1975 – Watchtower-utdrag

Från 1966 till 1975 antydde Sällskapet Vakttornet regelbundet att Harmageddon skulle komma år 1975. Ta, emellertid, och fråga ett Jehovas vittne om denna datumangivelse och de kommer ständigt förneka att det någonsin förekom den typen av yttranden. Följande uttömmande uppteckning med utdrag visar att Sällskapet Vakttornet överlämnade lite åt fantasin angående 1975.

År 1980 erkände Vakttornet att ”avsevärda förväntningar väcktes angående 1975” från information som tryckts i dess publikationer.

”I samband med att boken Evigt liv i Guds söners frihet kom ut och att det i den talades om hur lämpligt det skulle vara, om Kristi tusenårsregering skulle komma att sammanfalla med det sjunde årtusendet av människans tillvaro, väcktes avsevärda förväntningar beträffande år 1975. … Men tyvärr var det så att jämte sådana — försiktigt hållna — upplysningar publicerades andra framställningar, som antydde att ett sådant förverkligande av förhoppningar senast det året låg mera inom sannolikheternas än bara inom möjligheternas gränser.”
– Vakttornet, 15 juli 1980, sid. 9 (sve.)
– Vakttornet, 15 mars 1980, sid. 17 (eng.)

implikationer som att 1975 skulle medföra Harmageddon resulterade i att många Jehovas vittnen blev fast övertygade om att detta skulle bli slutet.

Tillväxttakten av förkunnare före och efter 1975 bevisar den betydelse som 1975 hade för Jehovas vittnen och effekten av att Harmageddon gick om intet vid den tiden.

Den ”markerade minskningen” av Jehovas vittnen inträffade i länder runt om i världen.

”Korea
Men de första månaderna under tjänsteåret 1976 började med en markant nedgång i fråga om antalet förkunnare och antalet bibelstudier. Denna sjunkande tendens skulle fortsätta under drygt tre år och sluta med en nedgång med 26 procent i antal förkunnare — från 32.693 i augusti 1975 till 24.285 i november 1978.
… I Sällskapets brev daterat den 4 april 1977 sades det:

”Vi hoppas att bröderna är noggranna i sin undervisning. Tydligtvis var några starkt fästa vid årtalet 1975, och därför lades ingen god grund. …””
– Jehovas vittnens Årsbok 1988, sid. 189–190 (sve. & eng.)

”Norge
Det var en stadig ökning av antalet förkunnare från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet. Men förväntningarna på året 1975 visade sig bli ett trosprov för en del bröder och systrar. När den stora vedermödan inte kom 1975 var det några som lämnade organisationen, och mellan 1976 och 1980 minskade antalet förkunnare något.”
– Jehovas vittnens Årsbok 2012, sid. 142–143 (eng. & sve.)

”Filippinerna
… Men det var många som slutade att tjäna Jehova, när den nuvarande tingens ordning inte tog slut 1975.”
– Jehovas vittnens Årsbok 2003, sid. 162–163 (eng. & sve.)

Detta hände eftersom Harmageddons tillkommande omkring 1975 användes för att rekrytera anhängare.

Ett videoklipp från regionalsammankomsten år 2017 ”Ge inte upp”, samtidigt som den är noga med att inte nämna 1975, hänvisar till den när den säger:

”Jag trodde aldrig att denna tingens ordning skulle vara så pass länge, och jag trodde verkligen aldrig att jag skulle bli en farfar. … När jag var ungefär i din ålder, hade jag just precis blivit en nybliven pappa… åratal senare kom en ny prövning för oss, förstår du, på den tiden såg en del fram emot en viss datumangivelse som ett tecken på slutet för denna gamla tingens ordning.”

Det går inte att förneka de sensationella resultaten av 1975-läran när man tar och jämför omvändelsefrekvensen för bibelstudier före och efter 1975. År 1974 gick över 1 av 5 bibelstudier vidare till dop, jämfört med bara 1 av 30 sedan året 2000.

1975-Vakttornsutdrag

– Evigt liv i Guds söners frihet [1966/1970], sid. 29, 30 (eng. & sve.)

”Är Guds vilodag parallell med tiden som människan har varit på jorden alltsedan hon skapades? Tydligen så. … Vilket år skulle således de första 6000 åren på människans existens och likaså de första 6000 åren av Guds vilodag ta slut? År 1975. … Det betyder att vi inom ett relativt fåtal år kommer att få bevittna uppfyllelsen av de återstående profetiorna som har med ”ändens tid” att göra.”
– Vakna!, 8 oktober 1966, sid. 19-20 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Det tog inte bröderna särskilt lång tid att hitta diagrammet som börjar på sidan 31, som visar att 6000 år av människans existens ändas 1975. Överläggningen om 1975 överskuggade allt annat. ”Den nya boken betvingar oss att inse att Harmageddon är, i faktum, väldigt nära,” sa en sammankomstdeltagare. I sanning var det en av de enastående välsignelser som bars hem! … Broder Franz. ’Skulle det således betyda att Harmageddon kommer att ha gått till ända, med Satan bunden, vid 1975? Det kan hända! Det kan hända! Allt är möjligt med Gud. Innebär det att Det stora Babylon kommer att gå under 1975? Det skulle kunna vara så. Betyder det att Gog av Magogs attack kommer att riktas mot Jehovas vittnen för att utplåna dem, och att Gog då själv kommer att ställas ur spel? Det skulle kunna vara så. Men vi säger inte att det är så. Allting är möjligt för Gud. Men vi säger inte att det är så. Och måtte ingen av er precisera sig och säga att något bestämt skall hända från nu och fram till 1975. Men den avgörande punkten i allt detta, kära vänner, är: Tiden är kort. Tiden håller på att rinna ut — det råder inget tvivel om det.”
– Vakttornet, 15 oktober 1966, sid. 628, 631 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

År 1967 skrev Sällskapet Vakttornet att ”plötslig död” låg ”bara några korta år framför oss” och skulle komma inom den generation som hade fått bevittna båda världskrigen.

”… en bråd död är hotande nära. … Så förhåller det sig sannerligen med den varning vi talar om här, och det finns fullgoda skäl för påståendet att detta är den mest angelägna varning som någonsin ljudit. … Katastrofen kommer i den generations tid som redan har upplevt två världskrig, och den ligger bara några korta år framför oss i tiden.”
– Vakttornet, 1 januari 1968, sid. 17 (sve.)
– Vakttornet, 15 april 1967, sid. 243–244 (eng.)

Vid distriktssammankomsten år 1967 presenterade Wisconsin Sheboygan-distriktstillsyningsmannen broder Charles Sinutko talet ”Tjäna med evigt liv i sikte” och gjorde följande uttalande:

Inspelningen av sammankomsttalet går att spelas upp och höras på hemsidan Jwfacts.com, länken är: https://jwfacts.com/watchtower/1975.php

”Nu, som Jehovas vitten, som löpare, även om vissa av oss har blivit lite uttröttade, verkar det som om att Jehova har tillförsett oss med föda i rätt tid. För han har framhållit inför oss alla, ett nytt mål. Ett nytt år. Något att sträcka ut sig efter och det förefaller som att det har skänkt oss alla så pass mycket mer energi och kraft i denna sista frambrytning av fart till mållinjen. Och det är året 1975. Nåväl, vi behöver inte gissa oss till vad året 1975 medför om vi läser Vakttornet. Och vänta inte till 1975. Dörren kommer att stängas innan dess. Som en bror uttryckte det, ”Håll dig vid liv till sjuttiofem”.” (Direktöversatt)

I november 1968 meddelade distriktstillsyningsmannen Duggan vid Pampa Texas sammankomsten att ”inte riktigt hela 83 månader, så låt oss vara trogna och tillitsfulla och … vi kommer att bortom Harmageddonstriden …”, vilket därmed beräknade Harmageddon i oktober 1975.

Inspelningen av talet går att spelas upp och höras på hemsidan Jwfacts.com, länken är: https://jwfacts.com/watchtower/1975.php

Liknande kommentarer flödade genom Vakttornet under slutet av 1960-talet, vilket visar att konceptet om att Harmageddon skulle ankomma 1975 uppmuntrades, med ordalag så som ”det är bara 6 år kvar” som användes som en nedräkning till slutet.

”Tänk bara, bröder, det är ungefär bara nittio månader kvar innan 6000 år av människans existens på jorden är fulländat. Minns ni vad vi lärde oss vid sammankomsterna förra sommaren? Majoriteten av människor som lever idag kommer förmodligen att vara vid liv när Harmageddon bryter ut, och det finns inga uppståndelsehopp för dem som då tillintetgörs.”
– Tjänsten för Guds rike, mars 1968, sid. 4 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Vi kan vänta oss att den kritiska tiden når sin kulmen i en nära framtid, ty det definitiva slutet är nära för denna gamla ordning. Inom högst några få år skall det som återstår av de bibliska profetiorna med avseende på dessa ”yttersta dagar” bli uppfyllt, …”
– Vakttornet, 1 september 1968, sid. 397 (sve.)
– Vakttornet, 1 maj 1968, sid. 272 (eng.)

15:e augusti-nummerupplagan av tidskriften Vakttornet gick in i detalj för att bestyrka att 1975 verkligen är slutet på de 6000 åren, vilket skulle ge tilltro till 1975-årets spekulationer.

”Vet vi säkert att vi under det sjunde året från den stund där vi nu befinner oss kommer att nå slutet på det 6.000:e året sedan Adam skapades? Och om vi lever fram till det året, 1975, vad kan vi då förvänta?”
– Vakttornet, 1 januari 1969, sid. 5 (sve.)
– Vakttornet, 15 augusti 1968, sid. 488 (eng.)

” Varför ser du fram mot 1975?

HUR förhåller det sig med allt det här talet om år 1975? Livliga samtal, i en del fall grundade på spekulation, har på senare tid uppstått bland dem som ägnar sig åt allvarligt bibelstudium. Deras intresse har väckts av tron på att året 1975 markerar slutet på 6.000 år av mänsklig historia sedan Adams skapelse. Att ett sådant viktigt datum är så nära sätter fantasin i rörelse och ger obegränsat stoff att tala om.

Men vänta ett tag! Hur kan vi veta att dessa uträkningar är riktiga? Vilken grund finns det för påståendet att Adam skapades för något mer än 5.993 år sedan? Stöder och bekräftar den bok som man fullt och fast kan lita till på grund av dess tillförlitliga historiska äkthet, nämligen Jehovas inspirerade ord, bibeln, en sådan slutsats? …

En sak är absolut säker: Bibelns kronologi, styrkt av uppfyllda bibliska profetior, visar att sex tusen år av mänsklig tillvaro inom kort skall fullbordas, ja, inom vår generation! (Matt. 24:34) Därför är det nu ingen tid att vara likgiltig och håglös. Det är inte passande att nu jonglera med Jesu ord om att ”om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena”. (Matt. 24:36) Den tid är tvärtom inne nu, då man bör vara klart medveten om att änden för denna tingens ordning snabbt närmar sig sitt våldsamma slut. Låt inte lura dig, det räcker med att Fadern själv vet både ”dagen och … stunden”!

Har vi någon anledning att vara mindre verksamma, därför att vi inte kan se bortom år 1975? Apostlarna kunde inte se så långt ens; de visste ingenting om år 1975. Allt de kunde se var en kort tid framför sig, under vilken de skulle fullborda det verk de fått sig tilldelat.”
– Vakttornet, 1 januari 1969, sid. 11, 17 (sve.)
– Vakttornet, 15 augusti 1968, sid. 494 (eng.)

”Skall vi av det som har kommit fram under det här studiet förstå att Harmageddonstriden kommer att vara utkämpad på hösten år 1975 och att Kristi länge efterlängtade tusenårsregering då skall börja? Det är möjligt, men vi vet ännu inte precis hur nära den sjunde tusenårsperioden av människans tillvaro sammanfaller med Kristi sabbatslika tusenårsregering. Om dessa båda tidsperioder sammanfaller helt vad kalenderåret beträffar, kommer detta inte att bero på en slump utan kommer att vara i överensstämmelse med Jehovas kärleksfulla och lägliga uppsåt. Men vår kronologi, som är tämligen exakt (men inte ofelbar, det medger vi), utvisar bara i bästa fall att hösten år 1975 markerar slutet på 6.000 år av mänsklig tillvaro på jorden. Detta innebär inte nödvändigtvis att 1975 markerar slutet på de första 6.000 åren av Jehovas sjunde ”skapelsedag”. Varför inte? Därför att Adam efter sin skapelse levde någon tid under den ”sjätte dagen”, och denna till längden obekanta tidsperiod måste dras ifrån Adams 930 levnadsår, för att vi skall kunna fastställa när den sjätte sjutusenårsperioden eller ”dagen” slutade och hur länge Adam levde in på den ”sjunde dagen”. Men slutet på denna sjätte skapelsedag skulle ha kunnat komma inom samma kalenderår som Adam skapades, enligt gregorianska kalendern. Skillnaden skulle kunna uppgå till bara några veckor eller månader, inte år.”
– Vakttornet, 1 januari 1969, sid. 15–16 (sve.)
– Vakttornet, 15 augusti 1968, sid. 499 (eng.)

”Det faktum att femtiofyra år av perioden som kallas ”de sista dagarna” redan har gått förbi är högst betydelsefullt. Det betyder att det bara är några få år, som högst, som återstår innan de fördärvade tingens ordning som dominerar jorden blir förintat av Gud.”
– Vakna!, 8 oktober 1968, sid. 13 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”I många skolor finns det kuratorer, som uppmanar eleverna att skaffa sig högre utbildning, att försöka göra karriär för att få en framtid i den här tingens ordning. Låt dig inte påverkas av dem. Låt dem inte ”hjärntvätta” dig med djävulens propaganda till att slå dig fram, till att söka bli något i den här världen. För den här världen återstår det bara en kort tid! Vilken som helst ”framtid” som denna världen kan erbjuda är ingen framtid! Var därför förståndig och låt Guds ord påverka dig till att välja en kurs i livet som kommer att medföra skydd och välsignelse för dig. Gör pionjärtjänsten, heltidsförkunnartjänsten, med utsikt att få tjäna vid Betel eller på missionärsfältet till ditt mål i livet. Det är ett liv som erbjuder dig en evig framtid!”
– Vakttornet, 1 augusti 1969, sid. 344 (sve.)
– Vakttornet, 15 mars 1969, sid. 171 (eng.)

“Om du är en ung person behöver du även inse det faktum att du inte kommer hinna bli gammal i denna nuvarande tingens ordning. Varför? För alla bevis i uppfyllelse av bibelns profetior ger vid handen att denna fördärvade tingens ordning är på väg att ändas inom ett fåtal år. I fråga om den generation som bevittnade början på de “sista dagarna” år 1914, sade Jesus att: “Denna generation ingalunda skall förgå innan alla dessa ting inträffar.” – Matteus 24:34. Därför kommer du, som en ung person, aldrig att fullfölja någon karriär som denna ordning erbjuder. Om du går på gymnasiet och funderar på en högskoleutbildning, innebär det minst fyra, eller kanske till och med sex år till för att utexamineras vidare till en specialiserad karriär. Men var någonstans kommer denna tingens ordning att vara vid den tiden? Det kommer att vara väl på väg att avslutas, om inte i själva verket vara borta!”
– Vakna!, 22 maj 1969, sid. 15 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”Men bibelns kronologi, som visar att Adam skapades på hösten år 4026 f.v.t., för oss fram till år 1975 v.t. som den tidpunkt som markerar 6.000 år av mänsklig historia, varefter skall komma ytterligare 1.000 år då Kristi rike härskar. Vid vilken tidpunkt slutet för denna ordning än kommer, är det alltså tydligt att den tid som återstår är förkortad, i det att endast omkring fem år återstår fram till slutet på 6.000 år av mänsklig historia.”
– Vakttornet, 1 september 1970, sid. 398 (sve.)
– Vakttornet, 1 maj 1970, sid. 273 (eng.)

I Vakna!, den 8 oktober 1971 presenterades en tidslinje med texten ”När vi närmar oss slutet på 6000 år av mänsklig historia i mitten av 1970-talet finns det spännande hoppet om en storslagen lättnad.” I tidslinjen börjar ”Jesu Kristi tusenåriga regeringstid” på det sextusende året.

”Och nu, då år 1975 har börjat, är det fortfarande några tusen av den smorda kvarlevan som är vid liv här på jorden och som ser fram emot att denna glädjerika framtidsutsikt skall förverkligas. Den tillväxande ”stora skaran” av deras fårlika följeslagare ser tillsammans med dem fram emot att få träda in i den nya ordningen utan avbrott i sitt liv. I den nya ordningen skall Jehova Gud öka den smorda kvarlevans ”dagars längd” på jorden så att dess medlemmar blir tillfredsställda. Det återstår att se om de skall få vara kvar här på jorden för att se början av uppståndelsen för de jordiska döda och träffa trogna vittnen från forna tider, förkristna tider. De skulle glädja sig över att få göra detta innan de tas bort från den jordiska skådeplatsen till den himmelska belöningen med Kristus.”
– Vakttornet, 1 mars 1975, sid. 111 (sve.)
– Vakttornet, 15 december 1974, sid. 766 (eng.)

Sällskapet Vakttornet uppmuntrade fortfarande den typen av förväntningar 1975. Under en del av sammankomsten den 10 februari 1975 i Los Angeles hänvisade Fred Franz till boken Evigt liv i guds söners frihet och sade:

”Och om vi sedan vänder oss till sidan 35 börjar vi se året nitton-hundra-sjuttio-fem, varvid vi faktiskt befinner oss. Och vad står det beträffande 1975? Det står, att slutet, märk nu detta, slutet på den sextusenåriga dagen på människans existens i början av hösten. Och därpå för det oss utöver det, bortom detta år, som är nästa datumangivelse årtalet 2075. Därför, förstår ni, har vi inte mycket tid kvar till detta året 1975. Det kommer att avslutas vid solnedgången den 5:e september, och det omedelbart efter den 5:e september, är varför Herren Jesu Kristi tusenåriga rike måste börja för att uppfylla de sista tusen åren på Guds stora sju skapelsedagar, och de förväntar sig att den stora vedermödan skall inträffa och förstörelsen av det Stora Babylon och förintelsen av alla politiska system i denna värld och därpå bindningen av Satan och hans demoner och deras avgrundsnedkastning skall inträffa innan detta år är slut, i detta år nitton-hundra-sjuttio-fem, och omedelbart därefter börjar Herren Jesu Kristi tusenåriga regering. Nu är detta allt som sägs om året 1975. (Publiken applåderar) (Direktöversatt)

I den engelska upplagan av Vakttornet den 1:e maj 1975 refereras det till ett liknande tal som Fred Franz framhöll vid avgångsprogrammet för Sällskapet Vakttornets Gilead-bibelskola den 2:e mars 1975.

”En annan talare, F.W. Franz, Sällskapet Vakttornets vice president, gjorde ett kraftfullt intryck på åhörarna om hur brådskande det kristna predikoarbetet är. Han betonade att, enligt tillförlitlig bibelkronologi, kommer 6000 år av människans historia att avslutas i september enligt månkalendern. Detta sammanfaller med en tid ”den mänskliga arten [håller på och] svälter sig självt till döds”, likafullt som att den ställs inför förgiftning genom förorening och förstörelse genom kärnvapen. Franz tillade: ”Det finns ingen anledning att tro att mänskligheten, inför vad den nu står inför, kan existera under den sjundetusendeårsperioden” under den nuvarande tingens ordning.”

Betyder detta att vi vet exakt när gud kommer att förgöra denna gamla ordning och upprätta ett nytt? Franz visade att vi inte gör det, därför att vi vet inte hur kort tidsintervallet var mellan Adams skapelse och Evas skapelse, vid vars tidpunkt Guds vilodag på sjutusen år började. (Hebr. 4:3, 4) Men, påpekade han, ”vi bör inte tro att detta år 1975 inte har någon betydelse för oss”, för bibeln bevisar att Jehova är ”den störste kronologen” och ”vi har ankardatumet, 1914, som markerar slutet på hedningarnas tider.” Ty således, fortsatte han, är vi fyllda av förväntan inför den närmaste framtiden, för vår generation.” – Matt. 24:34.”
– Vakttornet, 1 maj 1975, sid. 285 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Spridning av fruktan/rädsla

Vakttornets publikationer dröjde sig betydande vid att tala om hur dåliga världsförhållandena var och använde sekulära citat som understöd för att världen inte kunde finnas kvar vidare utöver 1975. Exempelvis inbegrep Vakna!-tidskriften för 8 oktober 1968 följande citat på sidan 15;

”… USA:s tidigare utrikesminister Dean Acheson sa år 1960: ”Jag vet tillräckligt mycket om vad som händer för att försäkra er om att den här världen om 15 år från och med idag [eller, vid 1975], kommer att bli för farlig för att leva i.”
– Vakna!, 8 oktober 1968, sid. 15 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Ur samma sida står också följande:

”Ett av de största problemen, bortom människans lösning, är den kommande matbristen på grund av befolkningskrisen. I boken Hungersnöd [eng. Famine] säger matexperterna W. och P. Paddock:
”Senast 1975 kommer en katastrof av aldrig tidigare skådad omfattning att drabba världen. Hungersnöd, som är större än någon annan i historien, kommer att härja i de outvecklade nationerna.”
Jag förutser en bestämd datumangivelse, 1975, när den nya krisen kommer att vara över oss i all sin otroliga betydelse.”
”Senast 1975 kommer civil oordning, anarki, militärdiktaturer, skenande inflation, transporthaveri och kaotiska oroligheter att vara dagens ordning i många av de hungrande nationerna.””
– Vakna!, 8 oktober 1968, sid. 15 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Människor sades vara på gränsen till svält, förgiftning eller kärnvapenförstöring.

”Detta sammanfaller med en tid då ”den mänskliga arten [håller på och] svälter ihjäl sig självt”, såväl som att den ställs inför förgiftning genom förorening och förstörelse genom kärnvapen.”
– Vakttornet, 1 maj 1975, sid. 285 (eng.) (Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Media

Media publicerade artiklar som rapporterade om Sällskapet Vakttornet och dess budskap om att slutet skulle komma 1975. Följande exempel är från 1969.

”SAMFUND

Bevittnar Slutet
Om detta visar sig vara den sista gången som de alla samlas, de tusentals Jehovas vittnen som församlats förra veckan i New York Citys Yankee Stadium för en internationell sammankomst kommer inte bli det minsta förvånade. I själva verket, väntar de sig fullt och fast Harmageddons kataklysm inom de näst kommande få åren. De senaste uträkningarna från denna energiska, eskatologiskt sinnade sekt daterar avslutet för världen på hösten år 1975.
Hur skrämmande det än må vara för övriga religiösa troende, är slutet en förespegling som gläder de 323,688 amerikanska medlemmarnas till Sällskapet Vakttornets Bibel och Traktatsällskap hjärtan, enligt vad vittnena är officiellt kända för (det globala medlemskapet är 1,155,826 i antalet). År 1914, enligt samfundets beräkningar, inledde ”Guds tidtabell” de sista dagarna. Alltsedan dess har vittnena länge efterlängtat slutet på ”denna onda tingens ordning” och början på tusenårsriket.

Enligt deras bokstavliga uttolkning av bibeln, grundat på Uppenbarelseboken 14:1, kommer Herren Gud då att välja ut 144,000 vittnen till att regera med Kristus i himlen. Resten kommer att förbli kvar på jorden för att konvertera icke-troende; vid slutet på de 1000 åren, kommer de ondskefulla att tillintetgöras, medan de räddade kommer kvarbli i att åtnjuta ett jordiskt paradis. I sitt tal på stängningsdagen för den veckolånga sammankomsten med delegater från 78 länder talade samfundets president, den Pennsylvania-födde Nathan H. Knorr tillitsfullt om ”De kommande tusen åren av fred.”
Tuktad teokrati. New York-sammankomsten inledde en omgång upplyftande sessioner med föredrag och bibeldrama som vittnena håller i 25 städer runt om i världen, alltifrån Pomona till Paris till Papeete, mellan nu och december. Under en tuktad teokratis tillsyn som styrs av Knorr från Sällskapet Vakttornets utbredda huvudkontor i Brooklyn, gör vittnena gällande att predika sin version av Guds evangelium i 200 länder.
Mer än de flesta religiösa troende får vittnena utstå sånär ständiga problem med lagen, i USA som på andra håll. De vägrar militärtjänst, inte på grund av samvetsgranna invändningar, utan på det tvetydiga påståendet att varje döpt medlem är en missionär; som ett resultat av detta visade en granskning att 300 unga amerikanska vittnen satt i fängelse förra året för utkommenderingsundanflykter. För närvarande utstår de svårigheter med flertalet afrikanska nationer. I Zambia, exempelvis, blev 3,700 vittnesbarn relegerade från offentliga skolor för att de förvägrade att hälsa flaggan, vilket de vägrar att göra var som helst eftersom det uttrycker den trohet man bara är skyldig till Gud.
Återbesök. Med Harmageddon så nära i tiden, slösar vittnena ingen tid på sociala förbättringsprojekt som andra kyrkor är så pass angelägna om, och koncentrerar sig istället styvnackat på gatuhörn och att evangelisera från dörr till dörr. Förra året, som exempel, ägnade vittnes-missionärer 208,666,762 timmars predikande, gjorde 89,903,578 återbesök hos de som var intresserade nog för att köpa böcker eller magasin, men dokumenterade endast 82,842 dop – över 1,000 återbesök för varje konvertit.
Vittnena har vad de tror är bibliska bevis för att slutet kommer. För det första, avslöjar deras uttolkning av bibelns kronologi att Adam och Eva skapades på hösten 4026 f.Kr., eller för 5,994 år sedan. Genom att länka samman de 6,000 åren med Guds sex skapelsedagar tror de att det svarar mot att en sabbatslik vila tillkommer därefter, som börjar 1975 – fastän vittnen försiktigt undviker en exakt förutsägelse som kopplas till det året. För det andra, betyder Kristus löfte att ”denna generation inte skall försvinna innan alla dessa ting inträffar” att generationen som levde 1914, när de sista dagarna började, kommer att få bevittna Harmageddon. I och med att leden av den generationen förtunnas snabbt som ögat är Jehovas vittnen väl medvetna om att tidsgränsen håller på att löpa ut.
– Time, 18 juli 1969 (Direktöversatt)

”Vittnen ger världen högst fem år till – av MARIE H. WALLING, Republik Religionsredaktör (Direktöversatt)

Inom månader, eller som högst fem år, kommer avslutet på världen så som vi känner den att inträffa och Jesu tusenåriga rike kommer börja.
Detta är uppfattningen från det omkring 400,000-anhängharesamfundet som kallar sig för Jehovas vittnen.
Enligt Erroll Burton, Paradise Valley Unit of Jehovah’s Witnesses, är förutsägelsen baserad på uppskattningen om att 1975 kommer att utmärka slutet på de 6,000 åren sedan Adams och Evas tid, och att det, i enlighet med bibelns skrifter, är när Harmageddon kommer att inträffa (Upp. 16:16).
Med Harmageddon, förklarade han, menar han inte världens tillintetgörelse, utan närmare sagt ”en förändring i de politiska tingens ordning,” när ”alla rådande existerande inflytanden skall utplånas.”
”Efter 6,000 år av mänsklighetens förfall, kommer det att vara 1,000 år av luttring av mänskligheten,” förklarade han. ”Vid slutet på den tiden, kommer människan att bli fullkomlig, så som Adam och Eva var innan deras förfall.”
Han förklarade att här inte skulle finnas någon död och inget behov för fortplantningsverkan.
Människan skall känna när denna tid börjar, förklarade Burton, genom tecken på den organiserade religionens förfall. Han citerade Uppenbarelseboken 17, som beskriver en ”stor sköka … med vem jordens kung har begått otukt med och jordens invånare har gjorts berusade av vinet från hennes otukt, (sittandes) på ett scharlakansrött vilddjur fylld med hädelsenamn…”
”Vilddjuret är den politiska organisationen, som exempelvis, Förenta nationerna,” sade Burton. ”Organiserad religion rider på den politiska organisationens rygg som drar i alla trådarna.”
Han förutsade att folket ”kommer överge religionen så som vi ser den idag med dess hycklande prästerskap och deras stödpapper. Sedan kommer de politiska ledarna att överge religionen. Därefter kommer politikens tillintetgörelse att ske i Harmageddon. Överlevarna kommer att vara de som har förblivit lydiga mot Gud och hållit sig neutrala i politiska frågor.”
Därför har Burton sagt att han inte tänker ha någonting med politiska angelägenheter att göra.
”Jag tänker inte välja sida i kontroversiella frågor. Jag tänker inte förespråka något politiskt parti eller försöka med att avhysa någon politiker. Jag röstar inte. All politik är i hög grad manipulerad.”
Burton föreslog att om alla vägrade med att rösta, ”skulle det bli intressant att få se hur politikerna skulle hantera det hela.”
Han sade att vittnena inte tänker bli inblandade i något socialt arbete eller välgörenhetsarbete. För det första, är avslutningen på världen så som vi känner den nära förestående, så varför skall man bemöda sig?
För det andra, ”Jag vet hur mycket pengar som avhyvlas av dessa välgörenhetsorganisationer,” förklarade han.
Han invänder mot Frälsningsarméns arbete ”i och med att det är en religiös organisation. Vi som en grupp har ingen interreligiös verkan överhuvudtaget. Man kan få upp en gris ur myren och tvätta den, men man kan inte tvätta den genom att man gå ner i myren med den. Dessa är falska religioner.”
Vittnen giver troheten enbart till Jehova, och vägrar således att rösta, göra juryns plikt eller hälsa flaggan. Alla vittnen betraktas som missionärstjänare och anser sig själva som befriade från utkommendering.
De förnekar den kristna treenigheten, och ger förklaringen att Jesus är en sorts representant, som är utsänd för att etablera Jehovas kungarike och återlösa mänskligheten, och den Heliga Anden är helt enkelt ”Jehovas kraft” på jorden.”
– Arizona Republic 1969(Hittade ingen svensk upplaga av artikeln, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Inverkan

Den här läran fick en dramatisk inverkan på människors liv. År 1974 rapporterade Tjänsten för Guds rike att antalet pionjärer växte, med människor som lovordades för att de sålde sina hem för att tillbringa den korta tid som återstår i Guds tjänst. Likafullt rekommenderades att skjuta upp att skaffa barn.

”Ja, sedan sommaren 1973 har det varit nya rekord i antalet pionjärer varje månad. För närvarande finns det 754 reguljära pionjärer och pionjärer med särskilt uppdrag i Sverige, ett alla tiders rekord. Detta är 222 fler än det var i mars 1973! En ökning med 42 procent! Värmer inte detta våra hjärtan? Vi hör talas om bröder som säljer sina hus och sin egendom och planerar att tjäna som pionjärer resten av sina dagar i denna gamla ordning. Detta är sannerligen ett förträffligt sätt att använda den korta tid som återstår innan den onda världen når sitt slut. — 1 Joh. 2:17.”
– Tjänsten för Guds rike, maj 1974, sid. 3 (eng. & sve.)

“I våra dagar finns det en stor skara människor som är övertygade om att en tillintetgörelse av ännu större omfattning är nära förestående. Bevisen ger vid handen att Jesu profetia inom kort skall få en större uppfyllelse på hela den nuvarande tingens ordning. Det har varit en av de viktigaste faktorer som fått många par att besluta sig för att inte skaffa barn för närvarande.” – Vakna!, 22 februari, 1975, sid. 10 (sve.) – Vakna!, 8 november, 1974, sid. 11 (eng.)

Vittnen fyllde på med mat med lång datumhållning, påminnandes om mormonska skafferier. En av min väns familjer gömde föremål i en buske, inbegripet en pilbåge så att de i lugn och ro kunde jag djur under Harmageddon. Andra gick ännu längre än så; de löste in pensionsplaner, sa upp sjukförsäkringen och sålde sina hem och köpte husvagnar att bo i. Detta skapade stora problem för många familjer i och med att de var totalt oförberedda på ett liv som skulle komma att sträcka sig över flera decennier.

Även externa nyhetskällor förstod budskapet som Vakttornet angav. 18 juli 1969-numret av Time innehöll en artikel betilad ”Bevittnande av slutet” som konstaterade;

”Faktum är att de helt och fullt väntar sig katastrofen i Harmageddon inom de närmaste åren. De senaste beräkningarna från denna energiska, eskatologiinriktade sekt daterar världens undergång på hösten år 1975. Hur skrämmande det än må vara för övriga religiösa troende, är slutet en förespegling som gläder de 323,688 amerikanska medlemmarnas till Sällskapet Vakttornets Bibel och Traktatsällskap hjärtan, enligt vad vittnena är…”1 (Direktöversatt)

Ändringar i tryckt upplaga efter 1975

1968/1969-upplagan av boken Sanningen som leder till evigt liv innehöll subtila utdrag som pekade på det faktum att världen inte skulle kunna överleva efter 1975. – Sanningen som leder till evigt liv [1968/1969], sid. 9 (sve. & eng.)

Den reviderade utgåvan som publicerades år 1981 ersatte detta utdrag så att det lyder enligt följande:

”Som det också rapporterades tillbaka år 1960, förklarades det av tidigare utrikesminister i Förenta staterna, Dean Acheson, att vår tid är ”en period av ostadighet och våld som saknar motstycke.” Grundat på vad han visste om vad som då pågick i världen drog han slutsatsen att snart ”kommer denna värld att bli för farlig att leva i.”
– Sanningen som leder till evigt liv [1981], sid. 9 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Likaså innehöll 1968-upplagan ett citat ur den boken, Famine – 1975! [sve. Hungersnöd – 1975!] som hänvisar till hur obeboelig världen skulle komma att vara runt år 1975. – Sanningen som leder till evigt liv [1968/1969], sid. 89 (eng. & sve.)

1981-utgåvan ersatte detta med ett citat från 1980 om svält ur London Times.

”Nyare rapporter har visat att en konstant brist på tillräcklig mat, vilket resulterar i kronisk undernäring, har blivit “världens största hungerproblem i dag.” London Times rapporterade att:

Det har alltid funnits hungersnöd, men omfattningen och den allestädes närvarande hungern idag är på en helt ny skala. … Idag sägs undernäring drabba mer än tusen miljoner människor; kanske så många som 400 miljoner lever ständigt på gränsen till svält.” – 3 juni 1980.”
– Sanningen som leder till evigt liv [1981], sid. 88–89 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Engelska 1968-utgåvan

Engelska 1981-utgåvan

Skyldighetserkännande efter 1975

Efter misslyckandet 1975 var det oerhört lite som någonsin sades om det. År 1976 tryckte Sällskapet Vakttornet en klentrogen artikel som tuktade dem som planerade sina liv kring en viss tidpunkt.

”Det kan vara så att somliga som har tjänat Gud har planerat sitt liv i enlighet med en felaktig syn på vad som skulle inträffa vid en viss tidpunkt eller ett visst år. De kan av detta skäl ha skjutit upp eller försummat sådant som de i annat fall skulle ha sörjt för. Men de har inte förstått huvudpunkten i bibelns varningar beträffande slutet på denna tingens ordning, i det de menat att bibelns kronologi uppenbarar den bestämda tidpunkten.

Vad visar Jesu egna ord beträffande den rätta inställningen när det gäller slutet — skall man se fram emot en viss tidpunkt eller vad skall man göra? Han sade: ”Ge akt på er själva, att aldrig era hjärtan blir nertyngda av frosseri och dryckenskap och livets bekymmer och den dagen oförmodat i ett nu kommer över er som en snara. Den skall nämligen komma över alla som bor på hela jordens yta. Håll er då vakna och frambär hela tiden ödmjuk bön, för att ni må lyckas i att undfly alla dessa ting, som är bestämda att inträffa, och i att bestå inför Människosonen.” — Luk. 21:34—36.

Menade Jesus att vi skulle avpassa våra ekonomiska och materiella angelägenheter så att våra resurser skulle föra oss fram precis till en viss tidpunkt, som vi kanske menar markerar slutet? Om vårt hus är svårt förfallet, skall vi då låta saken bero, i det vi antar att vi ändå bara skall behöva det några få månader till? Och om någon i familjen eventuellt behöver särskild medicinsk omvårdnad, bör vi då säga: ”Vi skjuter upp det, eftersom tiden då den här tingens ordning skall försvinna är så nära”? Detta är inte det slags tänkesätt som Jesus tillrådde. …

Men det är inte tillrådligt att vi ställer in siktet på en viss tidpunkt och försummar vardagliga angelägenheter som vi i vanliga fall sörjer för som kristna, till exempel sådant som vi och våra familjer verkligen behöver. Vi kan glömma att denna ”dag”, när den kommer, inte skall ändra principen att de kristna alltid måste sköta alla sina ansvarsuppgifter. Om någon har blivit besviken på grund av att han inte följt denna tankegång, bör han nu koncentrera sig på att rätta till sin uppfattning och förstå att det inte var Guds ord som slog fel eller bedrog honom och gjorde honom besviken, utan att det var hans egen förståelse som var grundad på oriktiga antaganden.

Men låt oss säga att du är en som allvarligt har räknat med en viss tidpunkt och att du, vilket är lovvärt, ännu striktare har inriktat din uppmärksamhet på det brådskande draget i tiden och människors behov av att höra budskapet. Om vi nu säger att du tillfälligt känner dig i viss mån besviken — är du då verkligen en förlorare? Har du verkligen lidit skada? Vi tror att du kan säga att du har vunnit och har haft nytta av att följa denna på samvetet grundade kurs. Det har också blivit möjligt för dig att uppnå ett verkligt moget, förnuftigare synsätt. — Ef. 5:1—17.”
– Vakttornet, 15 november 1976, sid. 521–523 (sve.)
– Vakttornet, 15 juli 1976, sid. 440–441 (eng.)

Den första antydan om att Vakttornet var tillmötesgående i 1975-ivern tillkom inte förrän i Jehovas vittnens årsbok 1980.

”Bröderna uppskattade också ärligheten i samma föredrag, som erkände Sällskapets ansvarighet för en del av den besvikelse som ett flertal kände beträffande 1975.”
– Jehovas vittnens Årsbok 1980, sid. 30–31 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Det andra formella erkännandet till skyldighet var ett enda stycke i 1980-Vakttornsartikeln ”Välj den bästa levnadsvägen”. Detta stycke erkände att upphetsningen kring 1975 uppmuntrades av Sällskapet Vakttornet. Man kan dock inte låta bli att med besvikelse notera de fem åren innan ett erkännande av det slaget, eller att artikeln ändå avslutades med att överlägga skulden på anhängarnas inställning. Vakttornsupplagan för den 15 juli 1980, sidan 9 till 10 konstaterade följande:

”På senare tid har sådan iver, som kan vara berömvärd i sig själv, lett till försök att fastställa datum för den efterlängtade befrielsen från det lidande och de svårigheter som är människors lott jorden utöver. I samband med att boken Evigt liv i Guds söners frihet kom ut och att det i den talades om hur lämpligt det skulle vara, om Kristi tusenårsregering skulle komma att sammanfalla med det sjunde årtusendet av människans tillvaro, väcktes avsevärda förväntningar beträffande år 1975. Uttalanden gjordes då och därefter, i vilka det betonades att detta bara var en möjlighet. Men tyvärr var det så att jämte sådana — försiktigt hållna — upplysningar publicerades andra framställningar, som antydde att ett sådant förverkligande av förhoppningar senast det året låg mera inom sannolikheternas än bara inom möjligheternas gränser. Det är att beklaga att dessa senare framställningar tydligen ställde de mera försiktigt hållna i skuggan och bidrog till att öka de förväntningar som redan hade skapats.

I Vakttornet för 15 november 1976 framhölls det hur oklokt det är att ställa in siktet på en viss tidpunkt, och så hette det vidare: ”Om någon har blivit besviken på grund av att han inte följt denna tankegång, bör han nu koncentrera sig på att rätta till sin uppfattning och förstå att det inte var Guds ord som slog fel eller bedrog honom och gjorde honom besviken, utan att det var hans egen förståelse som var grundad på oriktiga antaganden.” När Vakttornet använde ordet ”någon”, inbegrep detta alla besvikna bland Jehovas vittnen och inkluderade således de personer som haft att göra med att upplysningarna publicerades, upplysningar som bidrog till att öka de förhoppningar som var knutna till tidpunkten i fråga.

Det finns emellertid inget skäl till att vi skulle börja vackla i vår tro på Guds löften. Nej, utan det inträffade har medfört att vi alla manas till att mera ingående undersöka vad bibeln säger om en domens dag. När vi gör detta, finner vi att det viktiga inte är något datum, en viss tidpunkt. Det viktiga är att vi ständigt har i tankarna att det kommer en sådan dag — och den rycker allt närmare, och den skall kräva att vi alla och envar avlägger räkenskap. Petrus sade att det är med rätta som de kristna ”väntar på Jehovas dags närvaro och ständigt har den i tankarna”. (2 Petr. 3:12) Det är inte en viss tidpunkt framför oss som betyder något, utan det är den kristnes leverne dag för dag. En kristen får inte leva en enda dag utan att tänka på att han står under Jehovas kärleksfulla vård och ledning och måste böja sig för detta, liksom han ständigt måste tänka på att han har att svara för sina handlingar.”
– Vakttornet, 15 juli 1980, sid. 9–10 (sve.)
– Vakttornet, 15 mars 1980, sid. 17–18 (eng.)

I sin korta diskussion om denna händelse gör Sällskapet Vakttornets historiebok Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike följande subtila erkännande.

”Detta ledde längre fram till den tanken — som ibland uttrycktes som en möjlighet, ibland mer bestämt — att eftersom det sjunde årtusendet av människans historia skulle börja år 1975, skulle de händelser som var förbundna med början av Kristi tusenåriga styre kanske börja inträffa då.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 633 (sve. & eng.)

Slutsats

Jehovas vittnen betvingas till att ignorera intelligent sunt förnuft och följa vad som helst som främjas i tidskriften Vakttornet. Upphetsningen över 1975 är ett vittnesbörd för hur deras tankeförmåga atrofierar. Det finns minst tre uppenbara skäl till att 1975 inte kunde vara tidpunkten för Harmageddon.

  1. Adams skapelse var varken slutet på skapelsen eller början på Guds vilodag. Bibeln talar inte om när Gud skapade Eva. Svenska Vakttornsupplagan för den 15 juni 1955 uppgav speciellt så mycket som följande på sidan 287:

”Just detta förhållande, att ingen i dag kan fastställa (då det är en Jehovas hemlighet) hur lång tid Adam — och senare också Eva — levde under den sjätte skapelsedagens slutperiod, gör att ingen nu heller kan fastställa tidpunkten då sextusenårsperioden av Jehovas nu pågående vilodag utlöper.”
– Vakttornet, 15 juni 1955, sid. 287 (sve.)
– Vakttornet, 1 februari 1955, sid. 95 (eng.)

Under 1975-ivern började man säga att Adam och Eva skapades samma år, på tal om ”det år då Adam och Eva skapades, år 4026 f.v.t.” (Vakttornet, 1 september 1968, sid. 395 (sve.)) Omgående efter tillkortakommandet beträffande 1975 återgick Sällskapet Vakttornet till sin ursprungliga position.

”Men denna stora vilodag började inte omedelbart efter Adams skapelse. Andra händelser ägde rum efter Adams skapelse men före slutet av den sjätte skapelsedagen. En av dessa händelser är av stor vikt för oss alla. Det är skapandet av den första kvinnan, Eva.”
– Vakttornet, 15 november 1976, sid. 518 (sve.)
– Vakttornet, 15 juli 1976, sid. 436 (eng.)

  1. Änglarna observerade när skapelsedagen slutade och skulle därför känna till dagen för början på Harmageddon om det hade varit en enkel 6000-årig beräkning, men bibeln uppger att änglarna inte vet om tiden för slutet.

Matteus 24:36 – ”Men om den dagen och timmen vet ingen något, inte ens himlarnas änglar, inte ens Sonen, utan bara Fadern.”

  1. Bibeln anger inte längden på skapelsedagarna eller den sjunde dagen i detalj. Den indikerar inte att Guds vilodag är 7 000 år eller att Jesu styre ska börja efter 6 000 år.

Det ytliga resonemang som tidskriften Vakttornet har använt sig av för att underbygga dess främjande av 1975 talar inte mycket för den styrande kretsens doktrinära integritet. Acceptansen av denna lära talar storligen om anhängarnas godtrogenhet, som ger uttryck åt en brist på någon djup önskan att se sanning utöver vad som står skrivet på tidskriften Vakttornets sidoblad.

Tillkortakommandet med 1914 och 1925 lärde Sällskapet Vakttornet faran med att man inriktar sig på ett specifikt datum, men det kan inte råda några missförstånd om innebörden av artiklarna före 1975. Ta, emellertid, och fråga ett Jehovas vittne nu om 1975 någonsin uttänktes som världens undergång och svaret kommer ständigt att bli förnekelse. Detta står i linje med hur Vakttornets trossamfund målar upp denna del av sin historia. Lägg märke till den korta överläggning som Förkunnar-boken tilldelar denna viktiga tid av tillväxt och omfattningen av ett erkännande till fel.

”Broder Franz hänsyftade sedan på de många frågor som hade uppstått om huruvida det som stod i den nya boken betydde att Harmageddon skulle vara över och Satan vara bunden år 1975. Han slog fast: ”Det skulle kunna vara så. Men vi säger inte att det är så. Allting är möjligt för Gud. Men vi säger inte att det är så. Och måtte ingen av er precisera sig och säga att något bestämt skall hända från nu och fram till år 1975. Men den avgörande punkten i allt detta, kära vänner, är: Tiden är kort. Tiden håller på att rinna ut — det råder inget tvivel om det.” … Det publicerades emellertid andra uttalanden i denna fråga, och vissa av dem var av allt att döma mer uttryckliga än som var tillrådligt.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 104 (sve. & eng.)

Rekommenderad läsning

Vakttornets 1975-”Slutet på världen”-tidslinje är den mest omfattande uppteckningen med utdrag relaterade till 1975-förutsägelsen. Länken är: https://jwfacts.com/pdf/1975-compehensive-list-of-quotes.pdf

Armageddon in 1975 [sve. Harmageddon år 1975] – Wlodzimierz Bednarski (https://jwfacts.com/pdf/armageddon-in-1975.pdf)

Fotnoter

[1] time.com/time/archive – 8:e augusti 2006

Den här artikeln är ursprungligen skriven år 2006, senaste uppdateringen kom i augusti 2021. Översattes från engelska till svenska i augusti 2022. Länk till engelska källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/1975.php