1914: Misslyckad Watchtower-profetia

Ett av de mest missvisande konstaterandena i Sällskapet Vakttornets publikationer är att de träffsäkert och korrekt förutsåg att årtalet 1914 skulle markera ”begynnelsen” till avslutningen för denna tingens ordning. Men det som Vakttornssamfundet egentligen förutsade om 1914 var sanningslöst att det skulle medföra ”slutet” på denna tingens ordning och avslutningen på Harmageddon och den inledande början på det jordiska paradiset. 

Det är viktigt att komma underfund med det som Vakttornet predikade skulle inträffa under de åren som skulle leda fram till och med 1914 och jämföra det med det som Vakttornssamfundet i nutid påstår att de vid den tiden predikade.

De självmotsägande utdragen ovan är behjälpliga för att kunna identifiera två viktiga sakförhållanden:

 1. Watchtower osannfärdigt förutsade att denna tingens ordning skulle upphöra 1914
 2. Watchtower är inte fullständigt ärlig om dess egen historia
 Det som Bibelsällskapet Vakttornet sade innan 1914  Det som Bibelsällskapet Vakttornet påstår blev sagt innan 1914 
 “Året 1878, … markerar klart den tid, då vår närvarande, andlige osynlige Herre faktiskt antog makt såsom konungars konung…”
– Studier i Skriften, 2:a bandet – Tiden är Nära, svenska 1912 – utgåvan, sid. 247 
 ”För dem som uppriktigt har forskat i Bibelns profetior har Vakttornet gång på gång lagt fram bevis för att Jesu närvaro som kung i Guds himmelska rike började år 1914.”
– Vakttornet, 15 januari, 1993, sid. 5 (sve. & eng.) 
 ”Men håll i åtanke att avslutningen av året 1914inte är tidpunktsangivelsen för begynnelsen, utan för avslutningen på nödens tid.” 
Sions Vakt Torn, 15 juli, 1894, sid. 226 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga) 

 ”På grundval av vad han sade… …pekade Jehovas vittnen flera årtionden i förväg på 1914 såsom det år som skulle markera begynnelsentill ”avslutningen på tingens ordning”.”
Vakna!, 22 juni, 1973, sid. 8 (sve.) 

Styrande kretsen–medlemmen Samuel Herd avger följande i organisationens dokumentär från år 2016, betitladGuds rike de första 100 åren;

”Vid kungarikets början år 1914 visste Bibelforskarna inte vad som skulle hända, men de visste att det skulle bli ett betydelsefullt år.” – Sam Herd

Detta är ett påhitt, i och med att Bibelsällskapet Vakttornets samfund var dogmatiskt tvärsäkra i avseende till vad som verkligen skulle inträffa 1914. De förväntningar som man hade inför 1914 blev kraftfullt och vederhäftigt presenterade som fakta, vilket framgår genom följande utdrag.

 • ”Att helgonens förlossning måste äga rum någon gång före slutet av år 1914 är uppenbart, …” 

– Studier i Skriften – Tillkomme ditt Rike, svenska 1912 – utgåvan, sid. 232

 • ”…Hämndens dag … skola avslutas i oktober, 1914” 

– Studier i Skriften – Hämndens Dag, sid. 547 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

 • ”…”den stora tiden” av nöd sådan vars like aldrig funnits sedan människor blev till, kommer att nå dess höjdpunkt” 

– Studier i Skriften – Tiden är Nära, engelska 1889 – utgåvan, sid. 77, 78 (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

 • ”…anser vi det vara en konstaterad sanning, att denna världens rikens slutliga upphörande och Guds rikes fulla upprättande kommer att fullbordas vid slutet av år 1914 e.Kr.” 

– Studier i Skriften – Tiden är Nära, svenska 1912 – utgåvan, sid. 98

 • ”Oktober, 1914, skola Babylons fullständiga tilländagång få bevittnas” 

– Vakt Tornet, 15 juni 1911, sid. 190 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

 • ”Kristendomen skola vid den tidpunkten hava försvunnit, vilket redan visats utifrån profetiorna” 

– Studier i Skriften – Tillkomme ditt Rike, engelska 1891 – utgåvan, sid. 153 (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Tidiga anhängare var lika övertygade om att de förstod vad som skulle hända 1914 som anhängare i nutid är lika övertygade om att den stora vedermödan och Harmageddon kommer att komma när som helst och som ska leda till att alla världsliga människor blir tillintetgjorda. Det kommer sig av att samma manipulativa terminologi som man använde före 1914 än idag används i Vakttornspublikationerna.

1914 är den avgörande tidpunkten för Jehovas vittnens existens, vilket man för närvarande förklarar som tidpunkten när:

 • Hedningarnas tider utlöpte
 • Jesus började härska i himlen
 • De sista dagarna började

1914 är grundvalen för uttydningen av huvuddelen övriga Bibelprofetior. Det mest kännetecknande är att detta var den tid under vilket man sade att Jesus sägs ha kommit för att avsyna och luttra Bibelsällskapet Vakttornet, vilket ledde till att Jesus år 1919 valde ut det till den enda organisationen som han verkar genom i vår tid, och är det enda medlet genom vilket man kan tillvinna sig frälsning.

Den rådande förståelsen skiljer sig avsevärt från den ursprungliga läran. Innan 1914 trodde Watchtower att:

 • De sista dagarna började år 1799
 • Jesu parousia (grekiska för ”ankomst”) började år 1874
 • Jesus började härska i himlen år 1878
 • Hedningarnas tider skulle utlöpa år 1914, och leda till:
  • Slutet på Harmageddon
  • Den falska religionens fall
  • Slutet på alla jordiska regeringar
  • Himmelska och jordiska uppståndelser
  • Paradis på jorden

1914-läran har man nödgats ändra och den har oupphörligen förändrats under 2000-talets lopp i och med att den har blivit vederlagd genom historiens förlopp. Den har utvecklats från att:

 1. De sista dagarna började år 1799 och ändades år 1914.
 2. De sista dagarna började år 1914 och avslutas inom loppet av en enda livstid/generation bestående av de som föddes före 1914.
 3. De sista dagarna började år 1914 med en obestämd tidsram för slutet, efter en tidsperiod bestående av en ”överlappande generation”.

Sällskapet Vakttornets förmåga att korrekt förutsäga innebörden av 1914 är av en stor källa till tro för Jehovas vittnen som inte känner till vad Sällskapet Vakttornet sade innan 1914. Ingenting av det som Russell sade om 1914 kom att bli av. Både Russell och tidiga Vakttornsanhängare förväntade sig den 2:e oktober 1914 få bevittna början på avslutningen av tingens ordning.

”En hel del förtroendevalda stannade på Betel, och förklarligt nog närvarade arbetare från huvudkontoret vid frukostbordet fredagsmorgonen den 2 oktober. Alla satt i sina stolar när broder Russell klev in. Som vanligt sade han glatt, “God morgon, alla.” Men denna särskilda morgon var annorlunda. I stället för att ofördröjligt slå sig ner på stolen klappade han händerna och meddelade glatt: “Hedningarnas tider har gått till ända; deras kungar har haft sin dag.” “Som vi klappade våra händer!” utbrast Cora Merill. Broder Macmillan medgav: “Vi var mycket glada och jag skulle inte blivit förvånad, om vi just i det ögonblicket hade farit upp, som en signal att börja himmelsfärden – men naturligtvis hände i verkligheten ingenting sådant.” Syster Merill tillägger: “Efter ett kort uppehåll sa han [Russell]: ‘Är någon besviken? Ingetdera är jag. Allt går rätt enligt tidtabellen!’ Återigen klappade vi händerna.””  – Jehovas vittnens årsbok 1975, sid. 73 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Förväntningen som man hade år 1914 var att man skulle få se det avgörande och definitiva slutet för världens kungariken som skulle ersättas av Guds kungarikes fullständiga upprättelse på jorden.

– Studier i Skriften, Tiden Är Nära [1889], 1911-utgåvan, sid. 99 i engelska utgåvan, sid. 98 i svenska utgåvan

Från och med 1911-utgåvan och framöver lade man till ytterligare ett år i detta utdrag som sträckte sig så långt som till 1915 med avseende på att dessa händelser skulle alltigenom inträffa.

🔻

 ”Inför detta starka bibelbevis angående hedningarnas tider anser vi det vara en konstaterad sanning, att denna världens rikens slutliga upphörande och Guds rikes fulla upprättande kommer att fullbordas vid slutet av år 1914 e.Kr.”– Studier i Skriften, Tiden är Nära, 1889-utgåvan, sid. 99 (eng.) 


 ”Inför detta starka bibelbevis angående hedningarnas tider anser vi det vara en konstaterad sanning, att denna världens rikens slutliga upphörande och Guds rikes fulla upprättande kommer att fullbordas nära slutet av år 1915 e.Kr.”– Studier i Skriften, Tiden är Nära, 1911-utgåvan, sid. 99 (eng.) 

Vakttornsutdrag från före 1914

Russell lärde att Jesu osynliga återkomst började år 1874 och att han började härska år 1878.

– Studier i Skriften IV – Hämndens Dag [1897/1912], sid. 285 (sve.)

Man visade utifrån bibeln att början på det himmelska kungariket skulle börja innan hedningarnas tider utlöpte.

”Men Guds rike skall upprättas innan hedningarnas dagar utlöper, ty ”i de konungars dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike; och det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken” (Daniel 2:44).” – De tre världarna och denna världens skördetid [eng. Three Worlds and the Harvest of this World] [1877], sid. 26 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Såsom det visas i artikeln ”Vakttornet, adventister och frimureri” (på jwfacts.com), använde Russell pyramidologi som underlag åt denna trosföreställning.

Russell förde ursprungligen vidare Barbours* läror, och tillsammans var de medförfattare för tryckalster som boken De tre världarna och denna världens skördetid (eng. Three Worlds and the Harvest of this World), som publicerades år 1877. Efter hans splittring från Barbour i juni 1879 började Russell ge ut Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence i juli 1879. Detta blev uttryckligen hans egen religion med införlivandet av organisationen ”Zion’s Watch Tower Tract Society” strax därefter. Russell fortsatte publicera och förlägga många utav de profetiska tolkningar som han hade tagit med sig från Barbour, vilket framgår genom det som följer när man jämför utdrag från De tre världarna och denna världens skördetid med tidskriften Vakttornet.

 * Nelson H. Barbour (21 augusti, 1824 – 30 augusti, 1905) var en adventistpredikare och förläggare, och är främst känd för sin förbindelse med — och senare opposition till — Charles Taze Russell. (https://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_H._Barbour) 

Tidslängden som sträckte sig från 1874 till 1914 beskrevs som den största tiden av nöd i människans historia, inget mindre än tiden för Harmageddon, och att nödens tids upphörande skulle infalla 1914.

”I dagsläget, apropå på de senaste arbetsproblemen och överhängande anarki, skriver våra läsare av anledning att få insikt om man måhända inte tar miste på 1914-tidpunkten. De säger att de inte begriper hur förhandenvarande förhållanden kan hålla ut så länge till under påtryckningen. Vi ser inte något skäl för att ändra taltecknen – icke heller skulle vi ändra dem om vi så ville. De är, tror vi, Guds tidpunkter, inte våra. Men kom ihåg, att avslutningen på 1914 inte är tidpunkten för början, utan för slutet på tiden av nöd.” – Sions Vakt Torn, 15 juli 1894, sid. 226 (omtryckta upplagan – sid. 1677) (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Följande utdrag under ledningen fram till 1914 visar att det inte kan råda något tvivel om vad Sällskapet Vakttornets anhängare väntade sig skulle hända. Slutet på de sista dagarna år 1914 skulle enligt förväntan initiera ett flertal tilländagångar och ny en början.

 • 1914 – slutet på predikoarbetet
 • 1914 – slutet på all religion
 • 1914 – massförstörelsen av alla regeringar
 • 1914 – slutet på den stora vedermödan
 • 1914 – slutet på Harmageddon
 • 1914 – Russell och hans följare skulle uppstiga till himlen
 • 1914 – Jesu kungarike skulle upprättas som ett paradis på jorden
 • 1914 – början på den jordiska uppståndelsen

Följande Vakttornsutdrag är bara ett litet urval som belyser på vilket sätt de förkunnade dessa konstateranden.

Skördearbetet (predikan) fullbordat

– Studier i Skriften III, Tillkomme ditt Rike [1891/1912], sid. 133 (sve.)

– Studier i Skriften III, Tillkomme ditt Rike [1891/1912], sid. 148 (sve.)

Babylon det stora (kristendom) fullständigt tillintetgjord

”Den sjunde trumpeten ljuder från och med augusti 1840 framtill att ”tiden av nöd,” eller vredens dag har ändats. Tvivelsutan avslutas det, såvida, med hedningarnas tider, och dessa fyrtio års erövring; och ljuder, således, fram till 1914 e.Kr., vid vars ände, det stora Babylon, skola hava fallit, och ”draken” bliva bunden: det vill säga, nationerna skall hava blivit kuvade, och ”denna världens furste utkastad.””  – De tre världarna och denna världens skördetid [eng. Three Worlds and the Harvest of this World] [1877], sid. 143 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

– Studier i Skriften III, Tillkomme ditt Rike [1891/1912], sid. 152 (sve.)

”Oktober 1914, skola det få bevittnas den fullskaliga änden för Babylon, ”likt en stor kvarnsten som slungats i havet,” fullständigt tillintetgjord som ett system.”  Vakt Tornet, 15 juni 1911, sid. 190 (omtryckta upplagan, sid. 4842) (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Regeringar störtade

– Studier i Skriften II, Tiden är Nära [1889/1912], sid. 97, 98 (sve.)

– Studier i Skriften II, Tiden är Nära [1889/1912], sid. 99 – 100 (sve.)

Slutet på ”svårighetens eller nödens tid” (stora vedermödan)

Barbour och Russell publicerade att svårighetens eller nödens tid skulle gå till ända 1914, en lära som Russell höll igång med att förkunna om i Zion’s Watch Tower.

”Den sjunde trumpeten ljuder från och med augusti 1840 framtill att ”nödens tid,” eller vredens dag har ändats. Tvivelsutan avslutas det, såvida, med hedningarnas tider, och dessa fyrtio års erövring; och ljuder, således, fram till 1914 e.Kr., vid vars slut, det stora Babylon, kommer att hava fallit, och ”draken” bliva bunden: det vill säga nationerna skall hava blivit kuvade, och ”denna världens furste utkastad.””  De tre världarna och denna världens skördetid [eng. Three Worlds and the Harvest of this World] [1877], sid. 143 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

”Men kom ihåg, att avslutningen på 1914 inte är tidpunkten för början,  utan för slutet på nödens tid. ” – Sions Vakt Torn, 15 juli 1894, sid. 226 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Slutet på ”Hämndens Dag” (Harmageddon)

Harmageddon, som likafullt kallas för hämndens dag, samt striden vid den stora dagen, skulle avslutas i oktober 1914.

”Men Gud har en bestämd tid för varje drag av sin plan, och tiden för denna ”hämndens dag”, vilken äro en fyrtio år lång tidsperiod, som började i oktober 1874, och som kommer att avslutas i oktober 1914.”  – Studier i Skriften IV, Hämndens Dag, engelska 1911-utgåvan, sid. 546–547 (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

”… striden på Guds den allsmäktiges stora dag … Tidpunkten för avslutningen på denna ”strid” är definitivt markerad i bibeln som oktober 1914. Detta äger redan rum, med dess inledning från och med oktober 1874. … Bibeln visar, således, att striden på den stora dagen kommer att inledas med Guds kyrka, och att omstörtandet av de stora nominella kyrkosystemen kommer att föregå störtningen av de nuvarande världsliga makterna; ty herren skall komma att skaka, icke enbart jorden (samhällets världsliga organisation), utan himlen såväl (de kyrkliga makterna) (Hebréerna 12:26), till det yttersta att såvitt det stora ”Babylon”, som falskeligen kallar sig kristenheten – Kristi rike – må fullständigt tillintetgöras.”  – Sions Vakt Torn, 15 januari 1892, sid. 21–23 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Studier i Skriften II, Tiden är Nära [1889/1912], sid. 100 (eng. & sve.) 

144 000 uppståndna i himlen

De 144 000 utvalda, även kända som ”Kristi kropp” eller ”de heliga”, skulle alla fara till himlen runtom 1914, före Harmageddons avslutande del.

Studier i Skriften III, Tillkomme ditt Rike [1908/1912], sid. 232 (sve.)

”Det fanns också andra förväntningar kring året 1914. Alexander H. Macmillan, som hade blivit döpt i september 1900, berättade längre fram: ”En del av oss trodde allvarligt på att vi skulle fara till himlen under första veckan av påföljande oktober.” Ja, då Macmillan tänkte tillbaka på den morgon då Russell tillkännagav att hedningarnas tider var slut, medgav han: ”Vi var mycket upptända och jag skulle inte ha blivit förvånad, om vi i det ögonblicket hade farit upp — som en signal att börja himmelsfärden — men naturligtvis hände i verkligheten ingenting sådant.” 

”När oktober 1914 närmade sig förväntade en del av bibelforskarna att de, såsom med anden smorda kristna, vid slutet av hedningarnas tider skulle få sin himmelska belöning. Ett exempel på detta är en episod som ägde rum vid ett konvent som hölls av bibelforskarna i Saratoga Springs i staten New York den 27—30 september 1914. A. H. Macmillan, som hade blivit döpt 14 år tidigare, höll ett tal onsdagen den 30 september. I talet sade han: ”Detta är sannolikt det sista offentliga tal jag kommer att hålla, ty vi skall snart fara hem [till himlen].” – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds rike [1993/1994], sid. 61–62, 71 (sve.)

Jesus ska börja härska över jorden

– Studier i Skriften IV, Hämndens Dag [1897/1912], sid. 289 (sve.)

Både det jordiska och himmelska paradiset skulle komma efter avslutningen på skördearbetet.

🔻

”När detta äro fullbordat, vilket det skola varda inom denna skördeperiod, skall därefter efterkomma de värdiga från fordom, och då skall Guds rike, i både dess himmelska och jordiska faser, upprättas och manifesteras för världen – en händelse till följd av slutet på denna skördetid och tid av nöd.”  – Vakt Tornet, 15 maj 1895, sid. 123–124 (eng.) (omtryckta upplagan, sid. 1816) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Jordisk uppståndelse ska inträffa

🔻

”Likafullt”, skola Jerusalem nedtrampas av hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro uppfyllda;” och till följd därav nedtrampade fram till 1914 e.Kr., då vredens dag komma att hava passerat, och därmedelst uppståndelsen och hela ”Israels hushåll”.”  – De tre världarna och denna världens skördetid [eng. Three Worlds and the Harvest of this World] [1877], sid. 165–166 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

”Inledningen på rikets jordiska plan i slutet av året 1914, tror vi, består helt och hållet av uppståndna värdiga från fordom, alltifrån Johannes döparen ända till Abel: ”Abraham, Isak, Jakob, och alla de heliga profeterna”.”  – Studier i Skriften IV, Hämndens Dag [1897/1912], sid. 625 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Tiden är Nära – 7 (ouppfyllda) förväntningar

Boken Tiden är Nära (1889) påstod på sidorna 74, 75 och 76 (i engelska utgåvan) att sju saker skulle hända år 1914. Ingen av dessa kom att äga rum. Följande uppställda utdrag är extraherade från den uppställningen;

 1. ”… sönderfallet av ofullkomliga människors styrelse. Till att börja med, att Guds rike, om vilket Herren lärt oss att bedja för och säga: ”Tillkomme ditt Rike” då (därefter) skall uppnå full världsomfattande kontroll, och att det sedermera under den nya tidsåldern skall upprättas eller fast grundas på jorden ovanpå ruinerna av nuvarande institutioner.
 2. … han, vilkens rätt det är att sålunda taga väldet, då skall vara närvarande såsom jordens nye härskare. Och icke endast det, utan det bevisar också, att han måste vara närvarande en ansenlig tid innan denna tidpunkt; …
 3. … den sista medlemmen av den av Gud erkända Kristi församling att förhärligas med Kristus, huvudet; …
 4. … Jerusalem från den tiden och framåt icke längre skall förtrampas …
 5. … Israels blindhet skola börja avvändas vid eller före denna tidpunkt …
 6. … den ”stora tid av nöd, vars like icke har funnits alltifrån den dag då människor blev till”, (vid eller kort efter hedningarnas tiders slut) kommer att nå sin höjdpunkt i en världsomfattande anarki; …
 7. … bevisar det, att före denna tidpunkt kommer Guds rike, organiserat i makt, att vara på jorden och skall så krossa den hedniska bildstoden (Daniel 2:34) samt fullständigt tillintetgöra dessa konungars makt.” 

– Studier i Skriften, II – Tiden är Nära, [1889/1912] sid. 74,  75, 76 (sve.)

Bevis eller inte

Sällskapet Vakttornet presenterade sina konklusioner som obestridliga. Ju närmre datumet man kom backade man ur en aning, och man sa att slutsatserna inte var säkerställda, men grundade på vittnesbörd och tecken.

”Vi vet inte bestämt huruvida man i oktober månad 1914 skola få bevittna kyrkans förhärligande och inledningen på nödens tid. Enbart säger vi, här är tecknen. Här är vittnesbörden. Beskåda dem själva, och se därå vad du tror själv. Det är upp till var och en att acceptera eller förkasta faktumen.”  – Vakt Tornet, 15 oktober 1913, sid. 308–309 (eng.) (omtryckta upplagan, sid. 5329) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Presenterade eller presenterade inte Sällskapet Vakttornet att de var säkra på dess förutsägelser i fråga om 1914? Vad var egentligen meningen att anhängare skulle tro när ord som tecken, faktum och vittnesbörd användes? Russell strulade runt med uppfattningarna – ”Vi vet inte bestämt”, men är man djärv nog att ”förkasta faktumen?”

Studier i Skriften – utgåvor efter 1914

Utgåvor av Studier i Skriften – bokserien som skrevs föregående 1914 var mycket utmärkande i fråga om vad som skulle hända innan och under 1914. Dessa böcker användes fortsatt vidare efter 1914. För att få rätsida på de uppenbart felaktiga förutsägelserna gav man år 1915 ut reviderade nyutgåvor.

Det stod, till exempel, innan 1914, i utgåvor av Studier i Skriften – Tillkomme ditt Rike, på sidan 232 i svenska utgåvan, att uppståndelsen eller förlossningen skulle inträffa före 1914. Från och med 1915-utgåvorna och framåt ändrades detta med att man skrev att uppståndelsen skulle inträffa strax efter 1914. 

🔻

 Studier i Skriften – Tillkomme ditt Rike innan 1914 – utgåvor   Studier i Skriften – Tillkomme ditt Rike efter 1914 – utgåvor 
 ”Att helgonens förlossning måste äga rum någon gång före slutet av år 1914 är uppenbart, enär det köttsliga Israels förlossning, såsom vi skola se, är bestämd att äga rum omkring denna tid, då de vredgade folken komma att med myndighet befallas vara stilla och tvingas att erkänna makten hos Jehovas Smorde. Just huru lång tid före slutet av år 1914 de sista medlemmarna av Kristi kropp komma att förhärligas, äro vi icke direkt underrättade om, men det kommer säkert icke att bliva, förrän deras arbete i köttet är avslutat. Ej heller kunna vi rimligtvis antaga, att de komma att länge stanna kvar, sedan detta arbete blivit fullbordat. Med dessa två tankar i minnet kunna vi ganska nära beräkna tiden för förlossningen.”


 ”Att helgonens förlossning måste äga rum mycket snart efter 1914 är uppenbart, enär det köttsliga Israels förlossning, såsom vi skola se, är bestämd att äga rum omkring denna tid, då de vredgade folken komma att med myndighet befallas vara stilla och tvingas att erkänna makten hos Jehovas Smorde. Just huru lång tid före slutet av år 1914 de sista medlemmarna av Kristi kropp komma att förhärligas, äro vi icke direkt underrättade om, men det kommer säkert icke att bliva, förrän deras arbete i köttet är avslutat. Ej heller kunna vi rimligtvis antaga, att de komma att länge stanna kvar, sedan detta arbete blivit fullbordat.”

I stället för att planlägga det som att det ska ”utlöpa i oktober 1914” påstod omskrivningar (alltjämt felaktigt) att Harmageddon skulle ”utlöpa mycket snart” och ”mycket snart efter”.

 ”Men gud har en bestämd tid för varje drag av sin plan, och tiden för denna ”hämndens dag”, vilket är en 40 år lång period; som tog sin början i oktober 1874, och som kommer att utlöpa i oktober 1914.”– Studier i Skriften, Hämndens Dag, engelska 1911-utgåvan, sid. 546–547 
 ”Men gud har en bestämd tid för varje drag av sin plan, och tiden för denna ”hämndens dag”, vilket är en 40 år lång period; som tog sin början i oktober 1874, och som kommer att utlöpa mycket snart.”– Studier i Skriften, Hämndens Dag, engelska 1923-utgåvan, sid. 546–547 

I tidskriften Vakt Tornet 1 mars 1915 erkände man dessa ändringar i följande artikel (följande är det som avser de svenska utgåvorna av Studier i Skriften).

”ÄNDRINGAR I ”STUDIESKRIFTERNA””

””Vi uppmärksammar ett par enkla förändringar som har gjorts på fyra sidoblad av Vol. II. och sex sidoblad av Vol. III., ”STUDIER I SKRIFTEN.” Dessa äro alla triviala och förändrar inte den egentliga innebörden och lärdomen, utan överensstämmer med de fakta så som vi har dem idag. Sidobladen som innehåller dessa korrigeringar är enligt följande:

Vol. II., sid. 75, 2:e och 3:e raden, ”kommer att bliva gränsen,” lyder som ”kommer sönderfallet.”

Vol. II., sid. 75, 8:e raden, ”skall uppnå full världsomfattande kontroll,” lyder som ”skall antaga kontrollen.”

Vol. II., sid. 75, 20:e och 21:e raden, ”slutet av 1914,” lyder som ”slutet på omstörtandet.”

Vol. II., sid. 79, 12:e raden, ”kan icke börja förrän vid 1914 års utgång,” lyder som ”kan icke föregå 1915 års utgång.”

Vol. II., sid. 174, 32:e och 33:e raden, ”att de alla omkring den tiden komma att omstörtas.”*

*Hur länge det kommer att krävas för att fullborda denna omstörtning är vi inte underrättade om, men vi hava skäl för att tro att tiden lär bliva kortvarig.

Vol. II., sid. 226, 26:e och 27:e raden, ”full ynnest förr än år 1915,” lyder som ”full ynnest tills efter 1915.”

Vol. III., sid. 90, 20:e, 21:e och 22:e raden, ”efter denna ände, varemot helgonen erhålla sin belöning under skördeperioden” lyder som ”vid slutet av denna ände, varemot helgonen erhålla sin belöning under skördeperioden.”

Vol. III., sid. 124, 15:e raden, ”slutet av år 1914,” lyder som ”efter 1914.”

Vol. III., sid. 131, 33:e raden, ”och innan skörden är till ända.”+

+Slutet på skörden kommer antagligen att inbegripa uppbrännandet av ogräsen.

Vol. III., sid. 232, 4:e och 5:e raden, ”någon gång före slutet av år 1914,” lyder som ”mycket snart efter 1914.”

Vol. III., sid. 232, 10:e raden, ”Just huru lång tid före,” lyder som ”Just huru lång tid efter.”

Vol. III., sid. 373, 19:e raden, ”någon tid före,” lyder som ”någon tid i närheten av.”

Vol. III., sid. 376, 2:e raden, ”måste bevittna,” lyder som ”kunde bevittna.”” 

– Vakt Tornet, 1 mars 1915 (omtryckta upplagan, sid. 5649 eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Sällskapet Vakttornets ouppriktiga presentation av dess egen historia

Sällskapet Vakttornet kommer med anspråk på dess förutsägelse av 1914 som ett bevis på Jehovas vägledning. Är och förblir det berättigat när man har fått kännedomen om att Sällskapet Vakttornet hade fel om det inom praktiskt taget alla aspekter?

Följande utdrag visar den positiva vridningen som Sällskapet lägger på Russells inkorrekta läror i ett försök att få människor att tro att den heliga anden vägleder Sällskapet Vakttornets uttydning av Bibelns profetior. Dessa utdrag sträcker sig från att vara missvisande men funktionsmässigt sanna till helt och hållet osanna. Fraser som uppger att organisationen förutsade att 1914 skulle komma att bli slutet på hedningarnas tider är alldeles riktiga, men leder läsaren till den felaktiga slutsatsen att förväntningarna inför vad som skulle inträffat var korrekta. Utdrag finns i överflöd som talar om att Sällskapet Vakttornet pekade fram mot 1914 som ”början på ”avslutningen på denna tingens ordning,”” början på ”Jesu närvaro” eller början på hans ”styre.”

När man läser dessa utdrag är det viktigt att man kommer ihåg att år 1914 var organisationens lära att Jesu närvaro började år 1874 och att hans himmelska styre började år 1878.

– Studier i Skriften III, Tillkomme ditt Rike [1912/1914], sid. 239 (sve.)

Till så sent som år 1930 åberopade organisationen årtalet 1874 som början på Jesu närvaro.

”… sedan början av Herrens närvaro år 1874 använde sig Djävulen av det påvliga systemet som det styrande motståndarverktyget mot Guds rike …”  – Vakt Tornet, 15 september, 1930, sid. 275 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

De i Sällskapet Vakttornets skrivaravdelning är väl medvetna om organisationens historia. Det står exempelvis i boken Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike, som publicerades år 1993/1994, på sidorna 631–632, att:

”Utifrån antagandet att händelser i det första århundradet kunde ha en motsvarighet i besläktade händelser längre fram drog de också den slutsatsen att om Jesu dop och smörjelse på hösten år 29 v.t. motsvarade början av en osynlig närvaro år 1874, då borde hans intåg i Jerusalem som kung på våren år 33 v.t. peka på våren 1878 som den tidpunkt då han skulle ta makten som kung i himlen.” – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 631–632 (sve.)

Inte desto mindre påstod Vakttornsartiklar som trycktes under samma år som den boken trycktes oriktigt att:

”För dem som uppriktigt har forskat i Bibelns profetior har Vakttornet gång på gång lagt fram bevis för att Jesu närvaro som kung i Guds himmelska rike började år 1914. Det som har hänt i världen sedan det året vittnar om Jesu osynliga närvaro.”  – Vakttornet, 15 januari, 1993, sid. 5 (eng. & sve.)

“Jehovas vittnen har konsekvent visat från Bibeln att året 1914 markerade början av ändens tid för den här världen och att ”de ogudaktiga människornas doms och förintelses dag” har närmat sig. (2 Petrus 3:7)”  – Vakttornet, 15 augusti, 1993, sidan 9, (sve. & eng.)

Följande är exempel på osanna Vakttornsutdrag angående dess läror innan 1914 och som sträcker sig över flera årtionden och flertalet presidenters och styrande-kretsen-medlemmars ledarskap, och visar att manipulation genom förvillelse är systemiskt i fråga om hur Sällskapet Vakttornets ledare kontrollerar Jehovas vittnesmedlemmar.

”Flera årtionden i förväg hade de som tillber Jehova förkunnat att slutet på ”nationernas fastställda tider” skulle komma 1914 och att världen skulle kastas in i en tid av svårigheter som saknade motstycke.”  – Vakttornet, Studieupplagan, 15 februari 2013, sid. 18 (eng. & sve.)

”När denna tid nalkades, vidtog Jehova åtgärder för att uppenbara svaret för en skara ödmjuka som studerade Bibeln. Med Guds andes hjälp urskilde de att ”nationernas fastställda tider” började med förstöringen av Jerusalem år 607 f.v.t. och att dessa ”tider” uppgick till 2 520 år. Med detta som grund kunde de sluta sig till att 1914 markerade slutet på ”nationernas fastställda tider”. De kom också att inse att 1914 var början till slutet för denna tingens ordning.” – Vakttornet, 1 februari 2004, sid. 19 (sve. & eng.) 

”På liknande sätt fick en annan av Guds profetior uppriktiga bibelforskare på 1800-talet att vara förväntansfulla. Genom att de förknippade de ”sju tiderna” i Daniel 4:25 med ”hedningarnas tider” förväntade de att Kristus skulle få makt som kung i Guds rike år 1914.”  – Vakttornet, 15 september, 1998, sid. 15 (eng. & sve.)

”År 1904 (på svenska 1908) riktade boken Den nya skapelsen uppmärksamheten på denna nya organisation, som kom till under det första århundradet v.t. (Studier i Skriften, band 6, kapitel 5, med rubriken ”Den nya skapelsens organisation”) På grund av den syn man då hade på vad slutet av hedningarnas tider år 1914 skulle komma att innebära, kunde man i den boken inte förutse det anmärkningsvärda organisatoriska arbete, som skulle komma att utföras efter de förlamande verkningarna av det första världskriget i människans historia.”  – Vakttornet, 1 september, 1989, sid. 12–13 (sve. & eng.)

”Från och med mitten av 1870-talet räknade Jehovas folk med att katastrofartade händelserskulle börja år 1914 och skulle markera slutet på hedningarnas tider.”  – Uppenbarelsens Storslagna Höjdpunkt Är Nära! [1988], sid. 105 (eng. & sve.)

”Så långt tillbaka som år 1876 insåg Jehovas vittnen att bibelns profetior utmärkte år 1914 v.t. som en tidpunkt för viktiga händelser som skulle få vittgående verkningar på människans angelägenheter. De gav orsaken till detta faktum stor publicitet.”  – Verklig fred och säkerhet – hur? [1986], sid. 70 (sve. & eng.)

”Hur kunde Jehovas vittnen mer än 30 år i förväg veta att 1914 skulle bli en viktig tidpunkt när det gäller gudomligt herravälde? Även om Jehovas vittnen på den tiden inte förstod den fulla innebörden av de händelser som skulle äga rum, pekade tidskriften Vakttornet (engelska upplagan) så tidigt som i december 1879 på 1914 som ett markerat år med avseende på bibelns profetior. Och i marsnumret 1880 förknippade Vakttornet Guds rikes styre med slutet på vad Jesus Kristus kallade ”nationernas fastställda tider”, eller ”hedningarnas tider”. (Lukas 21:24, 1917) I detta nummer av Vakttornet sades det: ”’Hedningarnas tider’ sträcker sig till 1914, och [Guds] himmelska rike kommer inte att till fullo utöva makten förrän då.””  – Vakna!, 22 december 1984, sid. 6 (sve.)

”Ännu tidigare skrev CT Russell emellertid en artikel betitlad ”Hedningarnas Tider: När löper de ut?” Den publicerades i Bible Examiner i oktober 1876, och däri sade Russell: ”De sju tiderna kommer att avslutas år 1914 e.Kr.” Han hade korrekt kopplat hedningarnas tider med de ”sju tiderna” som nämns i Daniels bok. (Dan. 4:16, 23, 25, 32) I enlighet med sådana beräkningarmarkerade 1914 slutet på dessa tider och Guds kungarikes födelse i himlen med Kristus Jesus som konung. Tänk bara på det! Jehova skänkte sitt folk den kunskapen nästan fyra decennier innan dessa tider utlöpte.”  – Jehovas vittnens Årsbok 1975, sid. 37 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

”Denna kvarleva av smorda har identifierat sig själv på historiens blad sedan år 1914. Före detta år hade medlemmar av denna smorda kvarleva allvarligt studerat Guds ord utan hjälp från kristenheten. De satte den Heliga skrift framför människors religiösa traditioner. Redan år 1876 offentliggjorde de att hedningarnas tider, som omfattade 2,520 år, skulle utlöpa år 1914. Händelser som har inträffat alltsedan det året bevisar att de inte hade fel i detta.” – Guds ”eviga uppsåt” triumferar nu till människans bästa [1975], sid. 176–177 (sve.)

”Av alla människor som Gud använt till att uttala profetior är Jesus den främste. På grundval av vad han sade och vad Daniel och Johannes nedtecknat pekade Jehovas vittnen flera årtionden i förväg på 1914 såsom det år som skulle markera begynnelsen till ”avslutningen på tingens ordning”.”  – Vakna!, 22 juni 1973, sid. 8 (sve.) – Vakna!, 22 januari 1973, sid. 8 (eng.)

”År 1914 v.t., då de 2,520 åren av hedningarnas tider utlöpte, varunder hednanationerna hade fått förtrampa Jerusalems rätt till ett messianskt konungadöme inom Davids kungliga släktlinje, insatte den högste Guden, Jehova, Messias Jesus på den himmelska tronen för att härska och dra kuvande fram mitt ibland sina fiender. (Psalm 110:1—6; Apostlagärningarna 2:34—36; Hebréerna 10:12, 13) Under första världskriget (1914—1918) kungjorde den överlämnade, döpta kvarlevan av andliga israeliter offentligt att hedningarnas tider hade utlöpt och att den högste Guden hade gjort sin Son, Jesus Kristus, till regerande konung i himlarna.”  – Paradiset återställs åt mänskligheten – genom Teokratin! [1972/1974], sid. 270–271 (sve.), sid. 273 (eng.)

”I över trettio år före detta datum och framledes ett halvt sekel sedan dess har Jehovas vittnen pekat på året 1914 som tiden för slutet på ”nationernas fastställda tider” och den tid då Kristus skulle påbörja sitt konungarikes styre. (Lukas 21:24)”  – Vakttornet, 15 februari 1966, sid. 103 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

”Kristi styrelse skulle utövas från himmelen. Detta var en ny sanning av mycket stor betydelse som uppenbarades för Guds folk, som med iver hade väntat på Jesu andra närvaro mot slutet av 1800-talet. Sanningen att år 1914 markerade slutet på ”nationernas … tider”, vilka började år 607 f. Kr., såväl som början till ”ändens tid” för nationerna och alltså början av Kristi närvaro utgjorde ny kunskap, som Guds folk kunde fröjdas över.”  – Vakttornet, 1 december 1965, sid. 537 (sve.) – Vakttornet, 15 juli 1965, sid. 428 (eng.)

”Varför inser och accepterar då inte nationerna det faktum, att denna domens höjdpunkt närmar sig? Det kommer sig därav att de inte har fäst något avseende vid det världsvida tillkännagivandet av Kristi återkomst och hans andra närvaro. Redan långt före första världskriget pekade Jehovas vittnen på 1914 såsom den tid, då denna stora händelse skulle inträffa.”  – Vakttornet, 15 oktober 1954, sid. 461–462 (sve.) – Vakttornet, 15 juni 1954, sid. 370 (eng.)

”Vad beträffar tiden för Kristi andra närvaro, är det återigen Daniels profetia som anger tiden därför. (Dan. 4:13) Man verkställde uträkningen och fann att den pekade på år 1914 e. Kr., och Vakttornet (moderupplagan) riktade 1879 sina läsares uppmärksamhet på året 1914 och dess stora betydelse.”  – Vakttornet, 15 april 1953, sid. 186 (sve.) – Vakttornet, 1 november 1952, sid. 658 (eng.)

”Under Guds frihetens andes vägledning började tidskriften som idag är känd som Vakttornet men som då vid den tiden var känd som Sions Vakt Torn, publiceras i juli 1879. Under det första året av dess publicering pekade den mot datumet 1914 som markerat i bibeln.” – Vad har religionen gjort för mänskligheten? [1951], sid. 308 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Det är till besvikelse att få veta att ens egen religion felaktigt förutsade att slutet skulle inträffa 1914, eftersom det visar på att den är styrd av människor och inte av Gud. Att finna att ledarna gick vidare med att ljuga om vad som sades är ännu mer upprörande, då det visar att ledarna aktivt intrigerade för att förvilla och manipulera dess anhängare.

Verklighetskontroll

Den enda aspekten av Russells 1914-förutsägelse som består är benämningen ”hedningarnas tider”. Trots att beteckningen fortfarande används har dess betydelse förändrats påtagligt. Före 1914 innebar detta att jordiska regeringar skulle uppgå i totalförstörelse och att falsk religion skulle omintetgöras och förebåda Guds kungarike på jorden. Nu innebär det, utan vidare spisning, att Jesus härskar i himlen, vilket är ett praktiskt koncept i och med att det är osynligt, obemärkt och ofalsifierbart. 

Det är intressant att Russells felaktiga förståelse av 1914 hade en enorm vikt av bibliska profetior som underlag. En del av tankegångarna bestod av följande, att:

 • 1260-dagarsprofetian pekade på 1799 som de sista dagarna
 • 2300-dagarsprofetian pekade på 1844
 • 1335-dagarsprofetian, slutet på de 6000 åren och jubelcyklerna pekade alla på 1874 som början för Jesu närvaro

Utifrån ovanstående profetior kunde 1914 stadgas i och med att:

 • 1914 var en 40 år lång judisk skörd sedan 1874.
 • Det var en 70 år lång generation sedan 1844.
 • Det var markerat genom de sju tidernas profetia.
 • 40 år från 1874 till 1914 motsvarar 40 år från Jesu dop år 30 e.Kr. till Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr.
 • 36 ½ år från 1878 till 1914 motsvarar 36 ½ år av nöd sedan Jesu död till Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr.

Var och en av dessa tankegångar blir nu förklarade som fel av Sällskapet Vakttornet, och ett fåtal Jehovas vittnen har någon som helst aning om den enorma vikt som man fäste på årtalet 1874 i över 50 års tid.

Russell skrev i Sions Vakt Torn den 1 januari 1892 på sidan 22 (engelska upplagan) att ”aldrig har det funnits en så övergripande tid för att bli ansamlade tillhopa som i nuet.” I varje fall har all denna mängd vittnesbörd om att 1800-talet var de ”sista dagarna” alltsedan dess blivit förkastat. Idag används bara 1 profetia till att bestämt peka på 1914 som början på Jesu närvaro; d.v.s. de sju tiderna. De andra bibliska bevisen betraktar man numer som att de har varit felaktiga.

Hur imponerande Russells resonemang än såg ut, blev det med tiden ändrat i och med att den ena förutsägelsen efter den andra gick om intet. Russell skrev ursprungligen att bibelforskarnas uppstigning till himlen och Babylons fall skulle ske under åren före 1914. 1914 var bara datumet då hedningarnas tider skulle ta slut och då paradiset skulle upprättas på jorden. Eftersom hans förutsägelser inte inträffade förflyttade man dessa händelser till 1914. Det är tydligt att Russell hade haft fel när inte en enda av dessa hade inträffat vid slutet på 1914.

Förutom att hans förutsägelser var felaktiga, var Russell osäker på om han skulle välja året 1914 eller 1915. Vilket som kommer visas senare, visste han inte hur han skulle gå till väga med år noll när han räknade ut sin profetia och växlade därför mellan att säga att slutet skulle komma 1914 eller 1915.

När 1914 närmade sig blev Russells skrivelser mindre tillförsäkrade om att hans förutsägelser var korrekta och han började slingra sig i sina yttranden. På ställen som i Sions Vakt Torn på sidan 23 (eng.) den 15 januari 1892 där ord som ”definitivt markerad i bibeln” användes började Russell använda ord som ”möjligen kort efter”, och ”inte osvikligt”. Bibelforskarna började bereda sig på felslag.

”Vi skall alla komma att bliva lika glada om vi alla får uppleva vår förvandling från jordiska till andliga förhållanden innan 1915, och det äro vår förväntan; men om detta icke skola vara Herrens vilja, då skola det icke vara vår vilja. … Så långt som vi hava kunnat se fram till idag, skulle således ett misslyckande av en tingens fullständiga utveckling år 1915 eller tidigare innebära att alla de kronologiska arrangemangen, så som vi hava dem, äro fel – vår syn på skörden och alltihop. Men vi hava ingen anledning att tro att dessa äro felaktiga. Vi minns att vi icke äro ofelbara, och att vår bedömning icke äro ofelbar; men dagens underbara uppfinningar och ljuset som dagas i allestädes riktning, liksom den allomfattande oroligheten, avger bekräftelse i avseende på kronologin – att vi befinner oss i den nya tidsålderns dagning. Men huru pass långt in vi befinner oss, är vi ej direkt underrättade om.”  – Vakt Tornet, 1 januari 1914, sid. 5, 6 (eng.) (omtryckta upplagan, sid. 5374) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

När Jesu jordiska rike inte kom år 1914 började Vakttornspublikationer predika om 1915. När 1915 uppgick till intet krävde hela betydelsen av Russells profetiska uttolkning omskrivning. Det dröjde ända till 1943[2] innan den nya förståelsen till sist blev klarlagd.

”År 1943 utgav Sällskapet Vakttornet boken ”Sanningen skall göra eder fria” på engelska. … Detta flyttade fram slutet av de sex tusen åren av människans tillvaro till 1970-talet. Därigenom förkastades naturligtvis också året 1874 såsom den tidpunkt då Herren Jesus Kristus återvände och hans osynliga närvaro eller parousia började. … På sidan 327 i boken ”Sanningen skall göra eder fria” heter det uttryckligen: ”Konungens närvaro eller parousia började år 1914.””  – Guds tusenåriga rike har kommit nära [1974], sid. 209–210 (sve. & eng.)

Varför har Watchtower upphävt sin tro på alla ursprungliga uttolkningar av tidpunkter eller datumangivelser men ändå behållit 1914? Upptakten till första världskriget föreföll som att det gav 1914 historisk betydelse då däremot ingetdera kan anknytas till någon av de andra övriga närmsta 20 tidpunkterna som man predikade om. Sällskapet Vakttornets förklaring av profetian om de sju tiderna blir i varje fall undersökt, och visas vara grundad på historiska felslag och inkonsekventa resonemang, vilket inte lämnar någon orsaksgrund för att man ska anföra att 1914 har någon betydelse för oss idag.

Ger anhängare tillvitelsen

Så snart som 1914 visade sig leda till ett felslag, anordnade Russell skadekontroll och skrev bedrägligt om historien. När man läser igenom de äldre publikationerna blir det uppenbart hur uttrycksfullt förutsägelserna om 1914 blev presenterade som sanning. Russell började påstå att hans läror inte var någonting mer än en förmodad slutsats.

”Herren sade ej att kyrkan skulle allom förhärligas 1914. Vi drog enbart den slutsatsen och tog, uppenbarligen, miste.” – Vakt Tornet, 15 april 1916, sid. 5888 i omtryckta upplagan (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

”Vi sade ej bestämt att detta skulle bli året. Vi överlämnade enbart åt envar att blicka över historiens fakta och komma med sin egen uppskattning. … Men vore det någon rimlig förväntan om att hedningarnas riken skulle utsläckas inom en timme eller inom en dag? … Vi tror icke att någon skulle göra sig berättigad av att tänka så. Om någon hade en sådan förväntan var det otillbörligt.” – Vakt Tornet, 1 november 1914, sid. 5565 i omtryckta upplagan (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Vad som är ännu mer fulförvridet är hur Russell attackerade motiven hos dem som upphörde med att vara hans anhängare.

”Om det finnes något som driver någon till att överge Herren och Hans sanning och får honom att häva sin tillspillogivelse för Herrens sak, då är det ej enbart kärleken till Gud i hjärtat som hava väckt intresset för Herren, utan någonting annat; troligtvis en förhoppning om att tiden skulle vara kortvarig; att invigningen blott och bart skulle ske under en viss tid. Om så äro fallet, äro nu en bra tid att taga avstånd från det.” – Vakt Tornet, 1 november 1914, sid. 5570 i omtryckta upplagan (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

”Nu äro en prövningens tid, tror vi, för många av Herrens folk. Har vi tidigare varit verksamma enbart för vår förhoppning på vår förhärligade förvandling år 1914 e.Kr., eller har vi varit verksamma på grund av vår kärlek och lojalitet mot Herren och hans budskap och trosbröder!” – Vakt Tornet, 1 mars 1915, sid. 5649 i omtryckta upplagan (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

De som slutade följa Russell gjorde det eftersom de drog slutsatsen att han var en charlatan. De ”övergav” inte ”Herren”, utan insåg snarare att Russell och hans uttolkningar inte gick att förlita sig på. Det är extremt arrogant av Russell att likställa dem som slutade att följa hans uraktlåtande läror med som att de tar avstånd från Herren, och med orena motiv, och det är inte konstigt att många skulle komma att erkänna honom som en falsk lärare.

Rutherford fortsatte vidare med denna strategi om att ge anhängarna tillvitelsen för deras entusiasm när det gäller att acceptera Vakttorns–information som sanning.

“Det verkar vara en svaghet bland många bibelforskare, att om de anger ett framtida datum i bibeln, att de då omedelbart centrerar så många profetior kring den tidpunkten som möjligt. Detta har blivit upphovet till flertalet sållningar tidigare. Så vitt vi drar oss till minnes var alla förutsedda tidpunkter korrekta. Besväret blev som sådan att vännerna blåste upp sina förväntningar utöver förnuftet, och det att, när deras förväntningar briserade, hågades de att förkasta alltihop. … Många kan minnas hur “fullständigt tillförsäkrade” somliga var i avseende på 1914. Herren blev tvivelsutan behagad över den nit som hans tjänare manifesterade; men hade de något bibliskt skäl för allting som de förväntade sig skulle ske det året? Låt oss, därför, vara betänksamma med att förutsäga närmare händelser.” – Vakt Tornet, 15 februari 1925, sid. 57 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Det är till en besvikelse att bemärka att Sällskapet Vakttornet förblev kritiska gentemot dessa individer under det tidiga 1900-talet i stället för att lägga tillvitelsen där den rättframt hör hemma, på Sällskapet Vakttornets ledare.

“Tom: Du sa tidigare att pastor Russell inte var alltför säker på vad som skulle hända 1914. Var det vittnenas allmänna inställning vid den tiden?

John: Det finns inget tvivel om att många under hela denna period var alltför nitiska i sina uttalanden om vad som kunde förväntas hända. Somliga läste sig in i Vakttornets utdrag som aldrig var avsiktligt, och även om det var nödvändigt för Russell att uppmärksamma säkerställandet om att en stor förändring kunde väntas ske vid slutet på hedningarnas tider, uppmuntrade han i varje fall sina läsare att ha ett öppet sinne, framförallt när det gällde tidselementet.”  – Jehovas vittnen i Guds uppsåt [1959], sid. 52 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

“När oktober 1914 närmade sig förväntade en del av bibelforskarna att de, såsom med anden smorda kristna, vid slutet av hedningarnas tider skulle få sin himmelska belöning.” – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 62 (eng. & sve.)

Organisationen skyller ifrån sig på de som trodde att de skulle fara till himlen på grund av att de missförstådde budskapet och stämplar dem som slutade följa Sällskapet Vakttornets ledare som att de hade tjänat av fel motiv.

“Under 1800-talet hade många av anhängarna till William Miller och olika adventistgrupper förlorat tron, då deras förväntningar i samband med Herren Jesu återkomst inte hade blivit infriade. Men hur blev det med bibelforskarna som var förbundna med Russell? Hade somliga anslutit sig på grund av tanken på sin egen tidiga frälsning snarare än på grund av kärlek till Gud och en stark önskan att göra hans vilja?” 

“Deras tankar och önskningar hade huvudsakligen kretsat kring utsikten att bli förvandlade till himmelskt liv. När detta inte inträffade vid den tid de hade väntat sig, stängde de sina sinnen för innebörden i de häpnadsväckande händelser som verkligen ägde rum år 1914. De glömde alla de dyrbara sanningar som de hade lärt sig från Guds ord, och de började förlöjliga de människor som hade hjälpt dem att få kunskap om dessa.”  – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds kungarike [1993/1994], sid. 62, 636 (eng. & sve.)

Detta är ett så egennyttigt omnämnande. Bibelforskarna attraherades av Russells budskap eftersom de trodde på att det var sanning, och när han visade sig vara en bluff slutade de att följa honom. Om somliga trodde på en uppståndelse innan Russell, samtidigt som de följde Russells läror, och efter att de slutade tro på hans uttolkningar, är det därför ovidkommande huruvida de hoppades på att återuppståndelsen skulle komma “tidigt”. De var åtminstone uppriktiga nog att inse att de hade blivit förvillade.

Jehovas vittnens Årsbok 2014 talar om hur vissa anhängare bar på ett nedräkningskort som slutade med datumet den 1 oktober 1914. Boken undviker att tala om organisationens ansvarighet för den typen av förväntningar.

“En del bibelforskare bar med sig ett så kallat nedräkningskort för att kunna bocka av varje dag som passerade. Många trodde att de det datumet skulle kallas ”innanför förlåten”, dvs. till himlen.” – Jehovas vittnens årsbok 2014, sid. 174 (sve. & eng.)

Bild på sidan 175 i Jehovas vittnens Årsbok 2014 i engelska utgåvan

Detta är en vanlig Vakttorns-Formula; att ge anhängarna tillvitelsen. I stället för att be om ursäkt för sina fel säger man att anhängarna var övernitiska, missförstod saker eller läser sig in i saker. Som tidigare citat visade är detta helt enkelt inte sant. Påståendena flödade ändlöst, såsom “detta är en beprövad sanning”, det finns “vittnesbörd”, dessa ting “kommer” att inträffa.  Det blev så tydligt förklarat att anhängarna inte behövde läsa sig in i något som inte var avsiktligt.

Vad som är möjligt värre är att dessa misstag likafullt överläts till att vara Herrens fel. I stället för att vidkänna att han hade ägnat decennier åt att missleda människor, överlät Russell tillvitelsen åt Herren för att åsidosätta dessa lögner och falska profetior.

“Författaren vidkänner att han i den här boken presenterar tanken om att Herrens helgon kan förvänta sig att vara med Honom förhärligade vid slutet på hedningarnas tider. Detta kom att bliva ett naturligt felsteg att kunna falla in i, men Herren åsidosatte det för Hans folks välsignelses skull.”  – Studier i Skriften II – Tiden är Nära, förordet i 1916-utgåvan (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Förordet till 1916-utgåvan av Tiden är Nära införde kommentaren att boken “inte gör något anspråk på ofelbarhet”.

“Detta bokband gör inget anspråk på ofelbarhet, och inget anspråk på någon direkt inspiration från Gud i uttydningen av Hans Ord. Tvärtom hävdar den att den Gudomliga Uppenbarelsen är Bibeln. Dess syfte har varit att kollationera Bibelbevisen för att framlägga förslag med avseende på betydelsen.” – Studier i Skriften II – Tiden är Nära, förordet i 1916-utgåvan (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Russell hade lockat tusentals övertygade anhängare med uttalanden om att hans uttolkningar var bortom allt tvivel, och när han visade sig ha fel ursäktade han denna villfarelse genom att tillägga ett enkelt förord om att han aldrig påstod sig vara ofelbar.

Den styrande kretsen fortsätter att använda denna strategi med stor verkan;

“Den styrande kretsen är varken inspirerad av Gud eller ofelbar. Därför kan den göra misstag när den ska förklara lärofrågor eller vägleda organisationen.” – Vakttornet, februari 2017, sid. 26 (eng. & sve.

Den styrande kretsen tar det här konceptet ännu längre än vad Russell hade för avsikt att göra, genom att utkräva fullständig trohet till deras uttydningar som ande-vägledd sanning och därpå reservera en undanflykt genom att hävda att de inte är inspirerade. Detta är inte uppriktigt i och med att det är detsamma att vara vägledd av helig ande som att vara inspirerad.

Carl Sagan när det gäller Vakttornsförutsägelser

Carl Sagan utförde en viktig observation angående en “framstående amerikansk religion [som] med självsäkerhet förutsade att världens slut skulle komma 1914.” Även om han inte nämnde religionen i fråga råder det inga tvivel om vilken religion det var som han hänsyftade på. Han är inte alls smickrande när det gäller människor som väljer att acceptera resonemanget om varför inte världens slut kom som man förväntade sig då och som fortsätter följa den sortens undanglidande religiösa ledare.

“Doktriner eller läror som inte för fram förutsägelser är mindre övertygande än de läror som för fram korrekta förutsägelser; De är i sin tur mer verkningsfulla än läror som för fram falska förutsägelser.

Men så förhåller det sig inte i varje omständighet. En prominent amerikansk religion förutsade full av självförtroende att världen skulle upphöra år 1914. Nå, 1914 har kommit och gått, och – även om så händelserna det året verkligen hade viss betydelse  verkar världen inte, åtminstone så långt jag kan se, ha försvunnit. Det finns minst tre svar som en organiserad religion kan ge i hänseende till en sådan misslyckad och grundläggande profetia. De kunde helt enkelt ha sagt, “Åh, sade vi ‘1914’? Ledsen för det, vi menade ‘2014’. Ett litet fel i beräkningen. Hoppas att du inte blev besvärad på något sätt.” Men det gjorde de inte. De kunde ha sagt, “Nå, världens slut kunde ha kommit, förutom att vi bad väldigt enträget och starkt och medlade med Gud så att han skonade jorden.” Men det gjorde de inte. I stället gjorde de något mycket mer snillrikt.

De predikade att världen i själva verket hade gått till ända 1914, och om ifall resten av oss inte lagt märke till det, så var det vår utblick. Det är förvånansvärt med hänseende till den typen av transparanta undanflykter att denna religion kan ha några anhängare överhuvudtaget. Men religioner är motståndskraftiga. Antingen avger de inga argument som blir till föremål för vederläggning eller så omformar de snabbt läran efter vederläggningen. Det faktum att religioner kan vara så skamlöst oärliga, så föraktfulla gentemot mot sina anhängares intelligens och icke desto mindre blomstra talar inte särskilt väl för anhängarnas enträgenhet. Men det indikerar dock, om så en demonstration vore erforderlig, att i närliggande kärnpunkten av den religiösa upplevelsen finns någonting som är anmärkningsvärt motståndskraftigt mot rationell granskning.”

– Brocas Hjärna (eng. Broca’s Brain), Carl Sagan (New York: Ballantine Books, 1979, sidorna 332–333 (eng.)) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Slutsats

Tidsflödet har visat att allt som Sällskapet Vakttornet förutsade beträffande 1914 var fel, antingen genom ändringen av dess lära inom särskilda aspekter, eller genom att definitiva förutsägelser inte inträffade. Ändå skryter Sällskapet Vakttornet om den här delen av sin egen historia och tar och gottar sig åt dess anmärkningsvärda framsynthet om att hedningarnas tider skulle ta slut 1914.

“Mycket anmärkningsvärd var den slående noggrannheten genom vilket den boken pekade på slutet av hedningarnas tider, “nationernas utvalda tider”.” – Jehovas vittnens Årsbok 1975, sid. 37 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Slutet på hedningarnas tider är ett vagt och obevisligt koncept, och det går inte att bevisa att de slutade 1914, och det gör det knappast anmärkningsvärt att man förde fram en förutsägelse som inte går att bevisa eller motbevisa. På samma sätt kan det inte bevisas att Jesus började härska år 1914, eftersom Sällskapet Vakttornet beskriver detta som en osynlig händelse. Vad som är anmärkningsvärt är att de verifierbara förutsägelserna som Sällskapet Vakttornet hade med avseende på 1914, såsom slutet på religion, slutet på regeringar, och den jordiska uppståndelsen, allt som allt inte inträffade.

Russell vägleddes inte av Jehova till att unikt förstå Daniels profetia om de sju tiderna; han tog sin tolkning från adventister som Barbour. Hans uttydning var fel, i och med att han orubbligt uttalade sig om att 1914 skulle bli “den definitiva avslutningen” på denna tingens ordning. Sällskapet Vakttornet har inte presenterat en konsekvent förståelse om 1914 och den i våra dagar rådande tolkningen fastlades inte förrän 1943.

Organisationen ägnade årtionden åt att predika sin mest framstående lära om att slutet skulle komma 1914. Bör en person lita på Sällskapet Vakttornet när de så dramatiskt visade sig ha fel? Kan en person lita på dem när de fortsätter att använda sig av förvillelse när de presenterar sin historia? Hur kan en person tillhöra en organisation som vägrar att acceptera ansvarigheten för sina misstag och som lägger tillvitelsen på sina trogna anhängare?

Det finns en passande uppmaning från Paulus i 2 Thessalonikerna 2:1–2.

“Men, bröder, när det gäller vår Herre Jesu Kristi närvaro och hur vi skall församlas till honom, ber vi ER att inte fort bringas ur fattningen eller att bli uppskrämda, vare sig genom ett inspirerat uttalande eller genom ett muntligt budskap eller genom ett brev som påstås komma från oss och som går ut på att Jehovas dag är här.”

Med tanke på hur Sällskapet Vakttornet ljuger om sina tidigare misstag, ställer boken Är detta livet allt vi kan vänta oss? träffande fråga på sidan 46:

“Vad kommer du att göra med tanke på detta? Det är uppenbart att den sanne Guden, som själv är ”sanningens Gud” och som hatar lögner, inte kommer att se med ynnest på människor som håller fast vid organisationer som lär ut lögner. (Psalm 31:65, NW; Ordspråksboken 6:16—19; Uppenbarelseboken 21:8) Och skulle du över huvud taget vilja vara ansluten till en religion som inte hade varit ärlig och uppriktig mot dig?”   Är detta livet allt vi kan vänta oss? [1974], sid. 46 (sve. & eng.)

“En religion som lär ut lögner kan inte vara sann.” – Vakttornet, 1 december 1991, sid. 7 (sve. & eng.) 

Fotnoter

[1]

En del Vakttorns-apologeter skulle kunna försöka resonera som så att citatet från den 15 januari 1993 är korrekt, eftersom tidskriften Vakttornet bara antog den titeln sedan 15 oktober 1931, då Jesu närvaro hade förflyttats till 1914. Eventuella falska yttranden angående 1874 hade dykt upp när magasinet kallades för Vakt Tornet. Om det verkligen var skrivarnas avsikt, måste det därför ses som avsiktligt missledande. Det är inte heller ett skäligt påstående, eftersom Vakttornet kollektivt hänvisar till dess magasin som Vakttornet. Exempelvis säger en Vakttornstidskrift från 1936 på sidan 382 (eng.) “Det var ungefär omkring den tidpunkten [1879] som Herrens andra närvaro började bli noga överlagd på sidorna i Vakttornet, som sedan dess fram tills i nu har varit ett sätt att förmedla sanning till dem som älskar Herren.”

[2]

Guds tusenåriga rike har kommit nära säger på sidan 209 (eng.) att förståelsen för 1874 ändrades 1943. Även om 1874 upphörde som att vara en årtusendemarkör år 1943 är resonerandet om att “framflyttandet av de sextusen åren … som förkastade 1874 v.t. som tidpunkten för Herren Jesu Kristi återkomst” ganska oärligt, eftersom 1874 redan hade ändrats till 1914 år 1930.

Under 1920-talet lärde Sällskapet Vakttornet fortfarande ut att Jesu närvaro började 1874.

“Bibelns profetior visar att Herrens tillkommelse väntades för andra gången år 1874. De uppfyllda profetiorna visar utan tvivel att han anlände 1874. Den uppfyllda profetian är i andra avseenden designerade de fysiska faktumen; och dessa faktum är obestridliga.” – Vakt Tornet, 1 november 1922, sid. 333 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga) – Profetiorna [eng. Prophecy] [1929], 66 (sve.) 

Boken Vad är Sanning? (eng. What is Truth?) gjorde klart att den andra tillkomsten hade skiftat till 1914.

“Bibelns profetior, som till fullo stöds av fysiska faktum i uppfyllelse därom, visar att Kristi återkomst dateras till från och med hösten år 1914.” – Vad är Sanning? [eng. What is Truth?] [1932], sid. 48 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Detta klargjordes i tidskriften Vakttornet år 1933.

“Året 1914 markerar, således, Herren Jesu Kristi, härlighetens konungs, återkommande.”  – Vakttornet, 1 december 1933, sid. 362 (eng.) (Utdraget är direktöversatt efter bästa förmåga)

Följande affisch innehåller citat från Studier i Skriften – Striden vid Harmageddon (1897) med bilder från Skapelsens fotodrama (1914), som kortfattat skildrar att trots domedagens likheter med rådande läror i dagsläget, blev Sällskapet Vakttornets profetiska uttolkning ett fullständigt misslyckande.

Bildens källa: cs.jw.poster

Artikeln är ursprungligen skriven år 2006, senaste uppdateringen kom i oktober 2018. Översattes från engelska till svenska i april 2021.

Länk till källartikeln är: https://jwfacts.com/watchtower/failed-1914-predictions.php