve.) – Resonera med hjälp av skrifterna [1985], sid. 184 (eng.)

Det är ett ironiskt uttalande, eftersom den styrande kretsen hävdar att den stora skaran drar nytta av Jesu roll som medlare genom att vara i kontakt med dem.

Sällskapet Vakttornet kritiserar hycklande den katolska läran att helgon kan vara “medlare mellan Gud och människor”, och citerar 1 Timoteus att det bara finns en medlare, men Sällskapet Vakttornets lära att de smorda medlar för den stora skaran är i samma veva som denna katolska lära.

– Vakttornet, 1 juni 2014, sid. 15 (eng. & sve.)

Jesus agerar både som medlare och överstepräst. Han är medlare för hela mänskligheten, utan någon mellanhand mellan honom själv och människorna. Ingen människa är vårt huvud; alla svarar direkt för Kristus.

1 Korinthierna 11:3 – ”Men jag vill att NI ska veta att varje mans huvud är Kristus …”

Sällskapet Vakttornet lär ut att endast 144 000 människor utgör det nya förbundet, och att Jesus är medlare bara för dem. Av de miljarder människor som någonsin har levat är det nya förbundet endast öppet för 144 000 människor, varav cirka 50 000 levde under första halvan på 1900-talet.

Genom att säga att Jehovas vittnen bara kan ha en relation med sin Frälsare om de är förenade med slavklassen, överförde Rutherford en enorm makt till sig själv och följande ledare för Sällskapet Vakttornets organisation, vilket effektivt skapade den struktur som är nödvändig för (och tyder på) en sekt.

Den här artikeln är ursprungligen publicerad i juni 2005. Senaste uppdateringen var i juni 2017. Översattes från engelska till svenska i mars 2024. Länk till engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/mediator.php