Är det sanning?

“En religion som lär ut lögner kan inte vara sann.” – Vakttornet, 1 december, 1991, sid. 7 (eng. & sve.)

Webbplatsen JWfacts.com innehåller åtskilliga sidor och avsnitt om Sällskapet Vakttornets lära, förändrade doktriner och misslyckade förutsägelser om tidpunkter. Åt de som varken har tid eller tålamod att plöja igenom allt ges här en kort tanke att dröja vid:
“I över 130 års tid har Vakttornet konstaterat att “slutet” befinner sig bara några fåtal år bort. Var det sanningen?”

Trots att rädsloinducerande varningar om Harmageddons överhängande närhet kan vara sporrande, låter historiens ljus verkligheten skina. Begrunda följande Vakttornsutdrag om att slutet med visshet skulle komma år 1914, år 1925, inom loppet av vårt nittonhundratal; och att dessa förutsägelser kom från Jehova själv.

“VI HYSER inga tvivel vad än beträffar kronologin som avser tiderna 1874, 1914, 1918, och 1925.” – Vakttornet, 15 maj, 1922, sid. 147 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“… denna kronologi äro icke tillkommen från människan, utan från Gud.
… tilläggen av fler bevis utesluter det helt och hållet från slumpens gränser och borgar för en beprövad tillförsäkran.
… detta är bevis på gudomlig härkomst, och att systemet inte är något mänskligt påfund, utan en upptäckt av gudomlig sanning.” – Vakttornet, 15 juli, 1922, sid. 217–218 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

1914


“Vi ser icke något skäl för att ändra taltecknen – icke heller skulle vi ändra dem om vi så skulle vilja. De är, tror vi, Guds datumangivelser, inte våra. Men kom ihåg, att avslutningen på 1914 ingalunda är tidpunkten för början, utan för slutet på svårighetens tid.” – Sions Vakt Torn, 15 juli, 1894, sid. 226 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Studier i Skriften, 2:a bandet – Tiden är Nära [1889], sid. 97, 98 i svenska utgåvan, sid. 98, 99 i engelska utgåvan

1920

“Och varje ö flydde bort. – Likaledes skall republikerna försvinna hösten 1920.
Och bergen stod inte att finna. – Vartenda rike på jorden skola förgås, och uppgå i anarki.

De tre dagar varunder faraos härskaror förföljde israeliterna ut i vildmarken representerar de tre åren från 1917 till 1920, vid vars tidpunkt alla av faraos kurirer skola uppslukas av anarkins hav.” – Studier i Skriften, 7:e bandet – Den fullbordade Hemligheten [1917/1918], sid. 258 (eng.) (Har inte hittat någon svensk utgåva av den här boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

1925

Miljoner som nu leva skola aldrig dö! [1922], sid. 63 (eng.)

“Året 1926 skulle således börja inemot den första oktober 1925. … Vi bör såtillvida vänta oss inom kort efter 1925 få beskåda uppvaknandet av Abel, Enok, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Melkisedek, Job, Mose, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Johannes döparen och övriga som nämns i Hebréernas elfte kapitel.” – Vägen till paradiset [eng. The Way to Paradise], [1924], sid. 224 (eng.) (Har inte hittat någon svensk utgåva av den här boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Vår mening är att 1925 är definitivt stadgad i bibeln, … I fråga om Noa, har den kristne nu mycket mer att grunda sin tro på än vad Noa hade (så långt som bibeln avslöjar) att grunda sin tro på inför en kommande översvämning.” – Vakt Tornet, 1 april, 1923, sid.106 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

1941 – Bara ett fåtal månader

“När gåvan mottogs omfamnades den av de marscherande barnen, vilket inte var någon struntsak eller leksak för lättjefulla nöjen, utan Herrens givna redskap inför det mest effektiva arbetet under de månader som återstår innan Harmageddon.” – Vakttornet, 15 september, 1941, sid. 288 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

1960-talet – Inom ett fåtal år

“Det betyder att bara några få år, som högst, återstår innan de fördärvade tingens ordning som behärskar jorden blir förintat av Gud.” – Vakna!, 8 oktober, 1968, sid. 13 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Om du är en ung person behöver du även inse det faktum att du inte kommer hinna bli gammal i denna nuvarande tingens ordning. Varför? För alla bevis i uppfyllelse av bibelns profetior ger vid handen att denna fördärvade tingens ordning är på väg att ändas inom ett fåtal år. I fråga om den generation som bevittnade början på de “sista dagarna” år 1914, sade Jesus att: “Denna generation ingalunda skall förgå innan alla dessa ting inträffar.” – Matteus 24:34.” – Vakna!, 22 maj, 1969, sid. 15 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Ska komma innan sekelskiftet

“Det nu närvarande verkande riket i himlen skall, inom nittonhundratalets lopp, rensa hela jorden från ondska.” – Vakna!, 22 februari, 1961, sid. 7 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

“Inom kort, i vårt tjugonde århundrade [1900-talet], skall ”striden på Jehovás dag” börja utkämpas mot det motbildliga Jerusalem i denna tid, mot kristenheten.” “Nationerna skall förnimma att jag är Jehova” – Hur då? [1971/1973], sid. 216 (eng. & sve.)

“Några av denna ”generation” skulle kunna överleva till slutet av detta århundrade. Men det finns många tecken på att ”slutet” eller änden är mycket närmare än så!” – Vakttornet, 1 juli, 1984, sid. 22–23 (sve.), Vakttornet, 1 mars, 1984, sid. 18–19 (eng.)

Vilken inverkan har dessa uppenbart osanna förutsägelser haft på anhängares liv och val?

“Vi hör talas om bröder som säljer sina hus och sin egendom och planerar att tjäna som pionjärer resten av sina dagar i denna gamla ordning. Detta är sannerligen ett förträffligt sätt att använda den korta tid som återstår innan den onda världen når sitt slut. — 1 Joh. 2:17.” – Tjänsten för Guds rike, maj, 1974, sid. 3 (sve. & eng.)

“I våra dagar finns det en stor skara människor som är övertygade om att en tillintetgörelse av ännu större omfattning är nära förestående. Bevisen ger vid handen att Jesu profetia inom kort skall få en större uppfyllelse på hela den nuvarande tingens ordning. Det har varit en av de viktigaste faktorer som fått många par att besluta sig för att inte skaffa barn för närvarande.”

  • Vakna!, 22 februari, 1975, sid. 10 (sve.)
  • Vakna!, 8 november, 1974, sid. 11 (eng.)

Är det närmare än du tror?

Specialföredraget år 2012 var betitlad “Är det närmare än du tror?” (eng. “Is It Later Than You Think?”)

  • Tjänsten för Guds kungarike, februari, 2012, sid. 4 (sve. & eng.)

Likadant var temat i en artikel i tidskriften Vakna!, från 1968, som hade förutsagt följande att;

“Det faktum att femtiofyra år redan har förflutit på den tid som kallas för “de sista dagarna” har stor betydelse. Det betyder att bara några få år, som högst, återstår innan de fördärvade tingens ordning som behärskar jorden blir förintat av Gud.” – Vakna!, 8 oktober, 1968, sid. 13 (eng.) (Har inte hittat någon svensk upplaga av den här artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Fyra decennier efter detta förmår Sällskapet Vakttornet att återinföra detta rädsloinducerande budskap, vad som är säkert är att få anhängare som läste detta samma budskap på 1960-talet fortfarande finns kvar för att minnas det som besvikelse och förvillelse.

Fortlöpande tema

Under de senaste hundra åren blev läran om generationen (Matteus 24:34) ständigt modifierad för att få det att verka som att generationens slutpunkt hade blivit nådd. Nu när “generationen” som levde före 1914 är praktiskt taget borta är generationen nu en “överlappande” generation i stället, vilket medför att en generation omfattar livslängden bland folk som kände folk som föddes innan 1914. Läran är uppenbarligen en vild fantasi och det är sorgligt att Jehovas vittnen är så lättrogna att de accepterar läran som sanning.

Efter en kedja falska förutsägelser av det här slaget har organisationen under de senaste åren blivit mindre skränig, men predikar icke desto mindre konstant att slutet kommer att vara på väg att inträffa genom mer svaga och indirekta tillkännagivanden. – Tjänsten för Guds kungarike, mars, 2014, sid. 2 (eng. & sve.)

Sedan Sällskapet Vakttornets tillkomst på 1800-talet har dess huvudtema alltid handlat om att Harmageddon snart ska komma och att dess anhängare aldrig ska hinna bli gamla eller dö innan dess. Sällskapet försöker avfärda dessa förljugna påståenden som “relativt ringa” (rs s. 109 [Resonera med hjälp av Skrifterna, sid. 109]), “entusiasm” (w79 1/7 s. 29 [Vakttornet, 1 juli, 1979, sid. 29]) och “ofullständig och till och med felaktig förståelse” om ljuset (jv s. 147 [Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds rike, sid. 147]). Låt inte klartänkthet överhopas av dessa utstuderade betydelseläror. Vakttornets förutsägelser som eftertryckligt presenteras som “beprövad sanning” och “från Gud” är inte exempel på ljus som blev klarare med tiden, de är fantasirika osanningar som kommer från mänsklig inbillningsförmåga. De är inte lägliga påminnelser om att tillbe Gud, utan bestämda uttalanden som manipulerar anhängares handlingar. De var aldrig någon sanning, de var osanningar som predikades i Guds namn.

Sanningens stora fiende är ofta inte lögnen – avsiktlig, konstruerad och ohederlig, utan myten, enträgen, övertygande och orealistisk. Tron på myter tillstädjer åsiktens välbehag utan någon betänkandets obehag. – John F. Kennedy