1919 härledd – hur?

Olycksbådande tonvikt läggs på 1919, då detta är året när Jesus sägs ha valt Sällskapet Vakttornet och dess styrande krets till att representera honom på jorden. Dock, är den minimala bibliska uppbackning som Vakttornets trossamfund använder för att underbygga detta år både bräcklig och ologisk.

1919 beskrivs som en tid av andlig befrielse, året då Sällskapet Vakttornets styrande krets tillsattes som den trogne slaven.

”Sen 1919 har tjänaren haft ansvar över några av Kristus ägodelar.”
– ”Vem litar du på?” https://www.jw.org/sv/bibliotek/videor/#sv/mediaitems/StudioTalks/pub-jwb_201803_2_VIDEO (Direktöversatt)

”Den trogne och omdömesgille slaven” sattes över Jesu tjänstefolk 1919. Den slaven är den lilla, sammansatta grupp av smorda bröder som tjänar vid huvudkontoret under Kristi närvaro och som är direkt involverade i att förbereda och dela ut andlig mat. När den gruppen samarbetar som den styrande kretsen agerar de som ”den trogne och omdömesgille slaven”.”
– Årsmötesrapport 2012, jw.org

”Med början år 1919 frambringade Jehova på liknande sätt kvinnans säd som en andlig nation.”
– Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära! [1988/2006], sid. 184 (eng. & sve.)

”Alltsedan deras andliga befrielse år 1919 har hans öga ständigt vakat över dem.”
– Vakttornet, 1 mars 1994, sid. 17 (sve. & eng.)

Jehovas vittnen får höra att de inte kan förstå bibeln utan vägledning från den ”trogne slaven” som valdes ut av Jesus år 1919. Ingen bibelskrift hänvisas till i många av dessa omnämnanden av 1919, och Jehovas vittnen förväntas acceptera att grunden för år 1919 har förklarats på annat håll.

Vakttornet, Studieupplaga, november 2016, sid. 16 (eng. & sve.)

Finns det bibliskt stöd för att året 1919 har profetisk betydelse? Grunden för 1919 förlitar sig nästan helt på Uppenbarelseboken kapitel 11. Uppenbarelseboken 11 beskriver ”två vittnen”, en period på 1260 dagar, en period på 3 ? dagar, och en stor fruktan för nationerna.

Uppenbarelseboken 11 –
””3 Och jag skall låta mina två vittnen profetera i 1260 dagar, klädda i säckväv.” …
7 … skall vilddjuret som stiger upp ur avgrunden föra krig mot dem och besegra dem och döda dem. …
9 Och människor från folken och stammarna och språken och nationerna skall se på deras döda kroppar i tre och en halv dag …
11 Och efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de reste sig och stod på sina fötter, och stor fruktan föll över dem som såg dem.”

Följande beskriver de steg som Sällskapet Vakttornet använder för att motivera varför Uppenbarelseboken 11 gäller sig självt och Jesu val av dess styrande krets 1919. Listpunkterna fastställer hur var och en är ett misslyckande i logiken. (Observera att en del av detta resonemang ändrades under 2013, vilket kommer att tas upp senare.)

 1. De ”två vittnena” antas vara parallella med den trogne och omdömesgille slaven.

o Uppenbarelseboken 11 är det första omnämnandet av de två vittnena, och Sällskapet Vakttornet hävdar i själva verket att de är parallella med Matteus’ trogne slav. Det finns ingen anledning för en sådan länk, förutom önsketänkande.

 1. Sällskapet Vakttornet använder 1914 som utgångspunkt för de 1260 dagarna, det år då Jesus sägs ha börjat regera i himlen.

o 1914 är inte bibliskt underbyggt som början på Jesu himmelska styre, som är ett ämne i sig.

 1. Sällskapet Vakttornet inleder de 1260 dagarna i Uppenbarelseboken 11:2,3 i december 1914. (re, eller Uppenbarelsebokens storslagna höjdpunkt är nära!, s. 164) Det avslutar de 1260 dagarna i Uppenbarelseboken 11:2,3 i juni 1918. Under perioden som sträcker sig från 1914 till 1918 trampas templet under fötterna, förmodligen förebådat av de 3 ? åren mellan Jesu dop och hans utkastande av köpmännen från templet. (re s. 32) I juni 1918 kom Jesus för att inspektera sin jordiska organisation, vilket kulminerade med att Sällskapet Vakttornets styrelse sattes i fängelse. (re s. 164, 167)

o Jesu styre sägs ha inletts i oktober 1914, men de 42 månaderna/1260 dagarna sägs ha börjat i december. Det fanns ingen förklaring till de två månadernas skillnad. Detta blir helt enkelt förbisett, eftersom Sällskapet Vakttornet försöker anpassa en period av historien som inte passar.

o 1260 dagar, 3 ? år eller 42 månader är alla grundade på en 360 dagars månkalender, men Vakttornets samfund tillämpar den på en solkalender.

 1. Efter nio månader, i mars 1919, frigavs Sällskapet Vakttornets styrelse. 9-månadersperioden är baserad på de 3 ? dagarna i Uppenbarelseboken 11:9–11. (re s. 169)

o De 1260 dagarna i Uppenbarelseboken 11 sägs vara bokstavliga 42 månader, men de 3 ? dagarna från samma skriftställe sägs vara bildliga 9 månader. (3 ? år = 3 ? år … 3 ? dagar = 9 månader)

 1. Detta ledde till en stor fruktan bland alla andra religioner. (Uppenbarelseboken 11:11)

”Det förekom sannerligen stora omvälvningar på religionens område. Marken tycktes röra sig under de etablerade kyrkornas ledare, när den här gruppen av återupplivade kristna gick till verket.”
– Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära! [1988/2006], sid. 170 (eng. & sve.)

o Frigivningen av Rutherford från fängelset var irrelevant för de flesta, och det kan knappast sägas att resultatet blev att ”stor fruktan föll över dem som såg dem.” (Upp. 11:11)

 1. Frigivningen av Sällskapet Vakttornets styresmän från fängelset år 1919 antas motsvara att Jesus tillsatte Sällskapet Vakttornets styrande krets till sin slav eller tjänare.

”De smorda kristna som hade bestått trosproven under perioden 1914–1919 lät sig inte längre behärskas av inflytandet från världen, och de hade befriats från många babyloniska sedvänjor. Kvarlevan av de smorda gick framåt som ett renat och luttrat folk och frambar villigt offer av lovprisning till Gud, förvissade om att de som folk betraktade var godtagbara för honom.”
– Vakttornet, 15 maj 1998, sid. 17 (eng. & sve.)

”År 1919 kunde den renade slavklassen se fram emot en verksamhet som hela tiden skulle öka.”
– Vakttornet, 1 maj 1993, sid. 16 (eng. & sve.)

Det finns ingen anledning till att tro att Sällskapet Vakttornets styresmäns frigivning från fängelset skulle tyda på att Jesus hade valt ut dem till sin trogne slav. När de lämnade fängelset fortsatte de att predika exakt samma lära som före fängelset, inberäknat samma falskheter, som att slutet skulle komma år 1925.

 1. ”Hur länge varade detta andrum för Guds kvinnas säd? Uppenbarelseboken 12:6 omnämner 1.260 dagar. Uppenbarelseboken 12:14 beskriver perioden som en tid, tider och en halv tid – med andra ord: tre och en halv tider. Båda uttryckssätten representerar i själva verket tre och ett halvt år, den period som på norra halvklotet sträckte sig från våren år 1919 till hösten år 1922. Det var en period av upplivande återhämtning och reorganisering för den återupprättade Johannesklassen. … Efter 1922 spydde Satan ut en flod av förföljelse mot vittnena.”
  – Uppenbarelsens storslagna höjdpunkt är nära! [1988/2006], sid. 184–185 (eng. & sve.)

o Tror någon verkligen att det som hände med Jehovas vittnen år 1922, en period som ingen kan minnas, är en uppfyllelse av profetian i Uppenbarelseboken?

Inte ett enda steg i processen ovan som blir använd för att komma fram till 1919 är övertygande överhuvudtaget, det mesta av resonemanget är faktiskt ologiskt eller saknar underlag.

Följande tabell är hämtad från anteckningar från Skolan för förordnade tjänare som förrättades under mitten av 2000-talet.

År 2013 förenklades denna lära genom att man tog bort 1918 från ekvationen.

Vakttornet, Studieupplagan, 15 juli 2013, sid. 11, 14 (eng. & sve.)

Artikeln förklarar att eftersom Jesus renade templet två gånger visar den på ett pågående reningsarbete mellan 1914 och 1919. Detta gör dock ingenting för att klargöra varför 1919 har någon biblisk relevans, eftersom det inte ges något underlag för hur lång tiden för reningen skulle vara.

Vakttornet för den 15 november 2014 sammanfogar de 1260 dagarna med de 3 ? dagarna för att komma fram till 1919.

Vakttornet, Studieupplagan, 15 november 2014, sid. 30 (sve. & eng.)

Detta är nonsens, eftersom Vakttornet presenterar de 1260 dagarna som bokstavliga, men de 3 ? dagarna som symboliska, men lägger ändå ihop dem för att underbygga tidsperioden från 1914 till 1919. Tidslinjen markerar grafiskt diskrepansen med en multipel av 75 inom tidsramen för de figurativa 3 ? dagarna och bokstavliga 1260 dagarna.

Tidslinjen anger inte ett specifikt start- och slutdatum för de 1260 dagarna, i och med att de inte överensstämmer med någon specifik händelse, som det i detalj redogörs för i 1260; länk: https://jwfacts.com/watchtower/revelation-daniel-prophetic-interpretation.php#L3.

Sällskapet Vakttornet har avsevärt förenklat sina publikationer under 2000-talet, och ansträngningen det gör för att motivera 1919 är ett typexempel. 2018 års publikation Ren tillbedjan av Jehova – äntligen återställd! ägnar ett avsnitt åt att ge ”bevis” för att ”Guds folk” valdes år 1919.

Boken Ren tillbedjan hävdar att det finns bibliska och historiska bevis bakom 1919-läran, men ändå görs inga försök att presentera något bibliskt resonemang för år 1919, och de historiska bevisen är på sin höjd pittoreska.

Vad hände år 1919?

Sällskapet Vakttornets andra resonemang för att understödja 1919 är ett historiskt, med påståendet att det påvisade sig självt att ha blivit utvalt av Jesus som den enda ”rena” organisationen som representerar honom.

Sällskapet Vakttornet lär ut att gruppen gick in i babylonisk fångenskap mellan 1914 och 1918. Detta kulminerade med att styrelseledamöterna för The Watchtower Society sattes i fängelse.

”Moderna historiska bevis visar att under världskriget 1914 – 1918 fördes den överlämnade, döpta smorda kvarlevan av Jehovas kristna vittnen i babylonisk fångenskap.”
– Vakttornet, 1 december 1972, sid. 724–725 (eng.) (Ingen svensk upplaga av artikeln hittades, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

”En kort tid efter detta blev de flesta medlemmarna av Sällskapets administrativa stab arresterade, och den 21 juni 1918 blev de dömda till 20-åriga fängelsestraff. Predikandet av de goda nyheterna avstannade praktiskt taget.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 211–212 (eng. & sve.)

År 1919 frigjorde Jehova dem.

”1919 Sällskapets styrelseledamöter och deras medarbetare friges mot borgen den 26 mars; …”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 720 (sve. & eng.)

”På liknande sätt befriades den smorda kvarlevan år 1919 efter en babylonisk fångenskap, och under ledning av Guds heliga ande har det andliga Israels en gång öde ”jord” blivit renad.”
– Vakttornet, 15 september 1988, sid. 15 (sve. & eng.)

Anledningen till att Jehova stödde Sällskapet Vakttornets ledare, vilket ”bevisades” genom att de blev frigivna, är för att de blev renade, helt och hållet teokratiska och gav ut andlig mat.

”Detta kunde i synnerhet iakttas under första världskrigets tid. Jehova har emellertid renat sin organisation och gjort den helt och hållet teokratisk.”
– Vakttornet, 1 december 1971, sid. 539 (sve.)
– Vakttornet, 15 juli 1971, sid. 437 (eng.)

”När Kristus vid sin ”ankomst” kom för att inspektera ”slaven” 1918, fann han en kvarleva av trogna lärjungar som var smorda med Guds ande och som sedan 1879 hade använt den här tidskriften och andra bibliska publikationer för att dela ut andlig ”mat i rätt tid”. Han godkände dem som sitt kollektiva redskap, sin ”slav”, och 1919 blev de anförtrodda uppgiften att ta hand om alla hans jordiska tillhörigheter.”
– Vakttornet, 1 april 2007, sid. 22 (eng. & sve.)

Det finns absolut ingen grund för något av dessa påståenden. Det finns inga bevis för ett urval av Jesus och ingen rening av läran. De använde fortfarande korset, firade födelsedagar och jul och följde en samling läror som var väldigt annorlunda än var de är idag.

Om Jesus inspekterade Sällskapet Vakttornet år 1919, var det som han fann inte en renad organisation som lärde ut sanning, rättare sagt skulle hans inspektion ha avslöjat en grupp som främjade att:

 • ”De sista dagarna” började år 1799 och att 1800-talet var den värsta tidsperioden i hela historien
 • Jesu närvaro började år 1874
 • Jesus hade börjat regera 1878
 • Harmageddon hade ägt rum år 1914
 • Blod var acceptabelt som föda för kristna
 • Jesus bör bes till och dyrkas, liksom Jehova
 • Den stora skaran var en himmelsk klass
 • Födelsedagar och jul var acceptabla firanden
 • Korset fanns på omslaget på tidskriften Vakttornet
 • Läror som var adapterade efter 1800-talets religiösa predikanter och adventiströrelsen, som att pyramider och astrologi gav stöd för 1914
 • Starkt sionistiskt stöd för en ny nation i Israel i uppfyllelse av bibelns profetior
 • Den trogne och omdömesgille slaven var inte de smorda, utan det var pastor Russell

Efter numer rådande normer var Sällskapet Vakttornet år 1919 i hög grad en avfällig organisation.

Vakttornets organisation pekar på tre höjdpunkter under denna period – utgivningen av boken Den Fullbordade Hemligheten år 1917, föredraget Miljoner som nu leva skola aldrig dö år 1918 och påföljande broschyr, och den periodiska tidskriften Den Gyllene Tidsåldern (eng. The Golden Age) år 1919.

”Under senare hälften av år 1917 satte de trogna predikare av den ”omdömesgille slavens” klass, vilka gick i spetsen för verket, energiskt i gång med spridningen av boken Den fullbordade hemligheten (den utkom och började spridas också på svenska samma år), ty på mindre än sju månader hade tryckeriet, som Sällskapet anlitade, levererat en upplaga om 850.000 exemplar. ”Omsättningen av sjunde delen är ojämförligt mycket större än omsättningen under lika lång tid av någon annan känd bok med undantag av bibeln.””
– Vakttornet, 15 juni 1955, sid. 269 (sve.)
– Vakttornet, 1 april 1955, sid. 206 (eng.)

”1918 Föredraget ”Världen har nått sitt slut — Millioner som nu leva komma kanske aldrig att dö” hålls för första gången, den 24 februari, i Los Angeles i Kalifornien. Den 31 mars hålls talet i Boston i Massachusetts och har då titeln ”Världen har nått sitt slut — Millioner som nu leva skola aldrig dö!””
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 719 (sve. & eng.)

”Ett mycket betydelsefullt steg i riktning mot att rätta till den här situationen togs år 1919, när man började ge ut tidskriften The Golden Age (Den Gyllne Tidsåldern). Denna tidskrift skulle bli ett mäktigt redskap till att ge publicitet åt att Guds kungarike är den enda varaktiga lösningen på mänsklighetens problem.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 212 (eng. & sve.)

Alla dessa tre publikationer (Den Fullbordade Hemligheten, Miljoner som nu leva skola aldrig dö! och Den Gyllene Tidsåldern) är chockerande för ett Jehovas vittne att läsa idag.

Den Fullbordade Hemligheten måste läsas för att man ska tro det, eftersom det är lågpunkten i Vakttorns-publikationer, med den lära som den främjade nu nästan helt förkastad. Begagnade kopior kan fortfarande hittas till försäljning på internet, eller så kan skannade upplagor laddas ner från https://archive.org/details/TheFinishedMystery. Titelsidan hävdar att det är ”Postumt arbete av Pastor Russell”, fastän den skrevs av Clayton J. Woodworth och George Fisher och godkändes för publicering av Rutherford.

Läror från denna bok består av att de sista dagarna började år 1799, Jesu andra tillkommelse var 1874, och att kyrkorna år 1918 skulle falla och de smorda skulle uppstå till himlen. Det sades att Jesus var Alfa och Omega, under det att den vita hästens ryttare är påven. Ängelns härlighet i Uppenbarelseboken 18:1 hänvisar till moderna upptäckter som korrespondensskolor, celluloid, Den gudomliga tidsåldersplanen, talapparater, dammsugare, induktionsmotorer, pastörisering, Panamakanalen, skosymaskiner, tunnelbanor, skyskrapor, röntgenstrålar och Leviatan är lokomotivet. Storleken på den stora pyramiden bekräftar att skörden hade börjat, och avståndet från platsen där Den Fullbordade Hemligheten producerades i Scranton till dess fraktdestination New York City förutsades i Uppenbarelseboken 14:20.

Huvudfokuset för Miljoner som nu leva skola aldrig dö var presentationen av läran att slutet skulle komma år 1925, med att Abraham återuppstår på jorden det året. Detta redogörs det i detalj för i artikeln 1925 – Millioner som nu leva skola aldrig dö (https://jwfacts.com/watchtower/1925.php).

Den Gyllene Tidsåldern, vilket Woodworth var redaktör för, fylldes med en otrolig mängd oriktig populärvetenskap och barnslig lära, av vilka en del citeras i artikeln Medical Advice sve. Medicinsk rådgivning.

Ingen av dessa tidskrifter presenterade renad andlig mat, utan snarare sagt fantasifulla läror och lögner som avfärdas av 2000-talets styrande krets.

Rutherfords fängslande

Medan Sällskapet Vakttornet kallar fängslandet av Rutherford och hans medarbetare som ”babylonisk” fångenskap, var uppvigling skälet till att de fängslades. Den Fullbordade Hemligheten förtalade andra religioner och uppmuntrade uppvigling mot USA:s regering.

”I Shaffer v. USA (9:e cirka 1919) befanns den tilltalade ha ägt och skickat exemplar av boken, Den Fullbordade Hemligheten, som innehöll avsnittet ”tvärt emot dessa har Satan uppställt [en] viss villfarelse ypperst beskrivet genom ordet patriotism, men som i verkligheten äro mord, självaste djävulens ande. [Om] man säger att detta äro ett försvarskrig emot hänsynslöst och intolerabelt angrepp, måste jag genmäla att [det] icke hava bevisats att Tyskland hava någon uppsåtlighet eller begärelse att angripa oss. Kriget i sig självt äro fel. Dess talan komma att vara ett brott. Icke i någon mening väcks en fråga, med ett problem involverat, en sak på spel, som är värd livet av en blåjacka ute till havs eller en khakirock i skyttegravarna.” 9:th Circuit Court of Appeals slog fast att ”tjänstgöringen skulle kunna hindras genom att man angriper rättvisan i den sak för vilket kriget utkämpas och genom att undergräva den lojalitetsanda som inspirerar män att ta värvning eller värnpliktsregistrera sig i deras lands tjänst” (Stone).” academic.evergreen.edu (från och med juni 2007) (Direktöversatt)

“Efter sin svåra period 1917–1919 utsatte Jehovas folk sig själva för granskning. När de insåg att de hade handlat på sätt som inte infinner sig i Guds godkännande, sökte de förlåtelse i bön och ångrade sig för sin tidigare bana. Detta ledde till Jehovas förlåtelse och välsignelse. En kompromiss hade blivit att skära av sidor från Den Fullbordade Hemligheten, detta för att tillfredsställa dem som hade övertagit ställningen som censor. En annan inträffade när Vakt Tornet för den 1 juni 1918 framförde: ”I enlighet med resolutionen från kongressen den 2:e april, och med tillkännagivandet av Förenta staternas president den 11:e maj, föreslås det att Herrens folk allestädes gör den 30:e maj till en dag för bön och bedjande.” Efterföljande kommentarer lovordade USA och överensstämde inte med den kristna neutralitetsståndpunkten.”
– Jehovas vittnens Årsbok 1975, sid. 119 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Utdraget ur Den Fullbordade Hemligheten var sidan 251 i engelska 1917-utgåvan. Istället för att stå fast vid sina övertygelser och principer följde Sällskapet Vakttornet undergivet USA:s regerings order att ta bort sidorna 247 till 254 från Den Fullbordade Hemligheten.

I 1918 års utgåva reducerades avsnittet som täcker underrubriken ”Komma ut ur drakens mun” från 5 sidor till 1 paragraf (i engelska utgåvan). Gå till länken: https://jwfacts.com/pdf/Finished-Mystery-1917ed-p247-p255.pdf för att se en tydlig PDF-skanning av sidorna från 1917-utgåvan som avlägsnades från 1918-utgåvan.

Sällskapet Vakttornet fängslades inte för att ha predikat sanningen om Guds kungarike; det var för att ta parti i politiken. Deras frigivning var likaså en överträdelse mot deras principer, ett resultat av att de uppfyllde regeringens order om att ändra vad de hade tryckt. Ingen av handlingarna visade att de var andligt renade.

Ond slav

Sällskapet Vakttornet har varit starkt kritisk mot anhängare som lämnade religionen under denna period och tillbringade nästan ett sekel med att beskriva dem som den ”onda slavklassen” (Notera: läran om vilka som var den onda slavklassen ändrades år 2013).

”Jehovas vittnens historia i våra dagar visar att försök har gjorts av somliga, som utgjort ”den onde slavens” klass, att tillvälla sig kontrollen över Jehovas verk och hans folk.”
– Vakttornet, 1 december 1971, sid. 539 (sve.)
– Vakttornet, 15 juli 1971, sid. 437 (eng.)

Många anhängare av Sällskapet Vakttornet lämnade under denna period efter 1914, och erkände Sällskapet Vakttornet som en falsk profet, som falskeligen lärde att den nya ordningen skulle komma år 1914.

Framstående anhängare tog också avstånd från organisationen och tog illa vid sig av Rutherfords ledning.

”Efter broder Russells död hade några av dem som hade haft framträdande ställningar inom organisationen avfallit.”
– Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 257 (sve. & eng.)

Efter Russells död tog Rutherford kontrollen över The Watch Tower Society. I sitt testamente hade Russell skisserat en lista med 5 rekommenderade namn för redaktionskommittén. (”Charles Taze Russells vilja och testamente”, Vakt Tornet 1 december 1915, sid. 5999 i nytryckta engelska upplagan) Trots att han inte fanns med på denna föredragna lista tog Rutherford över ledarskapet och tilltvingade sig det genom en juridisk strid mot de andra styrelsemedlemmarna.

Rutherford gick vidare med att förelägga tryckningen av Den Fullbordade Hemligheten utan att inhämta styrelsemedlemmarnas medgivande, som Watchtower-stadgan kräver.

”Vid middagstid, den 17 juli 1917, gav man ut den här boken vid matsalsbordet på Betel. Broder Rutherford gav en present av den här boken till varje medlem i Betelfamiljen, som Russell hade gjort sedvanligt. Den kom som ett bombnedslag. Fullständigt förvånade över dess utgivning tog de motstående styrelseledamöterna omedelbart tag i denna fråga och föranledde den en fem timmar lång kontrovers över administrationen av Sällskapets angelägenheter.”
– Jehovas vittnen i Guds uppsåt (eng. Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose) [1959], sid. 70 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Sällskapet Vakttornet har använt termen ond slav för att förtala de anhängare som inte med gott samvete kunde anpassa sig till en organisation som har visat sig vara en falsk profet, och angriper styrelsemännen som inte kunde anpassa sig till sin nya ledare som stridigt tog kontrollen och införde ny lära som var långsökt, lagbrytande och som är ännu mer pinsam att läsa idag.

Tidsperioden 1914 till 1919 är lågpunkten i deras historia, men beskrivs nu som den tid då Jesus valde dem till att leda sin organisation. 1914 hade visat sig vara falsk profetia, med inte en enda förutsägelse för det året som inträffade. År 1916 dog grundaren, pastor Russell, och Rutherford övertog ledarskapet i ett fientligt övertagande indraget i juridiska strider. Därifrån lanserade han en plattform i syfte att dramatiskt förändra religionen under de kommande två decennierna.

Det borde vara en fråga av stor angelägenhet för vart och ett av Jehovas vittnen att den underliggande läran beträffande 1919, årtalet som är så viktigt för deras lednings auktoritära anspråk, vilar på en grundlös biblisk och historisk manipulation av det slaget.

Rekommenderad läsning

Den mest omfattande boken som beskriver Sällskapet Vakttornets tidiga historia är Apocalypse Delayed – The Story of Jehovah’s Witnesses (sve. Apokalypsen fördröjd – Historien om Jehovas vittnen), av professor M. James Penton.

Den här artikeln är skriven år 2013. Senaste uppdateringen kom i mars 2023. Översattes från engelska till svenska i april 2023. Länk till engelska källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/1919-derived.php