Den trogne & omdömesgille slaven

Liknelsen eller parabeln om den “trogne och omdömesgille slaven” används av Vakttornssamfunds styrande krets för att leda i bevis att Jehova år 1919 tillsatte dem till att leda sitt folk, och att frälsning hänger på att man följer deras anvisningar.

   * En filosofisk parabel är en pedagogisk eller moralisk allegori med enkla motiv hämtade från åhörarens vardag, till exempel Jesu liknelser i Bibeln.Ordet parabel kommer från grekiska, παραβολή (parabolē), som betyder “liknelse”, “illustration”, “analogi”. Det var det uttryck som grekiska retoriker gav till varje påhittad liknelse i formen av en kort berättelse.I Sverige är ordet tidigast dokumenterat 1550.(https://sv.wikipedia.org/wiki/Parabel_(liknelse)) 
Den här artikeln är en del av serien: 
Den trogne & omdömesgille slaven – Representerar Sällskapet Vakttornets styrande krets den trogne och omdömesgille slaven, och behöver man lyda dem för att ”få Jehovas godkännande?” 
Vägledd av helig ande – Är den styrande kretsen vägledd av den heliga anden, och ifall det är på det viset, hur kan den i så fall påstå att vara varken ofelbar eller inspirerad? 
Styrande kretsen – Fanns det en första århundradets styrande krets och hur utvecklades Sällskapet Vakttornets styrande krets? 

Matteus 24 och Lukas 12 upptecknar ett antal av Jesu liknelser, eller berättelser, varav en hänvisar till en trogen och omdömesgill slav.

Matteus 24:45-47 – “Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven, som hans herre har satt över sitt tjänstefolk till att ge dem deras mat i rätt tid? Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst finner honom i färd med att göra så! Jag säger er i sanning: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.”

Lukas 12:42-44 – “Och Herren sade: “Vem är i själva verket den trogne förvaltare, den omdömesgille, som hans herre skall sätta över sin tjänarskara till att ständigt ge dem deras tillmätta kost i rätt tid? Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst finner honom i färd med att göra så! Jag säger er sanningsenligt: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.””

Den trogne slaven är en hänvisning till Josef, som tjänade Potifar troget medan han var borta. Jesus gav detta som exempel för alla kristna att följa. Istället för att acceptera detta som en liknelse om integritet hävdar Sällskapet Vakttornet att det är en profetia som är grundläggande för grunden för Jehovas vittnens religiösa struktur. Sällskapet Vakttornet hävdar att denna liknelse förutsade att Jesus år 1919 skulle välja organisationens styrande krets för att representera honom. Den trogne och omdömesgille slaven skulle vara en liten grupp män som skulle bli Jesus’ enda källa till sanning.

””Den trogne och omdömesgille slaven”: En liten grupp smorda bröder som är direkt inbegripna i att förbereda och dela ut andlig mat under Kristus närvaro. Dessa smorda bröder utgör den styrande kretsen i vår tid.”  – Vakttornet, 15 juli 2013, sid. 25 (sve.)

På det här underlaget får Jehovas vittnen höra att om de ska kunna ha en relation med Jehova och vara värda frälsning måste de blint lita på den styrande kretsen.

“Jehova använder ”den trogne och förståndige tjänaren” för att leda den jordiska delen av sin organisation. … De äldste i sin tur ser till att följa de anvisningarna i församlingen. Vi visar att vi litar på Jehovas sätt att hantera saker när vi följer de anvisningar vi får från organisationen och de äldste.” – Vakttornet, Studieupplagan, februari, 2022, sid. 4 (eng. & sve.)

“Den trogne slaven är den kanal som Jesus använder för att ge sina sanna efterföljare andlig mat nu i ändens tid. Det är helt nödvändigt att vi kan identifiera den slaven. Vi är beroende av den kanalen för att kunna vara andligt friska och ha ett gott förhållande till Gud. (Matt. 4:4; Joh. 17:3)”– Vakttornet, Studieupplagan, 15 juli, 2013, sid. 20 (eng. & sve.)

“”Den trogne och omdömesgille slaven” sattes över Jesu tjänstefolk 1919. Den slaven är den lilla, sammansatta grupp av smorda bröder som tjänar vid huvudkontoret under Kristi närvaro och som är direkt involverade i att förbereda och dela ut andlig mat. När den gruppen samarbetar som den styrande kretsen agerar de som ”den trogne och omdömesgille slaven”.”– Årsmötesrapport, oktober, 2012.

“Vi måste lyda den trogne och omdömesgille slaven för att få Jehovas godkännande.” – Vakttornet, Förenklade engelska upplagan, 15 juli, 2011, sid. 24 (eng.)

“Eftersom Jehova Gud och Jesus Kristus helt och fullt litar på den trogne och omdömesgille slaven, bör naturligtvis också vi göra det.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 februari, 2009, sid. 27 (eng. & sve.)

“En mogen kristen har inte några egna uppfattningar när det gäller förståelse av Bibeln som han förfäktar eller hävdar. Han litar i stället helt och fullt på sanningen så som den uppenbaras av Jehova Gud genom hans Son, Jesus Kristus, och ”den trogne och omdömesgille slaven”.” – Vakttornet, 1 augusti, 2001, sid. 14 (eng. & sve.)

“Men Jehova Gud har också låtit sin synliga organisation, sin ”trogne och omdömesgille slav” som utgörs av med anden smorda kristna, hjälpa de kristna i alla nationer att på ett rätt sätt förstå och i sitt liv tillämpa vad som sägs i bibeln. Om vi inte håller oss tätt intill denna kanal som Gud använder, kommer vi inte att kunna gå framåt på livets väg, hur mycket vi än läser bibeln. — Jämför Apostlagärningarna 8:30—40.” – Vakttornet, 1 juni, 1982, sid. 21 (sve.) – Vakttornet, 1 december, 1981, sid. 27 (eng.)

“Det är alltså nödvändigt att vi har blicken riktad mot Riket, inte på några individer, och visar respekt för den ”trogne och omdömesgille slaven”, som Gud brukar i denna tid. Ja, själva livet beror av att du gör detta. Tänk också på att det bara är den som härdar ut intill änden som blir frälst. — Matt. 24:45—47; Upp. 2:10.” – Vakttornet, 1 december, 1964, sid. 545 (sve.) – Vakttornet, 15 juli, 1964, sid. 435 (eng.)

“För att handla i överensstämmelse med vårt dop för att få liv och till den större Noa måste vi underordna oss denne slav och hans lagligen inregistrerade redskap, Sällskapet Vakttornet, och samarbeta med dem.” – Vakttornet, 15 maj, 1960, sid. 233 (sve.) – Vakttornet, 1 oktober, 1959, sid. 583 (eng.) 

Vakttornet, Studieupplagan, 15 juli, 2013, sid. 26 (eng. & sve.)

Jehovas vittnen får höra att de måste vara beredda på att följa alla instruktioner de får från den trogne och omdömesgille slaven, oavsett om de verkar vara ”konstiga”, ”opraktiska” eller ”ologiska”.

”Varför behöver vi lära oss att lita på Jehova och på dem som han har gett ansvar i organisationen? Nu är det viktigare än någonsin att vi litar på Jehovas sätt att hantera saker genom att inte ifrågasätta de anvisningar vi får från de äldste. Då kommer vi att kunna vara lojala under den stora prövningen när vi kanske får anvisningar som verkar konstiga och ologiska. (w22.02, s. 4–6)” – Vakttornet, Studieupplaga, december 2022, sid. 15 (eng. & sve.)

“Eftersom slutet är så nära är det viktigare än någonsin att vi litar på Jehovas sätt att hantera saker. Varför är det så viktigt? Under den stora prövningen kanske vi får anvisningar som verkar konstiga, opraktiska eller ologiska.” – Vakttornet, Studieupplagan, februari, 2022, sid. 6 (sve. & eng.)

“De anvisningar som vi kommer att få från Jehovas organisation då kanske inte verkar vara de mest logiska rent mänskligt sett. Men vi måste alla vara beredda att följa de anvisningarna, oavsett om vi håller med eller inte.” – Vakttornet, Studieupplagan, 15 november, 2013, sid. 20 (eng. & sve.)

Denna förväntning som den styrande kretsen har på sina anhängare är skrämmande, eftersom deras läror påverkar vad Jehovas vittnen tror beträffande lära, moral, historia och framtiden.

Eftersom den styrande kretsen utövar en sådan grandios och allomfattande makt är det viktigt att undersöka om det finns bevis för att Sällskapet Vakttornets ledare används av Jehova.

Bevismedel

På Bibelns tid gjorde Jehova det enkelt att identifiera dem som han hade valt ut till att leda sitt folk genom mirakler och andens gåvor. Vakttornssamfundets ledare visar inte upp några tecken på dessa indikatorer överhuvudtaget.

Eftersom Vakttornets samfund saknar tydliga och synliga bevismedel på att ha Guds stöd, tillgriper det sig därför av ogrundade påståenden om vägledning, vilka alla saknar legitim grund.

“ÖVERVÄLDIGANDE BEVISDen ”trogne och omdömesgille slaven” har ett överflöd av ”rekommendationer”. Följande är en ofullständig förteckning över bibliska och profetiska beteckningar som har avseende på eller tillämpas på kvarlevan av Jesu Kristi smorda efterföljare sedan det framträdande året 1919:” – Vakttornet, 1 juli, 1981, sid. 27 (sve.) – Vakttornet, 1 mars, 1981, sid. 27 (eng.)

I den här artikeln från 1981 medföljdes en uppteckning på 80 “profetiska beteckningar” som man av läsaren förväntar ska tro antyder på den nutida slaven, inklusive växlande bibelskildringar som “Noas hustru”, “änglarna som sändes till Lot” och “axen som lämnades kvar”. Kan dessa berättelser på allvar betraktas som bevismedel för att Vakttornets ledare representerar Slaven sedan 1919?

Förutom detta är en ytterligare ironi att Vakttornet för den 15 juli 2013 på sidorna 22, 25 numer uppger att den trogne slaven inte har utsetts över alla Jesu tillhörigheter. 1919 satte han dem över tjänstefolket, men förordnandet över alla hans tillhörigheter sker inte förrän efter den stora vedermödan. Den “främsta” bevekelsegrunden för att slaven har ett krav på förtroende finns inte längre.

Ett annat resonemang gäller att ”mogna” kristna kommer att inse att Vakttornets organisation vägleds genom Jehova, på grund av överlägsenhet i avseende på lära, uppvisningar på kärlek och en utökande anhängarskara.

“De som är mogna i kristen tillväxt har genom Skriften och genom att Jehovas ynnest så tydligt har visat sig vila över hans trogne och omdömesgille slav kommit till insikt om att Jehova handlar med sitt folk såsom organisation och att hans ande är verksam i förening med denna organisation. (Matt. 24:45—47)” – Vakttornet, 1 september, 1958, sid. 400 (sve.) – Vakttornet, 1 maj, 1958, sid. 285 (eng.)

“Överflödet av andlig föda och de förunderliga detaljerna i Jehovas uppsåt, vilka har uppenbarats för Jehovas smorda vittnen, utgör ett tydligt vittnesbörd om att det var dem som Jesus syftade på, när han förutsade att den ”trogne och omdömesgille slavens” klass skulle träda fram, …” – Vakttornet, 1 november, 1964, sid. 493 (sve.) – Vakttornet, 15 juni, 1964, sid. 365 (eng.)

Är självförkunnelse vad gäller att vara en utsedd slav eller tjänare ett bevis på att det förhåller sig på det viset? Varje kristen religion tror på att de har Bibelskriftenligt understöd för sin tro och att det i enlighet därmed pekar på anhängarantal som bevis på Guds ynnest.

Den styrande kretsen visar inga tecken på konsekventa läror, eftersom de har betvingats till att presentera löpande förändringar av sin lära. De har en 100% felfrekvens när det gäller deras profetior eller förutsägelser om tidpunkten för denna världsordnings undergång. De kan inte heller utföra mirakel. Det finns inga bevismedel för att de är Guds talesmän, eller att de används av honom.

Vem syftar liknelsen på?

Är det uppenbart att den trogne slaven är den styrande kretsen? Nej, som framgår av att Sällskapet Vakttornet ändrade sin förståelse om av liknelsen flera gånger. För en detaljerad artikel om dessa förändringar, se Faithful & Discreet Slave Changes (Ändringar i läran om den trogne och omdömesgille slaven) (länk: https://www.jwfacts.com/watchtower/faithful-discreet-slave-changes.php).

Är det tydligt att den trogne slaven valdes år 1919? Artikeln How is 1919 Derived? (Hur kommer man fram till 1919?) (länk: https://jwfacts.com/watchtower/1919-derived.php) visar att det inte finns något fog för att 1919 ska ha någon betydelse.

Under många decennier lärde Watchtower ut att den trogne och omdömesgille slaven består av alla 144 000 ”smorda” Jehovas vittnen. Det var inte förrän vid Årsmötet år 2012 som den styrande kretsen storligen förhöjde sin auktoritet genom att tillkännage att de ensamma representerade den trogne och omdömesgille slaven.

Ursprungligen sade Russell att Slaven var en bild av hela Kristi kropp, den lilla flocken med 144 000 himmelska härskare.

Slaven beskrevs som den lilla flocken eller hjorden – de 144 000 – som sträcker sig från Jesu tid.

”Detta undervisningsarbete har fortsatt under en period på över 1.960 år och har gjort en liten hjord bestående av människor ur ”varje stam och tungomål och folk och nation” beredd att tjäna tillsammans med Kristus i hans himmelska kungarike.” – Jehovas vittnens Årsbok 1996, sid. 3 (eng. & sve.)

1981 blev alla som kände att Slaven inte bestod av alla de 144 000 förtalade som motståndare som försökte tvinga fram en tolkning.


”De som gör invändningar mot detta kan mena att inte alla Kristi smorda lärjungar har del i att förbereda den andliga maten — och därför är kanske ”slaven” en bild av endast dem som har ledningen och ”tjänstefolket” en bild av dem som dessa betjänar i församlingen.

Det tjänar ingenting till att försöka tvinga fram en uttolkning av liknelsen. Självbedrägeri är inte till någon nytta, men däremot till andlig skada. … Det finns således en klar biblisk grundval för att säga att alla Kristi smorda efterföljare utgör Guds ”tjänare” med Jesus som sin Herre.” 

– Vakttornet, 1 juli 1981, sid. 24–26 (sve.) 

– Vakttornet, 1 mars 1981, sid. 24–26 (eng.)

Det var först 2012 som den styrande kretsen gjorde gällande att de ensamma representerade den trogne slaven.

”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?”

… Från och med 1919 har det alltid funnits en liten grupp av smorda kristna vid Jehovas vittnens huvudkontor. De har haft tillsynen över vårt världsvida predikoarbete och har varit direkt involverade i att förbereda och dela ut andlig mat. På senare år har den gruppen varit nära förknippad med Jehovas vittnens styrande krets.”  – jw.org, Årsmöte, 10 november 2012 (https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/verksamhet/evenemang/%C3%A5rsm%C3%B6tesrapport-2012/)

– Vakttornet, Studieupplaga, 15 juli 2013, sid. 22 (sve. & eng.)

Anledningen till att Watchtower har kunnat vara så pass flexibel i hur den tolkar denna liknelse är att det helt ignorerar det bibliska sammanhanget.

\Jesus berättade om en trogen slav, i syfte att uppväcka gott beteende/uppförande bland sina följare. Han profeterade inte om en grupp ledare 2000 år in i framtiden.

Liknelsen är en referens till Potifars tjänare Josef.

Första Moseboken 39:4–6 – “Och Josef fortsatte att finna ynnest för hans ögon och passade ständigt upp honom, så att han satte honom över sitt hus, och allt som var hans gav han i hans hand. Och det visade sig att från den stund han satte honom över sitt hus och över allt som var hans välsignade Jehova egyptiernas hus tack vare Josef, och Jehovas välsignelse vilade över allt vad han hade i huset och ute på marken. Till slut lämnade han allt vad han hade i Josefs hand, och han visste över huvud taget inte något om det som fanns hos honom, med undantag av maten som han själv åt. …”

Liknelsen i Lukas 12:42-46 är parallell i vokabelsamling och berättelselinje med berättelsen om Josef. Potifar var frånvarande, under vars tid Josef troget undvek hans hustrus avancemang, tills ”hans herre kom till hans hus”. (Första Moseboken 39:16) Så småningom blev Josef välsignad och sattes över alla faraos tillhörigheter när han kom att ansvara för att tillhandahålla spannmålsransonerna under Egyptens tid av hungersnöd.

I enlighet med detta var liknelsen uttänkt som att vara ett positivt exempel som alla kunde dra nytta av. Den riktar sig i synnerhet till församlingens tjänstefolk, och det är den vanligt förekommande kristna förståelsen av denna berättelse.

”Somliga säger att ”slaven” hänsyftar på kristna tjänare, eller rättare sagt deras arbete av tillsyn, som inbegriper ansvaret att sörja för församlingens andliga behov. Hans ”herres” ankomst sägs vara antingen Kristi andra ankomst eller den enskilde tjänarens död. Man menar därför att liknelsen bör motivera kristna tjänare till att ta väl hand om det som blivit dem anförtrott.” 

– Vakttornet, 1 juli 1981, sid. 24 (sve.) 

– Vakttornet, 1 mars 1981, sid. 24 (eng.)

Cirkelresonemang

Den styrande kretsen säger att de är pålitliga eftersom Jesus har förordnat dem.

”Det finns många skäl till att ha fullständig tillit till slavklassen. Först och främst har Jesus tillsatt dem över alla sina dyrbara ”ägodelar”. Detta är en tydlig indikation på att han har fullständig tillit till dem.”  – Organiserade för att göra Jehovas vilja [2005], sid. 18 (eng.) (Ingen svensk utgåva av boken hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

I videon ”Vem litar du på”, mars 2018, förklarade Gerrit Lösch:

”Det här betyder inte att tjänaren är fullkomlig och aldrig gör fel. Men Jehova och Jesus litar på den ofullkomlige tjänaren som tar hand om saker efter bästa förmåga och med gott motiv. Bör inte vi också lita på den ofullkomlige tjänaren? För att förstå till vilken grad Jehova och Jesus litar på tjänaren kan vi tänka på vad han har lovat dem som utgör den. Han har lovat dem odödlighet och oförgänglighet.” 

– https://www.jw.org/sv/bibliotek/videor/#sv/mediaitems/StudioTalks/pub-jwb_201803_2_VIDEO (14:15)

Detta är ett klassiskt exempel på cirkelresonemang – ”Eftersom vi talar om för dig att Jesus litar på oss, kan du därför lita på oss.”

Följande är en kopia på anteckningar som gjordes i en pionjärskola år 2017.

Dessa anteckningar och Vakttorns-utdrag kan sammanfattas enligt följande:

Det här är ett klassiskt exempel på cirkelresonemang – ”Eftersom vi säger er att Jesus litar på oss kan ni lita på oss.”

Konsekvenser

Det definierande konceptet för att vara ett Jehovas vittne är inte tillbedjan av Jehova, utan närmare sagt att följa den ”trogne och omdömesgille slaven.” I en dömande kommitté är den främsta frågan inte om huruvida ett vittne tror på bibeln eller tillber Jehova, utan om de tror att Jehova använder Sällskapet Vakttornets trogne och omdömesgille slav. Om en person tror på bibeln och Jehova, kommer de ändå att uteslutas som en avfälling om de öppet erkänner att Sällskapet Vakttornets styrande krets inte representerar Jehovas slav.

Den styrande kretsen har lyckats avleda uppmärksamheten från Jesus genom sin lära att Jesus är medlare enbart för slavklassen (https://jwfacts.com/watchtower/mediator.php) och att frälsning endast kan uppnås genom ett förbund med slaven.

“Han är medlaren mellan sin himmelske Fader, Jehova Gud, och den andliga nationen Israel, som är begränsad till enbart 144.000 medlemmar.” – Världsvid säkerhet under “Fredens furste” [1986], sid. 10–11 (sve. & eng.)

Istället för att dra människor till Jesus använder den styrande kretsen sig felaktigt av liknelsen om den trogne och omdömesgille slaven för att rikta uppmärksamheten till sig själva och tillägger deras myndighet/auktoritet mellan Jesus och hans efterföljare.

Vakttornet, 15 december, 1971, sid. 749 i engelska upplagan

Tidskriften Vakttornet, den 15 april 2013 inkluderar inte Jesus överhuvudtaget i en bild som visar upp hierarkin i deras organisationstabell. Det ges inte längre några referenser till Jesus eller den smorde, och skiljer inte heller den styrande kretsen från den trogne slaven, utan det sträcker sig från Jehova till den styrande kretsen, avdelningskontorens kommittéer, resande tillsyningsmän, äldstekretsar, församlingar och slutligen enskilda förkunnare.

Vakttornet, 15 april, 2013, sid. 29 (eng. & sve.)

Det som är ovanligt för en kristen religion är att de har valt just denna representation, som inte alls inbegriper Jesus, utan den styrande kretsen direkt under Jehova. Bilden bygger på den himmelska vagnen i Hesekiels 1:a kapitel som grund för den himmelska delen av organisationen. Det finns ingen anledning för att de inte kunde ha använt sig av Daniel 7, vilket samma Vakttornstidskrift likafullt refererar till, med Jehovas tron på hjul, tillsammans med människosonen. De skulle därefter kunna inkludera Jesus som en del av sin organisationsstruktur, i och med att Jesus är den viktigaste delen i vilken annan kristen organisation som helst.

I programmet för morgongudstjänsten i april 2023 liknade man den styrande kretsen med Jesus, när man konstaterade vid 3:28 i videon:

”Vi har Jesus röst genom den styrande kretsen.” – Kenneth Flodin: Jesus ok är skonsamt(https://www.jw.org/sv/bibliotek/videor/#sv/mediaitems/pub-jwb-095_10_VIDEO)

Detta påminner om ett citat av Jesus.

Lukas 21:8 – ”…”Se till att ni inte blir vilseledda; många skall nämligen komma på grundval av mitt namn och säga: ’Jag är det’, och: ’Den bestämda tiden har närmat sig.’ Följ dem inte.”

Den styrande kretsen använder slavkonceptet för att kunna säga att utan dem är bibeln bortom förståelse.

“Men vi kan inte hoppas på att få ett gott förhållande till Jehova om vi ignorerar dem som Jesus har utsett till att ta hand om hans ägodelar. Utan hjälp från “den trogne och omdömesgille slaven” skulle vi heller inte förstå den fulla innebörden av det vi läser i Guds ord eller veta hur man tillämpar det.” – Undersök Bibeln Varje Dag, 4 mars, 2012 (eng.) (Utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Alla som vill förstå Bibeln bör inse att ”Guds mångskiftande vishet” endast kan komma människor till del genom den kanal som Jehova använder, den trogne och omdömesgille slaven. — Johannes 6:68.” – Vakttornet, 1 oktober, 1994, sid. 8 (eng. & sve.)

“Vi har också tillfälle att visa kärlek till våra bröder som har ledningen i församlingen eller i samband med Jehovas synliga världsomfattande organisation. Detta inbegriper att vara lojal mot ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Matteus 24:45—47) Låt oss inse följande: Hur mycket vi än hade läst bibeln, skulle vi aldrig ha kunnat lära oss sanningen på egen hand. Vi skulle inte ha upptäckt sanningen om Jehova, hans uppsåt och egenskaper, innebörden och vikten av hans namn, Riket, den lösen Jesus gav, skillnaden mellan Guds organisation och Satans eller sanningen om varför Gud har tillåtit ondskan.” – Vakttornet, 1 december, 1990, sid. 19 (sve. & eng.)

“Bibeln är alltså en bok om organisation för en organisation; den tillhör den kristna församlingen som en organisation, och inte några individer, hur övertygade de än må vara om att de kan tolka bibeln. Man kan följaktligen inte rätt förstå bibeln, om man inte räknar med Jehovas synliga organisation.” – Vakttornet, 15 mars, 1968, sid. 127 (sve.) – Vakttornet, 1 oktober, 1967, sid. 587 (eng.)

Bibeln har tillhandahållits i syfte för människor att känna till Guds krav. Har Vakttornets trossamfund upplyst människor utöver Jesu ord? Är det inte mer riktigt att säga att det som Sällskapet Vakttornet har sagt utöver det som finns skrivet i Bibeln regelmässigt har varit fel och som senare har blivit ändrat? Information som består av:

Genom att gå utöver de riktlinjer som anges i Bibeln i fråga om uteslutning, har inte Slaven i så fall skapat en trosutövning som har fått en destruktiv effekt på hundratusentals människors liv och som har splittrat familjer i decennier?

När en grupp män gör anspråk på en särskild vägledning från Gud som hans enda representanter, riskerar de att oberättigat kontrollera människor, vilket leder till katastrofala följder för anhängarnas räkning. Kristna skulle göra klokt i att komma ihåg bibliska varningar angående om att följa människor och komma ihåg vem deras huvud egentligen är.

“Sätt inte ER förtröstan till förnäma män, till en människoson, hos vilken ingen räddning finns.” – Psalm146:3

Den här artikeln skrevs i juli månad 2006, senaste uppdateringen kom i mars månad år 2023. Översattes från engelska till svenska i februari månad 2022 och mars 2023. Länk till engelska källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/faithful-discreet-slave.php