Frälsning för Jehovas vittnen enbart

Sällskapet Vakttornet lär ut att Jehovas vittnen ensamma kommer att överleva Harmageddon. Anledningen bakom detta är att det bara är de som tillber den sanna Guden, Jehova och har hans stöd. 

”Det är endast Jehovas vittnen, de som tillhör den smorda kvarlevan och de som tillhör den ”stora skaran”, som har något på bibeln grundat hopp om att som en förenad organisation under den högste organisatörens beskydd få överleva det annalkande slutet för denna dömda ordning, som behärskas av Satan, djävulen. – Vakttornet, 1 september, 1989, sid. 18–22 (eng. & sve.)

”Ja, med tanke på att Guds domsdag nu är så nära borde faktiskt hela världen vara ”tyst inför den suveräne Herren Jehova” och höra vad han har att säga genom ”den lilla hjorden” av Jesu smorda efterföljare och deras följeslagare, hans ”andra får”. (Lukas 12:32; Johannes 10:16) Tillintetgörelse väntar alla som inte lyssnar och som därigenom motsätter sig Guds kungarikes styre.”  – Vakttornet, 15 februari, 2001, sid. 12–17 (eng. & sve.)

Som ett Jehovas vittne stretade jag [Paul Grundy] med det här konceptet. Den enda anledningen till att jag var ett Jehovas vittne berodde på att jag hade haft ”turen” eller ”lyckan” nog att sedan barndomen ha blivit fostrad som en. Jag konfunderades av frågan – Vilken sorts Gud kunde tänka sig att ha ihjäl miljarder människor? När jag [Paul Grundy] diskuterade om det här med min far, en kretstillsyningsman* vid den tiden, uttryckte han att Jehova kan läsa sig in i hjärtan och kommer att rädda de rättfärdiga, oavsett vilken religion de än har. Men det stämmer inte enligt med vad jag har samlat på mig från Sällskapet Vakttornets publikationer, och den påföljande efterforskningen som jag utförde för att kunna vidimera denna lära är källan bakom den här artikeln.

* Varje kretstillsyningsman besöker de omkring 20 församlingarna i kretsen, två gånger om året och samarbetar med varje församling i en vecka.  (https://www.jw.org/sv/bibliotek/b%C3%B6cker/jehovas-vilja/krets-tillsyningsm%C3%A4n/)  Sällskapet har kringresande * kretstillsyningsmän och områdestillsyningsmän. Områdestillsyningsmännen samordnar och organiserar stora sammankomster och samarbetar även ibland med kretstillsyningsmannen. Kretstillsyningsmannens uppgift är att resa runt i de olika församlingarna, bese deras verksamhet, hålla tal och ge “andlig uppmuntran”. De kringresande tillsyningsmännen får sina resor, bilar och fler nödvändigheter betalda av Sällskapet, men som tradition hos Jehovas Vittnen så förväntas medlemmarna i de lokala församlingarna att hålla sina hem öppna för tillsyningsmännen de dagar de befinner sig på orten.  (http://www.angelfire.com/ab3/jehova/)

Den här artikeln är uppdelad i följande avsnitt:

 • Historisk utveckling som visar när Vakttornets samfund började föra in det här konceptet.
 • Utdrag ur tidskriften Vakttornet som säger att enbart Jehovas vittnen kommer att överleva Harmageddon.
 • Varför den här läran är orättvis och ologisk.
 • Vakttornsbilder av Harmageddon

Ett konstant flöde av renodlade koncept och tydliga Vakttornsutdrag stadgar att frälsning vid tiden för Harmageddon hänger på att man är ett aktivt Jehovas vittne som låter förena sig och ingå i ett förbund med Sällskapet Vakttornets organisation.

”Jehovas röt hörs också genom Jesus, som leder församlingen genom ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Matt. 24:45) Vi måste ta allvarligt på den vägledning vi får, eftersom vårt eviga liv hänger på det. (Hebr. 5:9)” – Vakttornet, 15 augusti, 2014, sid. 21–25 (eng. & sve.)

Under de sista dagarna för den ”forntida värld” som gick under i den stora översvämningen var Noa en trogen ”rättfärdighetens förkunnare”. (2 Petrus 2:5) I dessa sista dagar för den nuvarande världsordningen gör Jehovas folk hans rättfärdiga normer kända och förkunnar de goda nyheterna om möjligheten att få överleva in i den nya världen. (2 Petrus 3:9–13) Alldeles som Noa och hans gudfruktiga familj bevarades vid liv i arken, så måste enskilda människor ha tro och lojalt ge sitt stöd åt den jordiska delen av Jehovas universella organisation för att få överleva.” – Vakttornet, 15 maj, 2006, sid. 21–25 (eng. & sve.)

”Är det förmätet av Jehovas vittnen att säga att det endast är de som har Guds stöd? Nej, lika lite som det var förmätet av israeliterna i Egypten att trots egyptiernas uppfattning påstå att de hade Guds stöd eller av de första kristna att påstå att det var de och inte anhängarna till judendomen som hade Guds stöd.” – Vakttornet, 1 juni, 2001, sid. 12–17 (eng. & sve.)

”På samma sätt brukar Jehova bara en organisation i dag till att utföra hans vilja. För att få evigt liv i det jordiska paradiset måste vi urskilja denna organisation och tjäna Gud som en del av den.” – Vakttornet, 15 februari, 1983, sid. 8–11 (eng.)  – Vakttornet, 15 juni 1983, sid. 8 (sve.)

Deras sätt att tillbe sägs vara det enda godtagbara när Gud söker efter de få som förtjänar evigt liv.

”Bibeln instämmer inte i den nutida uppfattningen att det finns många godtagbara sätt att tillbe Gud på. I Efesierna 4:5 heter det att det finns ”en enda Herre, en enda tro”. Jesus sade: ”Trång är den port och smal den väg som leder till liv, och få är de som finner den. … På grund av att Jehovas vittnen grundar alla sina trosuppfattningar, sina normer för uppförandet och sina organisatoriska förfaringssätt på Bibeln, ger deras tro på Bibeln som Guds ord dem den övertygelsen att de verkligen har sanningen. Deras ståndpunktstagande är således inte egocentriskt, …”  – Resonera med hjälp av Skrifterna [1985/1989], sid. 182 (sve.), sid. 203–204 (eng.)

Organisationen går i själva verket så långt som med att konstatera att det finns miljarder som står på tur för tillintetgörelse. 

”Det finns miljarder människor som inte känner Jehova. Många av dem utövar i okunnighet sådant som Guds ord visar är ont. Om de framhärdar på den kursen, kommer de att vara bland dem som förgås under den stora vedermödan.” – Vakttornet, 1 oktober 1993, sid. 19 (eng. & sve.)

Så sent som 2022 nämnde oktobervideon miljarder som dör. I en undervisningsdel angående att genomföra ett bibelstudium tog den studerande upp saken; ”Så ”Gud är kärlek,” men han kommer att döda miljarder.” Även om scenen var till för att demonstrera att man inte ska prata för mycket under ett bibelstudium, blev yttrandet varken förnekad eller besvarad.

De miljarder som blir massakrerade i Harmageddon kommer inte att få återuppstå; de sägs bli för evigt tillintetgjorda.

“Ja, invånarna i dessa städer som syndade så grovt blev för  evigttillintetgjorda, precis som de ondskefulla människor som tillintetgörs vid slutet av den nuvarande onda tingens  ordning kommer att bli.” – Vakttornet, 15 april, 1990, sidan 20 i svenska upplagan

“Flertalet människor som lever idag kommer förmodligen att vara vid liv när Harmageddon bryter ut, och det finns inga återuppståndelsehopp för de som blir utplånade då.”  – Tjänsten för Guds rike, mars, 1968, sidan 4, i engelska upplagan (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det är sällan som Sällskapet Vakttornets trossamfund kommer med dristiga yttranden av det slaget; förhållandevis framhäver man att människor som inte är Jehovas vittnen kommer att utplånas (med obetydlig regelbundenhet) utifrån ett flertal mer renodlade koncept. De utdrag som följer urskiljer det bakvända anspråket på att en persons efterföljande av bibeln inte är tillräckligt för att bli frälst. Inte heller tron på Jesu lösenoffer eller att man lever ett moraliskt liv. Enbart underkastelse för Jehovas Vakttornsorganisation leder till liv. Alla kristna (som inte är Jehovas vittnen) anses vara anhängare till den avfälliga kristendomen och går i samma riktning som leder till tillintetgörelse.

Vakttornsutveckling

Föreställ dig en sekund att Sällskapet Vakttornet inte är den sanna religionen. Som ett Jehovas vittne; skulle du i så fall tycka att det skulle vara rättvist att Gud kommer att förgöra dig, på grund av att omständigheter råkade leda till att du är med i fel religion? 

Skulle en kärleksfull gud planlägga för att utbringa över miljarder människor en våldsam och evig död? En gud som är villig att massakrera 7 miljarder människor är bestämt talat inte guden som Russell beskrev när han grundade Bibelforskarna. Russell lämnade presbyterianerna eftersom han inte kunde tro på orättvisan från en gud som är villig att förgöra större delen av mänskligheten. 

“Vi resonerade således att om Kristi tillkommelse skulle medföra ett slut på villkorlig dom och åvägabringa oåterkalleligt fördärv över nittionio av hundra av mänskligheten, då skulle man knappast kunna betrakta det som åstundat, icke heller skulle vi med vederbörlig anda kunna be, “Kom, Herre Jesus, Kom skyndsamt!”  – Bilaga till Sions Vakt – Torn och Förkunnare av Kristi Närvaro, 1 juli, 1879 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

På samma sätt kunde Russell inte heller acceptera frälsning för enbart adventister. 

“Russell skrev: ”Vi kände oss storligen bedröfvade öfver adventisternas villfarelse, hvilka väntade Kristus i köttet och lärde, att världen och allt hvad däri är [förutom adventisterna] skulle uppbrännas.””  – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sidan 45, i engelska och svenska utgåvan

Under Russells ledning [från 1879 till 1916] brukade Sällskapet Vakttornet lära ut att oavsett religion skulle de flesta människor överleva Harmageddon. Hans förståelse om ‘framtida villkorlig dom’ var att mänsklighetens massor skulle överleva Harmageddon och bli bildade på jorden av Kristus under tusenårsriket innan någon dom skulle utmätas. Återuppståndelsen gällde för alla som hade dött, däribland Adam. Emellertid, hävdar religionen som han grundade i nutid att ännu fler än “nittionio av hundra kommer att bli tillintetgjorda”. Globalt sett finns det bara 1 vittne för varje skara på 1000 individer på jorden. Därför innebär Vakttornsläran, baserat på aktuella statistiker, inte att 99 av 100 kommer att bli förgjorda, utan närmare sagt kommer Jehova att förgöra för evigt 99,9 av 100. 

Det var under Rutherfords ledarskap [från 1917 till 1942] som denna folkmordliga lära utvecklades, med inrättandet av det ‘oåterkalleliga fördärvets’ och ‘domsperiodernas’ läror. Konceptioner som Russell hade försökt undvika. I Vakttornet, år 1923, på sidorna 310–311 (eng.), visades det att prästerskap inte skulle bli räddat, år 1930, på sidorna 275–281 (i engelska tryckta upplagan) i Vakttornet, förelade Rutherford att folk som inte delade samma åsikt med honom, avfällingar*, skulle möta evig förintelse. Vakttornet år 1939, på sidan 170 (i engelska tryckta upplagan), påstod att de från föregående domens perioder, såsom Sodom och Gomorra inte skulle bli godkända för någon återuppståndelse; inte heller Adam eller Eva, Salomo eller de Skriftlärda och Fariséerna.

År 1941, när man talar om vikten av att bli döpt, sades det att evigt liv hänger på att man är ett ”vittne för Jehova Gud.”

”Därmed följer det att varje person som får den Allsmäktige Gudens godkännande och som får av honom liv evinnerligen, måste vara ett vittne för Jehova Gud.”  – Tröst [eng. Consolation], 17 september 1941, sid. 12 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Avfälling, avfällighet/apostasi – person som har övergett sin lära, tro eller dylikt. (https://www.synonymer.se/sv-syn/avf%C3%A4lling) Apostasi är att avfalla från något, i synnerhet en religion. En avfälling eller apostat är en person som antingen själv slutar bekänna sig till religionen i fråga eller ibland anklagas av en religions, ideologis, samhällsforms eller grupperings företrädare såsom varande “avfälling” i betydelsen “motstridig” eller “hotfull” mot grupperingens gemenskap, system och lära, såsom en dissident. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Apostasi)

Ledare som tillkom efteråt har inte försökt mjuka upp Rutherfords hårdföra inställning. Under den tredje presidentens ledarskap, Nathan Knorr, [från 1943 till 1977] publicerades det att 99,9 % skulle komma att dö, vilket var långt ifrån Russells ideologi som var kritiskt inställd gentemot den typen av elitiska och manipulativa påståenden som kom från religiösa ledare. 

“I fråga om människor på jorden, kommer det på Jehovas sida att vara alla de som är honom helt hängivna och som troget följer Jesus Kristus; jämfört med jordens miljarder är dessa verkligen få… 

…På Satans sida kommer resten av mänskligheten att stå, fler än 99,9 procent.” 

– Vakttornet, 15 oktober, 1958, sidan 614 i engelska upplagan (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Jehovas vittnen får ständigt tillsägelsen att om man lämnar organisationen kommer det att resultera i en evig död.

“…att du lämnar Jehovas organisation… skulle du inte bara förlora privilegiet att tjäna Jehova, utan också hoppet om att få leva i hans nya värld.”  – Vakttornet, Studieupplagan, juni, 2016, sidan 26–27 i svenska upplagan

“I en nära framtid skall den nuvarande generationen få uppleva den förutsagda “stora vedermöda” som skall medföra slutet för den nuvarande onda ordningen. (Matteus 24:21) När den tiden kommer, skall ingen av Jehovas tjänare, som är de enda som får överleva, sörja över de ondas tillintetgörelse. Istället skall de glädja sig, alldeles som Mose och hans folk gladde sig då Farao och hans här blev tillintetgjorda.” – Vakttornet, 1 oktober, 1977, sidan 451 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 1 juni 1977, sidan 345 i engelska tryckta upplagan

År 1986 blev vem som helst som satte sig upp emot att Gud kommer att förgöra miljontals (eller mer exakt miljarder) stämplad som en motståndare. 

“Somliga motståndare hävdar… att Gud är så barmhärtig att han säkert inte kommer att låta så många miljoner människor dö under den ”stora vedermödan”, …”  – Vakttornet, 15 mars, 1986, sidan 19, svenska och engelska tryckta upplagan

Sällskapet Vakttornet förutsäger att miljarder kommer att dö i Harmageddon. Om de låg sida vid sida skulle liken nå månen 7 gånger … och utökande.

Sällskapet Vakttornet nödgas klarlägga att åtskilliga inte kommer att flockas till organisationen vid början på den stora vedermödan. 

”Alla som vill överleva in i Guds nya rättfärdiga ordning behöver nu, så fort som möjligt, komma in i ett rätt förhållande till Jehova och hans jordiska organisation…   …Varför är det nu så bråttom med att komma till Jehovas sanna tillbedjan? Kan inte den som är uppriktig vänta till dess han verkligen får se Jehova verkställa sina domar och då snabbt komma över och ställa sig på hans sida? Även om detta kanske kan låta tilltalande för somliga, kan man då fråga sig om man då skulle ha tillräckligt lång tid på sig för att kunna bygga upp ett rätt förhållande till Jehova. Bibeln visar tydligt att svaret är: Nej!”  – Vakttornet, 15 maj, 1982, sidan 16 och 17 i svenska upplagan – Vakttornet, 15 november, 1981, sidorna 16 och 17 i engelska upplagan

Som en del av deras indoktrinering blir barn matade med målande avbildningar på slakten som de blir ledda till att tro på att Gud inom kort kommer att låta gå ut över medmänniskor. Det består av illustrationer i böcker som är särskilt framställda för barn som är Jehovas vittnen. Följande bild visar människor som flyr från Jesus’ pilar, deras ansikten är förvrängda av ren fasa och skräck, ur sidan 243 i den engelska tryckta utgåvan av barnboken Vi Lär Av Den Store Läraren; tryckt och utgiven av Sällskapet Vakttornet år 2003.

Lägg märke till i de följande två artiklarna hur ett vittne ska hantera frågan “Tror Jehovas vittnen att endast de kommer att bli räddade?” Att man säger att bara Jehovas vittnen kommer att överleva är något som ska undvikas. Det rekommenderas att man säger NEJ; trots att förklaringen som förs fram klart och tydligt visar att svaret i själva verket är ja. Efter att ha läst igenom hela paragrafen börjar det gå upp ett ljus för vad den egentliga meningen är. 

“Tror Jehovas vittnen att de är de enda som blir frälsta? Nej. Miljoner människor som har levt tidigare och som inte var Jehovas vittnen kommer att få möjlighet till räddning. Många som nu lever har ännu chansen att få ta ställning för sanning och rättfärdighet innan “den stora vedermödan” och de kommer då att få räddning.”  – Jehovas Vittnen, Vilka är de? Vad tror de på? [2002], sidan 29 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Tror Jehovas vittnen att det bara är de som kommer bli frälsta?

…Därför tror Jehovas vittnen att många som nu inte är Jehovas vittnen kommer att bli frälsta. Men i fråga om den kommande “stora vedermödan” och möjligheten att bli räddad vid liv genom denna väldiga sammandrabbning visar bibeln att människor måste vända sig till Gud nu och ta ståndpunkt på hans sida, om de önskar få hans beskydd. Jesus sade: “Alldeles som Noas dagar var, så skall Människosonens närvaro vara. …De tog ingen notis om något, förrän floden kom och sopade bort dem allesammans. – så skall Människosonens närvaro vara.” (Matteus 24:21, 37 – 39) Noa och hans familj blev emellertid frälsta genom syndafloden, därför att de tjänade Jehova Gud. Alla andra blev tillintetgjorda. Jesus sade att det är vad som kommer att hända under den kommande “stora vedermödan”, och Jehovas vittnen tror detta.”  Vakttornet, 15 oktober 1970, sidan 473 i svenska upplagan– Vakttornet, 15 april 1970, sidan 247 i engelska upplagan

Man måste ta i bemärkelse att somliga individuella vittnen har införlivat tanken om att frälsning inte är Jehovas vittnens uteslutande besittningsrätt. Min [Paul Grundy] far, en kretstillsyningsman, var en bland dessa. Andra stillar sitt samvete och sinne för rättvisa genom att säga att många kommer att flockas till Guds organisation precis före slutet. De följande utdragen visar att Sällskapet Vakttornet inte ger något understöd för sådana idéer, utan lär uttryckligen ut att endast dess egna anhängare kommer att räddas.

Utdrag och resonemang från Sällskapet Vakttornet

Förbindelse med Jehovas organisation

Det första resonemanget gäller att man behöver vara i förbindelse med Jehovas organisation. För att kunna urskilja vilken organisation det är, tydliggör följande utdrag att Samfundet som producerar Sällskapet Vakttornets litteratur är “Jehovas organisation”. 

“Men i Jehovas organisation är det inte nödvändigt att använda en stor mängd tid och kraft på forskning, eftersom det finns bröder i organisationen som har till uppgift att göra noggranna efterforskningar, att hjälpa dig som inte har så mycket tid till detta, och de sammanställer det utmärkta materialet i Vakttornet och andra av Sällskapets publikationer.”

– Vakttornet, 1 juni, 1967, sidan 338, engelska tryckta upplagan

– Vakttornet, 1 oktober, 1967, sidan 448, svenska tryckta upplagan

Att tillbe “Jehova”, och att ingå i förbindelse med Jehovas organisation – Sällskapet Vakttornet [eng. Watchtower Society] – framställs som oundgängligt för att kunna tillvinna sig frälsning. 

“Låt inte andras misstag försvaga din tro till den grad att du lämnar Jehovas organisation. I så fall skulle du inte bara förlora privilegiet att tjäna Jehova, utan också hoppet om att få leva i hans nya värld.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, juni, 2016, sidan 26–27 (sve.)

“…De anvisningar som vi kommer att få från Jehovas organisation då kanske inte verkar vara de mest logiska rent mänskligt sett. Men vi måste alla vara beredda att följa de anvisningarna, oavsett om vi håller med eller inte.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, 15 november, 2013, sidan 20 (sve. & eng.)

“Om vi slutar gå i tjänsten står vi inte längre på Jehovas sida. Eftersom det inte finns någon neutral mark, har vi i stället börjat följa Satan. (Matt. 12:30)” 

– Vakttornet, Studieupplagan, 15 juli, 2011, sidan 18 (sve. & eng.)

“Men Jehovas tjänare tillhör redan den enda organisation som kommer att överleva slutet för den här onda världsordningen” 

– Vakttornet, 15 december, 2007, sidan 14 (sve., eng.)

“Men om vi skulle dra oss undan Jehovas organisation, skulle det inte finnas något annat ställe att gå till för att få räddning och sann glädje.” 

– Vakttornet, 15 september, 1993, sidan 22–23 (sve., eng.)

Vägled undan för undan intresset hos dem som studerar Bibeln: Huvudsyftet med ett bibelstudium är att lära en person sanningen i Guds ord. Det bör också bygga upp uppskattning av Jehovas organisation hos honom och göra honom medveten om hur nödvändigt det är att bli en del av den

…Bibelstudiet varje vecka bör inbegripa sådan undervisning som kommer att hjälpa dem som studerar att uppskatta organisationen och att utnyttja det som gjorts för deras räddning. Ta några minuter varje vecka till att 

berätta eller beskriva något om organisationen och om hur den fungerar. Man kan hitta sådant som är bra att tala om i Vakttornet för 1 november 1984. Broschyrerna Jehovas vittnen i det tjugonde århundradet och Jehovas vittnen — utför enigt Guds vilja världen utöver tar upp viktiga sidor av organisationen och hur dessa kan vara till nytta för oss. Genom att vi låter dem som studerar Bibeln få se videon Jehovas vittnen — organisationen bakom namnet kan de med egna ögon se vad som uträttas.” 

– Tjänsten för Guds kungarike, april, 1993, sid. 3–4 (sve. & eng.)

“De måste inse att det är nödvändigt för deras frälsning att de identifierar sig med Jehovas organisation.” 

– Tjänsten för Guds kungarike, november, 1990, sidan 1 (sve. & eng.)

“Enbart de kristna vittnen för Jehova som framgångsrikt genomgår detta prov skall överleva och komma ut likt guld renat i eld för att användas av Gud i hans dyrbara nya ordning.” 

– Vakttornet, 15 februari, 1976, sidan 86–87 i svenska upplagan

– Vakttornet, 15 december, 1975, sidan 753 i engelska upplagan

“Vid detta skeende av människans angelägenheter, är det fullständigt omöjligt för någon som helst, erkänd kristen eller annorledes, att stå självständigt från den enda organisation som bär vittnesbörd världen över om Jehova, hans godhet och överlägsenhet i enlighet med den 145:e Psalmisten och, i själva verket, med hela Bibeln.” 

– Jehovas Vittnens Årsbok 1982, sidan 259 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Och även om vittnandet nu inbegriper en inbjudan att komma till Jehovas organisation för att få frälsning, kommer utan tvivel den tid då budskapet kommer att anta en hårdare ton, likt ett ”stort härskri”.” 

– Vakttornet, 15 maj, 1982, sidan 21, svenska tryckta upplagan

– Vakttornet, 15 november, 1981, sidan 21, engelska tryckta upplagan

“Oberoende av var vi bor på jorden, fortsätter Jehovas ord att tjäna som ett ljus och en lykta på vår stig med avseende på hur vi skall handla och tro. (Psalm 119:105) Men Jehova Gud har också låtit sin synliga organisation, sin ”trogne och omdömesgille slav” som utgörs av med anden smorda kristna, hjälpa de kristna i alla nationer att på ett rätt sätt förstå och i sitt liv tillämpa vad som sägs i bibeln. Om vi inte håller oss tätt intill denna kanal som Gud använder, kommer vi inte att kunna gå framåt på livets väg, hur mycket vi än läser bibeln.” 

– Vakttornet, 1 juli, 1982, sidan 21 i svenska tryckta upplagan

– Vakttornet, 1 december, 1981, sidan 27 i engelska upplagan

“Medlemmarna av den stora skaran ingår i den enda verkligt endräktiga multinationella organisationen på jorden i våra dagar…

… De ropar inte att de har den heliga anden att tacka för sin frälsning, för de tjänar inte en treenig gud. I drygt 200 länder och territorier runt jorden anropar de enstämmigt Jehovas namn, när de talar sanningens enda rena språk. (Sefanja 3:9, NW) Som sig bör ger de offentligt till känna att deras frälsning kommer från Jehova, frälsningens Gud, genom Jesus Kristus, hans främste förmedlare av frälsning. — Psalm 3:9 (8); Hebréerna 2:10. Den moderna tekniken har hjälpt den endräktiga stora skaran att få sin höga röst att ljuda ännu högre. Ingen annan religiös grupp på jorden har behov av att publicera bibelstudiehjälpredor på mer än 200 språk, eftersom ingen annan grupp är intresserad av att nå alla världens människor med ett gemensamt budskap.” 

– Uppenbarelsens Storslagna Höjdpunkt Är Nära! [1988/2006], sidan 122–123 i svenska och engelska utgåvan

För att kunna bli ansedd som ett Jehovas vittne och en del av organisationen krävs det att man utför rapportering som en aktiv förkunnare. 

“Allteftersom denna andliga krigföring gick framåt, blev de som tjänade tillsammans med Guds organisation vederkvickta av att ljuset och den bibliska förståelsen ökade alltmer, och deras antal växte och blev så stort att det år 1938 var 50,769 som rapporterade tjänst för Riket under en internationell vittnesbördsperiod.” 

– Vakttornet, 1 april, 1984, sidan 11 i svenska upplagan

– Vakttornet, 1 januari, 1984, sidan 11 i engelska upplagan

Kravet att vara en ”förkunnare” för att räknas som en av Jehovas vittnen visas i juridiska dokument, såsom beskrivs i följande brittiska dokument från november 2020 angående röstning för församlingens stadgar.

Meddelande till extramöte

…………………. församling av Jehovas vittnen

(”Församlingen”)

25 november, 2020

Ett specialmöte för församlingens döpta vuxna förkunnare kommer att hållas den 9 december 2020, efter avslutningen på mötet i mitten av veckan. Detta meddelande till alla församlingens döpta vuxna förkunnare skickas antingen via e-post eller post.

Artikel I – medlemmar

1.1. Medlemskvalifikationer. 

Personer som är berättigade till samfundsmedlemskap är endast de som är helt hängivna åt den allsmäktige Guden, Jehova, döpt som ett av Jehovas vittnen, och är helt i harmoni med de doktriner och organisatoriska arrangemang som fastställts av Jehovas vittnens ecklesiastiska styrande krets, och som rapporterar missionärsaktivitet till Jehovas vittnens engelska församling, ………………………………… (häri “församlingen”).” (Hittade ingen svensk motsvarighet av brevet, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det relaterade ”Förbindelse och stadgar” är ännu tydligare med att för att man ska kunna betraktas som en församlingsmedlem krävs det att man ”rapporterar missionärsverksamhet till församlingen”.

”Artikel VI – medlemmar

Medlemmarna i församlingen ska vara individer som är helt hängivna åt den allsmäktige Guden, Jehova, döpt som ett av Jehovas vittnen, och är helt i harmoni med de doktriner och organisatoriska arrangemang som fastställts av den styrande kretsen, och rapporterar missionärsverksamhet till församlingen. Den som uppfyller dessa krav och som är minst 18 år kommer utses till röstberättigad medlem i församlingen.” (Hittade ingen svensk motsvarighet av brevet, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Närvaro vid minneshögtider eller vanliga mötesdeltaganden är inte tillräckligt för någon att kännetecknas som ett Jehovas vittne. 

“Vidare visar antalet närvarande vid åminnelsen av Jesu Kristi död förra året att omkring tio miljoner som inte är Jehovas vittnen var tillräckligt intresserade av de goda nyheterna för att vara närvarande vid den här viktiga högtiden.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, 15 januari, 2008, sidan 13 (sve., & eng.)

Genom nyttjandet av väldigt specifika statistiker lämnar Sällskapet Vakttornet ingenting över åt något tvivel om att man bara betraktas som ett Jehovas vittne och en del av Jehovas organisation och värdig frälsning ifall man avlämnar inrapportering om sin egen predikan till organisationen och närvarar vid möten vid dess Rikets salar. Den följande siffran på sju miljoner grundar sig på antalet förkunnare året 2007. På liknande sätt hade Jehovas vittnen ett antal på 69 000 församlingar år 1993.

“De som kommer att utgöra kärnan till den ”nya jorden”, ett nytt jordiskt samhälle av rättsinniga människor, håller på att församlas under dessa sista dagar. De uppgår redan till närmare sju miljoner i åtminstone 235 länder och områden, och de är organiserade i omkring 100 000 församlingar. Dessa miljoner har lärt sig Jehovas rättfärdiga och rättvisa vägar, och följden har blivit att de världen över erfar en endräkt som grundar sig på kristen kärlek. Deras endräkt är den mest framträdande och varaktiga i människans historia, och den överträffar allt som Satans undersåtar kan få uppleva.” 

– Vakttornet, 15 augusti, 2007, sidan 26 (sve., & eng.)

“I våra dagar är den världsomfattande kristna församlingen Guds ”hus” och ”en pelare och ett stöd för sanningen”. (1 Tim. 3:15) Alla anordningar för räddning görs tillgängliga genom denna kanal. Därför är det till den som ”alla nationerna [skall] strömma”, om de vill åtnjuta de välsignelser som är utlovade under Guds kungarikes styre. — Jes. 2:2.

Detta ”hus” består av omkring 70,000 församlingar i 229 länder. … 

…Det är viktigt att människor ”närmar” sig Gud genom att alltmer närma sig hans organisation.” 

– Tjänsten för Guds Kungarike, december, 1993, sidan 3 (sve.) 

– Tjänsten för Guds Kungarike, april, 1993, sidan 3 (eng.)

Barn

Barn ser man som att vara delaktiga i sina föräldrars synder, så barn kommer att dö i Harmageddon om deras föräldrar anses vara oförtjänta av frälsning. 

Vad kommer att hända de små barnen vid Harmageddon? 

Bibeln ger inte något direkt svar på den frågan, och vi kan inte döma i den saken, men Bibeln visar att Gud betraktar de små barnen till sanna kristna som ”heliga”. (1 Kor. 7:14) Den visar också att när Gud i forna tider tillintetgjorde de onda, tillintetgjorde han också deras små barn.” 

– Resonera med hjälp av Skrifterna [1985], sidan 137–138 i svenska utgåvan, sidan 47–48 i engelska utgåvan

“Föräldrarnas handlingssätt inverkar på deras barns öde, och föräldrar har blivit varnade och underrättade om att deras missgärning kommer att hemsökas på barnen intill den tredje och fjärde generationen. (2 Mos. 20:5, 6) Föräldrar får befallning att undervisa sina barn om Guds väg, och om i dessa yttersta dagar föräldrar vägrar att rätta sig efter den gudomliga undervisningen och varningen, drager de förstöring över sig själva och sina små barn vid Harmageddon. (5 Mos. 6:6, 7; Ef. 6:4) Gud kan i full överensstämmelse med rättvisans krav låta sådana barn förbli döda, ty som Hesekiel visade, dör alla i sin ogudaktighet.” 

– Vakttornet, 15 februari, 1951, sid. 94 i svenska tryckta upplagan

– Vakttornet, 15 november, 1950, sid. 463 i engelska tryckta upplagan

“Av alla tecken att döma hastar den nuvarande tingens ordning mot sin slutuppgörelse med rättvisans Gud i Harmageddon. Föräldrar och barn som inte skaffar sig ett ”tecken på pannan”, dvs. fullgod uppskattning av Guds moraliska måttstock, kan vara säkra på att få lida. Föräldrarna kommer att hållas ansvariga för sina barn, och barnen kommer att lida därför att deras föräldrar har varit försumliga.” 

– Vakttornet, 15 juni, 1968, sidan 272 i svenska tryckta upplagan

– Vakttornet, 1 februari, 1968, sidorna 83–84 i engelska tryckta upplagan

Tror Jehovas vittnen verkligen att Jehova kommer att övervaka mordet på oskyldiga barn i Harmageddon? Följande är en kommentar som en vän till mig fick efter att ha bett hans föräldrar att träffa sina barnbarn.

“Jag ska berätta sanningen för dig, du vet hur mycket jag älskar små bebisar, men din pappa och jag är inte alls intresserade av att lära känna dina barn. Vi vill inte lära känna dem bara för att ha att se Jehova Gud förgöra dem snart vid Harmagedon. Det skulle bara krossa våra hjärtan. Du vet vad du behöver göra om du vill att de ska överleva.”

Detta är en kommentar som jag har sett många gånger, och är den råa sanningen om vad Jehovas vittnen tror, även om de kommer att säga något annat när de frågas av allmänheten.

Predikan

Föregående citat visade att predikan krävs för att kunna bli betraktad som ett Jehovas vittne. Sällskapet Vakttornet har konstaterat ännu mer rakt på sak om att ens egen predikan är ett krav för att få bli frälst. 

– Tjänsten för Guds Kungarike, juni 2012, sidan 1 (sve. & eng.)

“Att frambära detta vittnesbörd om Guds rike till alla nationer, innan världens ände  kommer i striden vid Harmageddon, det är en del av vårt åliggande såsom vittnen för Jehova. …Endast de som predikar Guds rike kan förvänta sig att bli beskyddade under denna världens ände och att få leva igenom Harmageddon in i den nya världen.” 

– Från Det Förlorade Paradiset Till Det Återvunna Paradiset (1958/1961), sidan 248–249 (eng. & sve.)

Förbindelse med de 144 000

Frälsning kommer genom förbindelsen med och efterföljandet av den “lilla flocken”, “kvarlevan av de 144 000”, “de Smorda”, “Andliga Israeliter”, den “trogne och omdömesgille slaven”, eller ännu viktigare i dessa tider, “den styrande kretsen”. De här orden hänsyftar bara på det lilla antalet Jehovas vittnen som är delaktiga i mottagandet av emblemen vid den årliga minneshögtiden eller åminnelsen av Jesu död.

“När Daniel profeterade om ändens tid sa han att “de som har insikt”, dvs. de smorda, skulle föra “de många till rättfärdighet”. (Läs Daniel 12:3) Hur har de smorda gjort det? Genom sitt prediko- och undervisningsarbete har de hjälpt miljontals “andra får” att få en rättfärdig ställning inför Jehova.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, juli, 2016, sidan 23 (eng. & sve.)

“Han beskriver i stället vilken inställning de bildliga fåren har till hans bröder. Jesus kallar fåren ”rättfärdiga” eftersom de ser de smorda som hans bröder och är lojala mot dem i de här kritiska sista dagarna… 

…Dessutom visar liknelsen om fåren och getterna att de smorda skulle få hjälp. Så bland det bästa fåren kan göra för att hjälpa Kristus bröder är att understödja predikoarbetet.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, 15 mars, 2015, sidan 27 (eng. & sve.)

“Även om den ständigt växande stora skaran inte har det himmelska hoppet, är de stolta över att få vara förenade med dem som har det. De har anslutit sig till Guds Israel. Därför ingår de i det folk som Jehova kallar ”mitt folk”.” 

– Vakttornet, Studieupplagan, 15 mars, 2010, sidan 28 (sve. & eng.)

“Den trogne slaven är den kanal som Jesus använder för att ge sina sanna efterföljare andlig mat nu i ändens tid. Det är helt nödvändigt att vi kan identifiera den slaven. Vi är beroende av den kanalen för att kunna vara andligt friska och ha ett gott förhållande till Gud.” 

– Vakttornet, 15 juli, 2013, sidan 20 (sve. & eng.)

“Vi måste lyda den trogne och förståndige tjänaren för att få Jehovas godkännande.” 

– Vakttornet, Förenklade engelska upplagan, 15 juli, 2011, sidan 24 (eng.)

“… nu under de sista dagarna skulle finnas ”en stor skara” ur alla nationer som inte skulle behöva dö, utan ha utsikten att få leva för evigt på jorden. Tillhör du den skaran?…

…Den stora skaran stöder den lilla grupp som har ett himmelskt hopp och som tar ledningen i predikoarbetet.” 

– Tillbe Den Ende Sanne Guden (2002/2003), sidan 120 och 122, i engelska och svenska utgåvan

“Men vad måste de göra för att få överleva den våldsamma tillintetgörelsen av Satans gamla värld och träda in i den utlovade nya världen under den större Josua, Jesus Kristus? (2 Petrus 3:13) De måste hålla sig i linje med de organisatoriska anordningar som görs av kärnan av Jehovas synliga organisation — den smorda kvarlevan.” 

– Vakttornet, 1 september, 1989, sidan 15 (eng. & sve.)

“Guds folks synliga församling har alltså något att göra med föranstaltningen för frälsning i vår tid. Ja, den har en viktig uppgift i förbindelse med denna föranstaltning. Varje församling utgör en liten del av Guds folk. Vi kan inte hålla oss utanför Guds folks organisation, avskilda från den, om vi önskar få Jehovas beskydd. Jehovas ande och hans änglar verkar allesammans för att åstadkomma endräkt i tanke, uppsåt och handling. Det finns alltså ett väsentligt samband mellan Jehovas beskydd i den motbildliga fristaden och hans synliga församling av andliga israeliter, över vilken den ”trogne och omdömesgille slaven” övar tillsyn.” 

– Vakttornet,1 januari, 1968, sidorna 10–11 i svenska tryckta upplagan

– Vakttornet, 15 augusti, 1967, sidan 499 i engelska tryckta upplagan

De i Babylon kommer att utplånas

Vem som helst som är med i någon annan religion, inklusive kristendomen, är en del av det Stora Babylon, och kommer inte att överleva utan “vara delaktiga i hennes synder”.

“Men det finns mer som gäller Guds dom över det stora Babylon. Dess slutliga tillintetgörelse skall snart komma. (Uppenbarelseboken 18:21) Det är av goda skäl som Bibeln uppmanar människor överallt: ”Gå ut från henne [det stora Babylon], … för att ni inte skall vara delaktiga med henne i hennes synder.” (Uppenbarelseboken 18:4, 5) Hur kan vi gå ut från det stora Babylon? Vi måste göra mer än att klippa av alla band med falsk religion. Babyloniskt inflytande finns i många populära högtider och sedvänjor, i världens efterlåtna inställning till sex, i det ökande intresset för underhållning som innehåller spiritism och i mycket annat. För att vi skall kunna vara ständigt vaksamma är det viktigt att vi både genom våra handlingar och genom vår hjärteinställning visar att vi helt och hållet har avskilt oss från det stora Babylon.” – Vakttornet, 1 oktober, 2005, sidan 24 (eng. & sve.)

“Men Jehova förgör inte människor slumpmässigt. Några kommer att bli räddade. I Habackuk 3:13 sägs det: ”Du drog ut till ditt folks räddning, för att rädda din smorde.” Ja, Jehova kommer att rädda sina trogna smorda tjänare, och då är krossandet av det stora Babylon, dvs. världsväldet av falsk religion, fullbordat. Men nu i vår tid försöker nationerna utplåna den rena tillbedjan. Och snart kommer Gog i Magogs styrkor att anfalla Jehovas tjänare.” 

– Vakttornet, 1 februari, 2000, sidan 22 (eng. & sve.)

“Frälsningens trånga dörr står öppen för alla. Men de ”många” tycker inte om att kämpa för att komma in. Vad är några av de faktorer som gör att det krävs kraftig ansträngning för att gå igenom den trånga dörren? Först måste en person få exakt kunskap om bibelns sanning och lära känna Jehova Gud och Kristus Jesus. (Johannes 17:3) Detta innebär att upphöra med traditioner och sedvänjor som tillhör denna världens religioner, kristenhetens religioner inbegripna. Det kräver att man gör Guds vilja, som Jesus gjorde medan han var här på jorden. (1 Petrus 2:21) Som en överlämnad döpt kristen måste man också sky världens materialism, omoraliskhet och orenhet.” 

– Vakttornet, 15 januari, 1986, sidan 12 (sve. & eng.)

“…verkställandet av Guds dom över den avfälliga kristenheten och resten av Satans värld är utan tvivel överhängande.” 

– Vakttornet, 1 oktober, 1984, sidan 11 (sve. & eng.)

“Låt oss inse att kristenheten är dömd, tillsammans med allt det övriga av det stora Babylon. Den har vägrat att ångra sitt i religiöst avseende omoraliska eller äktenskapsbrytande handlingssätt och sin vänskap med denna världen. (Jak. 4:4) Den är lik det övriga av den ogudaktiga världen, också sedan Jehovas kristna vittnen tydligt har förkunnat Guds nära förestående dom för den.” 

– Vakttornet, 15 december, 1975, sidan 755 i engelska tryckta upplagan

– Vakttornet, 15 februari, 1976, sidan 88 i svenska tryckta upplagan

Revelation Its Grand Climax At Hand! p.233

Getterna kommer att utplånas

Sällskapet Vakttornet gör en tydlig skillnad mellan två grupper vid Harmageddon, de ”andra fåren” och ”getterna”. Vakttornet, september 2022, sidan 17 definierar de andra fåren som ”Människor som tillber Jehova i dag och som har hoppet att få leva på jorden.”

– Vakttornet, Studieupplagan, september 2022, sidan 16 (eng. & sve.)

“Djävulen står inte på Jesu sida, och dessa getlika människor, som inte gör något för att hjälpa den regerande konungen Jesus Kristus, är emot honom och står följaktligen på djävulens sida. Det finns ingen neutral sida vid tiden för Kristi närvaro eller parousia.

Dessa ”getter” har blivit förbannade, precis som Satan, djävulen, och hans demonänglar. Följaktligen förtjänar de samma eviga framtid som djävulen och hans änglar…” 

– Guds tusenåriga rike har kommit nära (1973/1974), sidan 284–285, 286 (sve. & eng.)

“I liknelsen om fåren och getterna framträder Människosonen likaså och skiljer som en domare människor på grundval av det de har gjort och inte gjort i det flydda. Jesus sade inte något om att människor som länge visat getlika egenskaper plötsligt skulle vända om och bli som får. Han kommer för att döma människor på grund av det som de redan har visat sig vara.” 

– Vakttornet, 15 februari, 1997, sidan 29 i engelska och svenska tryckta upplagan

Noas ark representerar organisationen

Sällskapet Vakttornet lär ut att för över bara 4000 år sedan kom det en global översvämning, som täckte toppen på vartenda berg med vatten. Allt mänskligt och djuriskt liv dog förutom de som fanns inuti arken. Noas räddning inuti arken representerar att man genomgår dop för att bli en del av Jehovas organisation och att bli en del av Jehovas organisation är lika viktigt och viktigt i nutid för överlevnad som det var att vara inuti arken under Noas dagar. 

“Tro inte att det finns många olika vägar som du kan följa för att vinna liv i Guds nya ordning. Det finns bara en. Det var bara en ark som kom igenom den stora översvämningen, inte flera båtar. Och det kommer bara att vara en organisation — Guds synliga organisation — som överlever den snabbt annalkande ”stora vedermödan”. Det är helt enkelt inte sant att alla religioner leder till samma mål. (Matteus 7:21—23; 24:21) Du måste tillhöra Jehovas organisation och göra Guds vilja för att få hans välsignelse, evigt liv.” 

– Du Kan Få Leva För Evigt I Paradiset På Jorden (1982), sidan 255 i engelska och svenska utgåvan

“Och precis som Jehova bevarade Noa igenom den stora översvämningen kommer han att rädda sina lojala döpta tjänare när den här onda världen tillintetgörs. (Markus 13:10; Uppenbarelseboken 7:9, 10) Det här visar hur viktigt överlämnandet och dopet är. Det är inget man bara kan skjuta framför sig, för då äventyrar man sina utsikter till evigt liv.” 

– Vakttornet, Studieupplaga, mars, 2018, sidan 3 (sve. & eng.)

“Alla som blir sanna kristna måste döpas med detta ”enda dop”. De blir vid dopet kristna vittnen för Jehova, ordinerade Ordets förkunnare. (Efesierna 4:5; 2 Korinthierna 6:3, 4) Detta dop har stort värde i Guds ögon när det gäller att ge räddning. Det riktade aposteln Petrus uppmärksamheten på sedan han nämnt hur Noa byggde en ark som bevarade honom och hans familj genom den stora översvämningen. Han skrev: ”Det som svarar mot detta räddar nu också er, nämligen dop (inte bortläggandet av köttets orenhet, utan den till Gud framställda begäran om ett gott samvete), genom Jesu Kristi uppståndelse.” (1 Petrus 3:21)” 

– Tillbe Den Ende Sanne Guden [2002/2003], sidorna 115–116 (sve. & eng.)

“Från denna historiska förhandsvisning av Harmageddon säger bibeln: ‘För alldeles som Noas dagar var, så kommer Människosonens närvaro att vara. För såsom de var i de dagarna före den stora översvämningen, då man åt och drack, män gifte sig och kvinnor blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de tog ingen notis förrän den stora översvämningen kom och ryckte bort dem alla, så kommer Människosonens närvaro att vara.’ 

Så omständigheterna som rör slutet på vår världsordning vid Harmageddon kommer att vara i likhet med deras som var dithörande med forntida syndafloden. Det kommer att vara: (1) Planeten jorden och dess djurliv kommer att överleva; (2) våran tids betydelse missas av de flesta genom deras upptagenhet med de vanliga livsprocesserna; (3) huvuddelen av mänskligheten tar ingen notis om den gudomliga varningen om Harmageddon; (4) följaktligen kommer huvuddelen av mänskligheten att bli utplånad vid Harmageddon; och (5) endast en liten del av mänskligheten kommer att finna Guds ynnest och överleva “Gud den allsmäktiges stora dag av krig”.”

– Från Kurukshetra Till Harmageddon – Och Din Överlevnad [1982], sidan 17–19 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av broschyren, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“För att säkerställa sin frälsning måste Noa och hans familj utöva tro. Detta innebar att de måste följa de anvisningar och den vägledning Guds heliga ande gav. Under den stora vedermödan kommer det att vara precis lika viktigt att vi följer den heliga andens ledning och att vi lyder de anvisningar som Jehova ger genom sin organisation.” 

– Vakttornet, 15 september, 1991, sidan 17 (eng. & sve.)

Ur boken Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden, sid. 192 (eng & sve.)

Borde någon frukta för att Noas översvämning förevisar att huvuddelen av människor kommer att dö i Harmageddon? Så som det talas om i artikeln Noas Globala Översvämning (https://www.jwfacts.com/watchtower/flood-noah-global.php) inträffade aldrig en sådan översvämning, vilket är något som har bestyrkts med många bevislinjer. Sällskapet Vakttornets tolkning av en global översvämning är inkorrekt, och används därefter till att skrämma folk till att gå med i den organisationen. När Petrus talar om att Syndafloden representerar dop, då specificerade han säkerligen inte som ett Jehovas vittne, utan snarare som en av Jesu följare.

Ordet Jehova är nödvändigt

Tillbedjan av i synnerhet Jehova Gud och användningen av ordet Jehova är väsentligt för frälsning. 

Vakttornet, 1 maj, 2015, sidan 8 (sve. & eng.)

“Lika fruktansvärda händelser väntar nu, när hela den nuvarande världsordningen skall tillintetgöras av Jehova. Men det går att undkomma. Profetian 

fortsätter: ”Det skall ske att var och en som anropar Jehovas namn tryggt skall komma undan; ty på berget Sion och i Jerusalem kommer de undkomna att visa sig vara, alldeles som Jehova har sagt, och bland de överlevande, som Jehova kallar.” (Joel 2:32) Jehovas vittnen är verkligen tacksamma för att de känner Jehovas namn, och de litar fullständigt på att han kommer att rädda dem när de anropar honom.” 

– Vakttornet, 1 maj, 1998, sidan 18–19 (sve. & eng.)

Det här skulle kunna framstå som rimligt när man läser skriftcitat ur Nya Världens Översättning, men genom att ha fått kännedomen om att ordet Jehova aldrig förekommer i Nya Testamentet och har blivit ouppriktigt tillagd i Nya Världens Översättning, kan detta resonemang beses som falskt. (Se https://www.jwfacts.com/watchtower/jehovah-new-testament.php)

Harmageddon

Harmageddon beskrivs som Jehovas krig mot mänsklighetens värld, i vilket miljarder kommer att dö, med Jehovas vittnen som ensamma överlever. 

Vakttornet, juni, 2017, sidan 16 (sve. & eng.)

Upplagan av Vakttornet från år 2017 ovan säger att “en stor skara” kommer att överleva Harmageddon. Den stora skaran syftar uteslutande på Jehovas vittnen. Till exempel, går studieupplagan av Vakttornet från januari 2008; “De som räknas värdiga att bli vägledda till källor med livets vatten” in på djupa detaljer som klarlägger att denna skara är en del av Jehovas vittnens församling.

Vakttornsartikeln från februari år 2012; “Sanningen om Harmageddon” säger på sidan 7 (eng. & sve.) att “Kriget vid Harmageddon resulterar i att miljoner människors liv räddas.” Sidan 6 (sve. & eng.) säger ouppriktigt att “Angreppet kommer att leda till döden för miljoner människor när Gud tillintetgör angriparna.Ifall miljoner människor kommer att bli räddade, då vore det ärligt att tillkännage sin lära om att miljarder, och inte miljoner, kommer att dö.

Medan dagens artiklar presenterar denna lära i ett mer positivare ljus om de miljontals som kommer att överleva, var äldre tryckalster från Sällskapet ganska öppna med att presentera den resulterande följdsatsen att det kommer att finnas miljarder människor som dör. År 1955 var jordens befolkning 2,5 miljarder i antalet. 

– Ni kan få överleva Harmageddon in i Guds nya värld [1955], sidorna 342–343 (sve.)

“Ja, nu när vi står ansikte mot ansikte med Harmageddon, måste vi med allvar besinna att millioner, ja, rentav milliarder, liv inom kort snabbt och definitivt kommer att ändas, varvid de som en gång ägde detta liv kommer att försättas utanför våra kärleksyttringars räckvidd.”

– Vakttornet, 1 april, 1965, sidan 212 i engelska tryckta upplagan 

– Vakttornet, 15 augusti, 1965, sidan 379 i svenska tryckta upplagan

“Vad detta innebär för oss i dag är att de som nu lever, i denna tid av dom, och som av en eller annan orsak underlåter att taga ståndpunkt för Jehova och följaktligen blir dräpta av honom i striden vid Harmageddon inte kommer att bevaras i hans minne för att få uppstå. Att denna klass kommer att omfatta flertalet av de människor som nu lever på jorden visas av Jeremia 25:33: ”De som bliva slagna av HERREN på den tiden skola ligga strödda från jordens ena ända till den andra; man skall icke hålla dödsklagan efter dem eller samla dem tillhopa och begrava dem, utan de skola bliva gödsel på marken.” 

– Vakttornet, 15 juli, 1951, sidan 446 i engelska tryckta upplagan 

– Vakttornet, 1 november, 1951, sidan 503 i svenska tryckta upplagan

Vakttornet, 15 februari, 2014, sidan 8 (sve. & eng.)

Med tanke på att Jehovas vittnen förmodligen är religionen som är mest känd för att använda sig av rädsla inför Harmageddon för att motivera dess anhängare, så är det ironiskt att Vakttornsartikeln från 1 februari, 2012, på sidan 3, börjar med att säga “Trots att ordet förekommer bara en enda gång i Bibeln används det ofta i nyhetsmedia och av religiösa ledare.… “sanningen om Harmageddon kan befria oss från onödig fruktan…”. Detta är själva upplagan som fortsätter säga att de enda överlevarna av Harmageddon kommer att vara de miljoner som tillhör brödraskapet med Jehovas vittnen.

Borde folk leva i rädsla för Harmageddon? Reflektera på vad denna rysliga troslära grundar sig på. Harmageddon, nämns bara en gång i bibeln i Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 16. I denna vision, beskrivs Harmageddon som ett krig vid den bokstavliga platsen Megiddo. Det är med stor fantasi som Sällskapet Vakttornets ledare har vidgat detta till att vara ett globalt krig mellan Gud och mänskligheten vari miljarder människor dör, och lämnar efter sig en handfull skara anhängare till Vakttornets organisation. Detta har kommit en lång väg ifrån organisationens ursprungliga lära om att Harmageddon började år 1874 som en period av samhällsomvälvning. (Se Sions Vakt Torn, 15 januari, 1892, sidan 23, engelska tryckta upplagan) Om man tänker på den stora variationen på förklaringar som denna religion har kunnat förklara detta enstaka skriftställe med, då bör det inte inbringa någon tilltro till deras aktuella tolkning.

Är den här läran rättvis?

Jesus föddes i mellanöstern, där kristendomen grundades. Sällskapet Vakttornet å andra sidan är en amerikansk religion, grundad i Amerika, med huvudkontor i Amerika, med en till övervägande del vit hannkönad styrande krets. Dess framställningar av Harmageddon innefattar amerikanska soldater, som fastställs genom deras kamouflage och M16 automatgevär.

Vakttornet, oktober 2019, omslag

Det finns 12 klassiska världsreligioner och över 34,000 kristna sekter. [1]Religiösa ledare säger vanligtvis att frälsning kräver att man följer deras särskilda gud. Extremistgrupper går ännu längre och insisterar på att tillhörigheten av deras särskilda sekt är ett krav för att bli frälst. Är detta en rättvis slutledning?

Religionen som en person tillhör är så överväldigande kopplad till omständigheten kring en persons egen födelse.

“Vilken religion som en människa kommer ha är en historisk slump, lika mycket som vilket språk han kommer tala.” 

– George Santayana ‘Life of Reason’ – Volume ‘Reason in Religion’, sidan 5 (eng.)

“Är det inte ett anmärkningsvärt sammanträffande att nästan alla har samma religion som sina föräldrar? Och alltid händer det att just den bara råkar vara den rätta religionen.” 

– Richard Dawkins

Om du är en anhängare till Sällskapet Vakttornet, föreställ dig då ett tag att Jehovas vittnen inte representerar den sanna religionen. Skulle du då tycka att det vore rättvist att Gud skulle förgöra dig för att du är med i den felaktiga religionen? Så som Sällskapet Vakttornet avskräcker från att aktivt undersöka andra trosuppfattningar, skulle det i så fall vara rättvist att du inom kort kommer att dö för att du inte finner den rätta?

Är det tonåriga Jehovas vittnet som lyssnar på omoralisk “pop” musik mer rättfärdig än Baptistmissionerandet i Indonesien? Borde den nepalesiska munken, som har isolerat sig från världen och bibeln bli utplånad för att han levde ett liv i återhållsamhet som han verkligen trodde på och blev indoktrinerad till att förstå var tillvägagångssättet att uppnå enighet med gud genom?

En erfarenhet från ett Jehovas vittne som hade blivit ivägskickad till Kina som delaktig i Vakttornets förkunnartjänst markerar precis hur osunt det är att tro på att andra kulturers människor är värdiga att utplånas. 

“Förr eller senare, i våra studiesessioner, kom mina studerande och jag till avsnittet i boken med kapitlet om Harmageddon – med dess tvåsidiga illustration på eld som faller ifrån himlen och folk som dör, och faller ned i den uppslukande jorden. När jag började med att förklara de här sakerna, på ett nytt språk, på en ny plats, började jag höra vad det var för något jag sade, för första gången: “Så eftersom du föddes här, och för att jag föddes in i min värld, kommer Gud att döda er och er familj och vänner och samhöriga, men inte mig. Eftersom ni blev bildade på ett annat sätt, i en annan kultur, och därmed har en annan förklaring för livet, för andlighet, för godhet, för mening, kommer ni att dö, och jag att leva. Eftersom jag blev skolad, veckan in och veckan ut, ända sedan jag var fem, gick allt detta ihop helt och hållet. Och det blev inte ni.” (Öppna boken till dubbelvikningen på Harmageddon.)
Jag började känna mig generad.”
För resten av Amber Scorahs erfarenhet, se believermag.com (Februari 2013)

När en religion lär ut fullständig sanning, kan det tyckas logiskt att vem som helst som inte tror på denna sanning tillber falskhet. Vem som helst som inte tillber Jehova tillber Satan, och förtjänar därför att bli tillintetgjord. Detta skulle bara vara rättvist om denna sanning var konsekvent och (lätt-)tillgänglig. Om sanningen är enkel att förstå och Gud drar till sig sina får, då skulle det inte finnas någon ursäkt för att inte följa den. Bristen i det här resonemanget är att ingen organisation lär ut fullständig sanning. Jehovas vittnen lär säkerligen inte ut det. Under dess korta 140-åriga historias [fr.o.m. år 2019] lopp har Sällskapet Vakttornet ändrat dess läror i så väsentlig omfattning att de inte har någon rätt att komma med anspråk på någon unik förmåga att förstå sanning. Det är ologiskt att konstatera att Gud ska ha givit Russell de många felaktiga lärorna som Vakttornets sällskap senare blev tvungna till att förkasta.

På bibelns tid markerade Gud vilka han använde sig utav genom kraftfulla tecken. Han talade direkt med Abraham och uträttade mäktiga mirakel genom Mose. Första århundradets kristna bevittnade Gud personligen på godkännande av hans son och beskådade hur Jesus botade de sjuka och uppväckte de döda. Apostlarna och andra kristna fortsatte med att uppvisa liknande kraftfulla verk. Jehovas vittnen har aldrig framställt något som helst kraftfullt tecken som hjälp för att kunna urskilja deras organisation som godkänd idag.

Problemet med att säga att frälsning beror på tillhörigheten av en enstaka, liten organisation är verkligheten bevisar att Sällskapet Vakttornet inte är tillgänglig för en stor del av världen. En stor del av världen har inte ens tillgång till bibeln.

Den följande kartan visar att över hälften av världen inte är kristet, och chansen att råka vara ett Jehovas vittne beror i stort sett på om man lever i ett land som erövrades av eller konverterades till kristendomen under de senaste 2000 åren. 

I länderna som är blåfärgade är kristendomen den dominerande religionen. I de grönfärgade länderna är islam den dominanta religionen, i de rödfärgade länderna; – buddhismen, i de lilafärgade länderna; – judendomen, i de orangefärgade länderna; – hinduismen. Hinduismen är den äldsta av dessa religioner, som sträcker sig så långt tillbaka som 5000 år i tiden, judendomen sträcker sig tillbaka till år 2000 f.Kr., kristendomens början skedde under det första århundradet i vanlig tideräkning, och islam på 500–600-talet i vanlig tideräkning.

Förutsättningen att bli ett Jehovas vittne är övervägande betingad av var någon är född och miljarder människor kommer aldrig någonsin att få höra talas om namnet Jehova eller Jesus. Inom de följande länderna – Bangladesh, Kambodja, Kina, Indien, Mali, Nepal, Niger, Pakistan, Thailand och Turkiet lever det omkring 3 miljarder människor, närapå hälften av den globala befolkningen. Dock visar tjänsteförkunnarrapporten från Vakttornet år 2006, att kombinerade, har dessa länder färre än 40 000 Jehovas vittnen, inte ens 1 vittne per varje folkmängd på 70 000 människor. Dessa länder representerar ett flertal religiösa (muslim, ateist, buddhist och hindu) och etniska (afrikaner, indier, asiater, och européer) bakgrunder, som visar att ingen särskild grupp är genetiskt disponerad för att vara ”get-lik”. I Pakistan och Bangladesh skulle praktiskt taget alla bli utplånade, andelen vittnen i jämförelse med ’världsliga människor’ är mindre än 1:1,000,000. År 2006 fanns det inte ett enda Jehovas vittne i Afghanistan. Är det rättvist att folk kommer att förgöras i Harmageddon som aldrig hört talas om Jehova?

Förkunnarrapporten från år 2011 listar upp länder som vittnena är förbjudna att vistas i under kategoriseringen ”30 Andra Länder”. Markerade i rött, täcker dessa länder 16 % av jordens landyta, och står för 1,9 miljarder människor, eller 27 % av jordens befolkning. Trots den här gruppens storlek, fanns det bara 24 483 Jehovas vittnesförkunnare tvärs över dessa länder kombinerat, vilket är färre än 1 vittne för varje 77 000 individer.

Folk inom andra religioner är lika hängivna som Jehovas vittnen. “Kumbh Mela” är en hinduisk pilgrimsfärd, för att bada i en helig flod, som besöktes av 100 miljoner människor år 2013. Överlägset kommer den större delen av dessa aldrig få höra talas om Jesus, ännu mindre om Jehovas vittnen.

Även i kristna länder, är det ologiskt att Gud skulle förgöra folk för att de förstår bibeln på ett sätt som särskiljer sig från det som lärs ut av Sällskapet Vakttornet. En person som läser bibeln utan någon hjälp från en Vakttornsartikel kommer aldrig att inlöpa i aktuell Vakttornssanning.

“”Var fick vi lära känna bibelns sanning? Skulle vi ha lärt känna sanningens väg, om vi inte hade fått vägledning genom organisationen? Kan vi verkligen klara oss utan den vägledning som Guds organisation ger?” Nej, det kan vi inte!” 

– Vakttornet, 15 maj, 1983, sidan 23 i svenska utgåvan

– Vakttornet, 15 januari, 1983, sidan 27 i engelska utgåvan

När, egentligen, låter det vansinnigt att en religion säger att bara dess egna anhängare förtjänar frälsning? Låter det galet (eller inbilskt) att de 11 medlemmarna i Marian Keechs flygande UFO – sekt, Sökarna [engelska; The Seekers], trodde på att utomjordningar skulle förgöra alla utom de själva? Hur är det då med Sällskapet Vakttornet som antyder att Gud kommer att rädda 8 miljoner människor och förgöra över 7 miljarder? Skulle det ens vara logiskt att tro på att en religion som katolicismen, med över 1 miljard anhängare, är den enda som är acceptabel, ifall det innebär att Gud kommer att bli tvungen till att förgöra 6 – 7 miljarder människor? Att tro på att Gud bara skulle finna folk i en enda religion acceptabla, oavsett storlek, verkar inte vara särskilt rättvist. 

Bara en liten procenthalt med människor konverterar till andra religioner och det finns inte en enstaka uttänkt destination för de som omvänder sig. Deras val är det som de snavar på vid precis rätt tillfälle, en fråga om tid och oförutsedd omständighet. En ARIS [American Religious Identification Survey] (ungefärlig svenska: Amerikanska Religiösa Urskiljnings Besiktningen) besiktning från år 2001 visar att 84 % av amerikanska vuxna behåller sin religion för resten av livet. Av de 16 % som lämnar, lämnar den största gruppen religion helt och hållet. “En del grupper som mormonerna och Jehovas vittnen verkar dra till sig ett stort antal konverterare (in-växlare), men också ett nästan lika stort antal avfällingar (ut-växlare).” (Se 2001 ARIS Survey sidan 24) [ARIS besiktning 2001].

Jehovas vittnen inrapporterade över 2 miljarder timmars predikan år 2017, ändå utökades anhängarantalet bara med lite över 100,000, bland vilka många sannolikt blev fostrade inom den religionen. Att ändra på en persons religion som han eller hon uppfostrades med är ingen enkel sak.

Den 11:e september 2001, såg folk med förskräckelse på när tvillingtornen i New York kollapsade, och dödade åtskilliga tusentals människor p.g.a. en meningsskiljaktighet om religiösa ideologier. Ändå är detta obetydligt när man jämför det med den tillintetgörelse som Jehova väntas utmäta över mänskligheten, miljarder bland dem som aldrig ens har sett en bibel. Om ett fåtal tusen människors död kränker en persons sinne för rättvisa, hur mycket mer så skulle då inte den globala slakten som målas upp av Sällskapet Vakttornet och som ivrigt inväntas av Jehovas vittnen göra?

Paradoxalt* kommer Harmageddon resultera i den eviga tillintetgörelsen av miljarder “missdådare” som inte tillber Jehova, men ändå leda till miljarder missdådares återuppståndelse som inte tillbad Jehova. Den större delen av båda grupperna har aldrig någonsin hört talas om Jehova, så exakt vad är skillnaden mellan de två, vad är det som gör en grupp mindre förtjänt av liv än den andra? Det finns inte någon översvallande skillnad förutom en organisations försök att få dess egen anhängarskara att växa.

En Paradox är en oöverensstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. Förekomsten av paradoxer är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, d.v.s. till teorins fördel.

Översättning: Om vi hade fötts där de hade fötts och blivit lärda vad de blev lärda, skulle vi tro det de tror.”

Med förnuftsvidrig fåfänga tror flera religioners anhängare på att de ensamma tillhör den enda sanna tron. Tror dessa anhängare på att de, begåvade med lycka, snavade på – eller föddes in i – sanningen? Besitter de ett mer intelligentare eller insiktsfullare sinne? Är deras sinnliga författning så pass mer överlägsen jämfört med alla andras så att Gud och hans änglar vägledde dem till den enda sanna religionen? Roten till sådant resonemang ligger i stoltheten och högfärdigheten hos religiösa ledare som tär på godtrogenheten hos naiva anhängare; anhängare som förnöjer sig med att acceptera att det finns många färdvägar till frälsning om de blir tillsagda att det är på det viset, men är precis lika villiga att tro på att de ensamma förtjänar frälsning.

Jehovas vittnen är ett klassiskt exempel på detta. Under Russells tid trodde de på att Gud skulle tillåta alla att få överleva Harmageddon, men sedan när Rutherford instiftade att de flesta skulle dö, accepterade de blint det han sade istället. Jehovas vittnen fortsätter med att tro på denna kränkande lära, därför att det huvudsakliga som folk bryr sig om är deras egen frälsning.

Följande är en skärmdump på en 10 minuter lång 30Mb MP4-videoinspelning av ett tal från år 2007 av Beteltalaren Ciro Aulicino som målande beskriver massakern som vittnena ser fram emot, som går att ses på jw.facts.com eller på länken: https://jwfacts.com/video/ciro-district-convention-talk.mp4.

Vakttornsillustrationer av Harmageddon

Vakttornsillustrationer som visar ”världsliga människors” död vid Harmageddon.

Fotnoter

[1] 

David B. Barrett, et al., “Världskristna Encyklopedin: En Jämförande Granskning av Kyrkor och Religioner i den Moderna Världen” [World Christian Encyclopedia : A Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World], Oxford University Press, (2001).

Barrett gör en uppteckning över 19 större världsreligioner, som indelas i 270 stora religiösa grupper. Han har för närvarande urskilt 34 000 separata grupper inom kristendomen enbart. Han observerar det han säger är att “olika religioner har ökat från 1000 år 1900 till 10 500 i nutid, med sannolikheten att öka till 15 000 inom ett kvartsekel.”

För uppteckningar på tusentals religioner, se:

 • • Wikipedia – Kristna Religioner [engelska artikeln]
 • • Wikipedia – Religioner [engelska artikeln]
 • • Adherents.com [svenska: Anhängare.com]

De 12 klassiska världsreligionerna är:

 • • Baha’i
 • • Buddhism
 • • Kristendomen
 • • Konfucianismen
 • • Hinduismen
 • • Islam
 • • Jainismen
 • • Judendomen
 • • Shintoismen
 • • Sikhismen
 • • Taoismen
 • • Zoroastrismen

Denna artikel är ursprungligen utgiven i juni år 2005 på JWfacts.com, av hemsidans skapare, Paul Grundy. Senaste uppdateringen av artikeln skedde i oktober 2022. Artikeln översattes från engelska till svenska år 2018 och 2022. Länk till engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/salvation-only-for-jehovahs-witnesses.php