Är Jehovas vittnen en sekt? 

“Sekt” är ett populärt ord som används för att beskriva ovanliga, oortodoxa religiösa grupper, inklusive Jehovas vittnen. Det är generellt kontraproduktivt att kalla vilken grupp överhuvudtaget för en sekt, i och med att det frammanar negativa konnotationer om människor som har isolerats inom samfund eller kollektiv och som blint följer en karismatisk ledare och som är redo att dö för sin sak. Jehovas vittnen kommer ögonblickligen att tillbakavisa vilken uppfattning som helst om att de tillhör en sekt.

Ordet sekt bär på ett brett spektrum med betydelser och vilket, helt enkelt, omfattar ett “system av religiös tro”, och är följaktligen tillämpbart på alla religiösa grupper.

Sekt – Meriam – Webster (Internetuppkopplat uppslagsverk)

1: en religion som betraktas som oortodox eller oäkta; liksom: dess anhängarskara…

2a: stor hängivenhet till en person, plan/tanke, sak, rörelse, eller arbete (som en film eller bok); företrädesvis: en hängivenhet som beses som en bokstavlig eller intellektuell trend

2b: ändamålet med en sådan hängivenhet

2c: en vanligtvis liten grupp människor som kännetecknas av en sådan hängivenhet

3: ett system bestående av religiös och rituell övertygelse; likväl: dess anhängarskara

4: högtidlig/formell religiös vördnad: TILLBEDJAN

5: ett system för botande av sjukdom baserat på dogm eller trossats som framlagts av dess förkunnare (hälsosekter) 

(merriam-webster.com/dictionary/cult – 20 augusti 2018) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Med ett sådant brett betydelsespektrum är användningen av ordet “sekt” i konversationer destinerat att leda till misshällighet om det inte finns någon klarhet i hur varje person använder ordet. Ordet sekt blir vanligtvis lössläppt använt som ett sätt att förolämpa inom populärkulturen och därför kommer användningen av ordet sekt som ett försök att beskriva en persons religion att främmandegöra dem, och förhindra insiktsfulla meningsutbyten som för på tal om gruppens meriter.

I stället för att måla Jehovas vittnen med sekt – ordets breda pensel, bör dialogen koncentreras på hur pass etiska Sällskapet Vakttornets metoder är beträffande att rekrytera och hålla kvar anhängare, och vilken inverkan som det får på människors liv som har blivit vidrörda av gruppen. Lydelser som vanligtvis används för att kunna urskilja en ohälsosam grupp gäller frågan om den nyttjar sig av “hög kontroll”, om den använder “otillbörligt inflytande” eller alternativt uttryckt “tvångsövertalning”. Artikeln Rädsla & Sekteristisk Sinneskontroll (https://www.jwfacts.com/watchtower/fear-cult-mind-control.php) tar upp frågan om huruvida Sällskapet Vakttornets ledare använder sig av otillbörligt inflytande för att kontrollera Jehovas vittnen.

Rent brukligt tillämpar man ordet sekt på “en religion som betraktas som okonventionell, oortodox, ovanlig eller hycklande”. Steven Hassan, en ryktbar sektspecialist, tar upp åtskillnaden mellan en benign/harmlös sekt och en destruktiv sekt, vilket är vilken religiös, politisk eller kommersiell grupp som helst med “en person eller människogrupp som besitter diktatorisk kontroll” och som använder sig av “tankereform för att kunna hålla folk beroende och åtlydande”.

Trots att jag [Paul Grundy] tidigare har konstaterat att användningen av ordet sekt är kontraproduktivt har jag inte desto mindre tagit med tillkommande utdrag som beskriver en sekts kännetecken som är tillämpbara på Jehovas vittnen, med hänseende på hur allmänt detta uttryck används i media.

Det klaraste kännetecknet på om en religion är skadlig är hur förutvarande anhängare blir behandlade. Om tillkomsten av ett strängt insisterande på utfrysning uppstår, då använder gruppen sig av en destruktiv kontrollform.

“Distinktionen mellan sekt och religion ligger helt och hållet i hur de som lämnar den eller hur de som vill lämna den blir behandlade.” 

– Eliyahu Federman (huffingtonpost.com – 27 september 2013) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Sträng utfrysning av “uteslutna” anhängare är något som Jehovas vittnen utverkar. Trots att anhängarna kommer med påståendet att det är Jehovas norm, framhåller artikeln om Uteslutning & Utfrysning [JWfacts.com; Disfellowshipping & Shunning, https://www.jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php] att denna vedertagna praxis inom Sällskapet Vakttornets organisation går långt utöver bibliska riktlinjer. På grund av detta har Jehovas vittnens religion blivit träffande beskriven som “grym”.

Jehovas Vittnen – ‘en grym sekt’

“… Mr. Aron, en psykolog, rådgivare och styresman för Melbournes Sekt – Rådgivning [Melbourne’s Cult Counselling] i Australien, påpekade att Jehovas vittnen hade en grundprincip för att “utestänga” anhängare som hade tagit avstånd från religionen eller som ville lämna den genom att avskärma dem från familjemedlemmar som stannade kvar.

… Sällskapet Vakttornet beskriver ‘avfällingar’ som “sjuka i sinnet”, och utstötta som “är ute efter att förgifta andra.”

“Jag väntar fortfarande på en berättigad förklaring för att någon ska kunna slita ett fem- eller sexårigt barn ifrån deras tillväxande familj på grund av att mamma eller pappa har beslutat sig för att lämna Jehovas vittnen,” sade han.

Mr. Aron säger att utfrysning är “drakoniskt, grymt och hjärtlöst.” Religion och tro är ämnat för att skänka stöd, tröst och värme men utfrysning skulle kunna krossa någons självkänsla och väcka skuldkänslor, i synnerhet hos barn.” 

   – (Chris Johnston Senior, Skribent för The Age, 16 mars 2013) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

En sekts primära kännetecken grundar sig på “kontrollnivån” som den vidmakthåller över anhängare.

När Blir en Religion en Sekt?

“Ett flertal akademiker och observatörer av sektfenomen, som psykologen Philip G. Zimbardo från Stanford, håller med fyra kriterier för att man ska kunna definiera en sekt. Den första i fråga är beteendekontroll, d.v.s. övervakning av vart man går och vad man gör. Den andra är informationskontroll, såsom att avskräcka anhängare från att läsa någon kritik som riktas mot gruppen. Den tredje är tankekontroll, utplaceringen av skarpa gränser när det gäller att ifrågasätta trosläran. Den fjärde är emotionell/känslomässig kontroll – att man nyttjar förödmjukelse eller utnyttjar skuldkänslor. Men dessa kännetecken går ibland likväl upptäckas inom det övergripande flödet av religioner. Så jag skulle därmed tillägga ytterligare två kategorier: ekonomisk kontroll och extremt ledarskap.” 

– 25 februari 2011 MITCH HOROWITZ Wall Street Journal (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Imam Mohamad Jebara: Frukterna från extremismens träd, 6 februari 2015

“Merparten av alla sekter har två huvudsakliga kännetecken: En stor opposition gentemot kritiskt tänkande med ett stort yrkande på att man blint ska följa en uppsättning dogmatiska ideal, och som hela tiden skänker sina anhängare den falska känslan av självbestämmelse och fritt val. För det andra, att den isolerar sina hängivna anhängare genom hotfulla yttranden om stora bestraffningar, med döden inräknat, för “apostasi” genom “att man avviker” från deras “väg”.” (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Organisationen Sällskapet Vakttornet samlar till sig kritik angående en fokusering på rädsla och paranoia. Jehovas vittnen blir ledda till att tro på att de står i särskilt fokus för ett interdimensionellt krig som snart kommer att resultera i att Satan vänder regeringsstyrkor emot dem, och är såtillvida en domedagsreligion.

Sann Tillbedjan av Jehova – Äntligen Återställd! (2018) sidorna 196–197 (eng.)

Det är kontraproduktivt att tala om för anhängare inom vilken kontroversiell grupp som helst att de tillhör en sekt, i och med att anhängarna inte tror på att de är i en, oavsett hur ovanlig gruppen än må vara. Därför är det en känslomässig sakfråga att beskriva Sällskapet Vakttornet som en sekt. Även om den klarligen inte är av det övergripande flödet, återstår den viktiga frågan om nu huruvida organisationen missbrukar sig av kontrollmetoder som leder till en skadlig trosstruktur. De här frågorna undersöks på djupet i artikeln om Rädsla & Sekteristisk Tankekontroll på hemsidan jwfacts.com (https://www.jwfacts.com/watchtower/fear-cult-mind-control.php).

Ingen ansluter sig till någon sekt. Ingen går med i något som de tror kommer att leda till skada för dem. Man ansluter sig till en religiös organisation, man går med i en politisk organisation, och man går med tillsammans med folk som man verkligen tycker om.  – Jonestown överlevare

Den här artikeln skrevs i augusti år 2010 av Paul Grundy, uppdaterades senast i augusti år 2018. Artikeln översattes från engelska till svenska i mars år 2019. Länken till den engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/blog/are-jehovahs-witnesses-a-cult.php