Jehovas profet

Femte Moseboken säger att om en profet uttalar ord som inte blir sanna, då kommer de inte från Jehova och då ska profeten dödas. Sällskapet Vakttornet har gjort anspråk på att vara Jehovas profet, en viktig punkt att reflektera över i ljuset av Sällskapet Vakttornets kedja av misslyckade profetior, som att Jehovas strid skulle ske under 1900-talet.

”Men den profet som är så förmäten att han i mitt namn talar ett ord som jag inte har befallt honom att tala eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och kanske säger du i ditt hjärta: ”Hur skall vi känna igen det ord som Jehova inte har talat?” När det ord som profeten talar i Jehovas namn inte inträffar eller blir verklighet, då är det ett ord som Jehova inte har talat. I förmätenhet har profeten talat det. Du skall inte låta dig skrämmas av honom.” Femte Moseboken 18:20-22

Bibeln fördömer falskt profeterande i Guds namn. Sällskapet Vakttornet noterar att förutsägelsen av en tidpunkt för världens undergång motsvarar falskt profeterande, om den inte går i uppfyllelse.

”BEVISET för att vi är långt framme i de sista dagarna kan vara antingen goda nyheter eller dåliga nyheter för dig, beroende på vilken ställning du tar. Om du längtar efter att bli fri från ett styre som har visat sig vara både otillfredsställande och orättfärdigt och som slits mer och mer av osämja och förvirring; om du verkligen älskar det som är rätt och har en uppriktig önskan att göra din Skapares vilja, då borde dessa bevis få dig att glädjas. Varför? För, som Jesus Kristus sa: ”Men när dessa ting börjar inträffa, räta då upp er och lyft upp era huvuden, ty eran befrielse närmar sig.” – Lukas 21:28

En fullkomlig regering, som är himmelsk och med himlens välsignelser och himlens makt som ställer sig bakom det, kommer snart att övertaga fullständig kontroll av den här jorden. På detta sätt kommer Gud att besvara bönen: ”Låt ditt rike komma.” Vilka bättre nyheter skulle kunna finnas?

Ändå kan somliga personer säga: ”Hur kan man vara säker? Tänk om det är mycket senare än vad människor tror. Men kanske är det inte så sent som vissa personer påstår. Folk har tagit miste på dessa profetior tidigare.”

Skillnaden

Det är sant att det tidigare har funnits de som förutsade ett ”slut på världen”, och rentutav tillkännagav en specifik tidpunkt. En del har samlat folkskaror med sig och flytt till bergen eller dragit sig tillbaka till sina hus i väntan på slutet. Ändock skedde ingenting. ”Slutet” kom inte. De gjorde sig skyldiga till falskt profeterande. Varför? Vad var det som saknades?

Saknaden var det fulla mått av bevis som krävdes för att uppfylla bibelns profetior. Det som sådana människor saknade var Guds sanningar och beviset på att han vägledde och använde dem.

Men hur är det idag? Idag har vi beviset som krävs till fullo. Och det är överväldigande! Alla de åtskilliga delarna av det stora tecknet för ”de sista dagarna” finns här, tillsammans med den bekräftande bibelkronologin.

– Vakna!, 8 oktober 1968, sid. 23 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Ta en enkel illustration: Anta att en varm dag i början av sommaren sa någon till dig att vintern kommer inom en vecka eftersom han hade sett några träd utan löv. Men de träden kunde ha dött av sjukdom eller ålder. Så, i sig skulle det inte vara tillräckligt med bevis för att vintern närmade sig. Särskilt när inget av de andra träden hade fällt sina löv, när värmen fortsatte dag efter dag och när kalendern visade att det bara var början på sommaren. …” 

”Politiska ledare visar sig ofta vara ”falska profeter” som är oförmögna att uppfylla sina löften. Varje styresman blir visserligen inte en ”Hitler”, vars utlovade ”tusenårsrike” visade sig bli 12 fördärvbringande år av vanstyre. … En mycket framträdande politisk ”profet” i vårt århundrade var Nationernas förbund, som bildades år 1919. Det förutsade en värld med bestående fred. Men andra världskriget knuffade utan vidare ceremonier ner det i overksamhetens avgrund.” 

– Vakna!, 22 mars 1982, sid. 14 (sve.) 

– Vakna!, 8 december 1981, sid. 14 (eng.)

Det är ironiskt att Sällskapet fördömer andra religiösa och politiska organisationer som falska profeter, när det har ägnat decennier åt att aktivt förutsäga felaktiga tidpunkter för ”världens undergång” som inte inträffade, som att 1914 var året för världens undergång, att 1925 är början på den jordiska uppståndelsen, eller mer nyligen att Jehovas strid skulle komma under 1900-talet.

Sällskapet Vakttornet går så långt som att kalla sig en Guds profet och jämför sig med gamla profeter. Det här är ett betydande påstående jämfört med Vakttornslärans riktighet och förutsägelserna om framtida tidpunkter.

”Detta var prövningen – nedkommandet av elden; och uppfyllelsen exakt i tid har bevisat att pastor Russell var en av Guds stora reformatorer och profeter.”  Vakt Tornet, 1 oktober 1919, sid. 297 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”För att få svar bör man lyssna till den tydliga och klara predikan som frambärs av kvarlevan, till vilken Jeremia var en förebild, ty kvarlevans medlemmar predikar för människorna den nutida uppfyllelsen av Jeremias profetior.

Vem har gjort dem till en profet, som kan tala med den auktoritet, som de gör anspråk på? Ja, vem gjorde Jeremia till profet?”

– Vakttornet, 1 juni 1959, sid. 245–246 (sve.) 

– Vakttornet, 15 januari 1959, sid. 39 (eng.)

”De som inte är i stånd att läsa, kan höra, ty Gud har i våra dagar här på jorden en profetliknande organisation, alldeles som på den första kristna församlingens tid.” 

– Vakttornet, 1 februari 1965, sid. 65–66 (sve.) 

– Vakttornet, 1 oktober 1964, sid. 601 (eng.)

Sällskapet Vakttornet beskriver sig självt som den ”nutida” profeten.

’De skall veta att en profet fanns ibland dem’

… Så, har Jehova en profet som kan hjälpa dem, varna dem för faror och förkunnar saker och ting som komma skall?

URSKILJNING AV ”PROFETEN”

Dessa frågor kan besvaras jakande. Vem är denna profet?

… Denna profet var inte en enda man, utan var en kropp av män och kvinnor. Det var den lilla gruppen av följare i Jesu Kristi fotspår, kända på den tiden som Internationella Bibelforskare. Idag är de kända som Jehovas kristna vittnen.

… Naturligtvis är det lätt att säga att denna grupp verkar som en Guds ”profet”. Det är en annan sak att bevisa det. Det enda sättet detta kan göras på är att granska historien. Sålunda var denna grupp av Jesu Kristi smorda efterföljare, som uträttade ett arbete i kristenheten parallellt med Hesekiels verk bland judarna, uppenbarligen dagens Hesekiel, ”profeten” som fick i uppdrag av Jehova att förkunna de goda nyheterna om Guds messianska kungarike och utfärda varning till kristenheten.” 

– Vakttornet, 1 april 1972, sid. 197 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

I boken Uppenbarelsen storslagna höjdpunkt är nära! beskriver Sällskapet Vakttornet uttryckligen sitt ledarskap som de två vittnena som profeterar tillförlitligt.

”Inte ens medan andra trampar på dessa lojala tjänare upphör de att vara Jehovas trogna vittnen. Därför fortsätter profetian: ”’Och jag skall förmå mina två vittnen att profetera i ett tusen två hundra sextio dagar, klädda i säckväv.’ Dessa är sinnebildligt framställda genom de två olivträden och de två lampställen och står inför jordens Herre.” – Uppenbarelseboken 11:3, 4.

Dessa trogna smorda kristna behövde egenskapen uthärdande, för de var tvungna att profetera ”i säckväv”. Vad innebar det? På bibelns tid symboliserade säckväv ofta sorg. Att ha på sig det var ett tecken på att personen hade hamnat i ett förnedrat tillstånd av sorg eller nöd. (1 Moseboken 37:34; Job 16:15, 16; Hesekiel 27:31) Säckväv förknippades med de dystra budskap om fördömelse eller olycka som Guds profeter fick lov att kungöra. (Jesaja 3:8, 24–26; Jeremia 48:37; 49:3) Att bära säckväv kunde vara ett tecken på ödmjukhet eller ånger som en följd av gudomlig varning. (Jona 3:5) Den säckväv som bars av de två vittnena tycks vara ett tecken på deras ödmjuka uthärdande i att tillkännage Jehovas domar. De var vittnen som kungjorde hans dag av hämnd, vilket skulle medföra sorg även för nationerna. – 5 Moseboken 32:41–43.

Johannesklassen fick lov att predika det här budskapet under en klart avgränsad och fastställd tid:1.260 dagar, eller 42 månader, en lika lång tidsperiod som den då den heliga staden skulle trampas under fötterna. Den här perioden tycks vara bokstavlig, eftersom den uttrycks på två olika sätt, först i månader och sedan i dagar. Dessutom förekom det en bestämd period på tre och ett halvt år i början av Herrens dag, då Guds folks svåra erfarenheter passade in på de händelser som det profeteras om och som började i december 1914 och pågick till juni 1918. (Uppenbarelseboken 1:10) De predikade ett budskap i ”säckväv” om Jehovas dom över kristenheten och över världen.

Det förhållandet att de symboliserades av två vittnen bestyrker för oss att deras budskap var tillförlitligt och väl underbyggt.” 

– Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära! [1988/2006], sid. 164 (eng. & sve.)

Det är svårt att förstå hur Sällskapet Vakttornet kan komma med påståenden av det här slaget i ljuset av deras kedja av misslyckade profetior om världens slut och vad 5 Moseboken 18 säger om sådana profeter.

I Jehovas namn

Femte Moseboken 18:22 hänvisar till en profet som ”talar i Jehovas namn”.

En Vakna!-artikel från 1993 är en av Sällskapet Vakttornets mest ironiska. 22 mars-artikeln, ”Varför så många falska alarm?”, hånar religiösa grupper som felaktigt förutsade tidpunkter för ”världens undergång”, och refererar till dem som ”domedagsgrupper”. Fotnoten på sidan 4 hävdar därpå att alla som kallar Jehovas vittnen för falska profeter har fel, eftersom Sällskapet Vakttornets förutsägelser aldrig uttalades i ”’Jehovas namn’.” Detta trots att Jehovas vittnen är 2000-talets mest framstående domedagsgrupp, och en av de få som hänvisar till sig själva som Jehovas profet.

”Jehovas vittnen har i sin spända förväntan på Jesu andra ankomst föreslagit årtal som har visat sig vara oriktiga. Av den anledningen har några kallat dem falska profeter. De har dock aldrig vid dessa tillfällen sagt sig göra förutsägelser ”i Jehovas namn”. De har aldrig sagt: ”Dessa är Jehovas ord.” I Vakttornet, Jehovas vittnens officiella tidskrift, har det sagts: ”Vi har inte profeterandets gåva.” (Januari 1883, sidan 425, engelska utgåvan) ”Ej heller vill vi att det vi skriver skall vördas eller betraktas som ofelbart.”” 

– Vakna!, 22 mars 1993, sid. 4 (sve. & eng.)

Fotnoten använder motiveringen att dess förutsägelser aldrig var ”i Jehovas namn”, men direkt nedanför, på samma sida, finns Vakna!-missionsförklaringen att den ”bygger upp förtroende för Skaparens löfte om en fredlig och säker ny värld innan generationen som bevittnade händelserna år 1914 försvinner.”

I oktober 1993 citerade Tjänsten för Guds kungarike missionsförklaringen för att visa att syftet med Vakna!handlar om ”Skaparens löfte”.1

”Syftet med Vakna! anges tydligt på sidan 4 i varje nummer: ”Denna tidning bygger upp förtroende för Skaparens löfte om en fredlig och säker ny värld innan generationen som såg händelserna år 1914 försvinner.”” 

Tjänsten för Guds kungarike, oktober 1993, sid. 8 (eng. & sve.)

Det är helt osant av Sällskapet Vakttornet att hävda att det aldrig har positionerat sina förutsägelser som ”Jehovas ord.” Boken från 1971 – ”Nationerna skall förnimma att jag är Jehova” – hur då? ägnar kapitel 4 – ”Bemyndigad att tala i Guds namn” – till att beskriva varför Sällskapet Vakttornet valdes ut år 1919 att ”tala som en profet i Jehovas namn.” 

… bemyndigades att tjäna som Jehovas 

språkrör och aktiva redskap? … Vem kunde den verkliga ”vagnen”, Jehovas vagnlika organisation, rulla fram till och stanna framför, så att Jehova kunde bemyndiga denne kvalificerade att tala såsom profet i hans namn?” 

– ”Nationerna skall förnimma att jag är Jehova” – hur då? [1971/1973], sid. 55–56, 58–59 (sve.), sid. 59, 61 (eng.)

Sällskapet Vakttornet har alltid hävdat att allt som det säger ska betraktas som om att det kommer från Jehova.

Vakttornet, Studieupplaga, februari 2022, sid. 4 (eng. & sve.)

”Dessa tillsyningsmän söker troget tillämpa de anvisningar de får från Jehova och Kristus genom den trogne och omdömesgille slaven och dess styrande krets.” 

– Vakttornet, 15 mars 1990, sid. 20 (sve. & eng.)

”Idag ger Jehova anvisningar genom den ”trogne förvaltaren.” 

– Ge akt på er själva och på hela hjorden [1991], sid. 13 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Rättare sagt, fanns det någon grupp på vilka Jehova skulle vara villig att ge uppdraget att tala som en ”profet” i hans namn, såsom gjordes gentemot Hesekiel tillbaka år 613 f.v.t.?” 

– Vakttornet, 15 mars 1972, sid. 189 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Vakttornet är en tidskrift utan motstycke på jorden … Det här tillskrivs inte tidningens utgivare, utan beror på Bibelns store författare med dess sanningar och profetior, och som nu tolkar dess profetior.” 

– Vakttornet, 15 april 1943, sid. 127 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Ingen människa kan korrekt tolka profetiorna, och Herren sänder sina änglar för att vidarebefordra korrekt information till sitt folk.” 

– Vakttornet, 15 februari 1935, sid. 52 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Tidskriften Vakttornet är ingen människas eller någon samling människors verktyg, inte heller publiceras det i enlighet med människors ingivelse. Inga människans åsikter uttrycks i Vakttornet. Det är Gud som livnär sitt eget folk, och Gud använder obestridligen de som han älskar och tjänar honom i enlighet med hans egen vilja. De som sätter sig upp mot Vakttornet har inte förmågan att urskilja sanningen som Gud giver åt sin organisations avkomlingar, och detta är det starkaste beviset på att sådana motståndare inte hör till Guds organisation.”

– Vakttornet, 1 november, 1931, sid. 327 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Jehova Gud har på förhand givit tillkänna för sina smorda vad dessa skriftställen betyder…”

– Vakttornet, 1 juni, 1932, sid. 169 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”… sanningarna som jag presenterar som Guds språkrör…” 

– Sions Vakt Torn, 15 juli 1906, sid. 230 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det sade specifikt att dess förutsägelse om slutet på andra världskriget kom från Jehova.

”År 1942 kungjorde den ”trogne och omdömesgille slaven”, vägledd av Jehovas ande, som aldrig tar fel, att demokratierna skulle vinna andra världskriget och att en Förenta nationernas organisation skulle upprättas.” 

– Vakttornet, 15 november 1960, sid. 523 (sve. & eng.)

– Vakttornet, 15 juli 1960, sid. 444 (eng.)

När han hade presenterat sin profetia om att de döda skulle uppstå år 1925 hade Rutherford hävdat att:

“… denna kronologi äro icke tillkommen från människan, utan från Gud

… tilläggen av fler bevis utesluter det helt och hållet från slumpens gränser och borgar för en beprövad tillförsäkran … förhandenvarande sannings kronologi [är] … inte… av… mänskligt… ursprung. …” 

– Vakttornet, 15 juli, 1922, sid. 217–218 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Rutherford var stolt över att leverera varje budskap som att det vore direkt från Jehova, introducerat som ”Så säger Herren” eller ”Så säger Herren, Jehova.”

Rättfärdighetens Triumf – Första Boken [1931], sid. 45 (sve.)

I den tyska utgåvan av boken, istället för ”Så säger Herren”, använder den frasen ”Så säger Herren Jehova.”

Falska profeter

Resonerar-boken ger en beskrivning på vad Sällskapet Vakttornet anser vara en falsk profet, och förklarar att en som i det inräknas är en organisation som tillskriver deras budskap en övermänsklig källa, men som ”inte är i överenstämmelse med hans uppenbarade vilja”.

Falska profeter… Enskilda individer och organisationer (1)som förkunnar budskap som de tillskriver en övermänsklig källa, men som (2) inte härrör från den sanne Guden och (3) inte är i överensstämmelse med hans uppenbarade vilja.” – Resonera med hjälp av skrifterna [1985/1989], sid. 105 (sve.), sid. 132 (eng.)

De löpande falska förutsägelser som Sällskapet Vakttornet har gjort passar bekvämt inom deras egen definition av en falsk profet.

Man måste undra hur Sällskapet Vakttornet kan göra sådana falska förutsägelser och ändå ha miljontals medlemmar som fortfarande litar på att deras ord är under Guds vägledning. För det första är många vittnen omedvetna om religionens historiska läror och omfattningen av doktrinära förändringar.

Vidare är det en klyftig teknik för Sällskapet Vakttornet att referera till misslyckade förutsägelser med harmlösa ordalag såsom ofullständiga sanningar eller misstag, istället för vad de sanningsenligt är – falska profetior. Lägg märke till hur ofarligt det låter att beskriva Rutherfords falska läror som ”felaktiga förväntningar” istället för ”falska profetior”. Vakttornets organisation antyder att misstag är smärre förändringar som kan förväntas, och attackerar alla som hävdar att de har gjort falska förutsägelser som ondskefullt motiverade motståndare. 

”Somliga motståndare påstår att Jehovas vittnen är falska profeter. Dessa motståndare säger att man har bestämt årtal men att ingenting har hänt. Återigen frågar vi: Vad är dessa kritikers motiv? … Att vi har behövt revidera vår uppfattning något gör oss inte heller till falska profeter…” 

Vakttornet, 15 mars 1986, sid. 19 (eng. & sve.)

Andra religioner klarar sig inte så väl. Sällskapet Vakttornet beskriver alla andra religiösa organisationer som att de främjar ”falska läror”, ”falska profetior” och ”hedniska sedvänjor”, även när dessa grupper har presenterat liknande fel med liknande avsikt.

Emedan läran är subjektiv och obevisbar, lämnar tidsprofetior inget utrymme för misstag. Vid ett flertal tillfällen drog Sällskapet Vakttornet ett omisskännligt streck i sanden och sa att Jehova hade visat dem att en händelse skulle inträffa på en specifik tidpunkt. Vid varje tillfälle passerade dessa tidpunkter vidare utan händelse och dessa uttalanden visade sig bortom argument vara falska. När något förutsagt inte inträffar finns det obestridliga bevis för att Jehova inte vägledde uttolkningen – att Jehova inte vägledde Watchtower Society.

Oavsett om Sällskapet Vakttornet kännetecknar en profet som någon som:

  • Ger upphov till förutsägelser
  • Tolkar profetior
  • Offentliggör profetior

är Sällskapet Vakttornet enligt dess egen definition en falsk profet genom att ha predikat om falska tidpunkter både i förväg (1914, 1925, 1900-talet, generation) och retrospektivt (1799, 1874, 1914).

Prövningen av en sann profet är att deras uttalanden är korrekta och att det som lärs ut är i linje med Jehovas ord. Ingen sann profet profeterade korrekt bara en del av tiden. Oberoende om huruvida Sällskapet Vakttornet rättmätigt anser sig vara en profet, är det säkert att utfärdandet av falsk lära och ouppfyllda förutsägelser inte var ett legat av Jehova. Vilket påstående som helst som inte blev sant kommer inte från Jehova.

Petrus varnade för att falska profeter skulle uppkomma.

2 Petrus 2:1 – ”Men det kom också att finnas falska profeter bland folket, liksom det också kommer att finnas falska lärare bland ER. Just dessa skall i hemlighet införa fördärvbringande sekter och skall till och med förneka den ägare som har köpt dem och skall därigenom dra snabb tillintetgörelse över sig själva.”

Under det senaste århundradet finns det få religioner som denna definition är mer lämplig på än Watchtower Society. De misslyckade tidpunktsförutsägelserna och löpande profetiska förändringar ger oss ett av två alternativ:

  • Informationen i Vakttornet är från Jehova, i vilket fall han har ljugit för oss
  • Jehova står inte bakom vad den ”styrande kretsen” presenterar i Sällskapet Vakttornets publikationer

Motivering

År 1931 urskuldade Rutherford misslyckandet med 1914-förutsägelserna genom påståendet att profetiorna inte kunde förstås korrekt innan år 1918. Det var först efter Jesu ankomst till ”sitt tempel år 1918” som Jesus försåg Sällskapet Vakttornet med korrekt förståelse.

Rättfärdighetens Triumf – Första Boken [1931], sid. 24 (eng. & sve.)

Men i samma bok visar Rutherford att hans förutsägelser och tolkningar också bara är gissningar. Till exempel, berättar sidan 21 att det var år ”1925, då Guds folk tydligt insåg, att religionssystemen voro i träldom under Satan”, och att i Daniels syn vid en flod visades 1926 i skuggbilder; läror som man inte längre tror på.

Det är intressant att notera att Watchtower Index 1935 till 1985 bara innehåller 3 referenser till Femte Moseboken 18:20.

18:20 si 299; ad 1500; ns 107, 155–6

Watchtower Index 1986 till 2006 innehåller inga referenser till den här versen överhuvudtaget. Det verkar som om den här versen berör en nerv i Sällskapet Vakttornets historia.

Eftersom Sällskapet Vakttornet har varit framträdande för att förkunna om misslyckade förutsägelser försöker det nu ta avstånd från att bli kallad en profet i ordets traditionella mening. Fastän det fortfarande använder titeln profet, förklarar Vakttornets sällskap sedan 1980-talet att detta är på ett annat sätt än förr; de gör inga förutsägelser, utan snarare sagt uttolkar de bibliska profetior med Jehovas hjälp.

Alla sanna kristna ÄR profeter. The New American Bible säger korrekt: “Profet betyder ‘en som talar för en annan’, speciellt för Gud. Det betyder inte nödvändigtvis att han förutsäger framtiden!” … Du kommer att bli intresserad av att lära känna att Gud har på jorden ett folk, som alla är profeter, eller vittnen för Gud. Faktum är att de är kända över hela världen som Jehovas vittnen.” Vakna!, 8 juni 1986, sid. 9 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Samtidigt som Vakttornet försöker få rörelseutrymme med en sådan förklaring tillämpar det ett annat mått på andra religioner som använder bibeln för att förutsäga Harmageddon. Den kristna predikanten Harold Camping använde bibliska beräkningar för att förutsäga Domedagen och ”världens ände” år 2011. Vakttornet hänvisar till dessa förutsägelser som profetior och säger:

”En del trodde att jorden skulle gå under den 21 oktober 2011. Men jorden står kvar. Den amerikanske radiopredikanten Harold Campings profetia föll alltså platt till marken. Han hade förutsagt att domedagen skulle komma den 21 maj 2011. …” – Vakttornet, Allmänna upplagan, 1 februari 2012, sid. 25 (sve. & eng.)

Därför är dess tolkande förutsägelser, enligt Sällskapet Vakttornets egna normer, profetior, och därför menar misslyckandet av dessa profetior att det är en falsk profet.

I Vakttornet den 1 januari 2013 medgavs det att Jehovas vittnen har haft felaktiga förväntningar, och förklarar sedan detta i jämförelse med kristna under första århundradet. Detta är ett stråmannaargument som försöker flytta ämnet från ledarskapets förutsägelser över till förväntningarna från Jehovas vittnen som helhet.

Även om Jesu lärjungar kan ha haft felaktiga förväntningar sinsemellan, innehåller bibeln inte dessa felaktiga förväntningar som sanningar från Jehova, så som Vakttornet har gjort.

Jesus varnade för falska profeter som vilseledde hans efterföljare.

Lukas 21:8 – ”Han sade: ”Se till att NI inte blir vilseledda; många skall nämligen komma på grundval av mitt namn och säga: ’Jag är det’, och: ’Den bestämda tiden har närmat sig.’ Följ dem inte.

Matteus 7:15 – ”Se upp för de falska profeterna, som kommer till ER i fårakläder men invärtes är rovlystna vargar.”

Matteus 24:11,24 – ”Och många falska profeter skall träda fram och vilseleda många; … Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt vilseleda även de utvalda.”

Sedan artonhundratalet har få religioner visat sig passa denna beskrivning bättre än Sällskapet Vakttornet. Jehovas vittnen är den överlägset mest framstående gruppen i modern tid som profeterar om världens undergång, inklusive specifika tidpunkter och tidsramar.

Jehovas vittnen är tränade i att avfärda förändringar och misstag som antingen felaktig iver eller ofullständiga sanningar, men det finns bara en logisk slutsats som kan dras över ett sekel av profetiska misslyckanden: Jehova står inte bakom informationen som presenteras av Sällskapet Vakttornet.

Fotnoter

[1] Missionsförklaringen i Vakna! ändrades år 1995 för att överensstämma med utgivningen av en ny generationslära, som hävdade att generationen inte var relaterad till människor som levde 1914. Se den länkade artikeln (https://jwfacts.com/watchtower/generation.php) för mer information, eftersom generationsläran genomgick flera betydande förändringar under ett par år.

Den här artikeln är ursprungligen skriven år 2007. Senaste uppdateringen kom i januari 2022. Översattes från engelska till svenska år 2023. Länk till källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/jehovahs-prophet.php