Att urskilja Jehovas vittnen som den enda sanna religionen?

På frågan om att bevisa varför Jehovas vittnen anser sig vara den enda sanna religionen, beskriver Bibelsällskapet Vakttornet kortfattat flera identifierare. Är dessa skäl övertygande?

Det första man måste inse är att varje religion tror sig vara den sanna religionen, men skiljer sig i sin acceptans av andra religiösa grupper. Vissa kristna religioner lär att, om man är kärleksfull, kommer Gud acceptera alla människor, med stöd av Bibeln att döden betalar för synd. Andra lär ut att bara människor som tar emot Jesus kommer att bli frälsta. Sällskapet Vakttornets läror är ännu mer grundläggande och avfärdar alla andra religioner som falska, och bara Jehovas vittnen kommer att överleva Harmageddon.

”Tror Jehovas vittnen att deras religion är den enda rätta?

Bibeln instämmer inte i den nutida uppfattningen att det finns många godtagbara sätt att tillbe Gud på. I Efesierna 4:5 heter det att det finns ”en enda Herre, en enda tro”. Jesus sade: ”Trång är den port och smal den väg som leder till liv, och få är de som finner den. Inte var och en som säger till mig: ’Herre, Herre’, skall komma in i himlarnas kungarike, utan den som gör min Faders vilja, hans som är i himlarna.” — Matt. 7:13, 14, 21; se också 1 Korinthierna 1:10.

Gång på gång talar Bibeln om de sanna kristna lärorna som helhet betraktade som ”sanningen”, och kristendomen omtalas som ”sanningens väg”. (1 Tim. 3:15; 2 Joh. v. 1; 2 Petr. 2:2) På grund av att Jehovas vittnen grundar alla sina trosuppfattningar, sina normer för uppförandet och sina organisatoriska förfaringssätt på Bibeln, ger deras tro på Bibeln som Guds ord dem den övertygelsen att de verkligen har sanningen. Deras ståndpunktstagande är således inte egocentriskt, utan visar att de är övertygade om att Bibeln är den rätta måttstocken som man skall mäta sin religion efter. De är inte egocentriska, utan ivriga att få dela med sig av sina trosuppfattningar åt andra.”
– Resonera med hjälp av skrifterna [1985/1989], sid. 182 (sve.), sid. 203–204 (eng.)

För att motivera att endast Jehovas vittnen är den sanna religionen har Bibelsällskapet Vakttornet skapat en uppteckning med kriterier för att känneteckna sig själva som unika. Detta är vad de säger om kristenheten.

”Följer inte andra religioner också Bibeln? …

1) De har tagit bort den sanne Gudens namn på tusentals ställen i de flesta av sina bibelöversättningar.
2) Treenighetsläran, deras uppfattning om Gud själv, har lånats från hedniska källor och utvecklades i sin nuvarande form ett par hundra år efter det att Bibelns skrifter var fullbordade.
3) Deras tro på själens odödlighet som grundvalen för fortsatt liv är inte hämtad från Bibeln; den har rötter i det forntida Babylon.
4) Temat i det Jesus predikade var Guds kungarike, och han sände ut sina lärjungar för att de personligen skulle tala med andra om det; men dagens kyrkor talar sällan om detta kungarike, och deras medlemmar utför inte arbetet med att predika ”dessa goda nyheter om kungariket”. (Matt. 24:14)
5) Jesus sade att hans sanna efterföljare lätt kunde kännas igen på deras självuppoffrande kärlek till varandra. Stämmer detta in på kristenhetens religioner, när nationerna går ut i krig?
6) Bibeln säger att Kristi lärjungar inte skulle vara någon del av världen, och den varnar och säger att vemhelst som vill vara världens vän gör sig till Guds fiende; men kristenhetens kyrkor och deras medlemmar är djupt engagerade i nationernas politiska angelägenheter.”
– Resonera med hjälp av skrifterna [1989/1985], sid. 182–183 (sve.), sid. 204 (eng.)

I sammanfattning består dessa av:

  1. Använda ordet Jehova
  2. Lära ut att Gud inte är en treenighet
  3. Lära ut att själen inte är odödlig
  4. Predika
  5. Kärlek och att inte gå ut i krig
  6. Politiskt neutrala genom att inte rösta

Bibeln tillhandahåller ingen punktlista för att identifiera vem som är godtagbar för Gud, och uppteckningarna som andra religioner skapar för att identifiera sig själva som sanning varierar i fråga om vad som antas vara viktigast. Det är svårt att avstå från att vara cynisk när man ser på ett så modernt förhållningssätt. Det är en grundläggande försäljnings- och marknadsföringstaktik; främja de unika försäljningsargumenten för produkten din organisation säljer. I försäljningsterminologi hänvisar man till en sådan 6-punktslista som organisationens maktpositioner.

Låt oss hysa tanken att Gud har en uppteckning för att identifiera den enda sanna religionen. Är Sällskapet Vakttornets maktpositioner tillräckligt övertygande för att bevisa att Jehovas vittnen är sanningen?

Jehova

Watchtower lär ut att Guds namn är Jehova, och att använda detta ord kännetecknar Jehovas vittnen som Guds sanna efterföljare. Detta är baserat på Tetragrammets förekomst – YHWH – i Gamla testamentet. Inte bara är Jehova en dålig återgivning av YHWH, och Yahweh accepteras som mer korrekt, ännu viktigare är att Tetragrammet aldrig förekommer i Nya Testamentet, vilket visar att detta ord inte kännetecknar kristna. Watchtower förvanskade deras Nya Världens Översättning av den Heliga Skrift genom att bedrägligt inkludera ordet Jehova i Nya testamentet.

Se Är Jehova Guds namn? (länk: https://jwfacts.com/watchtower/jehovah.php) för en detaljerad diskussion om ämnet.

Treenigheten

Sällskapet Vakttornet lär att andra kristna följer en falsk gud eftersom de tillber en treenighet. Detta omfattande ämne undergrävs av två punkter.

• Alla kristna religioner tror inte på en treenig Gud.
• Treenigheten utvecklades för att anpassa sig efter Gamla testamentets undervisning om monoteism i 5 Moseboken 4:4 med Nya testamentets koncept att Jesus är Gud.

Se Trinity (länk: https://jwfacts.com/watchtower/trinity.php) för en detaljerad diskussion om ämnet.

Odödlig själ

Bibeln är inte ordnad som ett uppslagsverk, med doktrinen alfabetiskt ordnad. Den har ingen underrubrik om själens dödlighet, eller för den delen, meningen med livet, Guds natur eller de dödas tillstånd.

En bibelbok beskriver de döda som medvetslösa, en annan tar upp ett brinnande helvete. Kristna sekter utvecklade olika läror genom oenighet om vilken bibelskrift som ska betraktas som bildlig och vilken som bokstavlig. Watchtower säger att det är den sanna religionen eftersom den korrekt säger att själen är dödlig, men en annan religion kommer att göra samma anspråk på att vara sann eftersom den korrekt tolkar Bibeln som ett bevis på att själen är odödlig.

Predikan

Watchtower hävdar att Jehovas vittnen är ensamma om att predika. Detta är helt enkelt falskt, bevisat av att det finns tusentals andra kristna religioner, som alla existerar på grund av deras predikoansträngningar. Medan Jehovas vittnen kan svara att bara de följer exemplet från tidiga kristna, som predikade från dörr till dörr, så förhåller det sig inte på det viset, och är baserat på att Sällskapet Vakttornet felciterar bibelskriften.

Alternativt kan de svara att de är de enda som korrekt predikar budskapet om “de goda nyheterna om Riket”. Men deras Kungarikes-budskap att endast 144 000 kommer till himlen, med alla andra som lever för evigt på planeten jorden, har inte bibliskt stöd. Nya testamentet beskriver konsekvent det kristna hoppet som himmelskt, och Vakttornets lära om ett evigt paradis på jorden bygger på några poetiska texter ur Gamla testamentet.

För en mer detaljerad diskussion om ämnena, se Är Jehovas vittnen de enda som predikar? (Länk: https://jwfacts.com/watchtower/preach.php) och Paradis på jorden för evigt (Länk: https://www.jwfacts.com/watchtower/earth-forever.php).

Kärlek och inte krig

Jesus sa att kärlek skulle känneteckna hans efterföljare; kärlek sinsemellan och kärlek till nästa – (Matt 22:39, Joh 13:35). Dessa uttalanden är så tydliga att inte bara Jehovas vittnen, utan alla kristna religioner, hävdar att de visar kärlek på ett exemplariskt sätt.

Även om Jehovas vittnen visar kärlek sinsemellan, är de inte kända för kärlek till nästa, de driver inga sjukhus, skolor eller välgörenhetsorganisationer.

Watchtower motverkar detta genom att hävda att de visar kärlek till nästa genom predikoarbetet, vilket ger människor möjlighet att rädda sina eviga liv om de konverterar till att bli Jehovas vittnen. Jag behöver inte förklara hur löjligt det låter för någon annan än Jehovas vittnen.

Watchtowers andra påstående om att unikt visa kärlek är deras vägran att gå i krig. Krig är barbariskt och ont, och Jehovas vittnes neutralitet är övertygande, men ämnet är inte så enkelt. Krig är oundvikligt, och neutralitet är ohållbart utan skydd från andra. Det enda skälet till att Jehovas vittnen finns är att kristna utkämpade krig mot andra religiösa grupper i århundraden. Det är också värt att notera att Jehovas vittnen är neutrala, men inte pacifister, genom de många kristna grupper som tar en starkare ställning mot krig än Jehovas vittnen. Se Krig (https://jwfacts.com/watchtower/war.php) för en detaljerad diskussion om ämnet.

Röstning och politik

Watchtower hävdar att Jehovas vittnen visar sig vara skilda från världen genom att förbli politiskt neutrala. Detta är långt ifrån korrekt. Demokratier ansluter sig vanligen till “trias politica” eller “maktdelningsprincipen”, under vilka regeringsansvar är uppdelat i tre grenar.

• Exekutiv/verkställande – Allmän administration av statlig byråkrati
• Lagstiftande – Skapa och underhålla lagar
• Rättsväsendet – Domstolssystem för tolkning och tillämpning av lagen

Även om alla tre grenarna är kritiska för styrningen av ett land, verkar Watchtower vara emot den verkställande armen av regeringen mer än rättsväsendet och lagstiftande funktioner. Samtidigt som de vägrar att stödja den verkställande funktionen genom att inte rösta eller kandidera till regeringen, är de aktiva i politisk lobbyverksamhet och utnyttjar regeringens rättsväsende. Detta gör Vakttornets påståenden om att vara politiskt neutral hycklande.

Det är lika viktigt att notera att det är grundlöst att insistera på att vara ingen del av världen hindrar en person från att rösta. Bibeln innehåller exempel på politiker som uppmärksammades som lovvärda efterföljare av Jehova.

Se Politik (Länk: https://jwfacts.com/watchtower/politics.php) för en detaljerad diskussion om ämnet.

Slutsats

Boken Resonera med hjälp av skrifterna vidkänner att andra kristna religioner följer bibeln.

”Följer inte andra religioner också Bibeln?

Många använder den i någon utsträckning. Men lär och utövar de verkligen vad som sägs i den?”
– Resonera med hjälp av skrifterna [1985/1989], sid. 182–183 (sve.), sid. 203 (eng.)

Sällskapet Vakttornet försöker att använda den kombinerade styrkan av 6 skäl för att bevisa att Jehovas vittnen är unika och därför den enda godtagbara religionen. Vissa är baserade på doktrinär tolkning, andra på anhängares handlingar, och av dessa punkter har de visat sig ha tvivelaktiga meriter. Jehovas vittnen är inte mer unika än ett antal liknande sekter. Watchtower drog igång på 1800-talet som en del av adventiströrelsen i Amerika, och det finns många religioner som liknar Jehovas vittnen. (https://jwfacts.com/watchtower/similar-religions-to-jehovahs-witnesses.php)

I Johannes 13:35 sa Jesus att kärlek identifierar hans efterföljare. I liknelsen om den barmhärtige samariten i Lukas 10:25-37 visade Jesus att kärleken skulle sträcka sig till alla människor, även samariter, som judarna såg ner på som avfällingar. Jehovas vittnens kärlek är isolerad, till stor del undantagen från icke-troende, som kallas “världsliga människor”. Ännu värre är att de som lämnar religionen och utesluts strikt skys av dem. Över en miljon före detta Jehovas vittnen undviks just nu, många av sina egna föräldrar och syskon, vissa i årtionden. Den omfattning i vilken Jehovas vittnen tvingas följa denna hjärtlösa och kontrollerande praxis saknar kärlek eller bibliskt stöd. (Se Uteslutning och utfrysning. Länk: https://jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php)

Watchtower hänvisar också till kärlek till deras predikoarbete. Jehovas vittnen är inte bara unika när det gäller att predika, utan deras budskap är långt ifrån ett kärleksbudskap. Nya testamentet lär ut att Jesu lösenoffer upphäver en persons synd vid deras död, långt ifrån Watchtowers budskap att “de goda nyheterna om Guds rike” är att miljarder kommer att dö i Harmagedon, med bara Jehovas vittnen som överlever. (https://jwfacts.com/watchtower/salvation-only-for-jehovahs-witnesses.php)

De sex maktpositioner som Watchtower använder som bevis på att de är den enda sanna religionen faller samman under granskning. Ytterligare efterforskning går längre för att bevisa att Sällskapet Vakttornet utan möjlighet kan anses vara Sanningen. Ett test är att kontrollera om Sällskapet Vakttornets förutsägelser har gått i uppfyllelse. Under det senaste århundradet har Bibelsällskapet Vakttornet profeterat många tidpunkter för ankomsten av Harmageddon och andra händelser, och bevisats fel 100 % av gångerna, som presenteras i detalj på Failed Predictions (https://jwfacts.com/watchtower/1800s.php). Sällskapet Vakttornets doktrin har förändrats dramatiskt och regelbundet, avfärdats när ljuset blir ljusare (https://jwfacts.com/watchtower/light-gets-brighter.php). När Sällskapet Vakttornets ledare använder sådana resonemang, hävdar de i själva verket att Gud beordrade dem att publicera tidigare läror som var felaktiga – de anklagar Jehova för att ljuga för sina anhängare. Vad som är mer chockerande, är att komma till insikten att Jehova inte leder den styrande kretsen, eller att de täcker över sina misstag genom att beskylla Jehova för att ljuga?

Låt dig inte påverkas av Watchtowers smarta marknadsföringsknep att skapa en partisk uppteckning för att känneteckna sig själva som sanna. Så övertygande som en smart marknadsföringskampanj först kan verka, är det alltid viktigt att undersöka andra synpunkter för beslut med långsiktiga kostnader och återverkningar.

Den här artikeln är ursprungligen skriven i augusti 2020. Senaste uppdateringen inföll i februari 2021. Översattes från engelska till svenska i december 2023. Länk till ursprungsartikel är: https://www.jwfacts.com/watchtower/blog/identifiers-as-truth.php