15 minuters guide eller färdledning till sanning

Det kan bli översvallande att utröna om en religion lär ut sanning. Noggrann undersökning och granskning av enorma volymer och bokband med läror kräver otaliga timmar och förståelse eller urskillningsförmåga av retoriska felslut för att kunna urskilja sanningslösa resonemang. Den här artikeln förbikopplar det behovet genom att plocka ut validiteten i nyckelaxiomen*som Sällskapet Vakttornet använder för att kunna göra anspråk på att de är under Jehovas vägledning.

Ett axiom (latin: axioma, av grekiskans ἀξίωμα ‘värde’, ‘åsikt’) är i vardagliga sammanhang ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Axiom

De flesta Jehovas vittnen är ärliga, uppriktiga människor som vill behaga Gud och följa sanningen, och ägnar ett stort åtagande i fråga om tid, livsstil, relationer och rentav tankeprocesser åt det. Men icke desto mindre kvarstår frågan; är det “Sanningen?”.

Alla religioner säger att de lär ut sanning, och många förfäktar att tillhörigheten av deras särskilda organisation är absolut nödvändigt för att man ska kunna uppnå frälsning. På samma vis säger Sällskapet Vakttornet att de ensamma lär ut sanning. De kommer med påståendet om att det finns en absolut sanning, och att Sällskapet Vakttornet är organisationen som förklarar den mest exakt och är den enda organisation genom vilket en person kan uppnå frälsning. Regelmässigt studerande av bibeln och stark tonvikt på läran används för att “bepröva” att det de lär är korrekt. Jesu uttalande i Johannes kapitel 13, vers 35 (“Om NI har kärlek till varandra kommer alla att förstå att NI är mina lärjungar.”) hänvisar man också till, och det kan visa att Jehovas vittnen tillhör en kärleksfull organisation.

Men begrunda följande; de flesta andra religioner gör likadant. I varje fall finns det somliga bland anhängarna som har en grundlig kunskap om trosläran och som är stadigt övertygade om att de har sanningen och påstår sig ha bevis för att de är den mest kärleksfulla religionen. Många växer i liknande takt med Sällskapet Vakttornets samfund och är fulla med lika många uppriktiga och intelligenta människor. Därför är det inte oomtvistlig lära eller subjektiva mätningar på kärlek som visar att vittnena är den sanna religionen. Att använda sig av läror för att avgöra om Sällskapet Vakttornet lär ut sanning är långdraget och ineffektivt, i synnerhet om man själv som ett vittne under flera år har blivit utsatt för konstant indoktrinering genom repeterade mötesdelaktigheter och Vakttornsstudium.1

Fastän Jehovas vittnen tror på att de är en del av Guds enda organisation; vägledda av helig ande, är verkligheten inte desto mindre som så att de följer vad de blir tillsagda att tro av en grupp med män, som kallas för den styrande kretsen. Reflektera över följande:

”Fram till 1950-talet tillbad Jehovas vittnen Jesus. År 1954 gav Sällskapet Vakttornet till känna att det var fel att tillbe Jesus, så alla vittnen upphävde deras tillbedjan av honom. Före 1954 kunde en person bli utesluten ifall man inte tillbad Jesus; efter det årtalet kunde man uteslutas ifall man gjorde det! Bibelsanningen var inte förändrad, så varken före eller efter 1954 följde inte Jehovas vittnen bibelsanning. Det var inte Guds Ande som förorsakade denna betydande diskrepans; det var organisationens ledarskap. För att bli kännetecknad som ett Jehovas vittne var det inte av någon betydelse att följa sanning, att följa mäns inkorrekta läror hade betydelse. Gud är en sanningens Gud (Andra Moseboken 34:6). Om den här organisationen inte lärde ut sanning, varken före eller efter 1950-talet, då var den inte vägledd av Anden. Dess anhängare följde inte Guds sanning, de följde mäns osanningar.”

Den grundläggande premissen bakom att vara ett Jehovas vittne är att Sällskapet Vakttornet är Guds synliga organisation. Allt hänger på detta koncept. Bevisa att Sällskapet Vakttornet är Guds organisation, och det kommer då inte spela någon roll ifall läror ändras eller om trosutövning eller praxisform av tillbedjan är felaktiga, i och med att det måste vara Guds vilja att avslöja saker och ting på sin egen bestämda tid. Bevisa att Sällskapet Vakttornet inte är Guds organisation, och det kommer i så fall att vara betydelselöst om lärorna är korrekta eller inte. För att få reda på om Jehovas vittnen har sanningen kräver det enbart att man kan bevisa eller motbevisa denna premiss. När detta är väl underförstått blir det enkelt att testa validiteten i ett påstående av det slaget.

Det finns ett flertal saker att begrunda när man undersöker om Sällskapet Vakttornet, en amerikansk korporation som införlivades år 1884,2 är Guds organisation. Till att börja med, är det nödvändigt att förstå varifrån det här påståendet kommer.

Sällskapet Vakttornet använder sig av Jesu liknelse om den “trogne och omdömesgille slaven” som förklaring på att en ny religiös organisation skulle träda fram för att representera Gud på nittonhundratalet. Liknelsen som man hänvisar till står i Matteus kapitel 24, vers 45 till 47;

“Vem är egentligen den trogne och förståndige tjänaren, som hans herre har satt över sitt tjänstefolk för att ge dem mat i rätt tid? Lycklig är den tjänaren om hans herre ser honom göra det när han kommer! Jag säger ER att han ska ge honom ansvaret för allt han äger.”

Liknelsen eller parabeln om en utsedd slav eller tjänare är det primära bibliska underlaget de har om att Sällskapet Vakttornets ledares ledsagande, den styrande kretsen, är ett krav för att man ska kunna tillvinna sig frälsning under de Sista Dagarna eller den Sista Tiden. Emellertid, är Matteus 24:45 en vag berättelse, som är öppen för olika tolkningar som inte nämner vare sig ordet organisation, Sällskapet Vakttornet eller Jehovas vittnen. Faktum i fråga är att ordet organisation och uttrycket Styrande Kretsen aldrig förekommer i bibeln. Av det här skälet blir den här liknelsen om en trogen och förståndig tjänare tillämpad på olika sätt av olika religioner. (Se också överläggningen kring validiteten i påståenden om att Jehova alltid har använt sig utav en organisation och att Sällskapet Vakttornet och dess Styrande Krets är strukturerad kring första århundradets församling, på JWfacts.com.)

Sällskapet Vakttornet framlägger påståendet att det alltid har funnits Jehovas vittnen. 

“Jehovas vittnen har en historia som är nästan 6000 år lång, … ” – Jehovas vittnen i Guds Uppsåt [1959] sidan 9 (engelska utgåvan) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

Om detta är sant, vilka var i så fall Jehovas vittnen direkt föregående till Russell? Det har aldrig funnits en religion som lärde ut vad Russell lärde. Russell själv tyckte följande:

“Men ofta var det så att en viss religiös grupp utmärkte sig genom en klarare förståelse av en viss biblisk sanning; en annan grupp utmärkte sig genom en annan sanning. Ytterligare framsteg hindrades ofta av att de var fjättrade vid lärosatser och trosbekännelser…” – Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sidan 120 (svenska & engelska utgåvan) 

Utifrån denna bevekelsegrund skapade han en ny religion utan anknytningar till någon historisk härkomst från 1800-talet.

För att undersöka om liknelsen eller parabeln åsyftar på Sällskapet Vakttornet kan dess historia granskas utifrån hänskjutning till Vakttornspublikationer.

Drivkraften bakom att ett Jehovas vittne ska tro på att Sällskapet Vakttornet blev utvalt som Guds enda organisation är att de har delat ut den rätta sortens mat, sanningen, när Jesus synade organisationen år 1919. Mellan åren 1914 och 1919 hade de tagit sig loss från fjättrarna av falsk babylonisk sedvänja.

Det förklaras att Jesus tog sitt konungsliga styre år 1914 och renade himlarna till att börja med. 

“I lydnad för sin Faders befallning rensade Jesus himlarna från Satan och hans demoner och slungade ner dem till jorden. När Johannes bevittnat denna händelse i en syn, hör han en röst från himmelen utropa: ”Nu har frälsningen och makten och riket, som tillhör vår Gud, och myndigheten, som tillhör hans Smorde, blivit en verklighet!” Ja, år 1914 började Kristus härska som kung!” – Vakttornet, 15 maj, 1991, sidan 9 (eng. & sve.) 

År 1919 synade Jesus organisationen och såg att den var ren. 

– Ren Tillbedjan av Jehova – Äntligen Återställd! [2018], sid. 134 (sve. & eng.)

“De smorda kristna som hade bestått trosproven under perioden 1914–1919 lät sig inte längre behärskas av inflytandet från världen, och de hade befriats från många babyloniska sedvänjor. Kvarlevan av de smorda gick framåt som ett renat och luttrat folk och frambar villigt offer av lovprisning till Gud, förvissade om att de som folk betraktade var godtagbara för honom.” – Vakttornet, 15 maj, 1998, sidan 17 (sve. & eng.)

“År 1919 kunde den renade slavklassen se fram emot en verksamhet som hela tiden skulle öka.” – Vakttornet, 1 maj, 1993, sidan 16 (eng. & sve.)

Vakttornet, Studieupplagan, mars, 2016

Man säger att Jesus valde ut Sällskapet Vakttornet som hans enda väg till frälsning eftersom det var den enda organisationen som delade ut mat i rätt tid, och är följaktligen förordnad över alla Jesu tillhörigheter. 

“Frågan gällde nu om mat hade satts fram, den rätta sortens mat och i rätt tid. Det var detta som måste utgöra grundvalen för det beslut som den återkomne husbonden skulle fatta. … … Då den regerande konungen Jesus Kristus inspekterade kvarlevan av sina smorda lärjungar år 1919 v.t., fann han den förordnade ”slaven” trogen och omdömesgill när det gällde att ge mat åt hans ”tjänstefolk”. Därför satte han denna ”slav”-klass över alla sina tillhörigheter.”– Guds tusenåriga rike har kommit nära [1973], sidorna 350 och 355 (sve. & eng.)

Men är detta verkligen vad Jesus fann år 1919 när han synade organisationen? Blev den här gruppen luttrad och förkunnade den ren tillbedjan? Svaret är nej, han fann att följande läror predikades, irrläriga när man jämför dem med den aktuella Vakttornsläran. 

🔻

 • De “Sista Dagarna” började år 17993 och 1800-talet var den svåraste tiden inom all historia
 • Att Jesu närvaro började år 18743
 • Att Jesus hade börjat regera år 18784
 • Att Harmageddon hade inträffat år 1914
 • Att blod var acceptabelt som föda för kristna
 • Att man borde be till Jesus och dyrka honom, precis som Jehova
 • Att den stora skaran var en klass med det himmelska hoppet
 • Att födelsedagar och julfirande var acceptabla högtider att fira
 • Att korset fanns på omslaget av tidskriften Vakttornet
 • Läror som var adapterade efter 1800-talets religiösa predikare och adventiströrelsen, som att pyramider och astrologi underbyggde 1914
 • Starkt Sionistiskt understöd för en ny israelisk nation i uppfyllelse av bibelns profetior
 • Att de smorda inte var den trogne och omdömesgille slaven, i stället var det pastor Russell

År 1917 publicerades det 7:e bandet av bokserien Studier i Skriften – Den Fullbordade Hemligheten [engelska titeln: The Finished Mystery], en över 600 sidor lång bok så egendomlig att få utav de tolkningar som läggs fram på dess sidor accepteras av Jehovas vittnen idag.

Därförutom är den mest anmärkningsvärda läran som man införde mellan åren 1914 och 1919 att den jordiska återuppståndelsen skulle börja inledas år 1925 – vilket visade sig leda till ett sanningslöst och pinsamt uteblivande.

Är dessa läror den “rätta sortens mat i rätt tid”? Enligt den samtida rådande Vakttornssanningen var maten som Sällskapet Vakttornet utdelade år 1919 fylld med falska profetior, spiritism, hedendom, polyteism, avgudadyrkan och politisk aktivism. Vem som helst som tillhör en religion av det slaget kan inte bli betraktad som en av de smorda. Detta väcker frågan om ifall Russell, som dog år 1916, skulle kunna finnas i himlen.

Gick Jesus omedelbart tillväga med att rena sin organisation år 1919? Nej! Verkligheten är som så att så gott som inga “babyloniska” läror eller trosutövning blev ändrade mellan 1914 och 1919. Alla av de tidigare upplistade lärorna predikade man fortfarande år 1925. Det faktiska är att förståelsen om 1914 inte blev ändrad förrän år 1943,och (den så kallade) avgudadyrkan av Jesus fortsatte fram tills efter år 1950! Skulle du kunna föreställa dig tanken att Jesus kunde avkunna den trogne slaven som renad och därefter kunde låta dem bedja till fel gud de påföljande efterkommande 30 åren?

En intressant vändning i allt detta är att år 1914 fanns det inte någon trogen och förståndig tjänar- eller slavklass i väntan på Herrens tillkommelse. Lukas 12:35-37 är den parallella profetian om den här slavklassen. Vari det står;

“Bind något om höfterna och håll ERA lampor brinnande och var själva lika människor som väntar på sin herre, när han återvänder från bröllopet, så att de genast kan öppna för honom när han kommer och bultar på. Lyckliga är dessa slavar som herren vid sin ankomst finner vakande! Jag säger ER i sanning: Han skall binda något om sig och låta dem lägga sig till bords och själv komma utmed bordet och betjäna dem.”

Men vid den tiden fanns det ingen slavklass eftersom man trodde att Russell var Slaven.6 Inte heller väntade anhängare till Vakttornets organisations samfund på Herrens återkomst på det framställningssätt som beskrivs i det här skriftstället. I tidskriften Vakttornet den 1 december år 1984 står följande på sidan 14 (i svenska och engelska tryckta upplagan); 

“Russell och hans medförbundna förstod snabbt att Kristi närvaro skulle vara osynlig. De tog avstånd från andra grupper, och år 1879 började de publicera och ge ut andlig mat i Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. Redan under det första utgivningsåret pekade denna tidskrift, genom en på bibeln grundad sund beräkning, fram emot året 1914 som ett epokgörande år i bibelns kronologi. Så lyckliga dessa kristna var över att de, när Kristi osynliga närvaro började år 1914, hade befunnits vakande!” – Vakttornet, 1 december, 1984, sidan 14 (eng. & sve.)

Detta är osant, i och med att ingen väntade vakandes på Kristi osynliga närvaro år 1914, för på den tiden trodde man att han redan hade osynligt återvänt över 40 år dessförinnan, år 1874.

Det finns ännu i nutid en religiös grupp som följer Sällskapet Vakttornets läror så som de var utformade år 1919 – Bibelforskarna [engelska: The Biblestudents]. Om Bibelforskarna visade sig vara andligt rena år 1919, då måste bibelforskarna idag fortfarande vara godkända i Jehovas ögon. I själva verket är Bibelforskarna närmare 1919 – lärorna än vad Jehovas vittnen är. Mellan 1916 och 1932, med Rutherfords dramatiska och ofta felaktiga översyn av Russells lära åtskilde sig cirka tre fjärdedelar av alla Bibelforskare och bildade sina egna organisationer. Bibelforskare förkastar fram tills i nutid treenigheten, tron på odödlig själ och helvetesläran, och de tror på att vi lever i Kristi närvaro.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Bible_Student_movement

Den tidigare uppställda informationen visar i korthet att vilka påståenden som helst om att Jesus ska ha valt ut Sällskapet Vakttornet som sin organisation år 1919 är ogrundade. Sällskapet Vakttornet bar med sig ett flertal falska läror som en del av religionen ända fram till att Rutherford gjorde betydelsefulla ändringar under det sena 1920–talet, och organisationen har fortsatt med att ändra läror alltsedan dess.

Stötestenar

För att stänga ner klartänkthet använder man sig utav tankehämmande koncept, vilket är vanligt bland grupper som besitter hög kontroll. Man behöver övervinna var och en av dessa för att verkningsfullt kunna genomskåda Sällskapet Vakttornets lära.

Ett kraftigt tankehämmande koncept som utgår från Sällskapet Vakttornet är att ljuset blir ljusare, vilket används som förklaring på varför sanning är i ständig förändring. Detta möjliggör för Jehovas vittnen att kunna åsidosätta tvivel och ger dem möjligheten att få känna att det är obehövligt att tackla inkonsekvenser som inträffat i det förflutna eller som är märkbara ännu i nutid. Istället för att acceptera att flertalet felaktiga datum och förändrade läror tyder på att Gud inte vägleder organisationen blir det bortförklarat som progressiv upplysning. Detta är provisorisk ofelbarhet, vilket betyder att; Sällskapet Vakttornet ska betraktas som Guds röst (Vakttornet, 15 juni, 1957, sidan 370; w57 6/15 sid. 370 (eng. & sve.)) även om de regelmässigt har haft fel. Detta är förnuftsvidrigt vid första anblick, men det tillfredsställer dock sinnets behov av stabilitet.

När ett Jehovas vittne konfronteras med den här informationen kommer hans eller hennes sinne ögonblickligen att ställa sig en ytterligare tankehämmande fråga, “om det inte är sanningen, vart ska vi då ta vägen?”, och naturligtvis känner de inte till någon annan plats. Ett sånt här dilemma orsakar att sinnet får genomgå vad som man kallar för kognitiv dissonans. Det är mentalt säkrare att vägra reflektera över innebörden av trons inkonsekvenser än att konfrontera dem. Ifall en person konfronterar dessa inkonsekvenser och inser att det de tror på är fel, då står de inför att acceptera att åtskilliga år av deras liv har råkat vara ägnade åt meningslösa sysselsättningar och till följd därav överlämnas åt att inte veta vad de ska göra därefter. Detta är ett vanligt förekommande dilemma för anhängare inom många högkontrollgrupper.

Sorgligt nog är det sista hindret, rädslan eller fruktan, det svåraste hindret av alla. Rädsla är så inrotad att man som ett tidigare vittne under flera år efter att man har lämnat det bakom sig fortfarande kan drabbas av panik över att dö i Harmageddon. Ännu påtagligare blir rädslan inför den smärta som man kommer få genomlida till följden av att bli utstött och utestängd av familj och vänner när man tar avstånd.

När man inte längre har Sällskapet Vakttornet som stipulerar ens egen tro inom så pass disparata områden som teologi, moral och ens egen syn på det historiska förflutna, nutid, och framtid, greppar sinnet tag om en ny referenspunkt. Det finns inte något enkelt tillvägagångssätt att undvika det på, vilket resulterar i kognitiv dissonans. Det hela är parallellt med den filosofiska frågan som framställs i filmen The Matrix, skriven/manusförfattad av Andy & Larry Wachowski.

Neo: Vad för sanning?

Morpheus: Att du är en slav, Neo. Precis som alla andra, föddes du in i slaveri, föddes in i ett fängelse som du inte kan känna lukten, smaken, eller känseln av. Ett fängelse för ditt sinne. (Lång paus, suckar) Tyvärr, kan ingen få reda på vad The Matrix är. Man måste ta reda på det på egen hand. Detta är din sista chans. Efter detta, finns det inte någon återvändo.

(I sin vänstra hand, visar Morpheus upp ett blått piller.)

Morpheus: Ta det blå pillret, och det hela slutar här. Du vaknar upp i din säng och tror på vad du än önskar. (Ett rött piller visas i hans högra hand) Ta det röda pillret, och du stannar då i Underlandet och då visar jag dig hur djupt kaninhålet sträcker sig. (Lång paus; Neo börjar sträcka sig efter det röda pillret) Kom ihåg — allt jag erbjuder är sanningen, inget mer.

För flertalet människor är det lättare att ta det figurativa blå pillret och inte tänka längre som till huruvida det de tror på är sant eller inte.

När man överblickar Sällskapet Vakttornets historia i avseende på dess lära, i dess helhet med allt som var fel och allt som har ändrats fram och tillbaka åtskilliga gånger kommer man fram till att den heliga anden inte vägleder Vakttornets läror. Detsamma gäller i fråga om förordning av äldste likväl som för uteslutningen av överträdare eller syndare, vilka man också säger blir utverkade under heliga andens vägledning. Emellanåt, blir vittnen förordnade för särskilda privilegier under det att de begår grov synd, vilket skenbarligen visar att helig ande inte vägleder Vakttornets sällskaps organisation på det området heller.

Få individer som har kännedom om tidigare nämnda information innan de döper sig låter gå vidare till att konvertera till Jehovas vittnen. När en person väl är redo för att acceptera att Sällskapet Vakttornet har gjort märkbara misstag, såsom att inte ha givit ut rätt sorts mat år 1919 och inte är en organisation under Guds vägledning och den heliga anden, uppstår därför frågan, “hur kunde jag någonsin vara så säker på att det var sanningen?” Med tiden blir det svårt att begripa sig på hur man någonsin kunde ha blivit övertygad om att Sällskapet Vakttornet lär ut sanning. En obetydlig mängd efterforskning kommer blottlägga att:

 • Det finns andra religioner med en lära som är nästan identisk med Vakttornssamfundets lära
 • Det finns vissa som har en långt säkrare doktrinär grund
 • Det finns religiösa grupper som uppvisar en starkare anti–krigisk inställning
 • Andra grupper är mer effektiva i sitt predikoarbete
 • Många religioner utvidgar sin välgörenhet i omfattande utsträckning som är okänt för vittnen

Varför tror ett vittne att ingen annan tillber Jehova? Detta beror på effekterna av konstant indoktrinering, så som det beskrivs i artikeln om Rädsla & Sekteristisk Tankekontroll (https://www.jwfacts.com/watchtower/fear-cult-mind-control.php).

Likaså vidare undrar man, “är lärorna rätta”, eller åtminstone “är inte den här religionen närmast sanningen?” När man väl inser att ledarna inte är under Guds vägledning, som begår misstag och som går att ifrågasättas, kastar det nytt ljus över att studera bibeln. Man kommer att upptäcka att många lärosatser man trodde på utan att ifrågasätta får en helt annan mening. Mycket av den lära som är unik för Jehovas vittnen centreras kring en tillsättning av Sällskapet Vakttornets organisation, så när man väl ser att detta är ogrundat, då ser man det även i uttolkningen. Det inbegriper en stor mängd profetisk förståelse och troslära, till exempel om Den Stora Skaran. När man objektivt studerar kommer man snabbt att se att flertalet läror är inkorrekta och förstå, att;

 • Genom att oärligt ha lagt till ordet Jehova i Nya Testamentet ger samfundet en falsk innebörd åt det ordet
 • Sällskapet Vakttornets blodslära är okristet och anhängare mister sina liv i onödan för en norm som under senare tid har ändrats sedan Vakttornets trossamfund började tillåta att nästan hela innehållet med blod blir transfunderad i fraktioner
 • 1914 inte har någon grund som början på de sista dagarna
 • Uteslutning blir felaktigt utövad och använd som en form av manipulation

Vad som är mer andligt vådligare är bemärkandet av de antal gånger som organisationen beblandar sig in i Jesu plats, vilket innebär att Jesus inte är medlaren för de andra fåren med Jehovas vittnen, utan enbart för ledarna.7

Om man upphäver sin acceptans för Sällskapet Vakttornet som sanningen, kommer ens egna synpunkter att genomgå dramatisk förändring. Detta bör inte komma som någon överraskning. Trossystem grundar sig på underliggande axiom. Om ett fundamentalt axiom är bristfälligt, kommer också mycket som grundar sig på det att vara detsamma. Med Sällskapet Vakttornet som är dominant över varje aspekt av en persons liv, kommer alla områden att genomgå omvärdering. Så är än mer fallet för en person som föddes som vittne, i och med att (personliga) gränser och trosuppfattningar dikteras och inte utvecklas.

Efter detta skede, blir det intressant att komma till underfund med orsaksgrunderna bakom att personer inom andra religioner håller fast vid sin tro. Ett varningens ord. Människor som tar avstånd från en högkontrollerande grupp blir ofta attraherade av liknande grupper och kan snabbt bli insnärjda i samma situation som de precis har lämnat. Det finns gott om tid. Man behöver inte göra ett förhastat val i fråga om att lämna Sällskapet Vakttornet eller gå med i någon annan religion.

Det krävs i allmänhet vad Raymond Franz* beskrev som en “Samvetskris” [eng. Crisis of Conscience] för att på allvar börja reflektera över om Vakttornets religion verkligen är sanningen. Det finns ett antal olika händelser som har väckt eller drivit på detta första viktiga ögonblick för tidigare Jehovas vittnen. Det består av bland annat:

 • Uteslutning av någon närstående/någon som man älskar 
 • En älskads död på grund av förvägran att ta emot blod
 • Brist på kärlek i församlingen
 • Behandlingen från en dömande kommitté
 • Förordning av en syndare
 • Särskilda inkorrekta läror eller ändringar såsom 
  • 1925
  • 1975
  • Ändring av läran beträffande generationen (Matteus 24:34)
  • 607 f.v.t.
 • Skandaler som
  • Pedofilhantering
  • Sällskapet Vakttornets NGO – medlemskap [NGO: Non Governmental Organization] i Förenta nationerna

Man kan ta och trösta sig med att man inte är ensam. Många tiotusentals lämnar och tar avstånd varje år, över en tredjedel av det antal som döper sig, från vad som är världens mest mobila/ombytliga8 religion.

 Raymond Franz, född 1922, död den 2 juni 2010, var medlem av Jehovas vittnens “Styrande krets” från 1971 till 1980. Franz har skrivit två detaljerade böcker, Crisis of Conscience (Samvetskris på svenska) och In search of Christian Freedom. I Crisis of Conscience (Samvetskris) berättar han hur det fungerar i den högsta ledningen och hur besluten fattas. Han berättar också om sitt avhopp i boken.”https://sv.wikipedia.org/wiki/Raymond_Franz 

Fotnoter

[1]   ”Det är viktigt att komma underfund med att inom de flesta bibelgrundade sekterna, om ändå anhängaren påstridigt skolas i läran, så är det inte läran som kvarhåller honom i gruppen. Det är känslan av att gruppen är Guds sanna folk, en känsla som är uppodlad genom tankereform. Av den orsaken är det ofta meningslöst att försöka prata omkull sektanhängaren i avseende på något bibliskt argument eller meningsutbyte.” – Steven Hassan, Releasing the Bonds [sve. Frigörelse från Bojorna] [2000], sidan 145 (eng.) (Hittade ingen svensk utgåva av boken, utdraget är efter bästa förmåga direktöversatt)

[2] 

Vakttornet, 15 januari, 2001, sid. 31 (eng. & sve.)

[3]

[4]

Skärmdump: Jehovas Vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sidan 632 i svenska & engelska utgåvan av boken

[5]

Skärmdump: Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sid. 133 i engelska och svenska utgåvan av boken

“År 1943 utgav Sällskapet Vakttornet boken ”Sanningen skall göra eder fria” på engelska. I kapitel 11, som bar rubriken ”Tideräkning”, förkastades de inskjutna 100 åren under domartiden, och man rättade sig i stället efter den äldsta och mest autentiska lydelsen i Apostlagärningarna 13:20 och godtog de utskrivna sifferuppgifterna i de hebreiska skrifterna. Detta flyttade fram slutet av de sex tusen åren av människans tillvaro till 1970-talet. Därigenom förkastades naturligtvis också året 1874 såsom den tidpunkt då Herren Jesus Kristus återvände och hans osynliga närvaro eller parousia började.”– Guds tusenåriga rike har kommit nära [1973], sidorna 209–210 (eng. & sve.)

Skärmdump: Guds tusenåriga rike har kommit nära [1973/1974], sid. 209–210 i engelska och svenska tryckta utgåvan av boken

Ovanstående citatet är någorlunda oärligt. Jesu återkomst blev ändrat från 1874 till 1914 under 1930-talet, så därför var ändringen inget resultat av att man förflyttade fram avslutningen på de 6000 åren.

[6]

Mer än tio år senare gav emellertid broder Russells hustru offentligt uttryck åt uppfattningen att Russell själv var den trogne och kloke tjänaren. Bibelforskarna i allmänhet höll fast vid denna uppfattning om den trogne tjänarens identitet i omkring 30 år. Broder Russell avvisade inte deras uppfattning, men han undvek att själv göra en sådan tillämpning av skriftstället och betonade att han var emot tanken på att det skulle finnas en prästklass, som hade fått i uppdrag att undervisa i Guds ord, i motsats till en lekmannaklass, som inte hade fått ett sådant uppdrag. Den förståelse som broder Russell hade gett uttryck åt år 1881, att den trogne och kloke tjänaren i verkligheten var en kollektiv tjänare som utgjordes av alla medlemmarna av Kristi med anden smorda kropp på jorden, slogs på nytt fast i Vakt-Tornet för 15 april 1927.” – Jehovas Vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sidan 143 (sve. & eng.)

Skärmdump: Jehovas vittnen – Förkunnare av Guds Kungarike [1993/1994], sid. 143 i svenska och engelska utgåvan av boken

[7]

“På samma sätt är den större Mose, Jesus Kristus, inte medlaren mellan Jehova Gud och hela mänskligheten. Han är medlaren mellan sin himmelske Fader, Jehova Gud, och den andliga nationen Israel, som är begränsad till enbart 144,000 medlemmar. Denna andliga nation liknas vid en liten hjord av fårlika människor som tillhör Jehova.” – Världsvid säkerhet under “Fredens furste” [1986], sidorna 10–11 (eng. & sve.)

Skärmdump: Världsvid säkerhet under “Fredens furste” [1986], sid. 10–11 i engelska och svenska utgåvan av boken

“Enligt tillförlitliga uppgifter finns det i dag en ”stor skara” av åt Gud överlämnade, döpta kristna som aktivt samarbetar med den lilla kvarlevan av andliga israeliter. Alltsedan våren år 1938 har de inbjudits att vara med vid den årliga högtiden till minne av Kristi död, inte för att ta del av Åminnelsens emblem, det osyrade brödet och det röda vinet, utan såsom vördnadsfulla åskådare. … De inser att de inte är andliga israeliter i det nya förbundet, som Jesus Kristus är medlare för, och att de inte heller är en del av det folk som kallas ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, en helig nation”. — 1 Petr. 2:9.” – Vakttornet, 1 mars, 1980, sidorna 26–27 i svenska tryckta upplagan – Vakttornet, 15 november, 1979, sidan 27 i engelska tryckta upplagan

Skärmdump: Vakttornet, 15 november, 1979, sid. 27 (eng. & sve.) 

Leadership “Currents Shaping Our World: Switched after Birth” [Ledarskap “Strömmar som formar vår värld: Växlade om efter Födseln”] http://www.ctlibrary.com/le/2003/summer/19.7.html – 1 juli 2003

Se också Pew Report, som bekräftade att Jehovas vittnen har den kortaste kvarhållningen av anhängare bland någon annan religiös tradition. Endast 37 % av alla som uppgiver att de blev fostrade som Jehovas vittnen identifierar sig själva som Jehovas vittnen. (http://religions.pewforum.org/reports – 8 mars, 2008). Detta vidare bekräftas genom en undersökning av Vakttornsstatistiker. (https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php)

 

Artikeln skrevs och lades ut på hemsidan JWfacts.com år 2007, senaste uppdateringen av artikeln gjordes i oktober månad, år 2018. Översattes från engelska till svenska år 2019. Länk till engelska källartikeln är: https://www.jwfacts.com/watchtower/15-minute-guide-to-truth.php