Generationen

“Jag säger er i sanning att denna generation visst inte skall försvinna förrän allt detta inträffar.” Matteus 24:34

Sällskapet Vakttornet/Watchtower Society har presenterat sex olika och motsägelsefulla förklaringar på “denna generation.” Många Jehovas vittnen baserade avgörande livsval på förståelsen om att Harmageddon skulle komma innan de som föddes före 1914 hade dött. Kan en organisation som gör sådana kritiska fel med rätta göra anspråk på att de ensamma är vägledda av Gud?

En nyckelfaktor bakom Jehovas vittnens tillväxt är löftet om att denna världsordning kommer att gå mot sitt slut när som helst. Ju kortare den förväntade tiden som återstår är, desto högre tillväxt. (Rättframt innan datumangivelserna hade man uttryckligen förväntningar på att slutet skulle komma, så som man hade med 1914, 1925 och 1975, tillväxten ökade till så mycket som med 20%.) När man inte har riktat in sig på någon datumangivelse har man använt sig av konceptet “denna generation visst inte skall försvinna” i syfte att stimulera till skyndsamhet och iver. När det betittas i efterhand blir det uppseendeväckande att få se antalet förändringar beträffande “generationsläran” som man har gjort i syfte att få det att verka som om att varje årtionde under 1900-talet är just det decennium som Harmageddon skulle bryta ut.

Under flera decennier framhöll man klart och tydligt att Harmageddon skulle komma medan människor som var födda före 1914 fortfarande levde.

Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden [1982], sid. 154 (sve.)

Under årsmötet år 2010 presenterade John Barr en annan ny förståelse om generationen. Den 97-årige Barr var ett passande val för att föredraga detta tal i och med att han var den siste av de i den styrande kretsen som var född före 1914. Han förklarade att generationen nu kommer att utformas av 2 grupper, vilkas levnad skulle vara samtida eller “överlappa” varandra sedan 1914:

“John Barr … … Två gånger läste han följande: ”Jesus menade tydligtvis att några av de smorda som såg när tecknet började bli uppenbart 1914 under någon tid skulle leva samtidigt med andra smorda som skulle se början på den stora vedermödan.” Vi vet inte exakt hur lång ”denna generation” är, men den omfattar båda dessa grupper. Även om de smorda är i olika åldrar lever några av dem som utgör de två grupperna i generationen samtidigt under en del av de sista dagarna. Så trösterikt det är att veta att inte alla yngre smorda som under någon tid lever samtidigt med äldre smorda som urskilde tecknet när det började framträda 1914 ska dö bort innan den stora vedermödan börjar.” Vakttornet, Studieupplagan, 15 juni, 2010, sid. 5 (sve. & eng.)

Om det är sant att en generation består av en som lever samtidigt med en annan, en s.k. “överlappande” generation ihop med de som föddes år 1914, varför lät Jehova i så fall organisationen lära ut under flera decennium att en generation inom ramarna för en persons livstid som föddes före 1914 skulle försvinna? Varför har man låtit införa flera nya och motsägelsefulla läror sedan 1995? Detta visar verkligen att Sällskapet Vakttornets läror inte är under Guds vägledning.

Någon biblisk grund för att en generation skulle åsyfta på två grupper som lever samtidigt med varandra finns inte, förutom önsketänkande och att man nödgas underbygga 1914-läran som om den fortfarande vore relevant. Kan man hysa någon tilltro till denna utläggning? Följande genomgång av historien full med motsägelsefulla läror visar att saken ifråga är otvivelaktig när det kommer på tal om att dessa läror är varken vägledda av den heliga anden eller är bibliskt sunda.

Generationsläran före 1995

“Innan de sista av den generation som levde år 1914 har försvunnit från scenen kommer allt som förutsagts inträffa, även den “stora vedermödan” i vilket den nuvarande onda världen kommer att få sitt slut.” Resonera med hjälp av Skrifterna [1985, 1989], sid. 97 (eng.)

Generationsläran sedan 2010

“Han menade tydligtvis att några av de smorda som såg när tecknet började bli uppenbart 1914 under någon tid skulle leva
samtidigt med andra smorda som skulle se början på den stora
vedermödan. Vakttornet, 15 april, 2010, sid. 10 – 11 (eng. & sve.)

Organisationens förståelse om “denna generation” har oupphörligen varit i förändring genom hela dess historia; både i fråga om för vilka det gäller och tidsramen. Det är ett klassiskt exempel på Sällskapet Vakttornets eisegetik-metod* för uttolkning – att man tvingar fram en betydelse ur bibeln som inte finns. Med fyra olika, motsägelsefulla och ibland regressiva läror mellan åren 1995 och 2010 ogiltigförklarar ämnet ifråga vilka motiv som helst för att man ska tro på Vakttorns-ursäkten för dess ändringar, som menar att deras ljus blir ljusare eller klarare.

 • Eisegetik är att man läser in sina egna åsikter i en text och försöker tolka en text till sina egna åsikters fördel. Motsatsen till eisegetik är exegetik som är metodisk uttolkning av en text.

Början på Jesu himmelska styre år 1914 är nyckeln till Sällskapet Vakttornets teologi, och ligger till grund för många andra läror. Osedd och därigenom obevisad väntade sig vittnen bevis under deras egen livstid, baserat på att Harmageddon skulle komma – som grundade sig på generationsläran, att en del människor som föddes före 1914 aldrig skulle hinna dö.

 • Att få överleva in på en ny jord [1984], sid. 184 (eng. & sve.)
 • Att få överleva in på en ny jord [1984], sid. 185 (eng. & sve.)

“De profetiska upplysningarna i bibeln om vår tid inbegriper följande… … Att åtminstone några av den generation som såg början på ”avslutningen på tingens ordning” får överleva.” – Verklig fred och säkerhet – hur? [1986], sid. 70 (eng. & sve.)

”8) De sista dagarna: De tror att vi nu, sedan år 1914, lever i de sista dagarna för denna onda tingens ordning; att några som såg vad som hände år 1914 också kommer att få se hur den onda värld som nu finns fullständigt skall förintas; att de som älskar rättfärdighet skall få överleva in på en renad jord.” – Resonera med hjälp av Skrifterna [1989, 1995], sid. 179 i svenska utgåvan, sid. 200 i engelska utgåvan

“… många andra förhållanden och tilldragelser som vi har sett sedan 1914. Den generation som upplevde början av dessa ting kommer att i sin livstid få se deras slut i striden vid Harmageddon.” – Vakttornet, 15 april, 1953, sid. 186 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 november, 1952, sid. 658 i engelska tryckta upplagan

Den följdriktiga förklaringen består av att en “generation” är tillämpbar på en enda grupp, och Vakttornet tillgav den fastställda förklaringen på att den var “utan tvivel”, eller otvivelaktig.


“Den verkliga innebörden i dessa ord är utan tvivel den, som tar ett ”släktled” eller släkte eller en generation i den vanliga bemärkelsen, såsom i Markus 8:12 och Apostlagärningarna 13:36 (”Då David efter Guds vilja hade tjänat sitt släktled”, KJ; ”sin samtid”, 1878), dvs. såsom syftande på dem som lever under den givna perioden.” – Vakttornet, 1 november, 1951, sid. 488–489 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 juli, 1951, sid. 404 i engelska tryckta upplagan

När detta ändrades år 1995 med en artikel som förklarade att en generation kunde förlängas med flera livstider betraktade många Jehovas vittnen detta som ett tecken på att den styrande kretsen hade förlorat tron och inte längre var säkra på att Harmageddon låg nära i tiden. Ända sedan 1995 har Jehovas vittnens tillväxt sjunkit dramatiskt. År 2010 ändrades läran med anledning av att man då vid den tidpunkten sade att det kommer finnas 2 överlappande livstider. Det hela fick en betydelselös inverkan på att få den sjunkande tillväxten att vända, i och med att det är en föga övertygande uttolkning som inte har någon ofördröjlig sluttidsdatumangivelse.

Sällskapet Vakttornet har slingrat sig när det gäller huruvida generationen har en positiv bibetydelse i avseende på de smorda, eller om det har en negativ bibetydelse i avseende på världsliga samtida folk. Lika varierat är det när det gäller huruvida perioden sträcker sig över en ospecificerad tidsram eller om det skulle vara en bestämd tidsperiod. I korthet har förändringarna varit enligt följande:

1897 – Samtida människor

Studier i Skriften, 4:e bandet – Striden vid Harmageddon [1897/1914], sid. 328–329 i svenska utgåvan

1927 – De smorda

“Den oemotståndliga slutsatsen är således att Jesus syftade på den nya skapelsen [de smorda] när han sade: □Denna generation skall ingalunda förgå innan alla dessa ting går i uppfyllelse. Således skola detta vara en stark indikation på att en del av den nya skapelsens anhängare kommer att vara på jorden vid tidpunkten för Harmageddon.” – Vakttornet, 15 februari, 1927, sid. 62 (eng.)

1951 – En bestämd tidsperiod sedan 1914 i avseende på världsliga människor

“Den verkliga innebörden i dessa ord är utan tvivel den, som tar ett ”släktled” eller släkte eller en □generation□ i den vanliga bemärkelsen, såsom i Markus 8:12 och Apostlagärningarna 13:36 (”Då David efter Guds vilja hade tjänat sitt släktled”, KJ; ”sin samtid”, 1878), dvs. såsom syftande på dem som lever under den givna perioden. Det var alltså □”detta släktled”□ som skulle drabbas av de hopade domarna. (Matt. 23:36) Detta betyder därför, att från 1914 skall ett släktled eller en generation inte förgå eller försvinna, förrän allt är uppfyllt, och detta under svår nödtid.” – Vakttornet, 1 november, 1951, sid. 488–489 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 juli, 1951, sid. 404 i engelska tryckta upplagan

1995 – En grupp samtida världsliga människor


“Jesus avvek helt visst inte från sitt vedertagna bruk av uttrycket ”denna generation”, som han konsekvent hade använt om de samtida breda lagren med deras ”blinda vägledare”, vilka tillsammans utgjorde den judiska nationen. … Jesus använde det, i första hand de människor som med sina kännetecknande drag lever samtidigt under en viss historisk period.” – Vakttornet, 1 november, 1995, sid. 14, 17 (eng. & sve.)

2008 – De smorda

“Som grupp betraktade utgör dessa smorda våra dagars ”generation” av samtida som inte skall försvinna ”förrän allt detta inträffar”. Det här innebär att några av Kristi smorda bröder fortfarande kommer att vara vid liv på jorden när den förutsagda stora vedermödan börjar.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 februari, 2008, sid. 24 (eng. & sve.)

2010 – En bestämd tid sedan 1914 i avseende på de smorda

“Han menade tydligtvis att några av de smorda som såg när tecknet började bli uppenbart 1914 under någon tid skulle leva samtidigt med andra smorda som skulle se början på den stora vedermödan.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 april, 2010, sid. 10 (eng. & sve.)

I följande presenteras var och en av dessa uttydningar mer detaljerat.

Ursprungligen – En bestämd tidsperiod, i avseende på världsliga människor – som utlöper år 1914

Russell tillämpade generationen på mänskligheten i största allmänhet – d.v.s. “människor som lever samtidigt” (Studier i Skriften, Band IV, sid. 328 (sve.)) Han hade en tvåvägssatsning och förklarade att startåret för generationen skulle kunna ha inletts med årtalet 1780, som skulle sträcka sig över en 100-årig tidsperiod fram till årtalet 1880, och medföra alla tecknens uppfyllelser. Med tiden gick han vidare med att yppa att det närmare sagt kunde ha åsyftat på den 36 ½ år långa perioden mellan 1878 och 1914.

Studier i Skriften, 4:e bandet – Striden vid Harmageddon [1897/1914], sid. 330

Världens tilländagång kom inte så som man hade förväntat sig år 1914, så Russells grundtanke om generationen visade sig vara fel. Och i över ett årtionde förblev Vakttornspublikationerna tysta i frågan om vilka generationen åsyftade på.

1927 – De smorda under de senaste 1,900 åren

År 1927 kom ändringen när Rutherford förflyttade över generationstillämpningen från större delen av mänskligheten på de smorda. Och istället för en kort tidsperiod inlemmades i detta ögonblick hela den tid som hade gått alltsedan Jesu tid ända fram till tidpunkten för Harmageddon, över 1,900 år.

“Den oemotståndliga slutsatsen äro såtillvida att Jesus hänsyftade på den nya skapelsen [de smorda] när han sade: Denna generation skall ingalunda förgå innan alla dessa ting går i uppfyllelse.□
Således skola detta vara en stark indikation på att en del av den nya skapelsens anhängare kommer att vara kvar på jorden vid tiden för Harmageddon.” – Vakttornet, 15 februari, 1927, sid. 62 (eng.)

1951 – En bestämd tid, i avseende på världsliga människor inom en livstid sedan 1914

År 1951, under Knorrs tid, lyftes generationstillämpningen över från smorda tillbaka på världsliga människor, över vilka domen skulle falla. Generationens startpunkt blev numer 1914.

“Han visar hur denna tid börjar och hur svårigheterna tillväxer och nämner några av de sorger som skall drabba världen under nödens tid. Denna tids längd angavs av honom, när han sade: ”Jag säger eder i sanning, att detta släktled ingalunda skall försvinna, förrän allt detta inträffar.” (Matt. 24:34, NW) Den verkliga innebörden i dessa ord är utan tvivel den, som tar ett ”släktled” eller släkte eller en generation i den vanliga bemärkelsen, såsom i Markus 8:12 och Apostlagärningarna 13:36 (”Då David efter Guds vilja hade tjänat sitt släktled”, KJ; ”sin samtid”, 1878), dvs. såsom syftande på dem som lever under den givna perioden. Det var alltså ”detta släktled”□ som skulle drabbas av de hopade domarna. (Matt. 23:36) Detta betyder därför, att från 1914 skall ett släktled eller en generation inte förgå eller försvinna, förrän allt är uppfyllt, och detta under svår nödtid.” – Vakttornet, 1 november, 1951, sid. 488–489 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 juli, 1951, sid. 404 i engelska tryckta upplagan

Den viktigaste dåvarande befintliga aspekten i avseende på denna förändring var att Harmageddon nödvändigtvis skulle komma under de människors livstid som levde vid tidpunkten för 1914. Under åren 1951 till 1995 har antalen år som en generation kan utgöra ändrats flera gånger i ett försök att göra slutet nära förestående i skrivande stund. Det var en sak som skulle komma att förbli oförändrat; att vissa människor som var födda före 1914 skulle överleva igenom Harmageddon och aldrig hinna dö.

Avslutas omkring år 1951: en 37 år lång generation

För att man skulle få det att se ut som att Harmageddon skulle komma år 1951 sa man att en generations tidslängd bestod av 36 ½ år (37 år). Med 1914 som startdatum pekade detta på att slutet kunde väntas redan år 1951, vilket skulle komma att bli tidpunkten för att skriva det nya generationskonceptet.

“Genom att hålla människorna i okunnighet ledde de dem till att låta döda Jesus på en tortyrpåle på Golgata. Trettiosju år senare ledde denna medvetet odlade okunnighet till sina ödesdigra följder: staden Jerusalems förstöring med en ofantlig förlust av människoliv, alldeles såsom Jesus hade förutsagt, och den judiska nationens upplösning intill denna dag. Och nu i denna ”ändens tid” väljer den återupplivade Israels nation med regeringssäte i den nutida staden Jerusalem att gå i sina förfäders fotspår, …” – Vakttornet, 1 januari, 1951, sid. 5 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 september, 1950, sid. 277 i engelska tryckta upplagan

“När vi räknar från slutet på ”nationernas fastställda tider” år 1914, har vi hunnit 37 år in i det som för denna världen är ”ändens tid”. (Luk. 21:24, NW; Dan. 12:4) Under dessa kritiska år har Jehovas vittnen sökt skydd och styrka i honom, och de kan för sin del bekänna, att han är en ”hjälp i nöden, väl beprövad”. Om det inte vore så, skulle de inte befinna sig här nu och inte heller hålla på att tillväxa i antal. Men vi går in i de allvarligaste och mest prövosamma åren av denna ”ändens tid”. Den slutliga sammandrabbningen vid Harmageddon närmar sig.” – Vakttornet, 15 juli, 1951, sid. 318 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 15 mars, 1951, sid. 179 i engelska tryckta upplagan

Kommer ändas på 1960-talet – en 70 år lång generation

Efter att 1951 drogs mot sitt slut utan incidens förlängde man en generation med en långvarighet på uppemot 70 eller 80 år.

“Bibeln talar visserligen om att en människas liv varar sjuttio år eller åttio år, men den anger inte något särskilt antal år för ett släktled. — Ps. 90:10. … Några personer som levde 1914, då serien av förutsagda händelser började, kommer också att leva då serien slutar i och med Harmageddonstriden. Alla de olika händelserna skall komma inom ett släktleds livstid. Det finns hundratals millioner människor vid liv nu, som levde 1914, och många millioner av dessa människor skulle ännu kunna leva tjugo år eller mera. Precis när flertalet av dem kommer att få sitt liv tvärt avbrutet genom striden vid Harmageddon, det kan vi inte säga.”Vakttornet, 1 februari, 1953, sid. 72 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 september, 1952, sid. 542–543 i engelska tryckta upplagan

Vakttornet beskrev tiderna som brådskande eftersom generationen “inte hade mycket längre kvar att leva”.

“Denna världsliga generation har således inte mycket längre tid kvar på sig att leva, och ju mindre tid den har desto mer brådskande blir det att vittnena ger varningen och visar människor vägen till att undfly detta.” – Vakttornet, 1 juli, 1962, sid. 389 (eng.)

“Det kommer att komma inom den generation som redan har fått bevittna två världskrig och det är bara inom några korta år framför oss.” – Vakttornet, 15 april, 1967, sid. 244 (eng.)

Sammanlöper med årtalet 1975

År 1968 yppades det att en person som var så ung som 15 år gammal skulle kunna få “bevittna” början på slutet. Lägg till ytterligare 70 eller 80 år på en person som föddes år 1899 och generationen upphör då därmed i mitten på 1970-talet.

“Några av det ”släkte”, dvs. den generation, som såg början av ändens tid år 1914 kommer fortfarande att vara vid liv på jorden och få se hur den nuvarande onda tingens ordning förintas i striden vid Harmageddon. — Upp. 16:14, 16.” – Vakttornet, 1 september, 1968, sid. 396–397 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 maj, 1968, sid. 272 i engelska tryckta upplagan (står också i Vakttornet för 1 december, 1968, sid. 715 (eng.))

“Jesus talade uppenbarligen om de som var gamla nog att med förståelse bevittna vad som ägde rum när de ‘sista dagarna‘ började. … Ehuru vi förutsätter att ungdomar i 15-årsåldern är insiktsfulla nog för att förstå vikten av det som hände år 1914 skulle de yngsta i ‘denna generation’ trots allt uppgå till närapå uppemot 70-årsåldern idag.” – Vakna!, 8 oktober, 1968, sid. 13-14 (eng.)

Följande påståenden kom likaledes med i Vakna!-tidskriften den 8:e oktober 1968;

”Vad kommer 1970-talet att medföra?
Det faktum att femtiofyra år redan har förflutit på den tid som kallas ”de sista dagarna” är i hög grad markant. Det innebär att bara några få år som högst återstår innan de fördärvade tingens ordning som behärskar jorden blir förintat av Gud. Hur kan vi vara säkra på detta? Ett tillvägagångssätt är att lägga märke till vad Jesus sa när han tillkännagav denna stora profetia om de ”sista dagarna.” Efter att han räknat upp flera av de händelser som skulle markera denna tid uttalade han likaledes: ”Jag säger er i sanning att denna generation ingalunda skall förgå innan allt detta sker.” – Matteus 24:34.” Jesus talade uppenbarligen om de som var gamla nog att med förståelse bevittna vad som ägde rum när de ’sista dagarna’ började. Jesus sade att somliga personer som levde vid tiden för tecknet under de ’sista dagarna’ fortfarande skulle vara vid liv när Gud gör slut på denna tingens ordning. Ehuru vi förmodar att ungdomar i 15-årsåldern är insiktsfulla nog…” – Vakna!, 8 oktober, 1968, sid. 13 (eng.)

1980-talet

Vakttornet skar ner åldersgränsen i avseende på urskiljandet av händelserna till 10-årsåldern.

“En artikel på sidan 56 i tidskriften U.S. News & World Report för 14 januari 1980 framhåller: ”En händelse skapar ett varaktigt intryck på en människas minne vid 10 års ålder.” Om man räknar på det sättet, finns det i dag mer än 13 millioner amerikaner som har ett ”minne av första världskriget”. Och om denna världens onda ordning skulle finnas kvar till det nya århundradets början, vilket är mycket osannolikt med tanke på världens utveckling och uppfyllelsen av bibelns profetior, skulle det fortfarande finnas människor kvar från första världskrigets generation. Men det förhållandet att deras antal reduceras är ännu ett bevis för att ”avslutningen på tingens ordning” snabbt närmar sig sitt slut.” – Vakttornet, 15 juni, 1981, sid. 29–30 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 15 oktober, 1980, sid. 31 i engelska tryckta upplagan

Under det att Sällskapet Vakttornet utgick ifrån deras 10-årsåldersbestämmelse i avseende på urskiljning av tecknens händelser räknade de av allt att döma inte med spädbarn i det hela.

“När det gäller tillämpningen i vår tid, kan alltså uttrycket ”generation” helt logiskt inte avse de barn som föddes under första världskriget. Det är tillämpligt på Kristi efterföljare och andra, som var i stånd till att iaktta, lägga märke till, det kriget och andra ting som har inträffat i uppfyllelse av Jesu sammansatta ”tecken”. … Jesus uppmuntrade inte sina efterföljare till att försöka räkna ut exakt hur lång denna ”generation” skulle vara. (Ps. 90:10)” – Vakttornet, 15 februari, 1979, sid. 31–31 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 oktober, 1978, sid. 31 i engelska tryckta upplagan

Det här visade sig bli en strategisk definition, i och med att kring årtalet 1984 skulle ett barn som var i 10-årsåldern år 1914 vara i 80-årsåldern, och Psalm 90:10 talar om 80-årsåldern som den mänskliga livslängdens tallängd när det står;

Psalm 90:10 – “Våra levnadsårs dagar är sjuttio år, och om de på grund av särskild kraft är åttio år, …”

Vakttornet använde detta skriftställe och menade att det inte kunde användas för att ange ett exakt årtal för Harmageddon, (ett förnuftigt beslut efter misslyckandet med 1975 som inträffade bara tre år tidigare) men den visade inte desto mindre att tiden snabbt närmar sig.

Siffertal tillkom för att visa upp hur få det är som var kvar av den generationen.


“Några av de lärjungar som hörde Jesu ord och andra av hans samtida överlevde den slutliga ”vedermödan” för den judiska tingens ordning. De utgjorde den ”generation” som levde på Jesu tid. När detta skrivs, finns det enbart i Förenta staterna fortfarande över 10.000.000 människor som var gamla nog att lägga märke till ”början till nödens våndor” åren 1914—1918. Några av dessa kan fortfarande leva i rätt många år. Men Jesus försäkrar oss att innan ”denna generation” försvinner, så kommer han som ”Människoson” för att verkställa dom på Satans tingens ordning. (Matteus 24:8, 21, 37—39)” – “Må ditt rike komma” [1981/1982], sid. 140 (eng. & sve.)

Årtalet 1984 ligger 70 år fram i tiden sedan årtalet 1914 och en 10-åring år 1914 är i 80-årsåldern år 1984, och vid den tiden gav Sällskapet Vakttornet ut en serie tidskrifter som lyfte fram betydelsen av året 1914 och som medförde “1914 – Den Generation som inte skall försvinna.”

Christianity Today (Kristendom idag) skrev en artikel om Jehovas vittnens förväntan om att slutet skulle komma runt den 2:e oktober 1984, 70 år efter att Jesus ska ha blivit upphöjd på tronen.

“Håller Jehovas vittnen sig fortfarande till deras domedagstidsgräns år 1984? … Vittnenas Vakt Tornets Bibel och Traktatsällskap lär ut att Jesus övertog sin tron i himlen 1914. Det är en nyckelpunkt i vittnesdoktrinen att åtminstone några av de som levde vid den tiden kommer att leva för att se förstörelsen av alla nationer och de flesta av deras invånare. Tidigare lärde man ut att en generation var begränsad till 70 år. Det är diskutabelt huruvida de flesta vittnena fortfarande håller sig till tidsgränsen året 1984. … Men även om sektens offentliga yttranden är mer försiktiga idag, säger Botting att tidsgränsen år 1984 förblir en kraftfull anordning för att kunna hålla medlemmarna i styr. Under de senaste åren har ett stort antal tidigare inaktiva vittnen blivit aktiva. Medlemsantalet ökade det senaste året med 6,8 procent, den största tillväxttillökning sedan 1975.” – Christianity Today, 21 september, 1984, sidan 66 (eng.)

Efter 1984 tjänade “urskiljning” inte längre någonting till som ett kriterium och i generationen tillräknade man nu med spädbarn, vilket innebar att de yngsta i generationen återigen skulle vara i uppemot 70-årsåldern.“Om Jesus använde ordet ”generation” i den betydelsen och vi tillämpar det på året 1914, då är de som då var barn nu 70 år gamla eller äldre. Många andra som var vid liv år 1914 är nu 80, 90 eller rentav 100 år gamla. Av denna generation är många millioner människor ännu vid liv.” – Vakna!, 8 februari, 1985, sid. 5 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 15 maj, 1984, sid. 5 i engelska tryckta upplagan

År 1988 använde man sig av en expert för att bestyrka att en generation är på 75 år. Ett spädbarn som var fött 1914 skulle vara i 75-årsåldern år 1989, vilket skulle leda läsaren till slutsatsen att slutet var nära förestående.

“J. A. Bengel förklarar i sin bok New Testament Word Studies: ”Hebréerna … räknar sjuttiofem år som en generation, och orden skall inte försvinna ger vid handen att större delen av den generationen [som fanns på Jesu tid], men inte hela, förvisso skulle ha försvunnit innan allt skulle uppfyllas.” Detta besannades år 70 v.t. då Jerusalem förstördes. Det förhåller sig på liknande sätt i våra dagar; största delen av 1914 års generation har nu försvunnit. Men det finns fortfarande miljoner människor på jorden som föddes det året eller innan dess. Och även om antalet är i avtagande, kommer Jesu ord att besannas: ”Denna generation skall förvisso inte försvinna förrän alla dessa ting har inträffat.” Detta är ännu ett skäl till att tro att Jehovas ”tjuvlika” dag är nära förestående.” – Vakna!, 8 april, 1988, sid. 13–14 (eng. & sve.)

Det tidiga 2000-talet – inom ett barns ålder som är fött omkring år 1914

Så småningom lade man ingen åldersbegränsning på generationen; det enda förbehållet som fanns var att vissa människor som var födda år 1914 fortfarande skulle vara vid liv vid tidpunkten för Harmageddon.

“Kom ihåg att Jesus sade beträffande dem som lever under de yttersta dagarna, som tog sin början år 1914: ”Jag säger er i sanning att denna generation visst inte skall försvinna förrän alla dessa ting inträffar.” (Matteus 24:34) Ja, det kommer verkligen att bli fred i vår generation, men inte genom nationernas ansträngningar.” – Vakttornet, 15 april, 1991, sid. 7 (sve. & eng.)

1995 – Världsliga människor under en oöverskådlig tid

När jag [Paul Grundy] arbetade på Betel år 1993 började jag begrunda vad som skulle hända om slutet inte skulle komma innan generationen hade gått ur tiden. Jag började få intrycket av att Sällskapet Vakttornet inte var under Guds vägledning. Här fanns en organisation som hade miljarder dollar i sin ägo. Skulle de pengarna bli tillbakalämnade till anhängarna efter att sanningen hade visat sig att inte vara sann? Nej, det vore inte möjligt. Alternativet skulle vara att man korrigerar lärorna. Jesu osynliga närvaro kanske kunde bli ändrad till att få sin inledande början vid avslutningen på de 6000 åren kring året 1975. Eller så kunde kanske generationens betydelse blir ändrad. Dessa var vaga idéer i och med att det inte verkade som om att man nödgades driva på några förändringar förrän om att ännu ett årtionde som minst hade passerat. Andra personer kom med liknande idéer. Eftersom 607 f.v.t. är en felaktig datumangivelse skulle organisationen kunna använda sig av 587 f.v.t. och säga att generationen började kring årtalet 1934. I en generation skulle man kanske kunna inräkna den sista personen som dör vid 120 års ålder. I annat fall kunde generationen ha börjat år 1957 när det sista tecknet, rymdkapplöpningen, började. Problemet med alla dessa idéer är att förr eller senare kommer en tid att gå när dessa likt tidigare kan visa sig vara fel.

Av naturliga skäl, trots att det var något som jag [Paul Grundy] själv beredde mig på, blev jag trots allt djupt påverkad när läran om en generation blev ändrad år 1995. Den trogne och omdömesgille slaven såg det tydligen som en nödvändighet att införa den nya läran för att förhindra ett massuttåg av anhängare från religionen om slutet inte kom omkring det tidiga 2000-talet. Det var vid den stunden som jag visste att lärorna från Sällskapet Vakttornets organisations trossamfund inte var under den heliga andens vägledning.

En förändring likt detta hade man förebådat så långt tillbaka i tiden som år 1962 i en bok om domedagssekter.

“Egentligen, med utgångspunkt utifrån erfarenheterna av både Sällskapet Vakttornet och liknande sekter, har man en ganska god uppfattning om vad som kommer hända ifall, samt vid vilken tidpunkt Harmageddon inte förverkligas och termen “generation” knappast kan dras ut längre. Ett mindretal vittnen kommer att ge upp rörelsen i avsky och besvikelse. Men majoriteten kommer utan tvekan acceptera vilken reviderad uttolkning som samfundets teologer än hittar på för att kunna ta itu med situationen. Omkring år 2000 kanske Vakttornets trossamfund talar om det synliga Harmageddon som ägde rum flera år tillbaka i den förgångna tiden. Hela tidtabellen kommer kanske revideras för att det ska rätta sig efter nya tolkande läsningar av skriftställen. …” – Harmageddon runt hörnet (1962), William J Whalan, sid. 228 (eng.)

Läran som tillkom år 1995 var lättbegriplig, men blev inte presenterad i konkreta ordalag i syfte att dölja kontroversen. Enkelt uttryckt blev det hela en dramatisk förändring av läran och möjliggjorde för att slutet skulle kunna komma efter att varje person som var född 1914 hade avlidit. De människor som föddes år 1914 utformar en kollektiv generation ihop med de som föddes i efterkommande generationer. Någon gång i framtiden kommer denna fortlöpande generation att gå ur tiden. Det skulle eventuellt kunna ske imorgon, men det skulle likasåväl kunna ske om 200 år eller någonting åt det hållet. Den här läran blev uppenbarligen inrättad för att skydda organisationen från den väldigt specifika, felaktiga läran man hade under de senaste hundra åren. Detta stadfästs genom Vakttornets studieartikel den 1:e november, 1995, “En tid att hålla sig vaken” på sidorna 16–21, som är delvis citerade enligt följande:


“I sin iver att få se slutet på denna onda ordning har Jehovas folk ibland spekulerat om tidpunkten för den ”stora vedermödans” utbrott, och man har rentav förknippat detta med beräkningar om vad som är en generations livstid sedan år 1914. Men ”vi för in ett vishetens hjärta”, inte genom att spekulera om hur många år eller dagar som utgör en generation, utan genom att tänka på hur vi ”räknar våra dagar” genom att med glädje lovprisa Jehova. (Psalm 90:12) I stället för att utgöra en regel för hur man mäter tiden åsyftar uttrycket ”generation”, så som Jesus använde det, i första hand de människor som med sina kännetecknande drag lever samtidigt under en viss historisk period.
(sid. 17)
I överensstämmelse med ovanstående skrev Robert Wohl, professor i historia, följande i sin bok The Generation of 1914: ”En generation i historisk mening definieras inte genom kronologiska gränser. … Den utgörs inte av en serie årtal.”
(sid. 18)
Vinner man då något på att leta efter årtal eller att spekulera om hur lång livslängden egentligen är för en ”generation”?
(sid. 19)
I den slutliga, nutida uppfyllelsen av Jesu profetia åsyftar uttrycket ”denna generation” därför av allt att döma jordens folk som ser tecknet på Kristi närvaro men som inte vill bättra sig.
(sid. 19)
Betyder vår mer exakta syn på uttrycket ”denna generation” att Harmageddon är längre bort än vad vi har trott? Inte alls! Även om vi aldrig har känt till ”dagen och timmen”, har Jehova Gud alltid gjort det, och han förändras inte. (Malaki 3:6) Det är uppenbart att världen sjunker djupare och djupare mot sin slutliga undergång. Behovet av att hålla sig vaken är nu större än någonsin. Jehova har uppenbarat för oss ”de ting som inom kort måste ske”, och vi bör reagera med en allt uppslukande känsla av att det är brådskande.”
(sid. 20) – Vakttornet, 1 november, 1995, sid. 17-20 (sve. & eng.)

Det här nya konceptet talade man på nytt om i artikeln som gavs ut i december månad under samma år.

“På vad syftar uttrycket ”denna generation” i den slutliga uppfyllelsen av Jesu profetia i Matteus 24:34—39? Jesus åsyftar av allt att döma jordens folk som ser tecknet på Kristi närvaro men som inte vill bättra sig.” – Vakttornet, 15 december, 1995, sid. 30 (eng. & sve.)

I stället för att säga att Jehovas organisation eller den styrande kretsen felaktigt predikade en oriktig lära konstaterar Vakttornet att det var ‘folket’ som gjorde det felaktiga antagandet. Detta låter läsaren förmoda att anhängarna missförstod eller felaktigt spekulerade, och det skjuter bort skulden ifrån ledarna som befrämjade läran. Uttrycket ‘spekulerade’ är likafullt en underdrift, ett mer ärligare uttryck skulle vara ‘lade stark tonvikt’ vid att ‘miljontals som nu lever aldrig kommer hinna dö’. Ett tredje inkorrekt yttrande är att det är ‘en mer exakt syn’ när det i själva verket var det rakt motsatta. Man hade noga tillkännagivit att människor som var födda före 1914 aldrig skulle hinna dö, nu antyds det vagt att denna generation skulle kunna fortsätta vara i uppemot hundratals år. Till och med förstasidan i tidskriften Vakna! ändrades med den nya läran. Ända framtill 1995 stod det i den att: “… denna tidning bygger upp förtroende för skaparens löfte om en fridfull och säker ny värld innan generationen som såg händelserna år 1914 försvinner.”

Detta ändrades i november 1995 till: “… denna tidning bygger upp förtroende för skaparens löfte om en fredlig och säker ny värld som är på väg att ersätta den nuvarande onda, laglösa tingens ordning.”

Ett vidare ytterligare förtydligande om den nya läran tillkom år 1997.

“Det är uppenbart att Petrus med ordet ”generation” inte avsåg människor av en viss bestämd ålder, och inte heller förknippade han den generationen med något visst datum. Han sade inte att människor skulle räddas från den generation som hade fötts samma år som Jesus eller den generation som hade fötts år 29 v.t. Petrus talade om de icke troende judarna på den tiden — av vilka några kanske var rätt unga och andra var äldre — de som hade kommit i kontakt med Jesu undervisning, hade sett hans underverk eller hört talas om dem, men som inte hade tagit emot honom som Messias. Det måste medges att vi inte alltid har uppfattat Jesu ord på det här sättet. Vi ofullkomliga människor har en benägenhet att precisera tidpunkten då slutet skall komma. Kom ihåg att även apostlarna sökte närmare detaljer när de frågade: ”Herre, återställer du kungariket åt Israel i denna tid?” — Apostlagärningarna 1:6. De aktuella upplysningarna i Vakttornet om uttrycket ”denna generation” ändrade således inte vår förståelse av vad som hände år 1914. Men de gav oss verkligen en klarare förståelse av Jesu användning av uttrycket ”generation” och hjälpte oss att förstå att hans användning av det inte var någon utgångspunkt för att med början från år 1914 kunna räkna ut hur nära slutet vi är.” – Vakttornet, 1 juni, 1997, sid. 28 (sve. & eng.)

1995-ändringen var av en stor betydande vikt i och med att det ledde till att “denna generation” drogs ut över en oöverskådlig tidsram. Generationen tillämpade man fortfarande på världsliga människor, men tidsbegränsningarna gjorde man sig av med, så att en generation framemot skulle bestå av folk som levde år 1914 och likaså alla som föddes efter 1914 fram tills att slutet kommer. I grund och botten skulle slutet kunna dröja i all oändlighet. Ändringen tillkom som ett resultat av ren nödvändighet, men genom att man bortskaffade ett definitivt sluttidsdatum bortskaffade det likafullt all känsla av skyndsamhet och var även till förfång för organisationens tillväxt.

Det var ett sanslöst koncept i och med att det undanröjde all betydelse från Matteus 24:34. Om “generation” åsyftar på människor under en fortgående tidsperiod, då fanns det därför inte någon mening med att säga att “denna generation inte kommer att försvinna”.

Detta blev den första konsekvensändringen för många vittnen som var aktiva under året 1995. Det fick vissa att ifrågasätta organisationens förmåga och rätt att dogmatiskt styra deras steg och de drog slutsatsen att dessa förändringar markerar Vakttornslärorna som att de inte härrör från Guds vägledning. Under flera år före 1995 låg förkunnares globala tillväxt på omkring 6%. Inom de kommande 3 åren hade det sjunkit till 2% per år. Tillväxtkursen i utbildningsländer har påverkats ännu djupare. År 1991 hade 24 länder noll eller negativ tillväxt; runt år 2005 hade detta ökat till över 50 länder. För 30 år sedan resulterade varje 1500 timmars vittnespredikan i att man fick en ytterligare förkunnare, kring år 2000 tog det över 5000 timmar. (Se Vakttornsstatistik)

2008 – Smorda under de senaste 2000 åren

I mer än 70 år har Vakttornet konstaterat att alla 144 000 smorda härskare blev utvalda före 1935, när kallelsen avslutades.


“Helt logiskt skulle kallelsen av den lilla hjorden komma att avslutas, när antalet började bli fyllt, och allting talar för att det allmänna församlandet av dessa, som välsignats på ett speciellt sätt, slutade år 1935.” – Vakttornet, 15 februari, 1995, sid. 19–20 (sve. & eng.)

“Det var därför, i synnerhet efter 1966, som man trodde att den himmelska kallelsen upphörde 1935. Detta verkade bekräftas när nästan alla som blev döpta efter 1935 kände att de hade det jordiska hoppet. Man menade att de som därefter fick kallelsen till det himmelska hoppet ersatte smorda kristna som hade visat sig otrogna.” – Vakttornet, 1 maj, 2007, sid. 30–31 (eng. & sve.)

År 2007 ändrades 1935-läran med ett enkelt tillkännagivande:

“Det verkar därför som att det inte går att ange en bestämd tidpunkt då Gud upphör att kalla kristna till det himmelska hoppet.” – Vakttornet, 1 maj, 2007, sid. 31 (eng. & sve.)

Hur utstuderat detta än tycks vara får det ändå en stor betydelse, i och med att det skulle bana vägen för ännu en doktrinär förändring av generationen år 2008.


“Tidigare har det i den här tidskriften förklarats att ”denna generation”, som omtalas i Matteus 24:34, under det första århundradet avsåg ”den samtida generationen av icke troende judar”. Den förklaringen föreföll rimlig, för i alla andra bibelställen där Jesus använde ordet ”generation” har det en negativ bibetydelse, och i de flesta fall använde Jesus ett adjektiv med en negativ innebörd, till exempel ”ond”, för att beskriva generationen. (Matt. 12:39; 17:17; Mark. 8:38) Därför förklarades det att Jesus i den nutida uppfyllelsen syftade på den onda ”generation” av icke troende människor som skulle se både det som skulle känneteckna ”avslutningen [syntẹleia] på tingens ordning” och denna ordnings slut (tẹlos).

Det är sant att Jesus använde ordet ”generation” i negativ bemärkelse när han talade till eller om de onda människorna på sin tid. Men måste det också gälla hans uttalande i Matteus 24:34? Kom ihåg att fyra av Jesu lärjungar vände sig till honom ”då de var för sig själva”. (Matt. 24:3) Eftersom Jesus inte använde några adjektiv med negativ innebörd när han talade med dem om ”denna generation”, måste apostlarna utan tvivel ha förstått det så att de och de andra lärjungarna var en del av den ”generation” som inte skulle försvinna ”förrän allt detta [skulle] inträffa”.

Å andra sidan har Kristi trogna smorda bröder, den nutida Johannesklassen, sett tecknet precis som om det hade varit en blixt och förstått dess verkliga innebörd. Som grupp betraktade utgör dessa smorda våra dagars ”generation” av samtida som inte skall försvinna ”förrän allt detta inträffar”. Det här innebär att några av Kristi smorda bröder fortfarande kommer att vara vid liv på jorden när den förutsagda stora vedermödan börjar.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 februari, 2008, sid. 23–24 (eng. & sve.)

Man sa inte mer att generationen åsyftade på icke–troende, utan på smorda troende. Men Harmageddon kommer inte närmare för det. Eftersom man menade att kallelsen av de med det himmelska hoppet kanske ännu inte var avslutad och man stod utan förslag på när detta skulle kunna infalla fanns det därför ingen avgränsning för när “denna generation” kommer att dö ut.

Intressant nog visade Raymond Franz att Shroeder på 1970-talet hade föreslagit att man skulle tillämpa generationen enbart på de smorda.

“Ledningen hade låtit driva igenom talrika ordnanden och hade för tillfället få återstående alternativ. Man hade till att börja med startdatumet 1957 för “denna generation” som föreslagits av kretsmedlemmarna Schroeder, Klein och Suiter, men detta föreföll för alla som ett osannolikt val. Sedan fanns Albert Shroeders tanke om att man skulle tillämpa frasen på den “smorda” klassen (en tanke som hade svävat runt organisationen under många, många år) vilket också medförde en del fördelar – det finns alltid ytterligare personer (vissa ganska unga) som varje år för första gången avdömer att de är en del av den “smorda” klassen.” – Crisis of Conscience [sve. Samvetskris], sid. 265 (eng.)

Till följd av Vakttornsläran som tillkom år 2008 kunde ordet “generation” inte längre användas som ett begränsande ord; det kunde dras ut över all oändlighet; och tillämpas på samtida liv. Det finns ett flertal skäl till varför denna syn bär på tvivelaktiga meriter.

 • Rent principfast applicerar Nya testamentet ordet generation på illgärningsmän med negativ bibetydelse, men Vakttornets trossamfund tillämpar detta uttryck under detta typiska tillfälle på de rättfärdiga smorda.
 • Jesu uttalande att generationen “på intet sätt skulle förgå” var tillämpad på en grupp som bevittnade både hans eget uträttande och förstörelsen av Jerusalem. Uttrycket generation och yttrandet om att de “på intet sätt skall förgå” har blivit sånär meningslösa på grund av den aktuella Vakttornsläran.
 • Det fanns inte några smorda vid tiden när Jesus frambar detta yttrande, i och med att den heliga anden inte utgjuts förrän efter hans död på pingstdagen år 33 v.t. Det påstås att Jesus tillämpade uttrycket “denna generation” på en klass som vid tiden för detta yttrande inte fanns överhuvudtaget.
  Denna förståelse skulle utan tvekan leda till ytterligare förändringar. Länge hade man ansett det som ologiskt att framhålla att det bara mellan åren 33 v.t. och 1935 v.t. hade funnits 144 000 sanna kristna (76 per år), framförallt när man tänker på att det fanns över 50 000 närvarande emblemtagare vid åminnelsen bara år 1935. Eftersom terminologin som hänsyftar på de 144 000 i Uppenbarelseboken 7:1–8 och 14:1–5 är nästan helt figurativ är det därför sannolikt att Vakttornets samfund vid någon kommande tidpunkt kommer tvingas till att erkänna att siffertalet 144 000 inte är ett bokstavligt tal. På liknande sätt blir konceptet om att den stora skaran började insamlas från och med 1935 lika betydelselös. Den stora skaran blir kännetecknande beskriven i Vakttornets trossamfunds teologi som människor som överlever Harmageddon (komparerat med andra får som består av de tillbedjare som dör innan Harmageddon).
 • Att få överleva in på en ny jord [1984], sid. 185 (sve. & eng.)

Det kommer inte dröja länge förrän den sista av de som döptes år 1935 är borta, vilket innebär att ingen som döptes år 1935 kommer kunna beses som en del av den stora skaran.

2010 – den smorda generationen 1914 som överlappar med samtida smorda

Vakttornet den 15:e april år 2010, lät införa en annan ny ändring i generationsläran i ett försök att pånyttföda en känsla av skyndsamhet. I likhet med läran före 1995 i avseende på en generation som varar under en begränsad tid sedan 1914 blev det numer en “överlappande” generation istället som kan dras ut till två livstider. Detta tjänar inte som någonting mer än en bekvämlighetsdefinition, i och med att den viktiga skillnaden på en överlappning inte har någon biblisk utgångspunkt.

Inledningen i Vakttornsartikeln år 2010 förklarade att den heliga anden använder sig av slaven för att sprida det ökade ljuset; vilket är ironiskt med tanke på att det är en kontradiktorisk sammanslagning av gammalt, förlegat ljus.

“Hur Jehova använder den heliga anden för att förverkliga sin avsikt
För det tredje hjälper Jehovas ande oss att få klarhet i Bibelns sanningar. (Ords. 4:18) ”Den trogne och omdömesgille slaven” har länge använt den här tidskriften som sin viktigaste kanal för att sprida det ökade ljuset. (Matt. 24:45) Tänk till exempel på vår förståelse av vilka som utgör ”denna generation”, som Jesus talade om. (Läs Matteus 24:32–34.) Vilken generation menade han? I artikeln ”Vad betyder Kristi närvaro för dig?” förklarades det att Jesus inte tänkte på de onda människorna, utan på sina lärjungar, som snart skulle bli smorda med helig ande. Både i det första århundradet och i vår tid var det Jesu smorda efterföljare som skulle se tecknet och även förstå innebörden – att Jesus”är nära vid dörrarna”. Vad betyder det här för oss? Vi kan inte räkna ut exakt hur lång ”denna generation” är, men det är några saker när det gäller ordet”generation” som är bra att komma ihåg: Ordet syftar vanligen på människor i olika åldrar som lever under en särskild tid; det avser en tidsperiod som inte är alltför lång och som har ett slut. (2 Mos. 1:6) Hur ska vi alltså förstå Jesu ord om ”denna generation”? Han menade tydligtvis att några av de smorda som såg när tecknet började bli uppenbart 1914 under någon tid skulle leva samtidigt med andra smorda som skulle se början på den stora vedermödan. Denna generation hade en början, och den kommer naturligtvis att ha ett slut. Uppfyllelsen av de olika dragen i tecknet visar tydligt att vedermödan måste vara nära. Genom att bevara vår känsla av brådska och ständigt vara vaksamma kan vi visa att vi följer med när ljuset ökar och att vi rättar oss efter den heliga andens ledning. (Mark. 13:37)” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 april, 2010, sid. 7, 10–11 (eng. & sve.)

“Broder Barr förklarade att insamlandet inte skulle fortsätta i all oändlighet. Han hänvisade till Matteus 24:34, som lyder: ”Denna generation [skall] visst inte … försvinna förrän allt detta inträffar.” Två gånger läste han följande: ”Jesus menade tydligtvis att några av de smorda som såg när tecknet började bli uppenbart 1914 under någon tid skulle leva samtidigt med andra smorda som skulle se början på den stora vedermödan.” Vi vet inte exakt hur lång ”denna generation” är, men den omfattar båda dessa grupper. Även om de smorda är i olika åldrar lever några av dem som utgör de två grupperna i generationen samtidigt under en del av de sista dagarna. Så trösterikt det är att veta att inte alla yngre smorda som under någon tid lever samtidigt med äldre smorda som urskilde tecknet när det började framträda 1914 ska dö bort innan den stora vedermödan börjar. ”

Kungarikets söner” väntar ivrigt på sin himmelska belöning, men vi måste alla förbli trogna och lysa klart till slutet. Det är verkligen ett privilegium för oss att få se ”vetet” samlas in i vår tid.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 juni, 2010, sid. 5 (sve. & eng.)

Följande är dispositionen från områdessammankomsten år 2010 som tog upp den senaste generationsläran.


“På motsvarande sätt består den “generation” som det hänvisas till i Matteus 24:34 av två grupper av smorda kristna. Den första gruppen fanns till hands 1914 när “tecknet” på Kristi närvaro började observeras. (Mt 24:3) Den andra gruppen, som består av de som senare smordes, är för en tid samtida med den äldre gruppen; …”

Områdessammankomsten år 2011 innehöll ett föredrag som försökte förklara läran om att Jesu användning av generation rörde sig om en överlappande generation. Föredragaren talar om att generationen består av 2 grupper, den första skulle få “bevittna början på Kristi närvaro” år 1914, “början på de sista dagarna”. Den andra gruppen skulle få se “slutet för denna tingens ordning.” Men båda grupperna, som är samtida, tillhör samma generation. Det enda bevismedel man har för att stödja en sådan gissning är skolbarn; man anser att de som börjar skolan är av samma generation som de som går ur skolan, trots att en 15-årig skolperiod inte bär på någon större betydelse i fråga om en räckvidd på två livslängdstider. Ständigt angelägen om att mana på avslutas föredraget med att “idag” eller “i nutid” har de yngre själva blivit äldre under åren. Detta understryker hur kort tiden som återstår är och pekar tydligt på att vedermödan måste ligga nära i tiden.
En mp3-uppspelning av föredragets förklaring på teorin om de två samtida grupperna finns på följande länk: https://jwfacts.com/audio/2011-convention-generation-overlap.mp3. Talet är på engelska.

Så som det förklaras i en Vakttornstidskrift år 2014 nödvändiggör detta att det finns två grupper inom en enda enstaka generation.

“När Jesus talade om ”denna generation” förstår vi att han avsåg två grupper av smorda kristna. … de … var … smorda med helig ande medan medlemmar av den första gruppen fortfarande fanns här på jorden. Nu börjar de i den andra gruppen också bli äldre. Men Jesus ord i Matteus 24:34 gör att vi kan vara säkra på att åtminstone några i ”denna generation visst inte skall försvinna” innan den stora vedermödan börjar.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 januari, 2014, sid. 31 (sve. & eng.)

Den från och med år 2014-utgivna boken Guds rike regerar! försöker sätta en tidsbegränsning för denna överlappande generation genom att man från generationen exkluderar alla smorda efter att den sista av de som blev smorda före 1914 har avlidit. Med all sannolikhet kommer även detta förbehåll att ändras med tiden när man begrundar historien om generationslärans förändringar när man inte lyckats hålla tidtabellen.

Guds rike regerar [2014], sid. 11–12 (eng & sve.)

Bilden i Guds rike regerar! visar två generationsgrupper, de smorda år 1914 och de överlappande smorda som lever i nutid. Detta har lett till att det nu finns 3 grupper, utifrån att Sällskapet Vakttornet framhåller att generationens begynnelseuppfyllelse syftade på kristna under det första århundradet. Det fanns ingen överlappning vad än beträffar första århundradets kristna och det finns inget underlag för en överlappning i nutid.
På JW Broadcasting (Jehovas vittnens internetgrundade TV-sändning) förklarades det i september månad år 2015 på tv.jw.org att generationen utgjordes av alla smorda som var samtida med Frederick William Franz, alltsedan han föddes och döptes före år 1914.

Är det logiskt att tro att detta är vad Jesus tänkte sig när han använde ordet generation inför sina lärjungar?

Styrande kretsen medlemmen David Splane (på första bilden ovan) använde exemplet på Josef i Andra Moseboken 1:6 – “Med tiden dog Josef och alla hans bröder och hela den generationen.” – som en förklaring på en överlappande generation. Detta gör ingenting för att underbygga en överlappande generation. En grupp människor som är födda inom en 40-årsperiod är standarddefinitionen för vad som utgör en generation, och Josef och hans bröder föddes alla med 40 års mellanrum från varandra. Faktiskt, har Vakttornet tidigare använt Josefs tid i Egypten som ett sätt att visa att generationer som överlappar varandra består av olika generationer. Vakttornet för 15 mars 2004 säger på sidan 26 att “israeliterna därefter tillbringade en lika lång period, 215 år, i Egypten.” – en tidsfrist som Vakttornet för 15 januari 2004 beskriver på sidan 5 som “en period på fyra överlappande från det att de kom till Egypten.” … .”

Om jag [Paul Grundy] skulle hänsyfta på “min generation”, då menar jag tidsperioden för mina jämlikar och mig själv och inte för folk som föddes årtionden efter att jag föddes. Barnbarn är inte av samma generation som deras mor- eller farföräldrar, därav termen “generationsgap” som åsyftar på skillnaden mellan barn och deras föräldrar och mor och farföräldrar. Efter att varje person som är född före 1914 har dött finns inte den generationen längre, oavsett om deras liv överlappar med folk som fortfarande lever.

Hur många generationer?

Den överlappande generationen medför en fullständig tillbakadragning av 1995-läran. Istället för de onda består den nu av de smorda. I första hand lägger man på nytt fram en tidsfrist i ett försök att återfå skyndsamheten som man hade innan 1995-läran, men utan att fastställa någon definierbar datumangivelse för slutet, utifrån vilket det kan bli beprövat som oriktigt. Man uppmuntrar antagandet man har om att slutet kommer att ske inom kort inom livstiden för någon som är smord som var samtida med en annan smord som levde år 1914. Men den här gången följs det av en undanflykts-klausul, för att om Harmageddon inte kommer under den tidsfristen skulle konceptet kunna byggas ut till en smord som kände en smord som kände en smord som levde år 1914 – att det blir en serieöverlappning.

Efter så många revideringar av denna lära blir det farsartat att man kommer med påståendet om att denna senaste förändring är “ökat ljus” och under “heliga andens vägledning.” Vem som helst som bedrogs av att 1995-förklaringen var sanning skulle göra väl i att fråga sig själva om de verkligen kan lita på att 2010-inkarnationen inte desto mindre är svamlet från män med en kontrollsagenda.


Skärmdump på en engelsk satirisk återgivning av bilden från boken Sanningen som leder till evigt liv (utgiven 1969, 1975) på sidan 95.

Vilka är generationen?

Sällskapet Vakttornet erkänner i regel att en generation består av en kort tidsperiod. Exempelvis kommer boken Insikt i Skrifterna med följande förklaring:


“En generation avser vanligtvis alla människor som är födda ungefär vid samma tid. (2Mo 1:6; Mt 11:16) Ordet används därför också i betydelsen “samtida”.” – Insikt i Skrifterna – band 1 [1988], sid. 788 i svenska utgåvan, sid. 917 i engelska utgåvan

Strongs Konkordans definierar det grekiska ordet på liknande sätt, en period på omkring 30 år. (En konkordans är en alfabetisk lista över ord eller ting som uppträder i en skrift eller ett författarskap. Bibelkonkordans är en slags ordbok över bibeltexter.)

“Strong’s Concordance G1074 – Genea

3. hela den människotalrikhet som lever samtidigt

4. en ålder (d.v.s. den tid som vanligtvis upptas för varje på varandra följande generation), ett mellanrum på 30 – 33 år”

Detta är också den vanligaste betydelsen på engelska.

Random House Dictionary

 1. hela den skara individer som är födda och som lever samtidigt: efterkrigsgenerationen.
 2. tidslängden år, omkring 30 bland människor, vedertaget som den genomsnittliga perioden mellan föräldrars födelse och deras avkommas födelse.

Ända tills man införde 2010-konceptet om att överlappande livstider utgörs av en enda generation har Vakttornet visat att överlappande livstider är vitt åtskilda generationer.


“Tre eller till och med fyra generationer eller släktled kan leva samtidigt under någon följd av år. (Ps. 78:4;145:4)” – Vakttornet, 1 februari, 1953, sid. 72 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 september, 1952, sid. 542 i engelska tryckta upplagan

“Israeliterna blev väl mottagna i Egypten på Josefs, Jakobs sons, tid. Längre fram tvingade egyptierna dem att utföra hårt slavarbete, men i enlighet med Guds löfte blev de här avkomlingarna av Abraham befriade från det egyptiska slavoket inom en period på fyra överlappande generationer från det att de kom till Egypten.” – Vakttornet, 15 januari, 2004, sid. 5 (sve. & eng.)

Olika generationer kan överlappa varandra men inte utforma en enda enstaka överlappande generation. Man har bara fogat sig till ställningstagandet år 2010 om en flera århundraden lång överlappande generation för att kunna mygla med dess uttolkning av Matteus 24. Sällskapet Vakttornet använder hebreiska bibliska paralleller i ett försök att försvara sina olika ställningstaganden i avseende på generationen, men för att förstå vad Jesus menade med generation skulle en läsare behöva titta på vad det grekiska ordet “genea” betydde för skrivaren av Matteus. Strongs Konkordans uppger följande för genea:

 1. avlad, födsel, nativitet/födelsefrekvens
 2. det som är avlat, människor av samma släkt, en familj
  1a. de flera leden av naturlig härkomst, de successiva anhöriga/medlemmarna i en stamtavla
  2a. metaf. en grupp människor som är väldigt lika varandra när det gäller begåvning, sysselsättningar, karaktär
  1) i sht. på ett dåligt sätt, en förvänd nation
 3. hela den mångfald människor som lever samtidigt
 4. en ålder (d.v.s. den tid som vanligen upptas av varje generation efter varandra), ett intervall på 30 – 33 år

Genom hela Matteus används definitionerna 2a (de på varandra följande medlemmarna i en stamtavla) och 3 (hela den talrikhet av män som lever samtidigt).

Matteus 1:17 – “Från Abraham till David var det alltså 14 generationer, från David till deportationen till Babylon 14 generationer och från deportationen till Babylon till Kristus 14 generationer.”

Matteus 23:36 – “Jag säger er att allt detta ska drabba den här generationen.”


Sammanhanget i Matteus’ 24:e kapitel visar att Jesus sa att gruppen människor som levde omkring år 33 v.t. skulle leva runt år 70 v.t. Det vore tvivelaktigt att tro att Jesus hade en andrahandsuppfyllelse för vår tid, och som helt saknar stöd för att man ska kunna säga att generationen kommer att vara under en så lång tid att den kräver en överlappning.

Slutsats

En generation tillämpas vanligtvis på en grupp människor som lever tillsammans under samma tid, eller cirka 30 år – den genomsnittliga tiden mellan föräldrars födelse och deras avkommas födelse. När Jesus uttalade sig om generationen menade han att gruppen som såg tecknen skulle få se förstörelsen av Jerusalem. Den styrande kretsen har missriktat detta uttalande och har sått falska förväntningar bland många generationer av Sällskapet Vakttornets anhängare.

Jag [Paul Grundy] föddes året 1969 och under min barndom fick jag lära mig att tro att jag aldrig skulle hinna dö. Att slutet skulle komma inom ett fåtal år.


“Om du är en ung person behöver du räkna med det faktum att du aldrig kommer hinna bli gammal i denna nuvarande tingens ordning. Varför? Därför att alla bevis i uppfyllelse av bibelns profetior tyder på att denna fördärvade ordning kommer att ändas inom ett fåtal år. Av generationen som bevittnade början på de “sista dagarna” år 1914 förutsade Jesus: “Denna generation skall ingalunda försvinna innan alla dessa ting inträffar.” – Vakna!, 22 maj, 1969, sid. 15 (eng.)

Generationsläran användes för att övertyga mig [Paul Grundy] om att det vore osannolikt att jag någonsin skulle hinna gå ur skolan och att det var omöjligt att jag skulle hinna bli gammal. När jag gick i grundskolan bad jag efter att Harmageddon skulle komma för att slippa gå på gymnasium. Senare i tonåren solade jag tillsammans med mina kusiner, insmorda i Johnson’s Baby Oil och vi skrattade åt att vi inte behövde oroa oss för hudcancer; för vi skulle aldrig hinna bli så pass gamla.


Vittnen uppmuntras till att ha ett kortsiktigt fokus och i över 100 år har vittnen blivit avrådda från att skaffa sig barn, gifta sig och gå på universitet. Vakttornet för den 1 november 1938 gav rådet på sidan 324 (eng.) att man inte skulle skaffa några barn för att slutet låg så nära i tiden. De flesta av dessa följare har sedan dess avlidit utan någon möjlighet till glädjen att fostra barn och få barnbarn.


Jag [Paul Grundy] dömdes ut av ett antal Jehovas vittnen för att jag genomgick en universitetsbokföringsexamen i slutet av 1980-talet, för att “slutet var så nära och att de behövde byggmästare i den nya ordningen och inte bokförare.” Den här typen av korttänkthet har befrämjats i över hundra års tid, och har på ett svekfullt sätt fått sin inverkan på de livsval som funnits bland åtskilliga generationer av Vakttornets följare, på grund av att man har ändrat generationsläran för att markera att slutet skulle komma i slutet av 1800-talet, det tidiga 1900-talet, 1920-talet, 1940-talet, 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet eller någon gång under nittonhundratalet.
På 1980-talet använde Sällskapet Vakttornet sig av statistik för att visa hur lite tid det var som återstod innan 1914-folkmängden skulle dö ut, och i och med det skulle slutet för världen komma.

Att få överleva in på en ny jord [1984], sid. 28 (eng. & sve.)

Den 21 april år 2018 dog Nabi Tajima vid 117 års ålder, den sista av de personer som “föddes år 1900 eller tidigare.” Hennes död blev en ytterligare länk i en kedja av misslyckad Vakttornslära.

Enligt vilken definition som helst är 1914-generationen borta helt och hållet. Det innebär att antingen så finns det inte någon andrahandsuppfyllelse i vår tid i avseende på läran om generationen, att Vakttornsläran när det gäller 1914 är fel, alternativt att de har fel om båda delarna. Eftersom 1914 är Vakttornssamfundets bakomliggande lära bådar det inte gott inför Vakttornets framtida uttolkningar. Den styrande kretsen har lättat bevis om att deras generationslära är felaktig genom att helt och hållet undanröja en bestämd framtagen tidsfrist, men med tanke på 1914 som snabbt bleknar till skymmande irrelevans måste man undra när denna kärnlära likafullt kommer att bli förkastad.

Fotnoter

Hur lång är en generation?

För att få vittnen att tro på att slutet är “precis på väg” att inträffa låter man förklaringen om “en generation” förbli i oupphörlig förändring. Detta har inbegripit att man ändrar året när “generationen” började, den yngsta åldern som en person kan ha för att inräknas som en del av generationen, vilka generationen hänsyftar på, och hur många år som en generation kan dras ut till. Som det beskrivs genom kommande utdrag ingick följande i uträkningarna av en generation:
 
100 – 120 år, baserat på mänsklighetens maximala förväntade livslängd, som t.ex. Moses liv – Femte Moseboken 34:7.
 
70 – 80 år, baserat på Psalm 90:10.
 
40 år, baserat på Fjärde Moseboken 32:13, “Jehovas vrede flammade upp mot Israel, och han lät dem vandra omkring i vildmarken i 40 år, tills hela den generation som gjorde det som var ont i Jehovas ögon var borta.”
 
36 ½ år, d.v.s. tidslängden från Jesu död till Jerusalems förstörelse och människors genomsnittliga liv under 1800 – talet.
 
33 år, baserat på citat som i Websters oavkortade uppslagsverk; “En människas genomsnittliga livstid, eller den vanliga tiden då ett led följer ett annat led eller barn som efterträder sin far; en ålder. En generation anses i regel vara 33 år.”
 
Ospecificerad tidslängd.
 
En överlappande livstid. Upp till två hela livstider kan utgöra en generation.
 
Detta har möjliggjort att avslutningen på generationen blir ständigt förändrad:
 
Till att nå sin ände år 1914 – en 36 ½ år lång generation från 1878
 
Till att nå sin ände år 1950 – en 30 – 40 år lång generation från 1914
 
Till att nå sin ände på 1960-talet – en 70 år lång generation
 
Till att nå sin ände år 1975 – en 70 – 80 års förväntad livslängd för en 15-åring år 1914
 
Till att nå sin ände under tidigt 1980-tal – en 70 – 80 års förväntad livslängd för en 10-åring år 1914

Memes – Internetfenomen, nedärvda kulturdrag

Den här artikeln är ursprungligen skriven i juni år 2005, senaste uppdateringen skedde i november 2021. Översattes från engelska till svenska i juni år 2020. Länk till engelska källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/generation.php